Uitslag enquête: Rijsholt favoriet als gemeentenaam NS Service Unit zorgt voor veiligheid op kleine stations L T Bouw centrale verwarming in school Aghiresu van start Thuiszorg zoekt snel extra vrijwilligers Zakelijk BEKEKEN I DONDERDAG 5 OKTOBER 201ID Holtens NIEUWSBLAD Kinderboekenweek in bibliotheek Holten - De Kinderboekenweek gaat tradi tiegetrouw van start op de eer ste woensdag van oktober. Dit jaar dus op woensdag 4 okto ber. Motto dit jaar is: Driftkikkers en feestvarkens-over de aard van het beestje. I ln Holten kunnen de kinderen I meedoen aan de volgende activi teiten. Maandag 9 oktober pre senteert Kindertheater Kieteknots de voorstelling Dokter Change ver andert Feestkikkers in Driftvarkens. De voorstelling begint om 16.00 Woensdagmiddag 11 oktober is er schminken van 14.00 tot .15.30 uur. Wie tussen de 6 en 10 jaar oud is, mag meedoen aan een knutsel- wedstrijd. De organisatie heeft de naam van een heel raar beest ver zonnen Hoe hij/ zij eruit ziet mo gen deelnemers zelf verzinnen. Hoe maakt niet uit: knippen, plak ken of tekenen. Dit mag thuis ge beuren of op school. Maar dit kan ook woensdagmiddag 11 oktober in de bibliotheek/Dan ligt er heel veel knutselmateriaal klaar om te gebruiken. Wie tussen de 10 en 12 i jaar oud is, kan meedoen aan een internetquiz. Tijdens de ope- ningsuren in de kinderboeken- week staan er twee computers ter I beschikking. 1 Ir zijn lokale prijzen te winnen, maar daarnaast dingen j deelenemers ook mee naar de lan delijke prijzen. De klassen twee en drie van de Holtense basisscholen zijn uitgenodigd voor een bibliotheekbezoek. Dit bezoek staat in het teken van het be kroonde bock: De prinses wet de !an- 1 ge haren. Natuurlijk is er voor de allerkleinsten een kleurwedstrijd. Verloting HGK Op de volgende lotnummers zijn de prijzen gevallen: De hoofdprijs, een dames of herenfiets, viel op lotnr. 0424; de tweede prijs, een prepaid te lefoon op lotnr. 1437 en de derde pri|s, een luxe elektrische waterkoker op lotnr.0132. Verder vielen er prij zen op de volgende lotnummers: j 1314; 0184; 1852; 1620; 1229; 008.3; 0721; 0255; 0227; 1433; 0609; 0957; 1910; 0034; 1681; 0249; 1317; 1516; 0723; 1092; 1845; 1798 en 0895. De prijzen zijn inmiddels thuisbezorgd. Wie de prijs nog niet heeft ontvangen, kan bellen naar het secretariaat, Churchillstraat 38, telefoon 362360. -a Als opening van de Service Unit. waakt wethouder De/aha je gebruik van de Senice/jn. (Foto: Seri Perdon) Holten - Wethouder Remi Dclahaije heeft dinsdag 3 okto ber op het treinstation de nieu we Service Unit van de NS geo pend. Hij deed dit onder het toeziend oog van het college van B en W en een delegatie van de Nederlandse Spoorwegen. De Service Unit is een uitgebreide kaartjesautomaat. Het gaat om een proefopstelling, waarvan er in Nederland nog 11 anderen zijn geplaatst. 'Het doel is om meer te vreden klanten krijgen. Ze veiliger op het station te laten voelen en ze doelmatiger informatie te kun nen verstrekken', vertelt Frits van Leer van de NS. Het apparaat is beveiligd met twee camera's. Een loopt continu en houdt een oog op dc Service Unit. De ander kan worden aan gezet. 'Voelt de klant zich onveilig of ziet de klant iemand een fiets slopen, dan kan op dc SOS-knop worden gedrukt', legt Van Leer uit. 'Wanneer een klant hierop drukt, gaat ogenblikkelijk een ca mera lopen. Deze neemt meteen ogenschouw van de gehele situatie. Daarnaast wordt automatisch dc hulpdienst ingeschakeld.' Vooral ouderen hebben moeite met hetbediencn van de kaartjes automaat. Aan wethouder Dclahaie is daarom een video uit gereikt, welke kan worden ver toond aan mensen die behoefte hebbenaan uitleg. 'Wc zijn nog op zoel naar een agentschap in Holten .vaar kaarten kunnen wor den vercocht', zegt Van Ixcr. Wethotder DeLahaije liet in zijn toesprak weten dat het college van B ci W van mening is, dat in hoog émpo moet worden ge werkt ïan de ontwikkeling van een sysjeem van een hoogwaardig openbar vervoer. 'Er zal een dui delijke kwalitcitssprong moeten wordc-f gemaakt die tot uitdruk king komt in een frequent, snel, comfortabel en vooral betrouw baar openbaar vervoersysteem', geeft hij aan. 'Essentieel is dat het starion goed toegankelijk, sociaal veilig en het klimaat dusdanig is. dat de reiziger er aangenaam kan verblijven.' Met de plaatsing van dc Service Unit, is volgens hem dc eerste stap gc- 'Een andere stap die tot een kwa- liteitssprong bijdraagt, is naar mijn mening een frequentere be diening van ons station geduren de de daguren. Met andere woor den: een halfuursdienst in plaats van een uurdienst.' Holten - Dat de gemeentelijke herindeling leeft bij dc Holtenaren, blijkt wel uit de in zendingen van de enquête over de nieuwe gemeentenaam. In totaal zijn er 45 inzendingen binnengekomen, met de meest uiteenlopende namen. Daarbij leverden sommigen er een uit gebreide omschrijving en zelfs plattegrondjes bij. Duidelijke favoriet bleek na telling de gemeentenaam Rijsholt te zijn, een combinatie van Rijsscn en Holten. Dc enquête is opgezet: door tie in- tersite Espelo Online (come.to/cspelo) en het Holtens Nieuwsblad. Bij beide was het mogelijk naamsuggësïies in te le veren. Omdat dit zo overweldi gend is gedaan, zullen alle sugges ties volgende week aan de ge- Peter Stegeman, en burgemeester Nico Gcrzee worden aangebo den. Zij zitten in de stuurgroep die de herindeling voorbereidt. Om de enquête te kunnen stroomlijnen, is er een invulfor- mulier gemaakt van de inzending die Jan Smale heeft gestuurd. Hier volgen zijn mogelijkheden: Namen van beide gemeenten: Holtrijs, Holtenrijsscn, Rtjsholt(cn), Rijsscn-J loken; Gevormd door bergen, veen en wouden die alle twee dc gemeen ten bezitten. Ook uitgaande van al bestaande gemeentenamen: Bergerveen, Bergcrwoud, T wee woudc nV i e rw o u d e n Twcebergcn, Vicrbergen; Gebied tussen de twee gemeenten en ge bied tussen Salland en Twente: Keizerswoud, Keizerslanden; Gevormd door streek en wateren. Nieuwe gemeente tussen ijsscl en Regge: Twentcsalland, ijssclreggc; Afgeleid van Saalic. Vroeger groot watergebied dat Noordwest-Europa bedekte, t )ndcr meer rivier de Saaie in Duitsland: Saalbergen, Saalicnberg; Verder nog sterke lamen, I loken vroeger een VIarkc en Rijssen is een stad: vlarkcstad; Gebied van bergen: Bergcnsteyn; Gebied tussen de gemeenten: Overtoom; Rcggesiad is alleen op Rijssen gebaseerd en valt af Vele bedenkingen kunnen worden gemaakt. Met name uit hei gebied tussen dc twee ge meenten. De een is Salland en de andere is Twente. Jan Smale. Een andere gedetailleerde inzen ding kwam van PicterJ. Schipper. Hij leverde zelfs enkele oude ge meentekaarten uit 1865 mee als il lustratie van zijn ideecn: Nu Holten en Rijssen door kwar tettende politici tot elkaar zijn ver- 'oordeeld en "het met elkaar moe ten doen", is het afwachten waar dit liefdeloze verstandshuwelijk zal eindigen. Wat bindt hen eigen lijk, behalve een grens van een paar kilometer? Precies, niets. (Zagen jullie die sombere foto van de een of andere "stuurgroep"?. Je zou er depri van worden). Daarc klampen aan die paar kilometer grens als enige binding. Die be gint ergens in De Borkcld (Drielandenpunt met Markelo), loopt in bijna rechte lijn naar "Tol", nu een café (op zondag open!) en weer door naar "Klein Ligtenberg", ergens aan het eind van de Ligtenbergerdijk. Veel voer voor namen geeft dit niet. Toch moeten wc het er mee doen, want beide gemeenten verdienen het niet dat hun naam oortgezet wordt. Daarom mijn suggesties voor een volstrekt nieuwe ge meen tcnaam, gebaseerd op het enige dat hen bindt: 1. De Holtense Tol; 2. HenTol; .3. TolHcn; 4. RijsTol, en wat rustie- ker en serieuzer: 5. Ligtenberg; 6. Groot Ligtenberg Pieter J. Schipper Ook G.J. Apperloo heeft goed over zijn suggesties nagedacht. Hij leverde de volgende brief in: Een goede naam voor de te vor men gemeente Rijssen-Holten moet taai mijn mening laten zien van: L De taaiheid en tegenstand van d: bewoners van Rijssen en 1 loltci tegen dc samenvoeging; 2. In de naam moet iets terug te vin den zjn van de oorspronkelijke gemeentenamen, althans van een afgclcde daarvan; 3. Een nieuwe naam z.ou een dialect moeten zijn, omdiu zowel in Rijsscn als in Holtei nog veel dialect wordt ge sproken; 4. Er moet iets van de sametvoeging in terug te vinden zijn. Rijshout is een zeer taaie wilgen soort Een plaats met die naam bestak al. Dc naam Ricshóolt geeft het: dialect weer, de beide originele gemeentenamen en de samenvoeging. Extra voordeel: niemand voelt zich tekort gedaan cn geen buitenstaander zal de nieuwe gemeentenaam Ricshóolt in het westen of zuiden zoeken. Ricshóolt dus. G.J. Apperloo Opbrengst Beatrixfonds Het Prinses Beatrixfonds heeft met de collecte in Holten dit jaar 6798,15 gulden opgehaald. Het fonds zet zich al sinds 1956 op verschillende manieren in voor mensen die aan Polio, ziekte van Parkinson, Multiple Sclerose en aan ruim zeshonderd andere spierziekten lijden. Het is zuiver een particuliere fondsenverwer- vende instelling. Subsidies van dc overheid worden niet ontvangen. Back to the '80 in Bierlokal Holten - Bierlokal am Bahnhof zal vrijdag 13 oktober in het te ken staan van de muziek uit de jaren '80. De entree is gratis en het geheel zal beginnen om 20.30 uur. Het café wordt extra aangekleed om de sfeer van die tijd opnieuw te kunnen beleven. De dj van de avond zal ook trachten de platen zoveel mogelijk via het bijna ou derwetse vinyl te draaien. Bloedafnameactie Rode Kruis Holten - Het Rode Kruis houdt maandag 9 oktober dc halfjaar lijkse bloedafnameavond in sporthal 't Mossink. Nieuwe donoren kunnen zich aanmel den op die dag tussen 18.30- 21.00 uur in de sporthal. Aan dc afdeling Holten van het Rode Kruis is gevraagd om met deze grootschalige bloedinzame- ling nog door te gaan tot tenmin ste einde 2002. Geregistreerde donoren uit Holten en omgeving zijn inmiddels opgeroepen, maar in Nederland is een tekort aan bloeddonoren, dus nieuwe dono ren zijn van harte welkom. Vrijwel iedereen met een goede algemene gezondheid kan bloed donor worden. De leeftijdsgren zen voor het donorschap zijn 18 tot 70 jaar en het lichaamsgewicht moet minstens 50 kilo zijn. Vooraf ondergaat iedere donor, ter bescherming van hem-/ haar zelf, een kleine medische keuring. Voor meer informatie: J. Dorrcstcijn-de Bok, telefoon 0548 - 362620. De Media Bank in gebruik. (Foto: Gert Perdon) Holten - MG TankService gaat met zijn tijd mee. Na de verbou wing van het tankstation is er sinds kort een Media Bank, een com putergestuurde videotheek gevestigd. Dit is een geheel nieuw con cept voor het huren van dvd's en videofilms, 24 uur per dag, gedu rende dc hele weck. In het westen van het land is de Media Bank uitgeprobeerd en het resultaat was boven verwachting. Het sys teem van de Media Bank werkt geheel geautomatiseerd. Een pas die gratis aan dc balie aan te vragen is, moet worden opgeladen als een chipknip. Dit kan naar keuze met een bedrag van 1", 25, 50 ot 100 gulden. Dc pas is beveiligd met een pincode die de klant zelf op kan geven. Het is mogelijk om aan een pas twee codes te geven. Een voor films voor onder dc 16 jaar cn voor erboven. Kinderen kunnen op deze manier zelf films huren, maar niet stiekem harde actiefilms of enge thrillers kijken. .Als een videofilm of dvd binnen drie uur weer wordt ingeleverd kost dc huur 3,50 gulden, binnen zes uur 6,< 10 gulden en binnen 24 uur 8,50 gulden. In de maand ok tober geeft MG TankService 15 gulden cadeau bij het opladen van de pas met 25 gulden, 25 gulden bij het opladen van 50 gulden cn 50 gulden cadeau bij het opladen van 100 gulden. Info MG TankService I.arenseweg 48 Holten, telefoon 0548-366299. F? in n f Deelnemers aan de luchtreis (Foto: Henny 'temmink, Foto ten 1 tide) Zeven klanten van Foto ten Velde, met zaken in Holten, Markelo en Deventer, werden onlangs verrast met een luchtreis: een vaart metdc Fuji-luchtballon. Dc gelukkigen hadden deze trip afgelopen zomer gewonnen, doordat ze bij Ten Velde een fuji-fotocamera aanschaften. Via loting werden zij er uitgetrokken. De luchtreis be gon in Colmschatc. Over de vijfhoek voerde dc reis richting Schalkhaar en Olst alwaar na anderhalf uur in een weiland een zeer zachte landing werd gemaakt. Na het opruimen van dc ballon wachten alle luchtvaarders nog een verrassing. Allen werden name lijk verheven in de adelstand, na het drinken van cn de doop met champagne. Na afloop waren alle deelnemers het vurig met elkaar eens: dit was een fantastische cn unieke ervaring. I- Ketel kiest voor Rijsholt, want dat ligt goed in het gehoor. 'En de betekenis van rijshout is jong, flexibel, sterk, dus veelbelovend voor dc nieuwe gemeente. Holten/Rijsscn is volgens me vrouw Mensink de oplossing: 'Men in Nederland kent Rijssen niet. Holten heeft wel een beken de naam. Vooral bij toeristen.' Bctsie Mancnschijn vindt Rijssen- Holten, Rijsholt(en) of Ricsholt goede keuzes. Zelf denkt ze meer aan Hcuvelrugstad. 'Genoemd naar de Sallandse Heuvelrug, waar Holten ligt en dc stad Rijsscn blij mag wezen, dat dit mooie gebied binnen hun gemeentegrens komt.' Een Holtenaar, die in Rijssen is geboren: lan-W'tllem Dollckamp. Zijn suggestie: 'Gemeente Groot- Holten lijkt mij een prima naam voor dc nieuwe fusiegemeente.' Een leuke samensmelting werd door Jan Aaftink voorgesteld: Boom. Zijn uitleg: Holten is Hoolt'n in het dialect, wat stam betekent. Rijssen is in het dialect Riez'n, wat takken betekent. Voeg dit samen en je hebt een boom. 'Na werkelijk alle mogelijke com binaties bekeken te hebben en on danks dat Twentcsalland een aan trekkelijke naam lijkt, geven wij - om pragmatische redenen - toch de voorkeur aan: Rijsholt', geven Tiny en Harry Dollekamp lis sug gestie. Nee, gewoon Holten, gemeente Rijssen zegt een andere inzender. 'Holten staat voor een toeristische vakantieplaats. Met een geheel an dere naam zou een belangrijk eco nomisch element tot schade bren gen.' Andere uitspringende namen: Dc Berg; Kcunestad, Keunc van Holten cn stad is van Rijssen; Bergcrwoud; Hoolterreggc; IJssclregge; Biggc Kerke, iets van Holten c-n iets van Rijssen (j. Veldhuis); Wcst-Twentc; Ligtenberg, omdat de grens tus sen Holten en Rijssen onder an dere wordt gevormd door de I .igtenbergerweg. Stichting Holten-Inucu heeft vorige week de bouwopdracht gegeven voor een verwar mingsinstallatie voor de school voor Voortgezet Onderwijs in Aghiresu in Roemenië. Door de vele giften en de opbrengst van de verloting van vorig jaar, is het benodigde geld bij elkaar gekomen voor dit project. Dat kost in totaal zo'n 45 duizend gulden. Een bedrag van 20 duizend gul den is ter beschikking gesteld door NIDO in Holten. Deels was dit het bedrag dat de gasten bij het jubileum van NIDO hebben ge schonken. Het bedrijf heeft dit verder aangevuld. Het bestuur is buitengewoon ver heugd dat nu voor de winter dc verwarming kan worden gereali seerd. Een Holtense delegatie heeft met het gemeentebestuur van Aghiresu onderhandeld over de financiering van het project. Voor de gemeente was het moge lijk de kosten van toezicht cn ar beid voor haar rekening te nemen. Tegelijkertijd is dc onderhandc- ling gestart over het bouwen van Geflankeerd door twee gemeentebestuurders, betegelt de voorzitter van bet bestuur, Charles l/ogely, de gemaakte afspraken met de burgemeester van Aghiresu met et. handdruk. Rechts Johan Jansen van Nido en links S^aba, een directeur van de scholengemeenschap in Aghiresu. toiletten voor de scholen in Aghiresu. Dc toiletten van de school voor Voortgezet Onderwijs (ongeveer vijfhonderd leerlingen) zijn nagenoeg on bruikbaar. Lr is een plan opge steld voor reparatie en een water voorziening. Dit zal gebeuren door het oppompen van grond water cn het bouwen van een wa terreservoir op het dak van de school. Holten - liet Coördinatiepunt. Vrijwillige Thuiszorg is drin gend op zoek naar vrijwilligers in Holten en omstreken. Het gaat daarbij om vrijwilligers die helpen met de zorg van dementerenden. Partner of familieleden van de menterenden, chronisch zieken en gehandicapten zijn soms 24 uur per dag aan huis gebonden, omdat zij hun partner of familiel id niet alleen kunnen laten. Deze verzorgers hebben echter ook be hoefte aan ontspanning en wat sociale contacten buiten de deur. Vrijwillige Thuiszorg zoekt vrij willigers die hier in kunnen sprin gen. Dan kan misschien mevrouw A. voorde eerste keer naar de ver jaardag van haar al driejarige kleinzoon en kan een vader ook eens mee naar dc voetbalwed strijd van zijn zoon. Ot kan een actieve dementerende gaan fiet sen met een rijwilliger, omdat zijn partner daartoe lichamelijk niet in staat is. Wie zich aanmeldt als vrijwilliger, krijgt deskundige begeleiding, een introductie cursus, kan naar themabijeen komsten, krijgt on kostenvergoeding en een verzeke ring. Voor aanmelding of nadere infor matie kan contact worden opgc- ncmen met het Coördinatiepunt Vrijwillige Thuiszorg, bereikbaar op werkdagen tussen 9.00 en 12.00 uur, telefoonnummer 0570- 686000. Optreden Twents Kamerorkest Het Twents Kamerorkest geeft zaterdag 7 oktober om 20.00 uur een concert in De Kandelaar. Het Twents Kamerorkest bestaat uit professioneel geschoolde mu sici, vakstudenten cn vergevor derde a Het orkest staat sinds juni 2000 onder deskundige en enthousiaste leiding van dirigent Carl Brainich. Trompettist Winrde Vries zal 7 oktober solist zijn in het trompet- concert in Fis van Joseph Haydn. Daarnaast zal het orkest De 1 lebnden van Mendelssohn en Serenade nummer 1 in D van Brahms ten gehore brengen. Entree: 17,50 gulden; CJP/pas65 Hl gulden; leden Stichting Kunst cn Cultuur Holten 15 gulden. RH ECONOMICS LOCALE AGHIRESU MARTIE 2000

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5