'Het gaat goed samen' met koeien en varkens Kinderen Holterenkschool krijgen praktijkles verkeer Voetbal SV Holten 2 na zwak begin competitie aan beterende hand Spitax rijdt 1e SV Holten i Laatste concoursen Bergruiters tijdens buitenseizoen in 2000 GMB sponsort Blauw Wit Nieuwe tenues Holten A1 I DONDERDAG 12 OKTOBER 2000 Holtens NIEUWSBLAD C Op advies van de ouderraad is er sinds dit schooljaar een ander sys teem ingevoerd. 'F.r worden nu twee ouders per klas aangewezen voor de controles. Zij kunnen on derling overleggen op welke dag dit gebeurt.' De woensdagochtend bleek een probleem, waardoor velen zich afmelden. Hierdoor moesten slechts een handvol ouders de he le klus klaren. Dit nieuwe systeem werkt erg goed. Er zijn al heel veel ouders die zich ervoor hebben- aangemeld. 'Het werkt erg preventief, weet Bult. 'Bij de laatste controle waren wc zelfs helemaal luisvrij.' I Volgens hem is het opvallend dat hoofdluis vaak bij dezelfde kinde- ren wordt ontdekt. 'Zij zijn er blijkbaar meer vatbaar voor', legt hij uit. 'Hoofdluis begint meestal i niet op school, maar bij buiten- I schoolse activiteiten.' Hij denkt I dan bijvoorbeeld aan paardrijden, waarbij de cap van anderen wordt opgezet. 'Ook ontstaat het vaak bij zwem baden. Het bli|kt dat luizen op het water blijven drijven en zo van het ene kind op het andere kun- i nen springen.' ji Bult wil daarom ook alle Holtense ij verenigingen op het hart drukken I extra aandacht aan de bestrijding ■li van hoofdluis in acht te nemen. Ij 'Het is erg vervelend wanneer je r last van hebt. Daarnaast zijn de niddclen voor de bestrijding er- an erg duur.' Op fietsjes proberen enkele kinderen bet parcoursfoutloos af te leggen. (Foto: Rinns Vrijdag) de Holten - Op Holterenkschool wordt van 9 tot en met 13 oktober een vcr- keerswcck gehouden. Kinderen krijgen een cursus hoe ze zich het beste kunnen gedragen in het verkeer. Agent Toon Beker zal de verkeersles- sen geven en de fietsverlich ting inspecteren. De basisscholen in Holten heb ben de schoolkinderen allemaal een reflecterend hesje gegeven, dat ze op de fiets in het verkeer moeten gebruiken. Deze vcr- keersweek wil hieraan extra aan dacht geven en stimuleren het hesje wel te gebruiken. Het maakt het kind op weg naar school een stuk zichtbaarder. Vooral nu de donkere wintermaanden er weer aan komen. Goed gedrag in het verkeer is ui terst belangrijk. Daarom hebben de groepen een tot en met vijf af gelopen maandag en dinsdag een parcours op het plein afgelegd. Met skelters cn fietsjes reden ze door een aangelegde verkeerstuin. Hierbij kregen ze uitleg over dc verkeersregels cn mochten ze dit meteen in praktijk brengen. De hogere groepen van de Holterenkschool doen woensdag, donderdag cn vrijdag mee aan het AN WB-trapvaardighëidsproj eet Nadat in de voorbereiding is ont dekt welke vaardigheden bij het fietsen nodig zijn, worden deze actief op een speciaal hiervoor ontwikkeld parcours in praktijk gebracht. Op dit parcours wor den, ver van het dagelijkse verkeer op het schoolplein, moeilijke situ aties die in het echt kunnen voor komen geoefend en 'overwon nen'. Het praktijkgedeelte bestaat uit acht oefeningen die zich rich ten op de vaardigheden wegrij den, recht rijden, met een hand sturen, over smalle paden fietsen, afstanden inschatten, van rij strook wisselen, rijden over schuin wegdek en over korte af stand remmen. Holten - Na een zwak begin van de competitie is het voet bal van Holten 2 inmiddels aan de beterende hand. Nadat vori ge week al met 0-1 werd ge wonnen bij Saasveldia (doel punt Erik van Beek), bonden de roodzwarten afgelopen zon dag ook tegenstander OSV uit Overdinkel aan de zegekar. OSV ging in de eerste helft rede lijk gelijk op, waarbij de thuisclub echter de beste kansen kreeg om op voorsprong te komen. De grootste mogelijkheid was voor Ramon Eshuis, wiens schot knap gepareerd werd door de uit de kluiten gewassen goalie van de be zoekers. Toch waren het deze gasten die onverwachts via een zondagsschot van grote afstand de leiding namen. De rust ging derhalve in bij een 0-1 tussen stand. Dankzij de tomeloze inzet, die Holten 2 de laatste paar weken toch al kenmerkt, wisten de Meermanskampbewoners het tij na de pauze ten gunste te keren. Belangrijk daarbij was de snelle goal die Jeroen Hendriks, op aan geven van Pascal Blinkers, binnen wist te werken. Vervolgens kwam zelfs de 2-1 op het scorebord toen Rcmco Wissink hoog boven alles en iedereen zijn hoofd tegen de bal zette en. schitterend raak mik te. Vlak voor tijd stortte de wereld van The Mighty Reds echter heel eventjes in, toen de scheidsrechter OSV een penalty toekende na een ongelukkige actie binnen de be ruchte zestienmeterlijnen. De laatste man en tevens aamer- der van OSV wist wel raad met dit buitenkansje en liet doelman William van Zon kansloos: 2-2. Nog één keer moest Holten alle zeilen bijzetten om de volle buil thuis te houden. Dit resulteerde zowaar nog in een strafschop, toen de matig acterende arbiter waarschijnlijk in de gaten had ge kregen dat zijn beslissing van even daarvoor niet helemaal de juisie was geweest. Dankzij de professioneel vallende captain Erik van Beek kon spits Jeroen Hendriks de 3-2 overwinning in veilige haven schieten. Op 17 september gingen Marleen en Sabine de Roos naar Geesteren (Gld.). Hier behaalde Marleen met haar paard Offspring een der de prijs met 166 punten en een vijfde prijs met 170 punten in de B-dressuur. Sabine behaalde met haar paard Millian een derde prijs met 168 punten in de B-dressuut. Tijdens het concours te Rljssen op 23 september behaalde Esther I.ammcrs met haar paard Juliet een tweede prijs in de M dressuur. Lia Verhoeven ging met haar paard Lynn Lake naar het Indoor concours tc Lonncker. Zij behaal de in het M springen een mooie zevende prijs en in de finale be haalde zij een succes volle derde prijs. Ook ging Lia naar de springwed- s.trijd te Zwolle. Daar behaalde zij met haar paard Nimble Briljant een zesde prijs in de klasse B en in de klasse M behaalde zij met Lynn Lake ook een mooie zesde prijs. Annelies Drost ging 8 oktober 2000 met haar paard Nadal naai de springwedstrijd te Heeten, zij behaalde daar in de klasse B een mooie zevende prijs met 146,5 punten. Met ingang van dit seizoen maakt SV Holten gebruik van de Spitax bus om met het eerste elftal naar uitwedstrijden te reizen. De over eenkomst met Spitax maakt onderdeel uit van het lidmaatschap van de Club van 1000. Spitax, groot in klein vervoer, zoals op het nieuwe reclamebord langs het gerenoveerde hoofdveld staat ver meld, cn de SV I lollen rekenen er op dat de onderlinge samenwer king tussen beide partijen succesvol zal verlopen. Blauw Wit speelt thuis tegen PW Vletgoor - Blauw Wit speelt za terdag thuis tegen PW uit Enschede. Een tegenstander die tot heden in de onderste regionen van de vier de klasse vertoeft. Hopelijk voor Blauw it ook een sportievere tegenstander dan die van afgelopen zaterdag. Gelukkig is Blauw Wit onge schonden uit die strijd tevoor schijn gekomen cn kan de ploeg zaterdag bijna compleet aantre den. Met het goede spel van de laatste weken nog voor ogen moet tegen PW een goed resultaat mogelijk zijn. De wedstrijd op 't Vletgoor begint om 14.30 uur. Scheidsrechter is de heer G. Dekker uit Haarlo. Verbeterde opzet luizencontrole Holten - De Nationale Luizendag werd woensdag 11 oktober gehouden. Op de ba sisscholen in Holten is hier verder niet veel aandacht aan- geschonken, omdat zij dit pro bleem goed onder de knie heb ben. Op gezette tijden worden alle leerlingen uitgekamd om te controleren of er hoofdluis aanwezig is. Dit wordt gedaan door enkele ou ders, die meestal na de vakantie alle leerlingen controleren. 'Tot nu toe werd hiervoor een woens dagochtend gebruikt', "vertelt Jan Bult, schoolleider van de Haarschool. 'Zo'n zes ouders wa- j ren er dan uren druk mee om alle leerlingen op hoofdluis te contro leren.' Melkveehouderij van Tonny Schutte is een echt familiebedrijf Dana Bolink Nadat we alles over struisvo- l gels te weten zijn gekomen vervolgen we onze weg. Als we de eerste weg links afslaan ko men we op de Evertjeswcg. We naderen nu de Zuurbcrg, een kleinschalig landschap, met tus- sen de bossen nog enkele land- j| bouwbedrijven. Dc boeren hier moeten zich veel meer aanpassen ij clan bijvoorbeeld in de i Holtcrbroek. Omdat het land- i schap en dc gronden (onder meer I waterwinning) als kwetsbaar wpr- den aangemerkt, hebben de boc- i ren mei zwaardere milieueisen te maken. Desondanks zijn de boe- ren in dit gebied leer intensief bc- I zig met milieuvriendelijke land- 1 bouw. Zo gebruiken dc boeren j: steeds minder kunstmest op het j grasland cn wordt de maïs milicu- vricndeli|k geteeld, onder meer I door het onkruid mechanisch tc verwijderen. Een aantal boeren is overgegaan op de milieuvriende lijke teelt van graan. Bijzonder is dat het graan al in |uli in de vorm van GPS (Gehele Plant Silage) wordt geoogst. Dc graanplant wordt in zijn geheel gehakscld cn vervolgens ingekuild. Nadat we dc milieuvriendelijke landbouw goed hebben bekeken, rijden we door naar de Brcndcrwcg (tweede weg rechts). Daar vinden we de melkvecboer- derij van dc familie Schutte. L' kunt daar de openfrontstal be zichtigen waar de koeien vri| rondlopen. Het bedrijf is erg ac tief met het nemen van allerlei mi lieuvriendelijke maatregelen. Zo wordt bijvoorbeeld het graan hier ook als GPS geteeld. Hoewel Tonny Schutte de eige naar van het bedrijf is, wil dat niet zeggen dat de rest van dc familie niet helpt. De mclkvccboerdcrij is een echt familiebedrijf. Het be drijf gaat over van vader op zoon, dat is nu al enkele generaties zo. Omdat dc familie altijd koeien Leden van de Bergruiters heb ben de afgelopen weken nog diverse concoursen bezocht. Het buitenseizoen zit er weer op en het indoorseizoen staat weer voor de deur, waar de le den zich weer kunnen inzetten om mooie prestaties te leveren. Marleen dc Roos ging 20 augustus met haar paard Offspring naar Haarle. Hier behaalde zij in dc B- dressuur een tweede prijs met 177 punten en een vierde prijs met 161 punten. Tijdens het concours te Bathmen op 27 augustus werden succesvol le prijzen behaald. Sabine de Roos behaalde met haar paard Millian een tweede prijs in dc B-drcssuur met 163 punten cn een derde prijs met 163 punten. Erik Vincent behaalde mei: zijn paard Duncan een succesvolle eerste prijs in het B-springen. Lia Verhoeven ging 2 september met haar paard Orenza naar Tubbcrgcn. Hier behaalde zij een achtste prijs in het B-springen. 1 .ia naar Nunspeet ging 9 september. Hier behaalde zij een eerste prijs met haar paard Nimble Briljant een eerste prijs in het B-springen. Met dank aan dc nieuwe sponsor Groep Midden Betuwe 1MB,, kon Blauw Wit afgelopen zaterdag eindelijk in een eigen tenue spe len. Dc ploeg hoopte dat ook in de nieuwe -.hirts goed gespeeld zou worden zoals ze dat dc afgelopen weken al deed. Gert-Jan v/d Pol liet zien dat dit absoluut geen probleem was en scoorde als eer ste met een prachtig doelpunt dc 1-0. Blauw V ii zag dat ze veel ruimte, kreeg en probeerde hier gebruik van te maken. Dit leidde in de eerste helft tot drie doelpunten van Jan, Kaspcr en Martijn Arfman die naast verdedigen dus ook blijkt tc weten hoe |c moet scoren. In de tweede helft was trainer Jaap Thalen zeer tevreden en voelde zich niet geroepen om nog extra aanwijzingen te geven. De- ploeg begon vol vertrouwen aan de tweede helft cn scoorde nog vier doelpunten. Hierna verloor dc ploeg toch haar oplettendheid cn moest nog twee tegentreffers incasseren. Na deze overwinning komt de ploeg op een tweede plaats in de ranglijst en zal volgende week haar kracht moeten tonen in de wedstrijd tegen dc koploper DES. Uitslag: 8-2. (Foto: Johan Bolink) Voor aanvang van dc eerste thuiswedstrijd van Holten Al werden door ABN AMRO en Select Sport nieuwe tenues en trainingspak ken aangeboden. Namens ABN AMRO was dc heer Massaar aan wezig om de nieuwe kleding aan te bieden. De SA'. I loken is zeer blij dat ABN AMRO niet alleen landelijk investeert in sponsoring maar ook de plaatselijke sport een warm hart toedraagt. De heer van Losser van Select Sport uit Rijssen was aanwezig om nieuwe trainingspakken aan tc bicden. Inmiddels heeft dc S.V. Holten via Select Sport een kledingcontract gesloten met Hummel kleding. Op de foto: Kleding: Bovenste rij van links naar rechts: De heer Massaar ABN AMRO. Hans Stegeman, trainer, Bas Meierman, Andre Fahncr, Laurens Dekker, Martijn de Jonge, Erjan H< illegien cn Rob Stccgink. Onderste rij: Mark Koetsier, Rati Meier, Robert Jan Schapink, Kevin Bijma, Wouter Hoek en Remon Muller. (Foto: Rinns V rijdag) voor dc melk cn varkens voor het vlees heeft gehad, heeft ook Tonny Schutte dit zo gelaten. 'Het gaat goed samen', vertelt hij. Dit neemt niet weg dat een dag op de mclkvccboerdcrij behoorlijk druk is. 's Morgens begint men om kwart voor zes met melken. Om halfacht wordt er ontbeten en om acht uur wordt het vee ver zorgd. De indeling van dc rest van de dag wisselt behalve het melken De koeien worden gemolken met: een melkmachine. De koeien gaan in dc mcJkstal door die machine, door zenders in de hals van de koeien herkent de machine de koe aan de melk. De koeien krijgen voer naar dc hoéveelheid melk die wat komen vragen over dc melk- veeboerderij. Als we alles weten wat wc wou den weten over dc melkveeboer derij van de familie Schutte ver volgen we onze weg en slaan op de kruising rechts af. W c rijden door tot aan dc kruising met de Jullekesweg. Van hier u'it kunt u terug naar het dorp, de eerste fietsroute zit er op. L' moet dan links af de Jullekesweg in. Via de Sprengerweg en de Aalpolswcg rijdt u het dorp weer in. Als u op de rotonde links af slaat komt u vanzelf weer bij de-VW uit. Wij gaan echter door met route stukje rechtdoor tot: aan de Sprengerweg. Handbaldames I verliest van ESCA Arnhem - Na de winst op Boerhof/ Heeten van vorige week, moesten de dames uit te gen ESCA uit Arnhem. Het werd een harde wedstrijd waar in de scheidsrechter onvol doende optrad tegen voortdu rend klemmen en duwen. Holten kwam al in het begin van de wedstrijd op achters tand die bij rust 8-6 bedroeg. Ook na rust zag Holten geen kans dichterbij te komen, me de door het missen van twee strafworpen. De winst ging daardoor met 15-11 naar dc thuisploeg. Heren 1 speelde tegen Hieltjes/ HVA in Bcmmel. Ook hier ont aardde dc wedstrijd in een keihard duel. Tot dc rust kon Holten het nog bolwerken (13-10). Daarna ging ook het gebrek aan wissels spelen en eiste de thuisploeg uit tc lopen naar de ruime 23-12 zege. Dames 2 moest door afzeggingen cn ziekte met 2 B adspirante op stap in dc uitwedstrijd tegen Lcttclc 2. Met dc forse fysieke in zet van de thuisploeg wist Holten weinig raad. Daardoor verzande de aanval. Via een 6-3 rust verloor Holten 2 terecht met 15-6. Heren 2 speelde een goede partij tegen Grocsscn. Lange tijd bleef Holten prima bij en had met een beter gebruik van de break er meer ingezeten. Na dc rust met 9- 8, verloor Holten even de concen tratie, waardoor de thuisploeg uit liep tot 19-13. In de slotfase kwam Holten iets terug en wist Holten met ccn schitterende flyer de eind stand op 20-16 te brengen. Meisjes A, met de nodige inval lers, verloor van Nijhof/Brockland. Vooral verde digend liep het niet helemaal naar wens. Via een 12-8 rust werd het een 21-17 nederlaag. Meisjes BI speelde een goede par tij tegen Wescpc 2. Holten was sneller cn sterker. Via een 10-7 ruststand wist men met 19-10 te winnen. B 2 trof in V K een fysiek ster kere tegenstander. Vooral in schotkracht kwam Holten te kort. Dankzij goed keeperswerk bleef het bij een 3-11 nederlaag. Meisjes C won opnieuw. Tegen Voorwaarts 3 werd leuk gespeeld en verdiend met 6-4 gewonnen. zc geven. Dit wordt ook allemaal door dc machine geregeld. Dc melk wordt bewaard in een goedgekeurd mclklokaal in ccn roestvrijstalen tank, bij een tem peratuur van rond dc drie a vier graden. Dc temperatuur van de melk wordt bewaakt door een zo genaamde mclkwacht. Dit is een apparaatje wat een sein afgeeft als dc temperatuur van dc melk te veel verandert. Elke drie dagen wordt de melk opgehaald. De eerste paar jaar merkte Tonny Schutte niet echt veel van dc Keune-routc, maar liet afgelopen jaar is dc belangstelling stérk toe genomen. Ondanks dat de zuivcl- verkoop om praktische redenen nooit van de grond is gekomen, zijn er nog heel wat mensen die

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 9