WA Jeugd ziet geen heil in plan vernieuwen Schure Holtens Nieuwsblad Intocht Sinterklaas krijgt andere aanpak Vernielingen rond Kalfstermansweide W&ieve Seizoensopening carnaval en elfde van de elfdefeest Fietser valt door vallend blad Overweg gesloten Bouw Vletgaarsmaten vordert gestaag 0esteks. voorber Aankoop extra grond voor woningen D'hoek IN DIT MUhAhAEH Het weer Schoenmode voor u Joftak D66 komt met vrouwelijke lijsttrekker U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 2 NOVEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.vvegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - De intocht van Sinterklaas zal dit jaar anders worden aangepakt. De tradi tionele rondtocht met een koets vanaf het benzinestation tot aan de Smidsbelt, ver dwijnt. Alles vindt nu op Kalfstcrmansweide plaats waar Dolf Moed met z'n Theaterfiets een act van onge veer een uur houdt. Op specta culaire wijze komt Sinterklaas met z'n Zwarte Pieten tevoor schijn. Verder is de dag ver schoven van zaterdag, naar vrijdag 24 november. 'Dc traditionele intocht werd al tijd goed ontvangen, maar we misten iets', geeft Frank Dogterom aan. Met Suzanne Klein Bluemink houdt hij zich bij de Holtense Handelsvereniging onder andere bezig met het orga niseren van de intocht. 'De peu ters werden er tot nu toe niet in betrokken, terwijl het Sinterklaasfeest ook voor hen is bedoeld.' Dc Sint reed per koets altijd naar Smidsbelt, waar hij werd ontvan gen door dc burgemeester. Daar kreeg hij een warm onthaal van een massa juichende kinderen. Zij kregen dc kans hem een hand en een eigengemaakte tekening te ge- Het programma bestond verder uit een middag voor kinderen uit de groepen 1 tot en met 4 in Gebouw Irene. 'Met 450 kinderen in de zaal, werd dat te krap', weet Frank; 'We verwachten nu zo'n dikke zeshonderd kinderen.' Er is dit jaar daarom gekozen voor een totaal andere opzet. Dolf Moed zal van 14.00 uur met z'n Theaterfiets het podium van de muziekkoepel betreden. Vooraan is een deel gereserveerd voor dc peuters, terwijl de groe pen 1 tot en met 4 van de basis scholen daar achter staan. 'Peuters die toch een beetje bang zijn voor Sinterklaas en de Zwarte Pieten hoeven niet vooraan te staan', legt Frank uit. Zij kunnen samen met ouders of verzorgers langs de rand plaatsnemen.' 13 Holten - De gemeente Holten deed donderdag 26 oktober aangifte van vernieling aan ge bouwen op de Kalfstermansweide. Er werd graffiti gespoten op de achterwand van het toiletgebouw. Verder ook op dc schuur van Wansihk, op een keerwand bij de schommel en zelfs op de schom mel zelf. Ook was van het toilet gebouw de lichtdoorlatcndc kunststof ruit in het plafond naar beneden getrapt. GRATIS TANKEN Een be stuurder van een auto heeft zon dag 29 oktober bij een benzine pomp aan dc A 1 voor 115 gulden diesel getankt zonder te betalen. Door dc kassier werd het kente ken genoteerd, zodat dc dader achterhaald kan worden. Holten - Keunedarp komt langzamerhand weer in de ban van carnaval. Als voorproefje houdt carnavalsvereniging de Fienpreuvers zondagmiddag 5 november vanaf 15.00 uur in Partycentrum de Stadskelder haar seizoensopening. Met een spcllcncircuit zal op een sportieve manier worden gestre den om dc hoogste eer, maar bo venal staat gezelligheid voorop. Ook kinderen zijn van harte wel kom. Voor hen heeft de organisa tie een leuke verrassing in petto. De carnavallisten worden woens dag 8 november verwacht in hof- bar Jansen, heter bekend als Boer Biet. Daar wordt om 20.00 uur een ludieke Algemene Ledenvergadering gehouden. Aansluitend Wordt onder dc mu zikale klanken van huisorkest de Braandbenljes, dc hofbar verplaatst naar 't Klavier. Wie de opvolger wordt van Prins Johannes de Vuurvechter zal za terdag 11 november tijdens de Holten - Een fietser die op dc Holterberg reed wegens dc Twentse fietsvierdaagse kwam maandag 23 oktober op een glad fietspad ten val. Dit door vallend blad. Zij viel met het hoofd op het as- lalt en was enige tijd buiten bc- wustzi|n. Na onderzoek werd zij met enige spoed overgebracht naar het zie kenhuis te Almelo. Elfde van dc elfde viering bekend worden gemaakt. Dat vindt plaats in café restaurant 't Bonte Paard. Vanaf 20.30 uur wordt daar een afwisselend programma aangebo den. Zo zal op deze avond dc on derscheiding Keunedarper van bet Jaar worden uitgereikt aan een persoon of groep die zich ver dienstelijk heeft gemaakt voor de Keunedarpse gemeenschap. Met een spectaculaire opkomstact zal, als alles naar wens verloopt, om klokslag 11 over 11 dc nieuwe prins van Keunedarp zich aan het publick presenteren. Dc nieuwe Prins maakt daarna dc prijswin naarsactie bekend van het Prinsraden, waarvan de opbrengst dit jaar wordt geschonken aan de Holtense Muziekvereniging 11 MY. Er rijdt een pendelbus naar het elfde van dc elfde feest. De eerst bus vertrekt om 19.45 uur bij hofbar 't Klavier richting 't Bonte Paard. Een tweede bus ver trekt om 20.15 uur. Na afloop van het feest worden dc feestgangers weer keurig thuis gebracht. Inbraak Holten - Een i Woon- en Zorgcentrum de Diessenplas deed dinsdag 24 oktober aangifte van diefstal uit haar woning. Een onbekende man was haar woning binnen geslopen terwijl de aangeefster thuis was. Toen zij de man zag had deze kennelijk reeds haar handtasje doorzocht en daaruit een portemonnee met een bescheiden bedrag weggeno- Holten - Dc spoorwegover gang aan de Rccbokkcnweg was donderdag 26 oktober als gevolg van werkzaamheden aan her spoor afgesloten. Een werktrein stond zodanig dat dc spoorwegbomen dicht bleven. Een goederentrein werd hierdoor opgehouden. Dc machinist reed de trein een stukje terug waarna dc bomen weer opengingen. Alcoholcontrole Holten - De politic van Holten hield zaterdag 28 ok tober een alcoholcontrole in het dorp. Daarbij werd een bestuurder betrapt" op liet feit dat. hij te diep in het glaasje had gekeken. Ademanalyse wees uit dat de bestuurder inderdaad teveel alcoholhoudende drank had genuttigd. De bestuurder kreeg een proces-verbaal en een rijverbod. - eQPh,. nWwu h eicfinq Aannemer: Aann.bedrijf B.V. Wierden Holten - De contouren van bet nieuwe industrieterrein Vletgaarsmaten worden steeds duidelijker. Dc wegen liggen era!en de schop git op verscheidene plaatsen in de grond. Dcge weck is er verder begonnen met het plaatsen van staalconstructies voorde bouw van bedrijfspanden. (Foto: Gert Perdon) Dijkerhoek - Om woninguit breiding in Dijkerhoek zeker te stellen, wil de gemeente 3.410 vierkante meter grond opko pen van A. Koopman aan de Hakkertsweg. Het college van burgemeester en wethouders stellen een prijs voor van 153.775 gulden. Óm extra kos ten te kunnen dekken zou een krediet van 165 duizend gulden vrij moeten komen. Dc laatste bouwkavels in Dijkerhoek zijn in 1998 uitgege ven en verkocht, zodat voor ver dere uitbreiding van de woning bouw eerst gronden in eigendom verworven moeten worden. Daarnaast zal er een nieuw be stemmingsplan moeten komen. In het Structuurplan Kernen is de uitbreiding in Dijkerhoek aan de oostzijde van de kern geprojec teerd. Tegenover de molen. Dit was fi nancieel gezien de goedkoopste optie, terwijl hierbij ook milieuas pecten samenhangend met be staande agrarische bedrijven rond Dijkerhoek een belangrijke rol speelden. Omdat er nu veel boeren stoppen Entree: Volwassenen fl. 6,- Kinderen tot 12 jaar en 65+ fl. 3,- Kinderen tot 6 jaar gratis entree center TOM yCHUNG HENGELO^1 Postbus 123 7550 AC Hengelo (O) Wegiersweg 65 7556 BP Hengelo (O) iel. 074 - 2 559 559 fa* 074 - 2 505 022 Zaterdag 4 en Zondag 5 november 2000 Jongerengroepen aarden niet samen in één hangplek Holten - De plannen van de ge meente Holten om jongeren centrum de Schure aan de Beusebergerwcg te vernieu wen en om te dopen tot hang plek voor de jeugd, valt bij die zelfde jeugd niet echt in goede aarde. Zij werpen heel wat pro blemen op die zich zullen voor doen. Het grootste probleem lijkt te zijn dat de verschillende groepen die in Holten op verschillende plaat sen staan, samen in één gebouw komen. Volgens de jeugd gaat dat nooit goed, omdat die groepen el kaar niet liggen. Zij voorspellen 'dikke bonje'. Alleen om dc muziek zouden de groepen al niet samen kunnen zijn: dc ene groep houdt van heel andere muziek dan de andere. Dc groepen lijken gewoon te ver schillend: als de ene groep rookt, gaat de andere er niet bijzitten en als er een rookverbod komt, komt die ene groep niet meer. Bovendien is de Schure voor het grootste deel van de jongeren te ver weg. Dc gemeente kan de Schure zo aantrekkelijk maken als ze zelf wil, voor dc jeugd blijft het te ver weg. Ze staan al jaren op hun vaste plek en hebben allemaal zo hun redenen om daar tc staan. Ze komen vooral samen om bij tc kletsen en daar willen ze niet tc ver voor hoeven fietsen. Dc jongeren zijn er niet echt bli| mee dat de gemeente niet even om hun mening heeft gevraagd. 'Zij hoeven er niet in', is de reac tie. Volgens dc jeugd is dc ver bouwing van de Schure verspild geld en kan de gemeente hel beter ergens anders aan besteden. 'Ze kunnen ons niet dwingen daar naartoe te gaan en ze kunnen ons hier ook niet wegschoppen', zo vinden zij. Dat de jeugd de gemeente schijn baar last bezorgd daar zijn de groepen niet erg blij mee. Ook diegenen die er niets mee tc ma ken hebben, worden erop aange keken. Bovendien denken dc jon- E-mailtje sturen naar Sinterklaas Holten - Nog 22 nachtjes slapen en dan komt Sinterklaas weer naar Holten toe. Dit keer ver wacht hij alle kinderen op de Kalfstermansweide om zijn komst en die van de Zwarte Pieten te vieren. Met de huidige moderne technieken is het mogelijk Sinterklaas te e-mailen. Natuurlijk is het mogelijk tij dens zijn aankomst in Holten op vrijdag 24 november hem - persoonlijk een hand en een eigengemaakte tekening tc geven. Daarnaast kunnen kinderen hem nu ook een be richtje via e-mail versturen. Dan kan hij dat lezen vanuit zijn residentie in de buurt van dc Raaltcrwcg. Om Sinterklaas een e-mail te kunnen versturen, moet er eerst naar de website www.vwholtcn.nl worden gesurft. Daar is een speciale knop aanwezig, waarop dc kinderen kunnen Hikken. Wie geen Internet heeft, kan altijd even vragen aan familie, een vriendje of op school. Anders is het mogelijk bij de Openbare Bibliotheek aan de Rörikstraat 3 langs te gaan. Daar is c-mail versturen ook mogelijk. met de varkenshouderij, komt ook de noordzijde inzicht. Ten noorden van de Hakkertsweg zouden in de toekomst ongeveer achttien woningen kunnen wor den gebouwd. De aankoop van de grond zal volgende weck in commissie II en III worden behandeld. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig tc zijn. Commissie II, maandag 6 november om 16.30 uur. Commissie III, dinsdag 7 no vember om 16.30 uur. Nieuwe hofbar Fienpreuvers Holten - De overplaatsing van de hofbar van carnavalsvereni ging De Fienpreuvers is op woensdag 8 november, en niet zoals reeds eerder vermeld op vrijdag 3 november. In optocht gaat het van Boer Biet naar 't Klavier. Iedereen is natuur lijk van harte welkom om bij deze overplaatsing aanwezig te zijn. Koor Campanclla bestaat 10 jaar en gaat dit vieren met wee concerten Zie verder pagina 3 Jan Lecftink werkt 40 jaar bij i de Nido, maar blijft mei dc tijd meegaan. Zie verder pagina 5 I 'rijdag l/m Zondag Zon op in Holten ~rijdag op: (17:5 5 onder 17:04 Zaterdag op: 07:57 onder 17.-02 Zondag op: 07:59 onder. 17:00 Wisselvallig Wisselvallig weer met geregeld buien en soms veel wind. Vrijdag overdag nog ccn paar buien afge wisseld door wat opklaringen en zon Temperatuur ligt rond de 10.0 a 11.0 graden. Zaterdag en zondag nog een enkele bui of bui en afgewisseld door stapelwolken, opklaringen, en van tijd tot tijd zon. Temperatuur komt uit op 9.0 a 10.0 graden. Dit wordt veroor zaakt door een sterke westelijke stroming die in stand wordt ge houden door een lagedrukgebied ten westen van Schotland. Weerman, Freddie Paalman I öor meer weerpag: 3 Te hard over A 1 Holten - Een bestuurder van een personenauto reed woens dag 25 oktober zo hard over de Rijksweg A 1 dat de politie van Holten, die in een onopvallen de auto reed, dc achtervolging arden ge in politie Dc man kon staande v houden met behulp Twente. Hij reed met ccn snelheid van 167 kilometer pet uur terwijl daar 12!| kilometer per uur is toegestaan. De bestuurder kreeg ccn proces verbaal en zijn rijbewijs werd in gevorderd. gezien in Enter TéT TwV sinds 1898 Dorpsstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 Als het aan de gemeente ligt, wordt De Schure omgebouwd tot een jongerenonlmoetingsplek (/OP). (Foto: Jokan Bolïnk) geren niet dat er iets gaat verande ren als ailes naar dc Schure ver huist. Volgens hen zou het ccn beter idee zijn om bijvoorbeeld in dc darts zou volgens de jeugd niet Boschkamp of het gemeentehuis verkeerd zijn. 'Verbouw het ge- een plaats voor hen te zoeken, meentehuis maar, maar overleg Een poolcentrum, biljarttafel of wel eerst met ons'. Holten - D66 heeft deze week haar kandidatenlijst opgesteld. Ook deze partij zal meedoen aan de komende raadsverkie zingen van woensdag 29 no vember. Volgens D66 zal het nodige op de schop moeten in de nieuwe ge meenteraad. 'We hebben een ver standshuwelijk moeten sluiten. Onze keus voor alleen Holten met Rijssen was het niet', zegt lijsttrekster Francinc van Rossum. 'We willen meehelpen ccn kracht toer te volbrengen. D66 wil daar om in Holten een nieuwe kans krijgen en in Rijssen een frisse I ir staan verskillende speerpunten op het D66-programma. Enkele zijn: Ook het kunnen houden van een referendum in Rijssen, het weren van het doorgaand verkeer en niet het aantrekken van dat verkeer door bijvoorbeeld een Zilverzandtracé, professionalise ring van dc kinderopvang, stimu leren van het aanleggen van hoog waardige individuele afvalwatcr- Andere partijen blijken ons in dc diverse bladen geen eii- kele kans te geven. Dat is een mis rekening', benadrukt Francinc. 'Uit vorige verkiezingsuitslagen 1 wc dat t ezers genoeg zijn voor zelfs twee zetels. Plaatselijke D66-partijen hebben' Kandidatenlijst D66: 1 Frandne van Rossem, 2. Piet van Riel, 3.Henk Rozcndaal, 4.Mies I lusslage, 5. Erik Bus, 6. Wijnand Blocmink. 7. Gcrric- Schipper, 8. Dick van der Torre. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: (Hij/tij betaalt voor dit abonnement 179.00per iaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1