Nido: 'We zijn blij met iedereen die zich meldt' Holtens Nieuwsblad Handelsvereniging blijft tegen 1-richtingsverkeer Burgers tippen politie over dronken rijder Zanger Normaal opent expo in Natuurdiorama Bijeenkomst Passage Geen treinen tijdens werkzaamheden spoor IN DIT NUMMER HHV wil nog niet met HABI samenwerken Het weer RUSSEN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 19 OKTOBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieu\vsblad@owp.\vegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - De Holtense Handelsvereniging (HHV) heeft onlangs tijdens de mager bezochte najaarsvergadering hun activiteitenkalender opge- Isteld. Over het verkeersstruc- Ituurplan kon het bestuur nog jgeen mededelingen doen. Dc gemeente had toegezegd na re informatie te verstrekken •r hei verkecrsstructuurpian ar tot op heden heeft het be ur niets ontvangen. Er is door het bestuur van de ill IV kritisch bezwaar gemaakt tegen het voor nemen om van de Oranjestraat/ Dorpsstraat een éénrichtingSwcg fnaken. Ook de bereikbaarheid mogelijke parkeergelegenheid Holten kwamen aan de orde. Parkeergelegenheid op de Kalfsicrmanswcidc is mogelijk maar is alleen via één ingang toe gankelijk. Deze ingang ligt niet achter het parkeerterrein van Albert Heijn wat praktischer zou zijn geweest. Ook dc P-route is nog niet aangepast aan dc huidige situatie wat vervelend is voor klanten die niet uit Holten ko men. Een aantal ondernemers vraagt zich af waarom dit zo is ge realiseerd. De gemeente heeft de ze afspraken nou eenmaal ge maakt is het antwoord. Verder is het concept v oor de ac tiviteiten voor het jaar 2001 opge maakt en ziet er als volgt uit: alentijnsdag, koninginnedag, moederdag, bloemenmarkt, 011- dcrncmcrsdag, koctscnrit, boel dag, vaderdag, triathlon balloo ning (6 juli), triathlon (7 juli), bra derie, kermis, braderie en Larensc fietsvierdaagse, houthakkersfccst, vrije markt, keuriefeesten, rnid- denstandbeurs (pending), sinter klaas en dc kerstmarkt. Een aantal data zijn nog niet definitief, maar worden zodra bekend gepubli ceerd. Vooral op het houden van een middenstandbeurs kwam veel commentaar. Niet alle onderne mers zien het nut van een dergelij ke beurs. Volgens enkele van ben zijn beurzen een teruglopende zaak. Er worden enkele voorstel len gedaan om het aantrekkelijk te maken voor het publiek. Er is geen uitspraak gedaan. Holten - Dc politie werd woensdag 11 oktober door op lettende burgers geattendeerd dat op de Holtcrbergwcg een auto reed waarvan een band lek was. Men vermoedde ook dat de be stuurder teveel alcoholhoudende drank tot zich had genomen. De politic trof dc bestuurder inder daad pp dc Hol terbergweg aan. Dc bestuurder was aardig be schonken. Hij is aangehouden en overgebracht naar het politiebu reau in Deventer voor een adem analyse. 1 heruit bleek dat hij een promilagc in zijn bloed had van 2.45 promille. De bestuurder is verhoord en zijn rijbewijs werd ingevorderd. Tevens is hem een rijverbod overhandigd voor twaalf uren. Hij zal zich moeten verantwoorden voor dc rechter. Holten - Zanger Bennie Jolink jvan Normaal heeft vorige week donderdag de 21ste herfstex- positic in Natuurdiorama Holterberg geopend. Tijdens deze opening waren zo'n hon derd bezoekers aanwezig. jolink is zelf natuurliefhebber en (schildert graag: 'lk heb een diplo ma en dai is voor schilderen.' De expositie heeft als thema wild en landschap meegekregen en toont schilderijen en brons plas tieken van Kees Bos en schilderij en van de Duitser Bcrnd Konrath. De expositie is dagelijks tot en met 29 oktober te zien tijdens openingsuren (ma/za. 9.30 tot en met 16.30 uur en zondags vanaf 11.00 uur). (Foto: Gert Per don) Holten - De leden van Passage worden op donderdag 26 okto ber weer in dc Kandelaar ver wacht. De avond begint om 20.00 uur. ■gt peze avond zal worden v «oor mevrouw D. V Enschede. I let thema is afdeling fin beweging, aan de hand van vi deobeelden zal zij uitleg geven lover de inhoudt van het thema. (Belangstellenden zijn van hartc el koi Opbrengst collecte |De Nationale collecte voor mensen met een verstandelijke handicap heeft in de gemeente Holten 6.921,65 gulden opge bracht. Dc gelden worden gebruikt om die activiteiten te organiseren die t door de overheid betaald rden, zoals ontspanning- en pcgeleidingsprojecten. Flagellanten concert HMV Holten - Dc Holtense Muziekvereniging HMV, is er in geslaagd de Flagellanten tc contracte ren. Dit ter versterking en opluis tering van haar millcnnium- show, die op 4 november in sporthal 't Mossink wordt ge houden. De Flagellanten is een be kend allround mannenkoor uit Giethoorn. Zij verzorgen veel optredens in dc noordelijke regio maar waren ook te zien en ie horen tijdens Sail Amsterdam. Naast dc echte zeemansliede ren brengen z.ij ook Ierse Folk, Music. Vandaar dat bei koor in scp tember een succesvolle muzi kale trip door Ierland maakte. Yvonne Vlogtman over naar Renault Clio Cup Holten/Zandvoort - Helemaal uitgeput stapt coureur mme Vlogtman uit haar auto. Op bet nippertje heeft ge afgelo pen gondag Zandvoort een podiumplaats gemist. Toch staal dc Holtense een mooie race toekomst te wachten. Na een jaar gereden tc hebben in de Citroen Saxo Cup, maakt z<het nieuwe seizoen de overstap naar de Renault Clio Cup. Zie verder deze krant voor een uitgebreid verslag. (Foto: Gert Perdon) Holten - Vanwege het samen gaan van dc gemeente Rijssen met Holten wil het bestuur van de Holtense Handelsvereniging (HHV) een forum houden met de gemeenteraad. Of hiervoor een speciale avond wordt gere serveerd of dat dit tijdens dc voorjaarsvergadering wordt ge houden is nog niet bekend. Dit kwam naar voren in de onlangs gehouden najaarsvergadering van de handelsvereniging. Voorzitter Martin Leferink van HHV heeft een informatief ge sprek gehad met de voorzitter van dc Rijssense Handels Vereniging HABI. De vraag die door het be stuur van de HHV wordt gesteld aan de Holtense ondernemers is of men actief samen moet gaan wer ken in de toekomst of dat HHV zich gereserveerd moet opstellen. Dc aanwezige ondernemers zijn voor het gereserveerd opstellen. Ze Holten - Er vinden van maan dag 23 tot en met vrijdag 27 ok tober grootscheepse werk zaamheden plaats aan het spoor tussen Deventer en Almelo. Dit betekent dat vijf dagen lang alleen per bus ge reisd kan worden tussen Deventer, Almelo en Wierden. Treinreizigers die plannen hebben om er in dc herfstvakantie op uit te gaan, wordt geadviseerd in deze periode rekening te houden met busvervoer cn een langere reis- duur. NS werkt aan het vernieu wen van sporen cn wisselt op hei- traject Deventer- Almelo en op het emplacement van ierden. Op deze trajecten moet ccn enor me inhaalslag worden gemaakt om de achterstand in spooronder- houd in te lopen. NS Reizigers heelt ervoor gekozen deze werk zaamheden geclusterd te laten plaatsvinden cn de trajecten gedu rende écn lange periode buiten dienst te stellen. Dit voorkomt dat reizigers enkele weken achter elkaar met beperkt treinverkeer te maken krijgen door de werkzaam heden in de herfstvakantie te plannen, wordt er eveneens een kleinere groep reizigers getroffen. Plan directeur Johan Jansen schoolt agrariër om in metaalarbeider HOLTEN - Al voor de zomer vakantie, in april en mei van dit jaar speelde dc directeur van Nido Johan Jansen met het plan om agrariërs, die door het sluiten van hun bedrijf ander werk moeten zoeken om te scholen tot metaalarbeider. De Metaalunie heeft dit plan op gepakt en is onlangs gestart met het project Een toekomst in de metaal. Via een op maat gesneden, indivi duele opleiding worden agrariërs en loonwerkers opgeleid tot me taalvakmensen. Nido is een van de vier bedrijven die deelneemt aan het projeci. 'Natuurlijk speelt: voor óns mee dat: er bij Nido de komende jaren een aantal werkne mers in de VUT gaan', verklaart Han Leemhüis van personeelsza ken. 'Maar als het project slaagt, snijdt liet mes aan twee kanten.' Bij Nido werken nu enkele agra riërs, die later liet boerenbedrijf gaan overnemen, juist de omge keerde gang van zaken. 'Per de finitie hebben agrariërs veel affini teit met de metaalsector, op elke boerderij is wel een lasapparaat te vinden.' Deelnemers beginnen na een inta ke-gesprek met een basisopleiding van zes weken. Deze opleiding wordt gegeven door hei SM EOT (de Stichting Metaal en Electro Opleidingen Twente) en kan in I lengelo cn in Deventer worden gevolgd. Hier wordt individueel lesgegeven in bijvoorbeeld teke ning lezen, veiligheid cn lassen. Ook wordt onderzocht welke am bities ccn deelnemer heeft cn bij welk bedrijf hij het beste past. Daarna gaat hij een halfjaar aan de- slag bij een van dc bedrijven, na die periode is hij zeker van een baan. Voorafgaand aan dit traject- wordt c-en Iccrarbcidso.vereen- komst: afgesloten. I Iet project Inbraken campings Holten - Er werd tussen woensdag 11 en donder dag 12 oktober ingebroken in een receptiegebouw van een plaatselijke camping. Nadat dc dadcr(s) de toe gang tot de receptie had den geforceerd, heeft men de ruimte doorzocht. Men vermist een klein bedrag aan muntgeld. Ook werd ccn tweede cam ping/ bungalowpark het slachtoffer van inbraak. Hier werd ingebroken in de kanti ne. Nadat men zich de toe gang tot de kantine had ver schaft, heeft men ook hier de ruimte doorzocht. Verder werd een kluis opengebro ken. VVV kantoor zondag open Holten - De VW is zon dag 22 oktober van 10.30 tot 15.30 uur geopend. „Zowel voor toeristen als voor dc eigen inwoners is dit een ideale gelegenheid als ze een dagje op stap willen, om bij ons lang te komen", zegt Monique Slot van dc VVV. willen eerst het nieuwe college af wachten cn daarna afspraken ma ken over bijvoorbeeld kostenbe sparende activiteiten. Concert HMK Het Holtens Mannenkoor houdt op 3 november in de Kandelaar om 20.00 uur een concert. Voor de pauze wordt, naast wer ken van Handel, Mozart cn Schubben ook een stuk van Havdn gebracht, in een bewerking van Rinus Luctikhuis. Daarnaast heeft men ook nog de Deutsche Messe van Schubert in gestudeerd. Aan de avond werkt, behalve het Ensclicdesc fluitcn- semble Flu-terie ook het mannen koor De Telgtc Liedertabel uit Duitsland mee. De plattelandsvrouw-ei Dijkcrhoek bestaan 5" jaar. Lees verder op pagina 3 Benjo gaat verhuizen naar dc Dorpsstraat. Lees verder op pagina 5 Zon op in Holten Vrijdag op: 08:10 onder. 18:31 Zaterdag op: 08:12 onder 18:29 Zondag op: 08:13 onder 18:27 Zacht Af en toe zon en nu cn dan re gen. Vrijdag en zaterdag overdag veel bewolking, kans op wat regen of een enkele bui, afgewisseld door enkele opklaringen en wat zon. Temperatuur wordt zo'n 14.0 a 16.0 graden. Zondag veel wolken velden afgewisseld door nu en dan zon cn kans op een bui of wat regen. Temperatuur ligt rond de 13.0 a 14.0 graden. Dit weerbeeld is nog erg onzeker voor het weekeinde, her kan ook nog erg meevallen. De wind komt uit het zuidoosten tot het zuiden cn is matig. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 Bestuur CDA Holten - Tijdens een onlangs gehouden ledenvergadering hebben de leden van beide CDA-afdelingen Rijssen en Holten een nieuw bestuur ge kozen. Als voorzitter is gekozen Jos Ni|land. Dc rest: jan Groenewegen, Jan L Ifman, Bric Borghuis. Henk Rietberg en Ingrid Boezeroy-Galca. Het CDA-program 2001-2006, alsmede dc kandidatenlijst zijn beide in juli tijdens dc toen ge houden ledenvergadering al goed gekeurd. Nadat de voorzitter van het cam- pagnetcam een toelichting had ge geven op de te voeren verkie zingscampagne werd door de nieuw gekozen bestuursvoorzitter afscheid genomen van Roelf Borghuis. Hij heeft als voorzitter van het in terim-bestuur de fusie tussen bei de CDA-afdelingen in dc afgelo pen maanden met goed gevolg tot stand gebracht, tezamen met een viertal andere bestuursleden. Het CDA verwacht bij dc komen de verkiezingen zeker vijf zetels tc behalen, maar mede gezien de kwaliteit van liet program en de beschikbare kandidaten ligt een zesde zetel zeker in het verschiet. uitgezet voor langere tijd cn nog maar pas gestart.'Op 25 oktober wordt een informatiebijeenkomst gehouden in Bentclo. Gevolgd door Weerselo op 1 november. 'Wc zijn blij met elke deelnemer die zich meldt. Want wc snappen (Foto: Rinus Vrijdag) best, dat het een grote stap is om tc stoppen met een eigen bedrijf cn aan een omscholing te begin nen. e willen de mensen tege moet komen met een gratis ver zorgde opleiding en dc zekerheid van een baan. Een opleiding in deeltijd in verband met de afb<>u\v van )iot bedrijf behoort eventueel tot de mogelijkheden. Voor dc opleiding heeft dc Metaalunie geen leeftijdsgrens gesteld. Bij Nido denken wij niet name aan de generatie die nu de keus gemaakt heeft om te stoppen met het agra rische bedrijf.' Omdat er vier verschillende be drijven deelnemen aan het: project kunnen de deelnemers kiezen, bij welk bedrijf zij het beste denken te passen. De deelnemende be drijven zijn behalve Nido: Bouwman uit Almelo, Evers Staalbouw uit Daarlcrvccn cn Mcnsing uit Haaksbergen. Belangstellenden kunnen terecht op de avonden in Bentelo en Weerselo, maar ook rechtstreeks bii Nido, 11. Leemhuis, 0548- 370000 ot ile Metaalunie, D. Laan, 053-4351054. Maandag: Dinsdag. Vrijdag: Zaterdag: 0548-54 04 45 Vooral 09.30 - 18 00 09.30 - 18.00 09.30 - 21.00 09.30-21.00 09,30 - 21.00 09.30- 17.00 ivonds relaxed winkelpl koopavond koopavond koopavond DAMES /tax I Pal Two I More O'Polo I Dobber I Eiprii I Broei I Vao Hu HEREN A/s lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats. Hij/zij betaalt voor dit abonnement -- f79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76.75 per jaar (betaalwijze: automatisch) 1

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1