Postma over Diessenplasactie: 'Ik ben er helemaal stil van' Nieuwe lokalen net klaar, Haarsehool alweer te krap Suzan's Haarmode krijgt massagestoel Basisschool Regenboog gebruikt techniekkisten Kortingsbonnenactie HHV en groep Rejoice Botsing tussen vVoar gebuurd: 't Spook van de Kol Woninginbraak Vianenweg I DONDERDAG 12 OKTOBER 2000 I Holtens NIEUWSBLAD Bijeenkomst uitvaartverzorging Rijssen - Erna ter Steegc ver zorgt maandag 16 oktober een avond over persoonlijke uit vaartverzorging in het Parkgebouw in Rijssen. De avond begint om 20.00 uur. Holten - De ballon van SvenJ. 1 Icyda kwam in Brcezancl terecht. Vlakbij Den Helder. I lij deed mee met de wedstrijd die de Sdchting Viering Nationale Feestdagen op 5 mei heeft gehouden voor de jeugd van de basisscholen in I loltcn. Sven deed mee voor de Haarsehool. Zo'n duizend kleurige ballonnen kozen toen het luchtruim. Sven mag als winnaar met zijn broertje Björn en zijn ouders een dag naar Attractiepark Hellendoorn. Verder kreeg hij een grote slagroomtaart. (Foto: Rinus f Fjdag) Holten - Suzan's Haarmode geeft binnenkort een bezoek aan de kapper een extra dimensie. Vanaf 16 tot en met 18 oktober kunnen klanten bij een knipbeurt gratis gebruik maken van de massage- stoel die- door de kapsalon is aangeschaft. 'I let idee is ontstaan om dat kappers snel rug- en schoudcrklachtcn krijgen door liet belas tende werk', vertelt Suzan Klcin-Bluemink, dc eigenaresse van de salon. Aanvankelijk was de stoel dan ook bedoeld voor het perso neel, om de spieren na het werk los te masseren. Nadat Suzan er met haar man over gebrainstormd had, kwamen zij tot dc conclu sie dat dc stoel ook best door klanten gebruikt zou kunnen wor den. Aangezien deze overdag toch stil zou staan. Een massage op dc stoel duurt 15 minuten. Als het massagepro gramma gestart' wordt, nlt dc stoel de benen omhoog en kantelt dc lclant achterover. Er is dus geen klimpartij voor nodig om in de stoel te komen. De massage begint bi| dc nek cn gaat dan via de schouders cn rug over naar dc benen. De stoel kan ook bepaalde delen overslaan of dat ene plekje iets langer masseren, tot dc klant aangeeft dat cr verder moet worden gegaan. Daarnaast heeft dc stoel verschillende standen: van een lichte- tot een intensieve mas sage. Dc programma's worden opgeslagen en uitgevoerd door een ingebouwde computer. De stoel heeft verschillende functies. Voor de spierstimulatie kan de klant bijvoorbeeld kiezen voor een kn- ccdmassagc. Voor een betere zuurstofvoorziening en doorbloe ding is de stoel uitgerust met een klopmassage. Voor klanten of werknemers met een pijnlijke rug is er de strijkmassagc die ook zorgt voor een betere doorbloeding cn ademhaling. Daarnaast heeft de stoel ook nog een vibratiestand die erg belangrijk is voor het: personeel. Deze zorgt cr namelijk voor dat dc vermoeidheid in de benen verdwijnt. Daarnaast heeft de stoel zelfs een internetaan sluiting, zodat men programma's van internet kan downloaden. 'Het is nic-t zo dal dc stoel in de salon komt te staan, waar al die sta rende ogen naar je kijken', vertelt Suzan. Dc stoel komt in een aparte ruimte achter dc salon. Als dc klant dat wil, kan er een rust gevend muziekje worden toegevoegd aan de behandeling. 'Zo kun nen mensen lekker tie deur achter zich dichttrekken cn cr even he lemaal tot rust komen', legt Suzan uit. Na 28 oktober kost het ge bruik van de stoel 7,50 gulden per keer. Er is dan ook dc mogelijk heid een abonnement te nemen op de stoel. Het abonnement gaat 50 gulden kosten. Hiervoor kan 10 keer gebruik worden gemaakt van dc massagestoel. De massage op dc stoel kan ook worden in gepast: in de behandeling als dit is gewenst. 'Een kleuring bijvoor beeld moet een halfuur intrekken. Dan kunnen de mensen eerst een kwartier op de stoel en daarna een lekker kopje koffie drinken', geeft Suzan als voorbeeld. Daarnaast is het ook mogelijk alleen voorde massagestoel een afspraak te maken. 'De stoel is niet: alleen voor,onze klanten. Als iemand vindt dat hij of zij bij een andere kapper hartstikke fijn wordt geknipt, dan laten ze zich daar lekker knippen en komen ze bij ons op dc stoel'. Holten - Rabobank Holten-Markelo heeft uit handen van alge meen directeur Ten Move vrijdag 6 oktober drie computers over handigd aan de Stichting Triathlon Holten. Dc Rabobank is al drie jaar hoofdsponsor van dc triatlon. Naast het leveren van een uitge breid sponsorpakket cn verschillende ondersteunende faciliteiten, zoals het beschikbaar stellen van vergaderruimten, heeft Rabobank Holten-Markelo dit jaar besloten dc Stichting Triathlon 1 luiten een drietal computers te overhandigen, om een betere procesbeheer sing rondom de Triatlon in Holten mogelijk te maken. Diessenplas - De rolstoelbus voor de bewoners van de Diessenplas kan besteld wor den. Het benodigde bedrag van 90.000 gulden werd ruim gehaald. Afgelopen zaterdag werd de totale opbrengst be kend gemaakt door Vrienden van de Diessenplas. 'Ik ben er helemaal stil van', ver woord directeur E.A. Postma zijn gevoelens. 'Het is hartverwar mend hoe iedereen cn vooral de jeugd zich voor de ouderen heeft ingespannen.' Een aantal school kinderen met de hoogst persoon lijke opbrengst was speciaal uitge nodigd om een prijs in ontvangst te nemen. Er heerste een feestelijke stem ming in de recreatiezaal van de Diessenplas. Onder de genodig den waren aanwezig sponsors, ge meenteraadsleden, kinderen en bewoners van de Diessenplas. De Braandheultjcs zorgden voor ge zellige muziek. Greet Nekkers opende de bijeen komst cn zette uiteen waarom dc beschikbaarheid over een rol stoelbus zo belangrijk is. 'Mensen zitten vaak aan huis gekluisterd en komen nergens meer. De rolstoel bus is er dan ook voor om leuke uitstapjes te kunnen maken. Dat kan in groepsverband, maar ook door verhuur aan familie voor in dividueel gebruik.' G. Dijkerman, J. Nikkcls cn D. Mondecl zetten als Vrienden van de Diessenplas in september een grote geldwervingsactie op gang om de rolstoelbus tot realiteit te maken. In Holten werd een be roep gedaan op -alle burgers, lage re scholen cn het bedrijfsleven. Leerlingen van de basisscholen liepen een sponsorloop cn bur gers konden aan de stratcnloop meedoen met als afstanden 2.5, 5 en 10 kilometer. De stratcnloop bracht 675 gulden op. Door de scholen werd een to taalbedrag opgehaald van 21.319,65 gulden Alle leerlingen hadden hun best gedaan. Dc leer ling met de hoogst persoonlijke opbrengst werd extra beloond. Voor Kevin Aanstoot 479 gulden en Michelle Schuppert 167 gulden stond een prachtige stereo klaar. Tevens kregen drie leerlingen een prijsje door middel van een loting. Lcontien Paalman, Nicole Pckkcriet en Chris Lodder namen een VVV-kadobon in ontvangst. Particulieren haalden een totaal bedrag van 9350 gulden op. Het bedrijfsleven waaronder Salland Verzekeringen, Rabo bank, Ntdo, F.nkco en overige be drijven en organisaties waren sa men goed oor 57281 gulden. Tijdens de bekendmaking kwa men cr meer donaties op tafel. De cliëntenraad van de Diessenplas schonk 1000 gulden evenals dc Diaconie van Holten. Jan Wansink legde namens MAC de Hokerberg 1000 gulden op ta fel. 'Vrienden van de Diessenplas' be dankten SA'. Holten, EHBO en dc MAC voor het beschikbaar stellen van alle benodigde mate rialen tijdens de sponsor- en stra- Holten - Sinds het nieuwe schooljaar vormt het vak tech niek een wezenlijk onderdeel van het lesprogramma voor de groepen 5 tot cn met 8 op ba sisschool De Regenboog. Naar aanleiding van een techniek workshopdag in Utrecht wordt in navolging van de Brabantse basisschool De Wichelroede uit St. Oedenrode gewerkt met techniekkisten. In tweetallen wordt aan deze kis ten een tot twee lesuren zelfstan dig gewerkt volgens een stappen plan of bouwmodcl. Eerst moet door de kinderen zorgvuldig dc inhoud van de kist worden nage checkt. Enkele kant en klaar kisten zijn aangeschaft, maar dc meeste kis ten werden met behulp van enke le enthousiaste vaders en één van de leerkrachten zelf ontwikkeld. Zo kwam er een kist opzockbord: met behulp van lcd'jes kan een route op de kaart van Holten wor den opgelicht. Verder zijn cr kis ten met magneten, water, drijven en zinken, windmeter, hefbomen, stroomkring, kubus en knopen. Om te kunnen werken met rede lijk kleine groepen is er bij dc handvaardiglieidslcssen hulp van vrijwillige ouders. Voor het on derdeel Techniek is Jan Veldhuis bereid gevonden de leerlingen tij dens de lessen te begeleiden. Ook houdt hij steeds in de gaten of de kisten nog compleet zijn en zorgt voor de nodige aanvullingen of verbeteringen. Zijn eerste ervarin gen zijn positief. Chris Offringa, Dc Regenboog telefoon 366160. Holten - Een unieke, al vier jaar lopende, samenwerking tussen gospelgroep Rejoice en de Holtense Handelsvereniging, heeft ertoe geleid dat ook in het nieuwe millennium een kortingsbon nenactie kan worden gehou den. Op het eerste oog hebben een Holtense gospelgroep en de Holtense Handelsvereniging niet zo veel gezamenlijke belangen, maar dc jaarlijkse kortingsbon nenactie is een voorbeeld hoe bei de verenigingen uitstekend sa menwerken. Ham Sjocrs, vooraanstaand lid van Rejoice, vertelt over de eerste gesprekken met de handelsvereni ging. 'Rejoice vierde het. afgelo pen jaar het 12,5-jarig jubileum. In dc eerste jaren van ons bestaan hielden wc een jaarlijkse oltcbol- lcnactic in de maand november. We ontdekten echter dat niet ie dereen liefhebber is van de, overi gens heerlijke, oliebollen. Zodoende ontstond het idee een actie te houden waar iedereen z'n voordeel mee kan doen.' De Handelsvereniging werd be naderd met het idee om een map met kortingsbonnen samen te stellen en deze huis-aan-huis in Holten te verkopen. Dat de Handelsvereniging het Holtense verenigingsleven een warm hart toedraagt, bleek uit de enthousias te wijze waarop de plannen des tijds werden ontvangen. Dc leden van Rejoice zorgden voor het drukken van dc kortings bonnen cn de huis aan buis ver koop, dc middenstanders zorgden voor aantrekkelijke kortingsaan biedingen. Gelijk het eerste jaar werd dc actie voor iedereen een succes. Natuurlijk ook voor de kopers van de kortingsbonnen. Zij maak ten driftig gebruik van de bonnen en hadden zo snel de tien gulden kostende kortingsmap terugver diend. Nagenoeg alle Holtense midden standers leveren ook dit jaar weer een interessante kortingsbon voor de actie. Dc naamsbekendheid van de actie neemt jaarlijks toe. Dit is mede het gevolg van mond op mond reclame. Deze keer is cr weer een map met voor iedereen interessante kortingsbonnen met een gezamenlijke waarde van 150 gulden. Volgens voorzitter Lefcrink van dc Holtense Handelsvereniging is in dc kortingsbonnenmap tc zien dat Holten een zeer compleet winkclbestand heeft. Een aantrekkelijke kortingsbon is een leuke aanleiding om met ccn bepaalde winkel kennis te maken. Door dc actie wordt dc leus help el- knar. koop Holtense waar wel heel letterlijk in dc praktijk gebracht. Dit jaar wordt de actie gehouden in cle week van 16 tot en met 21 oktober. De leden van Rejoice zullen dan huis-aan-huis in dc be bouwde kom de kortingsbonnen aanbieden. Wie niet thuis is, of bent een bewoner van het buiten gebied is, kan telefonisch contact opnemen om dc kortingsbonnen tc bestellen, telefoon 0548- 363399. bromfietsers Holten - Op het pad tussen dc sporthal en de apotheek kwa men twee bromfietsers hard handige met elkaar in aanrij- ding. Beiden kwamen voor elkaar uit te gengestelde richting. De Holtense bestuurder liep hierbij een wond op aan zijn onderbeen en vermoe delijk een gebroken neus. Voor behandeling werd hij overge bracht naar het ziekenhuis te Deventer. Na behandeling mocht hij huiswaarts. De Bathmcnse liep verwondingen op aan haar pols en had daarnaast ccn hersen schudding. 'i Was harfs cn 'n rösug oavond. Op de Kol w as alles vredig, 't Was 'n bctje koold cn mistig. Dc Kol was nog neet zo bebouwd as noe. Ineens kwam van of de kaantc van 't karkhof, tussn de mistflardn duur een witte verschiening an- dwarreln. Wat: was 't? 'n Wit wief, of was 't de heks van 't Niemendalletje, die 'n betje dc weg kwicc was? Wie zal 't zeggn. 't Spook det oavcr de kale akkers v an de Kol dwarreln, had al "n paar wandelaars dc stocpn op "t lief ejag. Die waarn hals oaver kop vveg'c- lcupn en zattn kats oaverstuur in huus. Die haddn 't met mekaar natuurluk oaver witte vvievn cn vveerwolvn, en hoe zo'n wit wief 'n- keer achter een boernknech an'ezetn had. Den fencch had nog net op 't nip pertje dc kaans ekrcegn um de boerSeriejc in te vluchtn, want 'n wit wief kutnp nooit: binn. Dus de wandelaars haddn 't d'r nog gerieadig ofebrach, mcar 't spook det dwarreln duur, totdet in dc- veertn 'n paar fietslechjcs an- kwamn. 't Was Assink en zien vrouwe, die van Riessn ofkvvamn. Toen ze korter bi'j kvvamn zca zien vrou we: "n Spook!". 'Wat spook", zca Assink cn sprung van dc fiets of en gung achter 't spook an. Ziene vrouwe kek um v ol ontzag noa. Toen blek det 't spook nog jonge beene mos hebn. Bi'j t karkhof was 't ineens verdweenn. 't Was net offe duur de hegge was evleugn. Duur de hoast vvasse ziene 'vvark- klccre' kvvict evvordn, meat ccn van de jongs die in 't komplot zat hef gauw 't laakn vveg'emoffeld. Later hef de politic nog an 't zcukn evves. De jongs van 't kom plot hebt ok nogal icverig met'c- zoch mear nik evöndn. G.J. Gervedink Nijhuis Holten - Espelo Online (www.espelo.nl) en het Holtens Nieuwsblad hebben gezamenlijk een enquête gehouden over de nieuwe gemeentenaam. Hiervan werd vorige week de uitslag be kendgemaakt. Dinsdag heeft het college van B en W het rapport met alle inzendingen in ontvangst genomen. Enkele leden van het college zitten in dc stuurgroep gemeentelijke herindeling en kun nen er misschien hun profijt meedoen. (I '"to: Rinus I njdag) Ter Steegc heeft haar onderne ming gevestigd in Holten. Ze ver zorgt de totale uitvaart cn bege leidt het afscheid. Ze werkt in ccn grote regio. In haar werk hoopt ze altijd dat nabestaanden, door hun pijn heen, vanuit hun diepste wensen in hun hart afscheid dur ven nemen. Ter Steegc ervaart dat mensen dan ook meestal precies weten hoe ze het willen en wat ze- zelf graag willen doen. En omdat elk mens uniek is, is elk afscheid uniek. Erna ter Steegc zal vertellen over de vele mogelijkheden rond af scheid nemen en over hoe belang rijk het is rust te nemen. Niet alles hoeft meteen tc worden geregeld. Ook is cr die avond ruimte om sa men ervaringen uit te wisselen. Et- is een uitgebreide informatiestand aanwezig. Bijeenkomst NBvP vrouwen Holten - NBvP afdeling Holten houdt maandag 23 ok tober haar maandelijkse afde lingsavond bij Vosman. Oktober is landelijk door dc NBvP uitgeroepen als maand van Vrouwen in Lokale Besturen. Lr zijn zesvrouwen uitgenodigd die lid zijn van de afdeling, maar die- een bestuursfunctie hebben in on der meer een politieke partij, wa terschap, schoolbestuur, Anbo, een reisorganisatie of GI.TO. De avond wordt in goede banen ge leid door Jannic Gerkens oud- Provinciaal Bestuurslid NBvP. Ze zit nu voor dc VVD in Provinciale Staten. De panelleden krijgen vragen voorgelegd waarop zij antwoord geven vanuit hun eigen oogpunt bekeken. Vanuit de zaal kan hierop worden gereageerd. Voor de tweede keer dit jaar is cr 14 november ccn excursie naar Vliegveld Twente cn op 16 no vember is dc Provinciale Bocrinnendag in Hotel Dalzicht tc Nijverdal. Noor informatie 0548-362426. Ouderavond Waerdenborch Markelo - De ouderraad van dc Holtense scholengemeen schap De Waerdenborch houdt donderdag 12 oktober vanaf 19.30 uur een algemene ouder avond met als thema Omgaan met uitgaan. De avond vindt plaats in Dancing Discotheek Bill's Bar tc Markelo en is toe gankelijk voor zowel ouders als leerlingen van De Waerdenborch. Kinderen die uitgaan. Alle ouders krijgen er op enig moment mee te maken. Dan komen de vragen: waar gaan ze heen? Is er vervoer geregeld? Hoe zit het met drank? Hebben disco's terecht een nega tief imago? Wat zijn de risico's? Dc eigenaar van Bill's Bar, een be veiligingsbeambte, een politie agent c-n een van de schoolcoun- selors geven hun visie op deze cn andere aspecten. Holten - Een bewoner van de Vianenweg deed voorgaande week bij de politie aangifte van inbraak in zijn woning. De bewoner was het weekeinde niet thuis, maar bemerkte bij thuiskomst dat een ruit aan de achterzijde was vernield en dat dc hele woning was doorzocht. Naast dat de dader of daders een geldbedrag wegnamen, probeer den zij ook brand te stichten in die woning. Het vuur is echter uit zich zelf gedoofd. Naast her geld bedrag werden enkele horloges weggenomen. De bekendmaking van bet opgehaalde bedrag voor de aankoop van een rolstoelbus, (boto: Johan Bo/ink) tenloop. Speciaal bedankt werden Truus, Aric en Bernadette Ongena voor hun inzet van het organiseren van de sponsor- cn stratcnloop. Wethouder Remi Dclahaije felici teerde dc Diessenplas namens dc gemeenteraad met het behalen van het eindbedrag. 'Fantastisch dat het busje cr nu kan komen.' In zijn slotwoord sprak E.A. Postma dc hoop uit het busje vaak te zien rijden in Holten De bijeenkomst werd feestelijk afgesloten met muziek, ccn hapje en een drankje. Holten - De verbouwing van de Haarsehool is afgerond. Er zijn twee extra lokalen bijgeko men en een personeelskamer. Door de wettelijke klassenver kleining van groepen 1 en 2 is er nu alweer gebrek aan ruimte en wordt de personeelskamer gebruikt om een groep op te vangen. Alhoewel dc nieuwe lokalen vanaf de buitenkant klein lijken, zijn zc binnen ruim van opzet. De firma Hcijcom heeft in dc nieuwe gan gen ccn ingenieus lichtsysteem aangebracht. 'Deze daglichttubes geven erg veel licht, maar bevatten geen lampen', zegt hoofdleider Jan Bult, wijzend naar een rond glas waardoorheen fel licht schijnt. 'Dat is gewoon daglicht van bui ten dat weerkaatsend via ccn lichtkoker naar binnen schijnt.' De lokalen zijn voorzien van ther mopane en een afzuigsysteem. Hiermee voldoen ze aan de wette lijke eisen. Het enige wat nog moet worden gedaan is het aan leggen van een pleintje en het in zaaien van gras rondom de nieuw bouw. Verder zijn er enkele facet ten vergeten zoals gordijnen cn ander meubilair. Dc aanvragen hiervan liggen al bij de gemeente en zullen waarschijn lijk in behandeling worden geno- Dat de ruimte nu alweer te krap is. heeft volgens Bult louter tc ma ken met de wettelijk opgedragen klassenverkleining van de eerste twee groepen. 'Dn waren zo'n dertig kinderen per klas cn dat zijn er nu achttien', benadrukt hij. Daarom moet nu een groep ge bruikmaken van de personeelska mer. 'Voor de nieuwbouw zat cr een klas in de speelruimte. Dat is nu niet meer nodig. Daar zijn wc erg blij mee, want nu kunnen de kleuters hier weer gebruik van maken.' Naast de twee leslokalen en een personeelsruimte, is er nog een druk- en reproruimte bijgekomen cn een lokaaltje voor een compu ternetwerk. Hierdoor kan de Haarsehool weer helemaal met dc tijd meegaan. De groep van meester Cerrit te Winkel maakt gebruik van de nieuwbouw van de Haarsehool. (Foto: Rinus Vrijdag)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5