Holtense Industrie Groep teleurgesteld in gemeente Ihensen Remco Franken: lokale radio past in nieuwe gemeente DE KLEREN VAN DE KEIZER" Holtens Nieuwsblad m <$We L_ distributeurs m/v 35 Tubantia IN DIT nummer Holten presenteert toch begroting voor 2001 tijk vrijdag 27 oktober vanaf 18.00 uur DISCOUNT Schoenmode vooru Jllchak Het weer De Distributie-Organisatie van De Twentsche Courant Tubantia zoekt in haar verschijningsgebied U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 26 OKTOBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97, TEL. REDACTIE: 0548 - 363 803 ACQUISITIE 0548 -368 295 E-mail Holtcns.Nieuvvsblad@owp.wcgencr.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - Naar aanleiding van de begrotingspresentatie van de gemeente Rijsscn, heeft nu ook de gemeente Holten haar begroting voor 2001 bekendge maakt. Het gaat hierbij na drukkelijk om een voorlopige begroting. De begrotingen van beide te fuseren gemeente zul len in de nieuwe raad worden gebruikt voor het maken van een nieuwe begroting voor de nieuwe gemeente. De onroe- rendzaakbelasting (OZB) zal zo laag mogelijk worden ge houden. Wethouder Spijker benadrukte de leden maandag tijdens de com missievergadering dat het om een informatieve bijeenkomst ging, waarover nadrukkelijk met de ge- e Rijssen over is gesproken. 'Het gaat om een indicatie waar over de nieuwe raad straks moet gaan beslissen.' De voorliggende begroting met investeringssche ma 2001 dateert al vanaf juni dit jaar. 'Omdat we als gemeente geen be groting meer hoefden samen te stellen, hebben we er verder niet meer naar omgekeken', laat Spijker weten. Hierdoor zijn sommige essentiële onderwerpen niet terug te vinden in het investeringsschema, zoals de realisatie van een multifunctio neel centrum. Naast kleine verhogingen door in flatiecorrecties, worden de begra fenisrechten fors verhoogd met 27,5 procent. Dit blijkt noodzakelijk te zijn om in de pas te blijven met de kosten dekking van rond 85 procent. 11. Modenieuws waar u van opkijkt! Modeshowlji een metamorfose, intervieuws en.,, voor u de lansfeen leuke prijs te winnen! naarNétlJ) en u weet alles! Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door: Almelo Grotestraat 39-41 Enschede De Heurne 4b Zutphen Beukerstraat 29 Deventer Lange Bisschopstraat 11-15 Hengelo Brink 174 idintuel Spreker Ten Have licbtle de Holten - Tijdens de ledenver gadering van de Holtense Industrie Groep (HIG) afgelo pen dinsdagmiddag, werd één zaak bijzonder duidelijk: de ontevredenheid van de leden over het gebrek aan communi catie met de gemeente inzake het nieuwe bestemmingsplan Hoiten-dorp, dcclplan 1 en 2. In zijn welkomstwoord liet be stuurslid Van der Meer hier geen twijfel over bestaan. De HIG voelt zich door de ge meente beperkt in het onder nemersschap en onheus be handeld. Om de leden in tc lichten over dc gevolgen van het nieuwe bestem mingsplan, was mr. \Y. van de Wetering van Kicnhuis Hoving Advocaten en Notarissen uitgc- Vletgaarsmatcn. (Foto: Gert Perdon) nodigd. Verder hield Ten Have, projectleider bij het Regionaal Platform Criminaliteitsbestrijding een inleiding over onder meer de beveiliging van industrieterreinen. Van der Meer sprak over onder nemen in Nederland. 'Is dit nog mogelijk als je kijkt naar wat cr momenteel met Schiphol ge beurt?. rocg hij zich af. *Of dich terbij huis in dc gemeente Holten, waar een bestemmingsplan (zelfs zonder medeweten van politici) wordt gewijzigd. Ik hoop dat de leden een leerzame middag heb ben. Ik vind het niet leuk dat we hierover moeten praten. Het zit me hoog. Ik voel me triest', be sloot hij zijn verhaal tot de vijfen dertig aanwezige HIG-leden. Samen met Van dc Wetering heeft de HIG een brief naar de provincie gestuurd, waarin be zwaar wordt gemaakt tegen de wijziging van het bestemmings plan. Door deze wijziging heeft dc gemeente het bestuur in grote verlegenheid gebracht. Wettelijk heeft de gemeente aan haar verplichting voldaan. Dc wij ziging is openbaar gemaakt in de krant en de staatscourant cn heeft ter inzage gelegen. 'Dat er nie mand van de ondernemers uit Holten heeft gereageerd, had op zijn minst toch een ambtenaar op het gemeentehuis op moeten val len', menen dc leden van de HIG. Sommige leden zeggen de wijzi ging wel in de krant tc hebben ge zien, maar dachten, omdat er Kom Holten bovenstond, het slecht om een beperkt gebied in het centrum ging. Nu is duidelijk dat de wijziging een groot deel van Holten beslaat. 'Bij een veran dering van een bestemmingsplan krijgt men van de ene op de ande re dag tc maken met heel andere voorschriften, die nadelig kunnen uitpakken op dc waarde van on roerend goed', verklaarde Van de Wetering, die gespecialiseerd is op het gebied an o\ erheid cn onroe rend goed. Aan de hand van voor beelden ging hij in op het begrip planschadc. 'In Holten is de situ atie bijzonder, omdai in één keer het bestemmingsplan voor een heel groot gebied is gewijzigd', zei hij. 'Planschadc als gevolg van een planologische verslechtering worclt naar redelijkheid en billijk heid door de rechtbank beoor deeld. Voor planschadevergoc- ding wordt in de wet geen termijn vermeld. Lees verder op pagina 9. Gemeentegeld voor rolstoelbus Holten - De gemeente schenkt Stichting Vrienden van de Diessenplas een bedrag van tienduizend gulden. Dit is be doeld voor de bekostiging van de nieuw aan te schaffen rol stoelbus voor bewoners van Woon- en Zorgcentrum De Diessenplas. Alle partijen gingen tijdens de raadsvergadering van maandag toch akkoord met het besluit het bedrag tc schenken. Ook het CDA was bakzeil gegaan, terwijl deze parti] juist tijdens de com missievergadering haar bedenkin gen had. Het stak de partij dat dc rolstoel bus alleen te gebruiken zou zijn voor bewoners van de Diessenplas en niet door anderen. 'Straks trekken andere instanties ook bij dc gemeente aan dc bel om tienduizend gulden', bena drukte H. Dul toen tijdens de commissievergadering. Nu ging het CDA toch akkoord. 'Er blijkt toch gebruik door der den mogelijk te zijn', gaf de frac- Wcl wilde hi] van wethouder R.M.C. Dclahaije weten of dc bus ook gebruikt kan worden door mensen die in aanmerking komen voor WYG-vervoer binnen het Holtense grondgebied. Delahaijc: 'Dat is mogelijk zolang het geen concurrentie is voor andere aan bieders van rolstoelbussen.' Sollicitanten baan burgemeester Holten/Rijssen - Bij Commissaris van de Koningin mr. J.A.M. Hendrikx zijn der tien sollicitatiebrieven binnen gekomen voor de burgemees tersvacature van de nieuwe ge meente Rijssen. Alleen mannen solliciteerden. Vier sollicitanten komen uit het CDA, drie uit de SGP, drie uit de VVD, een uit de ChristcnUnie, een uit de PvdA en een uit D'66. Zeven van dc kandidaten zijn mo menteel (waarnemend) burge meester. Vijf zitten cr in dc ge meenteraad of als wethouder of als raadslid. Streefdatum eerste uitzending: mei 2001 DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS TWENTEHALLEN-ENSCHEDE ZATERDAG 28 OKT. 10-16 UUR HARD- SOFTWARE INTERNET GSM DVD GAMES DIREKTE VERKOOP INFORMATIE DEMONSTRATIE l^veri|Ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen vun de provincie Overijssel. gezien in -vwsinds 1898 Dorpsstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 Holten - De streefdatum voor de eerste uitzending is mei 2001. 'Maar misschien loop ik wel iets te hard van stapel. Er moet nog heel veel gebeuren voor die tijd. Dat realiseer ik me best', relativeert Remco zijn plannen voor de snelle start van een lokale publieksra- dio in de nieuwe gemeente die Holten en Rijssen na dc fusie gaan vormen. 'Maar in een ge meente van ongeveer 35 dui zend inwoners moet een lokale radiozender kunnen functione ren. Daarvan ben ik absoluut overtuigd.' Rcmco heeft de beide gemeente besturen een brief geschreven over zijn voornemen. Holten is in principe positief, maar vindt dat hij nog even moet wachten tot na de fusie. Rijssen heeft namen doorgegeven van mensen die al eerdêr geprobeerd hebben om met een regionale zender te be ginnen. Rcmco's fascinatie voor de media is niet: van vandaag of gi steren. Hij liep al langer met het plan rond, maai: besefte wel dat Holten hiervoor te klein is. In de nieuwe gemeente moet het echter kunnen slagen. Remco weet waar hij aan begint: in het verleden hcctt hij vijf jaar bij de lokale ra dio-omroep van Amstelveen ge werkt cn daarna vijf jaar in Amsterdam. Als technicus zat hij bij de NOB cn SBS. 'Daarna wilde ik gewoon een haan van negen tot vijf uur. En die heb ik nu als IT er Remco Franken m mn element achter de knoppen. hij dc ING-bank. Maar het werk hij de media blijft me toch bezig houden. Het blijft kriebelen. Alleen nu zie ik het puur als hob by.' Inmiddels hebben zich vijf mensen aangemeld, die het leuk vinden om mee tc helpen. 'Dat zijn allemaal mensen, die pro gramma's willen gaan maken. Ik hen heel blij met hun aanmelding, maar ik zoek ook mensen die dc zaak organisatorisch op dc rails kunnen zetten. En een lokale om roep heeft een bestuur nodig en een draagvlak vanuit dc plaatselij ke samenleving willen wc ais stichting voor subsidie van de ge meente in aanmerking komen. Ik wil dus graag in contact komen met allerlei groepringen zowel uit Holten als uit Rijsscn. Want van uit Rijssen heb ik nog geen reac ties gekregen.' Het is dc bedoeling om tc startc-n met het vezorgen vap radioprogramma's. Radio ma ken is minder duur, het kan snel ler en dc opleiding voor mede werkers is gemakkelijker dan bij televisie. Remco denkt aan soort Radio 2 op lokale leest. Nieuws, amusementsprogramma's met muziek uit de streek, plaatselijke bandjes, politiek nieuws en versla gen van de gemeenteraadsverga deringen, informatie van de ker ken of kerkdiensten, cultuui. sportprogramma's, dc triatlon en programma's voor toeristen be horen tot de mogelijkheden. k i lolten heeft gen infopunt voor CW1 rdcr op pagina 3 SGP denkt niet dat het zwembad in Holten meteen op zondag dicht moet. erder pagina 5 Poppentheater in Boschkamp Holten - Poppentheater Peterselie komt zondag 29 ok tober naar het Dorpshuis in Holten. De voorstelling begint om 14.00 uur. Speciaal voor kinderen in de leef tijd van 4 tot 8 jaar komt het pop pentheater met de kleurige en feestelijke voorstelling: Help de leeuw is los. Het verhaal van deze middag speelt zich af in dc span nende wereld van het circus, waar Piet Peterselie per ongeluk een circusleeuw laat ontsnappen. De poppenartiesten van theater Peterselie voeren allerlei ver bluffende acts op. En voor de poppenkast treedt zelfs een echte goochelaar op. Af en toe zon cn nu en dan regen of buien, soms veel wind. Vrijdag overdag waarschijnlijk op de meeste plaatsen droog met een af wisseling van zon en wat wolken velden. Temperatuur zo'n 14.0 a 15.0 gra den. Zaterdag en zondag veel be wolking cn perioden met regen en toename van de wind uit het zuid westen. Er komen enkele opkla ringen voor en af en toe zal de zon zich laten zien. Dat dc lokale radio in de aanloop periode veel tijd en geld zal gaan kosten ziet Rcmco duidelijk. Toch hoopt hij van harte dat de nieuwe gemeente instemt met zijn plan en dc lokale omroep subsidie en zendvergunning zal krijgen. Als het eenmaal draait hoopt hij door middel van advertenties cn spon soring door bedrijven op finan cieel gebied de lokale radio te kunnen runnen. Hij is ook op zoek naar iemand voor het leggen van contacten met bedrijven. Het volgende punt is het vinden van een geschikte locatie. 'Liefst cen traal gelegen, met de mogelijkheid voor het plaatsen van een anten ne. Een ruimte waar iedereen ge makkelijk naaf binnen kan stap pen. Misschien komt cr in het ge meentehuis van Holten wel een ruimte vrij. Dan is er nog de aan schaf van de benodigde appara tuur. Niet eenvoudig allemaal.' Toch zet Remco zich voor hon derd procent in voor dc oprich ting van ccn lokale radiozender, 'Elke gemeente heeft de mogelijk heid van het commissariaat voor de media voor een lokale omroep en met dertien weken kun je een zendfrequentie hebben. Mocht het om de een of andere reden niet lukken, dan gaat het plan in dc ijskast cn probeer ik het over een poosje opnieuw.' Wie interesse heeft om mee te doen kan contact opnemen met Remco Franken, 0548-367696. Liefst tussen 19.00 cn 21.00 uur of per c-mail remco@eik.nl. liefst i.b.v auto Aanmelden: De Twentsche Courant Tubantia Getfertsingel 41 Enschede Tel. 053-484 24 45 iS. n> e r \v ii x r s o ei e: cour x i VRIJWEL HUIS AAN HUIS GELEZEN Als lezer van hel Holtens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon VOOr °Ppis abonnee voor het I Holtens CJieuwsb ad het opgeven van een I nieuwe abonnee. Dhr./mevr Inzenden aan Adres Holtens Nieuwsblad I woonntaats Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hiynj heea/i f 79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro! 176,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1