iheiisen Snuffelen tussen boeken en bieden op stopflessen Holtens Nieuwsblad Papieracties basisscholen Aanhouding tijdens alcoholcontrole m>m ksumr" Schoenmode vooru ISlsÜSlllf Modenieuws waar u van opkijkt! Engelstalige asfalteerders leveren 'goedkoop' asfalt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint IN DIT NUMMer Spijker wil snel onderzoek multifunctioneel centrum Aankomst sinterklaas krijgt andere opzet Rijstrook niet breed genoeg voor Russische automobilist Het weer III rfjjjgezien in Dorpsstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 j >■5 Je Holten - Op Smidsbelt werd Holte na at tc diep in het glaasje door de politie afgelopen week had gekeken. een kleine alcoholcontrole ge houden. Na een tweede ademtest in het politiebureau te Deventer bleek dat de man 0,9 promille alcohol in rige zijn bloed had. Maandag: Dinsdag. Woensdag: Vrijdag: Zaterdar koopavond koopavond koopavond DAMES Two I Marc O'Polo I Dobber I Esprit I Braoz I Voro Modo I Only I Jackpot I Turnover I Closed HEREN 11 Coltonfiold I Dockers I Marc O'Polo IMaliirioua I Me- 'n--10---1 modeshows, een metamorfose, interviews en... voor u de kans een leuke prijs te winnen! Kijk vrijdag 13 oktober vanaf 18.00 uur naar en u weet alles! Dit programma wordt mogelijk gemaakt door betaalbar -Z Enschede: De Heurne 4 B Hengelo: Brink 174 Almelo: Citypromenade 29-31 Zutphen: Beukerstraat 29 Deventer: Lange Bisschopstraat 11-15 Opbrengst veiling en boekenmarkt: 23 duizend gulden Holten - Er werd afgelopen za terdag weer volop gesnuffeld tussen boeken en veilinggoe deren in en rondom het Irenegebouw. Voor de derde keer hield de hervormde ge meente een boekenmarkt en veiling waarvan de behaalde opbrengst van 23 duizend gul den bestemd is voor het onder houd van de consistoriekamer in de Nederlands Hervormde Kerk. De organisatie is zeer te vreden over de geslaagde dag die mede mogelijk werd ge maakt door de zestig vrijwilli gers. De belangstelling was ook dit jaar keer enorm. Vanaf 09.00 uur 's ochtends werd de boekenmarkt, in de gymzaal aan de Tuinstraat, de hele dag door bezocht. De ruim tienduizend boeken la gen gesorteerd per rubriek of schrijver. Voor de liefhebbers van echte oude exemplaren was een speciale stand ingericht. Handelaren en'overig publiek wa ren zeer enthousiast over het aan bod. De veiling van de 175 goederen ging vooraf aan een kijkochlcnd. Fir'wal van alles ingebracht waar onder veel gewilde 'oude' spullen zoals scheepskisten, geëmailleer de ketels, stopflessen, grenen kastjes, eierkisccn en Oudhollandse dakpannen. Er (Foto's: RJiiiis Vrijdag) stond zelfs een complete poolta- fel. De veiling begon om 13.00 uur en de goederen gingen onder leiding van veilingmeester Boerhof vlot van de hand. Naast de veiling, boeken en toni melmarkt verkochten de Hervormde vrouwengroep Hol ten-Dij kettióek ongeveer vierduizend oliebollen én oen gro te hoeveelheid pannenkoeken. Dc uitslag van de verloting werd bekend gemaakt tijdens de kij- kochtcnd van de te veilen goede ren. De familie Barvelink aan de Kappertswcg in Holten kreeg een Landal vakantiecheque. De Hi li- stereoset ging naar de familie Markvoort aan de Espelodijk in Holten en de draagbare tv krijgt Bloemendaal aan de Wicrdensestraat te Rijssen. ook voor gebruikt en onderhoud JDM - Titane - Amïca - Aixam Ligier - Microcar Tevens gebruikt te koop gevraagd Holten - Wethouder Spijker ziet graag met spoed dat cr een begin wordt gemaakt aan een haalbaarheidsonderzoek voor een multifunctioneel centrum in Holten. De commissie gaat hier niet meteen mee akkoord en wil eerst een gedetailleerde versie van dc offerte van Nieuwe Ruimte architectuur en bouwadvies bestuderen. Dit bureau is aangewezen om het onderzoek uit te gaan voeren. Hiervoor wordt een bedrag van 11.500 gulden gevraagd. AVe zitcen met de openbare bibli otheek die wettelijk verplicht is om uit te breiden. Dit wegens het aanbieden van intemetmogclijk- heden en de uitbreiding van het boekenbestand', legt Spijker uit. Verder geeft hij aan dat ook de bi bliotheek van scholengemeen schap Dc Waerdenborch uitbrei- dingsprobJemcn heeft en al in contact is getreden met de open bare bibliotheek voor samenwer king. 'Dan kan de bieb in plaats van drie dagen, vijf dagen per week open zijn.' Verder is dorpshuis de Boschkamp tc klein om al hun ac tiviteiten tc kunnen herbergen. Vooral dc Buitenschoolse Kinderopvang zit hierbij in de knoei. Nu wordt hiervoor gebruik gemaakt van een noodoplossing. Ook is de Snoezelhoek voor ge handicapten afgekeurd. 'Dc Lachmer wil uitbreiding, net als de muziekschool en het gymlokaal aan dc Tuinstraat', gaat de wet houder verder. 'Daarnaast heeft HMV last van burengerucht.' Dit alles maakt dat er grote be hoefte is aan een nieuw multi functioneel onderkomen in Holten. Hierin zouden ook to neelverenigingen gebruik kunnen maken van een podium. Alhoewel de wethouder graag haast wil maken met het haalbaar heidsonderzoek, willen de com missieleden het liefst wat rustiger aan doen. jan Metsemakers (PvdA): 'Als het nu hard nodig is, dan zal dat volgend jaar ook gel den, Het is niet gezond dit snel te regelen.' Hij wil eerst meer inzicht in de offerte voordat zijn fractie akkoord kan gaan. Holten - Dc politie werd afge lopen week twee keer gebeld over Engelssprekende asfal teerders, die aanbieden op 'goedkope' wijze erven van as falt te voorzien. Deze mensen duiken elk jaar eèn paar keer op mee het smoesje dat men ergens aan het: werk is en dat I hierbij enig asfalt is overgebleven. I Dat zou dan voor een prikkie over kunnen worden gein Door de politie is hier al eens een onderzoek naar ingesteld. Gebleken is dat ze niet werkzaam zijn op de door hun genoemde plaatsen en dat hun aanbod hele maal niet zo goedkoop is. Het gaat op zich niet om ccn strafbaar feit, aangezien ze wel leveren wat ze beloven, maar de wijze waarop men werkt verdient zeker niet de schoonheidsprijs. geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: IHjriij betaalt voor dit abonnement f79.40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) .-f76,75per jaar betaalwjzeautomatisch) Holten - Om extra geld te hebben voor leuke dingen, houden de basisscholen in Holten opgelette tijden een oud-papierac- tie. Br staan dan containers klaar waar het papier in kan worden gedeponeerd. Ook omwonenden kunnen hun oud-pa pier daarin kwijt. Op de volgende data is dat mogelijk: De Regenboog: 6-8 november, 11-13 december; 8-10 januari; 5- 7februari; 12-14 maart9-11 april; 7-9 mei; 11-13 juni; 2-4 juli. Hoiterenk: 8-10 november; 13-15 december, 10-12 januari; 7-9 februari; 14-16 maart; 11-13 april; 9-11 mei; 13-15 juni; 4-6 juli. Huurschool: in de week van 9 okto ber; 13 november; 18 december. 15 januari; 12 februari; 19 maart17 april; 14 mei; 18 juni; 2 juli (Foto: Rinus Vrijdag) Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 12 OKTOBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 24-uurs service géén belasting - Kleijssen bv Violierstraat 170 Almelo Tel. 0546-82 10 00 Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Holten - De Holtense Handelsvereniging hield maandag haar najaarsvergade ring. Een belangrijk discussie punt was de extra koopavon den in de maand december. Men kon het niet eens worden over de dagen rondom de kerst tijd. De kerstdagen vallen op maandag en dinsdag dit jaar. Het eerste voorstel was ©m de koop avonden op donderdag, vrijdag en de zaterdag te houden. Een ande re keus was om vanaf woensdag tot en met vrijdag de koopavon den te houden. Enkele ondernemers zagen geen voordelen om op de zaterdag avond voor kerst de winkel open te houden. Door het gelijke aantal voor- en tegenstanders en een aantal onthoudingen kwam het niet tot een uitspraak. I-Iet bestuur komt via een mailing terug op dit voorstel. Voor Sinterklaas staan de koop avonden vast op donderdag, vrij dag en maandag. Op dinsdag 5 december sluiten dc winkels om 17:00 uur. De intocht van Sint Nicolaas zal zijn op vrijdag 24 november om 14:00 uur 's middags. Op de Kalfstermansweide verzorgt Dolf Moed van Theaterfiets een speci aal programma voor peuters en kinderen van groep één tot en met vier. Het bestuur legt tenslotte het voorstel op tafel om de sint en - kerstacties dit jaar anders aan te pakken. In plaats van de bekende enveloppen wil men nu kraskaar ten uitgeven. De klant krijgt bij el ke besteding van tien gulden een kraskaart. Bij de supermarkten zal dit een minimum besteding van vijfentwintig gulden zijn. De klant kan meteen zien of hij/ zij prijs heeft. Alle aanwezige .onderne- mers gaan hiermee akkoord. Holten Een Russische auto mobilist werd afgelopen week einde aangehouden op de A 1. De bestuurder was opgevallen door zijn afwijkende rijstijl. De rijstroken bleken voor deze be stuurder niet breed genoeg te zijn. In eerste instantie werd een blaas- tesf op straat afgenomen, waarbij het vermoeden bestond dat hij veel te veel had gedronken. Bij een tweede test in het politie bureau te Deventer bleek dat de man maar liefst 1,4 promille alco hol in zijn bloed had. Daarnaast bleek dat de man niet in het bezit was van ccn geldig rijbewijs. Aangezien niet duidelijk was of de man legaal in Nederland mocht verblijven, werd hij aangehouden en in afwachting van het onder zoek ingesloten in het politiebu reau te Deventer. SNELHEIDSDUIVEL Een in woner uit Esch raakte zijn rijbe wijs kwijt, omdat hij met een snel heid van 143 kilometer per uur met zijn BMW 325i over de Raalterweg reed. Ter plaatse mag slechts 80 kilometer per uur wor den gereden. Griepprik halen op 8 november Griep is voor jongere, ge zonde mensen een verve lende maar onschuldige ziekte. Voor andere men sen kan griep wel ernstige gevolgen hebben. Dit zijn meestal 65-plussers of mensen met een vermin derde afweer, diabetes of ccn hart-, long- of nierziekte. Voor hen is een jaarlijkse griepprik dus extra belangrijk. De griepprik wordt alleen voor deze mensen aanbevo len en gratis gegeven. De mensen die volgens de crite ria die zijn opgesteld door de overheid, in aanmerking ko men' voor een gratis griep prik, krijgen automatisch een uitnodiging thuis gestuurd. Hierop staAt de tijd vermeld wanneer de mensen 'in de gymzaal worden verwacht. Er wordt gevaccineerd russen 14.30 en 18.00 uur in de gym zaal die gelegen is achter de groepspraktijk van de huis artsen en dc apotheek. Tevens is een uitgebreide fol der met informatie over de griep en de griepprik bij dc uitnodigingsbrief gevoegd. Mensen die niet in aanmer king komen voor een gratis griepprik, kunnen een recept afhalen bij dc groepspraktijk. Zon op in Hotten I 'rijdag op: 07:58 onder. 18:46 Zaterdag op: 07:59 onder. 18:44 Zondag op: 08:01 onder 18:41 Zachter Licht wisselvallig weer met af en toe zon en enkele buien. Vrijdag, en zaterdag overdag kans op een enkele bui afgewisseld door op klaringen en zon. Temperatuur wordt zo'n 13.0 a 14.0 graden. Zondag wolkenvelden afgewis seld door geregeld zon en kans op een bui. Temperatuur ligt rond de 14.0 a 15.0 graden. Er is weinig wind eerst uit het zuidwesten later uit het zuidoosten. Deze wcers- verbetering hebben we te danken aan lichte hogedruk invloed. Voor meer weerpagina: 5 De Diessenplasactie voor een I nieuwe rolstoelbus is ge- I slaagd. I Zie verder pagina 7 Albert van de Wetering is aangesteld als de nieuwe be- I heerder van sportkantine 't j Mossink. Zie verder pagina 3

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1