Albert van de Wetering nieuwe kantinebeheerder 't Mossink Alle kinderen welkom brandweer nieuwe wagens tijdens herfstvakantie Medische DIENSTEN DIENSTEN 3 Uitprobeerdagen Buitenschoolse Kinderopvang Met lOeieflde SiTeneS OfltVangt Agenda Kerk Burgerlijke STAND WEEK Floralia in school Dijkerhoek met bloemententoonstelling Martijn Fransen in dienst als muziekinstructeur HMV DONDERDAG 12 OKTOBER 2000 Hollens NIEUWSBLAD Brandweercommandant J.F1. Heller ontvangt van buigt meester AGergee de sleutels voor de nieuwe brandweerwagens. (Foto: Johaii Bo/ink) Boschkamp - Bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk is begin september de Buitenschoolse Opvang voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar van start gegaan. Kinderen van werkende of studerende ouders kunnen hier na school tijd en op vakantiedagen te recht. 'J-lcc tijdelijke onderkomen in het 'souterrain van gebouw Irene, is de sfeer van c-cn gezellige huiska mer gecreëerd waar de kinderen na schooltijd even lekker kunnen uitblazen. Ze kunnen cr iets drin ken, hun verhaal kwijt cn van al lerlei activiteiten ondernemen als ze daar zin in hebben. De schoolvakanties zijn natuurlijk j ook bij de Buitenschoolse ppvang speciaal. Dan hoeven de kinderen namelijk niet naar school en is er ruimschoots tijd om leuke dingen te doen. De herfstvakantie staat voor de deur en de Buitenschoolse Opvang wil kinderen die nog geen gebruik van deze opvang maken, de gele genheid bieden op een leuke ma nier kennis te komen maken met de leidsters, de ruimte cn dc acti viteiten. Dit kan op woensdag 25 en vrijdag 27 oktober. Kr staat woensdagochtend een ochtend disco op het programma. Best kicken, 's ochtends vroeg al lekker swingen in het discolicht. Dc kinderen gaan woensdagmid dag >p stap. Natuurmuseum Piet Bo< is het einddoel, maar bij goed weer wordt er natuurlijk ook door de bossen rond het museum ge speurd op zoek naar kastanjes, ei kels en paddestoelen. Vrijdagochtend staat in het teken van pannenkoeken. Eerst bood schappen doen natuurlijk, dan be slag maken, bakken cn smullen maar. rijdagmiddag tenslotte gaat dc ploeg creatief aan de slag en tussendoor wordt naar een film gekeken. Alle kinderen tus sen 4 en 12 jaar kunnen door het deelnemen aan deze activiteiten kennis maken met dc Buitenschoolse Opvang. Natuurlijk mogen ze samen met een broertje, zusje, vriend of vriendinnetje komen. Met is mo gelijk een ochtend of een middag deel te nemen, maar natuurlijk mogen dc kinderen ook beide da gen komen. De kosten voor een dagdeel bedragen 7,50 gulden. Kinderen die alle vier de dagdelen komen, betalen 2,50 gulden. Opgave vooraf is wel noodzake lijk. Per dagdeel kunnen namelijk maximaal vijftien kinderen deel nemen. Dit kan op nummer 06- 12572434 of bij het kantoor van de stichting sociaal en cultureel werk aan dc Tuinstraat. Verloren/ gevonden Gevonden: Een sleutelbos met -zes sleutels; een zwart kinderhor loge, een zwarte herenfiets; zwart sleuteletui met twee sleutels en geld; bruin/ wit keeshondje. Verloren: Sleutelbos met onder meer een Ford-sleutel cn een zwarte kunststof jas; zeven tot acht sleutels aan een ring voorzien van label auto Lansink"; bril met bruin montuur; zwart/ witte Friese stabij; mobiele telefoon, merk Philips. Holten - De nieuwe beheerder van de kantine in de sporthal 't Mossink heet Albert van de- Wetering. Hij is niet uit Holten afkomstig, maar geboren en getogen in Zwolle. 'Ik ben 31 jaar en heb een baby- van acht maanden', vertelt hij trots. Samen met zijn Erica cn dc medewerkers Tamara en Johnny is hij van plan om van de kantine een super gezellige plek te maken, waar sporters voor of na hun acti viteiten lekker relaxed kunnen kletsen, wat eten en drinken en genieten. Op 4 september heeft Albert het: beheer van de kantine overgenomen. 'Sinds die tijd heb ik heel veel nieuwe mensen leren kennen cn nieuwe gezichten ge zien. Ik doc hard m'n best om ie dereen te onthouden, maar men moet het mij niet kwalijk nemen als ik niet direct weet hoe iemand heet. Ik wil wel even zeggen hoe prettig we hier door alle mensen ontvangen zijn en hoe goed we opgevangen zijn in de gemeen schap. Je komt als vreemde eend in de bijt, maar daar hebben we niets van gemerkt. Echt heel ge weldig, een compliment voor de mentaliteit van dc sporters in Holten.' Helemaal onbekend met Holten was Albert niet. 'Op m'n zeven tiende ben ik begonnen als zelf standig ondernemer', vertelt hij zijn verhaal. 'Als kind ging ik vroeger vaak naar de veemarkt in Zwolle om te helpen. Daar stond een ijsbocr. Dat wilde ik later ook worden. Toen ik zeventien was Dijkcrhoek - De openbare school in Dijkcrhoek houdt vrijdag 13 oktober dc jaarlijkse Floralia. Het onderwerp van dit jaar is bouwen. Iedereen is van harte welkom. Evenals andere jaren bestaat het middag- en avondprogramma on der meer uit een bloementen toonstelling van werkstukken van dc schooljeugd cn door ouders in geleverde werkstukken. Daarnaast zijn dc resultaten te be wonderen van dc wedstrijd bolch- rysantcn kweken. Voor dc vakan tie hebben alle leerlingen een stek je van een bolchrysant gekregen. Holten - In de brandweerka zerne aan de Waagweg was het afgelopen maandagavond een drukte van jewelste. De vrijwil lige brandweer Holten kreeg een nieuwe zogenaamde HV2. Dit is een hulpverleningsvoer tuig met zwaardere bepakking dan normaal, speciaal voor het verlenen van hulp bij ongeval len. Daarnaast zijn twee ande re voertuigen omgebouwd tot HV3 en een slangenwagen. Brandweercommandant 1 Idler verwelkomde iedereen en vertelde wat het programma van de avond zou zijn. Daarna liet hij burge meester Gerzce aan het woord. Deze vertelde dat dc HV2 niet al leen plezierig was voor Holten, maar ook voor de brandweer commandant zelf. Heller is name lijk bijna aan het eind van zijn ac tieve periode en kan op die ma nier een brandweerkorps achterla ten dat alles perfect voor elkaar heeft. Dc HV2 heeft vier ton gekost. 'Maar kwaliteit van het materiaal is nooit te duur', vindt burge meester Gcrzce. Zeker met het oog op dc Sallandse Heuvelrug Twente is het heel belangrijk dat de brandweer in Holten alles voor elkaar heeft. Daarnaast heeft de- wagen ook nog een regionale functie en wordt dan voor een deel gefinancierd door de regio. Een regionaal voertuig betekent immers ook specialisatie in het korps. De financiering van de overige kosten werden echter door het ge meentebestuur ter beschikking gesteld, zodat de nieuwe HV2 een zogenaamde vier maal vier kon worden. Zclts oud-burgcmecstcr Verhoeven heeft er in zi|n bestuur aan meegeholpen, waarvoor heb ik een ijskarretje in elkaar ge zet, zo'n trapbakfiets. Ik reed er mee van Zwolle naar Staphorst. Al gauw had ik drie karren cn nu zijn het er vierentwintig. In Lemclerveld is het ijscateringbc- drijf gevestigd. Die eerste kar wordt niet meer gebruikt en staat knap in de weg, maar ik zal hem nooit weg doen.' Het ijs van Alberts bedrijf wordt niet in winkels verkocht. 'Wc gaan ermee naar grote evenementen, taptoes bloemencorso's cn auto rally's bijvoorbeeld. Zo ben ik be naderd door dc gemeente Holten voor dc catering van de kiosk op het zwembad Twenbaarsveld. Ik lreb toen laten vallen dat ik wel een sportkantine wilde overne men. Want dat sluit perfect aan op de ijsindustrie. Als het daar druk is midden in de zomer is de kantine twee maanden dicht cn als de kantine weer open gaat is het ijsseizoen bijna afgelopen. Bovendien is het erg leuk werk in dc sportkantine." Natuurlijk is het de bedoeling dat cr in dc kantine- van 't Mossink ijs verkocht gaat worden, dat kan haast nici anders. Albert vertelt dat verenigingen, die voor een goed doel ijstaarten willen gaan verkopen altijd bij hem aan kunnen kloppen. Je zou verwachten dat iemand die zo met ijs bezig is daar zelf heel dol op is. „Vroeger wel, maar ik ben nu ccn beetje ijsmoe', verklapt Albert. 'Natuurlijk proef en keur ik wel al le nieuwe smaken.' De kantine van de sporthal houdt voorlopig dezelfde inrichting, maar Albert denkt er wel over om Tijdens dc Floralia zi)n dc ge kweekte planten te bewonderen. Het verdere programma bestaat uit een diversiteit aan spelletjes; waaronder l iet rad van avontuur. Daarnaast is cr een bar cn wordt ook voor de inwendige mens goed gezorgd. Dc bezoekers zijn verder in dc gelegenheid de - nog niet geheel voltooide nieuwbouw - te komen bekijken. De opening stijden zijn: 's middags van 14.30 tot 1700 uur en 's avonds van 19.00 tot 22.00 uur. Voor de schooljeugd is er om 18.00 uur een maaltijd in gebouw Bcthanic. Deze maaltijd wordt aangeboden door de feestcommissie. brandweercommandant Heller hem en het gemeentebestuur be dankte. Ook de directeur van dc regio- brandweer Twente bedankte het gemeentebestuur voor het verant woordelijkheidsgevoel. Hij vertel de ons dat Holten binnenkort tot de Regionale Brandw eer Twcntc zal gaan behoren. De goede slag kracht en kwaliteit van het I-Iolrense brandweerkorps zal vol- met andere kleuren te gaan wer ken. 'De kantine moet zonniger worden', vindt hij. 'Als de ge meente zijn medewerking ver leent, wil ik ook meerdere activi teiten in dc toekomst gaan organi seren zoals sporttoernooien cn beurzen.' Ook is hij van plan een sportclub te gaan sponsoren. 'Liefst een, die goed bij mijn acti viteiten past, is er een ijshockey - van het Texaco tankstation parkeerde vorige week dinsdag haar auto achter het tanksta tion. Na haar dienst bleek dat haar auto was opengebroken. De parkeerplaats wordt bewaakt met videocamera's, wat kennelijk niet bekend was bij dc inbreker. Bij het afkijken van de beelden bleek de inbreker precies 25 se conden nodig te hebben gehad om van zijn eigen auto naar de au to van de aangeefster te lopen, het slot te forceren, de auto te openen en uit dc auto een jas weg te ne men tam vervolgens weer naar zijn eigen auto te lopen. gens hem een waardevol aandeel kunnen leveren in de regio. Ondanks dat Holten met dit nieu we voertuig vooroploopt, zal er nog veel meer gaan veranderen. Brandweercommandant Heller sprak daarop de hoop uit dat het korps in Holten staande blijft cn ook hier haar taak mag blijven venullen. Verder wist brandweercomman dant Heller te vertellen dat het club in Holten?' Om zelf aan sport te doen heeft cleze drukke ondernemer helaas tc weinig tijd. Niet dat hi j niet sportief is. 'Ik heb gevoetbald en aan karate gedaan. Met karate ben ik kampioen van Oost-Nederland geweest en vier de bij dc Nederlandse kampioen schappen. Sinds ik in Holten werk heb ik al ccn keer een partijtje ta feltennis gespeeld.' Behalve in de- Holten - Martijn Fransen is aangesteld als nieuwe instruc teur van zowel de drumband als de jeugddrumband van de HMV. Omdat instructeur Erik Broeke zi]n positie kan verbeteren bij de muziekschool in Kampen, blijft et- voor hem geen tijd over voor tie drumband van HMV. Tijdens de vakantieperiode is het bestuur naarstig op zoek geweest naar een opvolger. Martijn is geen onbe kende, want hij is zelf jaren lid ge veest van de IIMV als slagwerker. Hij werd toen opgeleid door Hugo Masssclink, de man waar dc korps zeer fanatiek is. Zo fanatiek zelfs dat één van de brandweerlie den een oude wagen die eigenlijk ingeruild zou worden, gekocht heeft. Hij kreeg de sleutels over handigd. Met loeiende sirenes cn zwaailich ten werd dc nieuw HV2 voorgere den, waarna butgemcestcr Gerzce dc sleutel overhandigde aan brandweercommandant Heller. kantine is Albert van de Wetering tc bereiken op internet www.al- bertsijs.com. 'De Holtcnarcn zijn daar van harte welkom, maar ook voor een kop koffie in 't Mossink. Tot slot wil ik nog vertellen hoc- correct alles met de overname van de kantine verlopen is, dat heb ik wel eens anders meegemaakt,' be sluit de sympathieke ondernemer zijn verhaal. drumband van HMV Nederlands kampioen mee werd. De nu 27-ja- rige Martijn behaalde in 1999 zi|n diploma aan hei conser\ atorium te Enschede. Intussen had hij al veel ervaring opgedaan als drum mer bij de Glanerbrugger Muzikanten. Martijn, die nu in Atnhcm woont, geeft ook les aan de muziekschool in Zutphen. Met de leden van de drumband wordt nu hard gewerkt om voor het eer ste optreden onder zijn leiding goed voor dc dag te komen. Dat zal dan plaatsvinden tijdens dc Millenniumshow die de HMV op 4 november houdt in sporthal 't Mossink. UITTIPS INFORMATIE ENZ, Expositie Carpc Diem, Berrie Martens, Galerie W'aerdcnborch, 3 september 2000 tot cn met 20 oktober, 14:00 tot en mee 17:00 Floralia, Basisschool Dijkcrhoek, 13oktober, 14:00 toten met 17:00 Floralia Basisschool Dijkcrhoek. 13 oktober, 19:00 tot cn met 22:On Back to the eighties. Bierlok.tl am Bahnhof, 13 oktober, 20:30 Enduro, MAG Holterberg. Stuurhuus, Beusebcrgervcg 3", 14 oktober 2000,9:00 Zondagmiddagmotortoertocht, MAC Holterberg, 15 oktober 2000,13:30 Klassieker autorit, MAC Holterberg, Stuurhuus, Beusebergerweg 37, 15 oktober 2000,14:00 Lezing persoonlijke uitvaart verzorging, Erna ter Stecgc, Parkgebouw, Rijsscn, 16 oktober 2000,20:00 Bijeenkomst, ANBO, bond voor vijftigplussers, Boschkamp, 19 ok tober 2000, 15:00 D. Vos vertelt met video over afdelingen in beweging. Passage, Kandelaar, 26 oktober 2000, 20:00 Puzzelrit, MAC Holterberg, 29 oktober 2000,14:00 Najaarsconcert, Holtens Mannenkoor, Kandelaar, 3 no vember 2000 Najaarsconcert, Holtens Muziekvereniging, Sporthal "t Mossink, 4 november 2000,20:00 Jubileumconcert. Campanella Hervormde kerk, 5 november 2000,15:00 Lezing keizer Karei V, K en G Holten, Boschkamp, 6 november 2000,20:00 Jubileumconcert. Campanella, Kandelaar, 11 november, 20:00 Elfde van de elfde-viering, CV De Fienpreuvcrs, Bonte Paard, 11 november 2000,20:30 Praatavond over klassieke au tomobielen. MAC Holterberg, Stuurhuus, Beusebergerweg 37, 15 november 200121111 Politieke middag, ANBO, bond voor vijftigplussers, Boschkamp, 16 november 2000 Toneelavond. GI.TO en NBvP, 18 november 2000, Inlichtingen: 0548-365424 55 Jaar MAC De Holterberg, MAC Holterberg, 25 november 2000 Puzzelrit, MAC Holterberg, 26 november 2000,14:00 Gemeenteraadsverkiezingen, 29 november 2000 Lezing poppenmaakster R. Smit, Passage. Kandelaar. 30 no- vcmber 2000, 20:00 Bezoek Enkco. ANBO, bond voor vijftigplussers, 30 november Lezing 400 jaar Nederlands- Japanse handelsrelaties, K cn C. Holten, Boschkamp, 13 december 2000,20:00 Kerstmiddag, ANBO. bond voor vijftigplussers, Boschkamp, 14 december 2000 Kerstviering met Mieke de Jong, Passage, Kandelaar, 21 de cember 200i I. 2i ton Kerstpuzzelrit, M \C Holterberg. 26 december 2000 Lezing Zuid-Amerikaanse mu ziek en dans. K en C Holten, Boschkamp. 12 januari 2001, 20:00 Holtens NIEUWSBLAD Holtens Nieuwsblad :s ccn uitgave van Oostelijke Weekbladpers BV,'be horende tot Wegener NV, in sa-men- werking met dc stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-bcstuur; VÏ'.H. Bevers, secretaris. Kollingscrf 4. 7451 XC Holten. Directie: J V Munstcmun Hoofdredactc ur: M\v. G Arcndscn-Tichcn tel. 0314 - 33 54 10 (privé) Eindredactie: Peter Bulthuis cn Peter Koehorst Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 Fax:0842-11 67 34 li-mail- I liihcns.Nieuwshl.idn; p.aeitener ré Peter Kochorsi Telefoon: 0548-36 71 57 Adres redactie: Kerkhofswcg 18. "451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 04 9" Redactioneel medewerker: joke Oostcrvelt, telefoon (1.548-36 "8 41. tax 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker: Freddie Paalman, telefoon 0548-36 40 0" (voor alle weersinformatie) Advertenties: Getlertsingcl 41, "515 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomstig onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel en Fabrieken Advertentie-adviseurs: kantoor, ai- leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-368295 cn fax 0548-366497; an dere werkdagen telefoon 0548-51979" cn fax 0548-519798. Arno Stukker, mobiel 06 - 54 68 60 96 Orto IJspccrt, mobiel 06-51 19 83 42 Advertenties kunt u in Holten opgeven bij: G.W. Knapen, l.arensewcg 3, tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan dc Kcrkhofswcg 18. Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aalpolswcsj 6. "451 1 IK Holten, telefoon 0548-36 18 4'>. Van 1".00 tot 19.1 Hi uur. Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizersweg 32, tele foon 363553- Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.3(1 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tor 11.30 en van 16.00 tot 16.30 Builen de openingstijden eerst bellen om af re spreken wanneer de assis tente in dc apotheek is. Tandarts 14 oktober - 15 oktober: R. Jongkccs, Goor, 0547.276021. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dicrcnartscncombinatic- Holten, Houtweg 18, telefoon .362004. Spteekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten. 5 Minnema. l.arensewcg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Ncvendicnst dc Kerk: zondag 15 oktober: 9.30 uur, ds, A Lcerink. uur, ds. J. Baan, Nijverdal, zangdienst. Eerste col lecte: diaconie. Tweede collecte: Kerkvoogdij. Oppasdienst: Mevrouw Bielcimn, Marrine Haverslag. Dijkcrhoek: zondag 15 oktober: 9.30 uur: ds, J C. Vonhof, .Nijverdal. Gereformeerde kerk: zondag 15 oktober: 9.30 uur, ds. E. van Beesten, Ommen - Jeugddienst. 19.00 uur, ds. 1'. Boomsma, Nijverdal. Kindcrncvendicnsteiv Groep 2 cn 3 o.i.v. Truus Hulsman; Groep 4 en 5 o.l.v. Erma Brouwers, Groep 8 o.l.v. Erna Nijkamp. Eerste collecte: Kerk. Tweede collecte: Diverse kerkelijke activiteiten. Dicssenplas: woensdag 18 oktober: Leger des FIciIs. 1 v.ingeliegemeente Dc Loofhut: zondag 15 oktober 10.00 uur. Bidstond 19.00 uur. Katholieke kerk: Hollen: zondag 15 okrobcr: 10.00 uur. Communieviering. Voorganger pastor W'iggcrs. Nieuw Hceten: zaterdag 14 oktober: 19.00 uur. Eucharistieviering, voor ganger Em. Pastoor Rademakc-i. Zondag 15 oktobet: 9.00 uur. Communieviering, voorganger Werkgroep Liturgie. Okkenbrock: zondag 15 oktober: 10.00 uur,Uitgangscollecte; Geboren Bovd zv II. Muideren E.iMJ. Swartjcs; Dc-midv G Vcsseldijk cn J Xijcbocr; Jan Klaas zv MJ. van Beek en M.A.T. Schtpper. Overleden T. Koopman, oud 89 jaar. Ondertrouwd: P. akkerman en C M G Jongen. Gehuwd: J.F. Rnggcrs cn W. Veldhuis; R. Stronks en H.B. Wcchstapel de vroege ochtend uren mistig cn sterk nevelig. In best aardig weer. W c hadden wat wolkenvelden. Daarna vormden zich stapelwolken, 's afwisseling van zon en opbollende stapelwolken, dc dag viel er ccn bui. Dc temperatuur kwam uit peru Maandag Vorige weck Was het i de morgen hadden w brede opklaringen c Middag hadden wc Bi|na aan her eind op 16.6 graden. Dinsdag Was er in dc eerste helft van dc morgen veel bewolking waaruit wat lichte regen viel. De regen hail te maken met een zwakke trog boven liet midden van hei land deze n ok opvullend oosiwaans. Daarna opklaringen afgewis seld door wolkenvelden en nu en dari zon. In dc middag bleef hel droog. Verder waren er sta-pelwolken afgewisseld door eerst geregeld zon. Later meer bc-wolkmg. Met een zuidwestelijke stroming werd relatief droge on stabiele luchraangevoerd Herwerd 17.7 graden als maximum. Woensdag Kwamen er in dc vroege morgen nog enkele opklaringen voor af gewis seld door wolkenvelden. Daarna raakte het geheel bewolkt. I .nter gevolgd door een enkele lichte regenbui. Een zwak koufront trok langzaam noord- oosrwaarts over het land. lil dc eerste helft van de middag was er nog veel bewolking. Daarna wat opklaringen en af cn toe zon. Temperatuur werd Donderdag Begon dc dag met veel bewolking cn nevel. Wat later viel cr een kortston dige regenbui. Daarna kwam cr slechts ccn enkele opklaring voor waar door de zon zich even liet zien. In dc mid-dag was er geregeld zon, afge wisseld door wat wolkenvelden. En zo werd het een vriendelijke herfst middag. Door dc zon proviteerde de temperatuur hier ook van: liet werd 17.7 graden. Vrijdag In de vroege ochtend uien was de minimumtemperatuur gedaald naar 6.6 graden in dc wcerhut, fris dus, cn goed te merken dat wc in dc maand ok tober zitten. De morgen verliep eerst mei veel wolkenvelden en enkele op klaringen cn wat zon. Daarna vielen er enkele regenbuien, 's Middags had den wc een afwis-scling van zon en stapelwolken, er viel nog ccn enkele bui met onweer. De middag temperatuur kwam met hoger dan 14.4 gra- Zatcrdag In dc nacht van den in l loltc-n, Verder hadden bleef de hele dag Zondag rijdagop zaterdag werd het een koude nacht met ispclo 3.9 graden. Plaatselijk kwam er grondvor e in dc morgen een paar wolken waarbij was hei iddag waren cr stapelwolken en perioden met z 1, afge scld wolkenvelden. Daarr op nadering van een storing Aan het eind van dc mor; regen. In de middag was het bewolkt cn viel periodiek I let werd slechts 10.7 graden Metco Holten, Freddie Paalman ele opklaringen m n dc bc-wolking tt inbraak auto achter tankstation Holten - Een medewerkster Albert van de Wetering heeft er zin in. (Foto: Joban Bo/ink

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3