'Ons project zit tussen een bioscoop en een filmhuis in' Holtens Nieuwsblad CKtf\ Haalbaarheidsonderzoek naar multi-centrum Inbraak in vrachtwagen: broek chauffeur gestolen Collecte RUSSEN Kledingrekken vol met leuke spullen Wellicht 1-richtingsverkeer rond dorpshuis Boschkamp Alleen Holtenaren op lijst Gemeentebelang Veiling en boekenmarkt voor hervormde kerk IN DIT koopavonden hiiRoetaerink Kandidatenlijst Christenunie U ontvangt een fraaie Hottens Nieuwsblad DONDERDAG 5 OKTOBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nicuwsblad@ovvp.vvegcner.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - Het college van B en W wil een krediet van 11.500 gulden beschikbaar stellen voor het houden van een haal baarheidsonderzoek voor de bouw van een multifunctioneel centrum. Dc commissie zal zich hierover volgende week gaan buigen. Lr is in dc afgelopen jaren een aantal knelpunten ontstaan met betrekking tot culturele en soci aal-culturele accommodaties. Het gaat hierbij om ruimtegebrek in het dorpshuis voor het sociaal- cultureel werk in het algemeen en voor dc buitenschools kinderop vang in het bijzonder. Verder is et- sprake van afkeuring van dc kel der van het dorpshuis voor dc ac tiviteiten voor gehandicapten en kampt HMV met geluidsoverlast aan naastgelegen woningen. Daarnaast is er de noodzaak dat er een nieuw gymnastieklokaal komt, in plaats van het sterk ver ouderde gymnastieklokaal aan de Tuinstraat. Tenslotte is er de wens om de bibliotheken van scholen gemeenschap de W'acrdcnborch Holten - Op de A 1 werd afge lopen week een vrachtauto opengebroken. Ren portier van een vrachtwagen werd opengebroken, waarna dc broek van een chauffeur die in dc cabine lag te slapen werd gcsto.len. Dc broek werd buiten de-auto teruggevonden. De portemonnee was echter leeg. De auto-inbraak moet hebben plaatsgevonden tus- Holten - De kerkvoogdij van dc Nederlands Hervormde Gemeente houdt zaterdag 7 oktober de derde veiling en boekenmarktdag in en om ge bouw Irene. Het doel voor dit jaar is Onderhoud van dc con sistoriekamer in de hervormde kerk. Om dc kwaliteit van de veiling niet verloren te laten gaan, wor den maximaal 175 goederen ge veild. Het evenement begint om 10.00 uur met een kijkochtend. Van 13.00 tot 16.00 uur is dan de eigenlijke veiling. Gepresenteerd door een bekende veilingmeester. De keus is nu al enorm: onder meer antieke klokken, koffiemo lens, Deventer knopstoclen, ou derwets glaswerk-, dekenkisten, lampen, melkbussen, zinken arti kelen, spiegels, antiek laboratori um materiaal en zevenhonderd Oudhollandse dakpannen. De Holtense boekenmarkt is bij zonder, omdat vooraf alles per ru briek keurig is gesorteerd. Soms Holten - Als het aan dc meer dan 50.000 collectanten ligt, staat de week van 8 tot en met 14 oktober 2000 volledig in het teken van dc Brandwonden Stichting. Mogclijkbczockt een collectant u. Mocht dat niet zo zijn dan is uw gift ook welkom op giro 20.21.22 of rekening nummer 70.70.70.643 Rabobank Bcvcp.vijk. Expositie Holten - Natuurdiorama Holtcrberg houdt van 14 tot en met 29 oktober voor de 21ste keer haar jaarlijk se herfstexpositie. Dc expositie is dagelijks te bezichtigen van 9.30 tot 17.00 uur, en zondags van 9.30 tot 17.00 uur. Maandag: Dinsdag. Woensdag- 0548-54 04 45 Vrijdag Zaterdag. Vooral 09.30- 18.00 uur 09.30- 18.00 uur 09.30 - 21.00 uur koopavond 09.30 - 21 00 uur koopavond 09.30 - 21.00 uur koopavond 09.30- 17.00 uur inds relaxed winkelplezier DAMES inWeor I Moxx I Port Two I Marc O'Polo I Dobboc I Eipril I Btoez I Vein Moda I Only I Jaclpol I Turnover 1 Cbud HEREN Hugo Boh I Slain of Arl I Collonfiold I Doctors I More O'Polo I Maliniquo I Mux* I Bod Boys I Marlboro Clonic I en de openbare bibliotheek sa men te voegen tot een biblio theek. Naar aanleiding van deze accoin- modatieproblcmcn is de gedachte ontstaan om dc mogelijkheden tc onderzoeken voor de bouw van een nieuw multifunctioneel cen trum waarin onder meer al deze disciplines kunnen worden onder gebracht. Een haalbaarheidsonderzoek moet meer zicht gaan geven of dit inderdaad mogelijk is in Holten. Ren offerte hiervoor is inmiddels aangevraagd bij Nieuwe Ruimte Architectuur en Bouwadvies. Dit bedrijf is gespecialiseerd in advi sering over dc bouw van culturele accommodaties. CDA-LIJST In de kandidatenlijst van bet CDA die vorige weck in het Holtens Nieuwsblad werd ge publiceerd, staat een fout. Hierin wordt vermeld dat VV.A. Beldman-Wegstapei (nr. 5) in Ri)sscn zou wonen. Zij woont echter in Holten. sen 11 uur 's avond en 3 uur 's nachts. GEVONDEN Sleutelbos met zes sleutels; zwart kinderhorloge; zwarte Romein herenfiets. Verloren: Donkerrode porte monnee met inhoud, een goud kleurige broche, een paarsklcurigc opocfiets; Een zwarte portemon nee met inhoud en een fietsslcutcl met label. Hollen - De jaarlijkse kledingbcurs in -jaa/ Vosman, stond dinsdag in het leken van bel najaar. Velen snuffelden eren door dc rekken naar leuke kinder- en tienerklcdjng. Hier hing tweedebands kleding die Holtenaren voorde beurs afkon leveren. Aia afloop kon de winst worden afgehaald. Kleding die is blijven liggen, is naar Stichting Dorkas gebracht, (koto: Gert Perdon) Holten - Na overleg met dc be woners wil de gemeente een- richtingsautoverkeer gaan in voeren bij de wegen binnen de zone omsluitend door de Larenseweg, Dorpsstraat en Oranjestraat. Smidsbelt valt hierbuiten. Daarnaast gaat een snelheid van 30 kilometer per uur gelden. Het plan ligt voor iedereen vier weken ter inzage. 'Er is begin dit jaar een inventari satie gehouden in het gebied', geeft wethouder R.M.C. Delahaijc aan. 'Daarnaast is de bewoners gevraagd wat er bij hen leeft.' Hieruit blijkt dat zij vooral voor eenrichtingsverkeer zijn, om daar mee auto's te weren. Op de va riant om tweerichtingsverkeer te houden en enkele wegen af te sluiten, werd minder positief gere ageerd. Vooral omdat dan hulp diensten misschien het gebied minder snel kunnen bereiken. het belang van de gemeente te behartigen. Dat wil ze ook in de """n doen. Holten - In een ledenvergade ring van Gemeentebelang werd uitvoerig gesproken over de situatie die zal ontstaan na de fusie met de gemeente Rijssen. Het verkiezingspro gramma dat werd gepresen teerd en de kandidatenlijst die door het bestuur werd voorge steld werden unaniem overge nomen en vastgesteld. Uitvoerig werd gediscussieerd over dc toekomst van Gemeentebelang. De partij heeft zich altijd geprofileerd om los van landelijke partijpolitieke items, gemeente gaan c De kandidatenlijst: l Willem ter Schure; 2 Lous van Dijk; 3 Eb van Schootcn; 4 Ab hofhuis; 5 Willy Veneklaas; 6 Henk Vansink; 7 Anton Klein Twcnnaar; 8 Villcmicn Klein Velderman-Wegstapcl; 9 Henk Dikkers; 10 Rilde Aaltink-Kevclam; 11 Henk Boodc; 12 Bertha Jansen- Bekkernens; 13 Henk Warrink; 14 dirk-Jan Schooien; 15 Egbert Veneklaas; 16 Erik W'cchstapel; 1~ fan Aaltink, 18 Charles Vogely; 19 Hennv Rustcbicl. ook per schrijver, per item of serie worden de boeken voor een aan trekkelijke prijs aangeboden. Ook is er dit jaar een speciale stand met echt oude boeken. Uit de ervaring van voorgaande jaren is gebleken dat velen al een uur in dc rij staan voordat de deuren van de gymzaal aan de Tuinstraat opengaan. Dit jaar rekent dc organisatie mini maal op tienduizend boeken. De boekenmarkt start om 9.00 uur. Voor de kinderen is er speciaal oppas geregeld zodat bezoekers vrij kunnen snuffelen. Verder worden er pannenkoeken gebakken en voor dit jaar zijn er maar liefst drieduizend oliebollen gebakken. Bijzonder is een specia le glasstand met hebbedingetjes. Rond 11.30 uur vindt de trekking van de verloting plaats. De prij- zenpot bedraagt dit jaar ruim 3.000 gulden. Voor meer inlich tingen kan men zich wenden tot M. Koopman telefoon 362500 of J. Veneklaas Slots telefoon 364067. Filmliefhebbers kunnen straks hun hart ophalen in Boschkamp Holten - Voor filmliefhebbers in Holten en omgeving breken goede tijden aan. Een werk groep bestaande uit de filmen thousiastelingen Corrie dc Groot, Hans Harms, Anneke Wissink, Tineke Wolters en Wil Dijkgraaf heeft zich inge zet om in 'Dc Boschkamp' een filmhuis te beginnen. Donderdag 12 oktober draait dc eerste film: American Beauty. De zaal gaat open om 20.00 uur, dc voorstelling begint om 20.15 uur. De toegang bedraagt 7,50 gulden inclusief een kopje koffie of thee in dc pauze. In het voorjaar is het idee door drie dames gelanceerd. Nu heeft Dc Boschkamp een werkgroep filmhuis. De film wordt vertoond in dc ontmoetingsruimte 'In 1 lolten wordt veel gedaan op het gebied van kunsi en cultuur, maar voor een goede film moet je naar Deventer of Almelo. Dat is ver weg cn bovendien tamelijk prijzig. Wij willen de mogelijkheid bieden om dichtbij buis naar een mooie film te kunnen gaan kijken, voor een vriendelijke prijs. Dat is de reden, dat wij met dit initiatief gekomen zijn', leggen de leden van de werkgroep uit. Het is nier dc bedoeling met hei filmhuis winst tc gaan maken, daarom kan de toegangsprijs laag blijven. In Dc Boschkamp is een goede gelegenheid om films tc draaien in de ontmoetingsruimte. Dc zaal heeft ruim honderd zit plaatsen. Ren beamergeluidsappa ratuur cn een parelscherm van 4 bij 5 meter zijn al eerder door de stichting voor andere doeleinden aangeschaft. 'Wij hebben ons pro ject filmhuis genoemd, maar ei genlijk zit bet: tussen een bioscoop en een filmhuis in', verduidelijkt Anneke Wissink. 'Het is dc be doeling films van een zeker ni veau voor een breed publiek ie vertonen. Wij draaien bijvoor beeld geen knokfilms', vult Corrie de Groot aan. Ook gezelligheid cn het elkaar ontmoeten zijn belangrijk. Daarom wil de werkgroep probe ren na afloop van dc voorstelling Drie ran de vijf werkgroep/eden. Tineke Walters en II 7/ Dijkgraaf waren niet aanwesjg. (Foto: Gert Perdon) Vacature burgemeester Den Haag - De burge meestersvacature voor de nieuwe gemeente Rijssen staat sinds 18 september vermeld in de Staatscourant. Omdat het streven is een burg ter te hebben gemeentelijke herindeling op 1 januari 2001 ingaat, moeten sollicitaties 9 okto ber binnen zijn. De nieuwe burgervader komt terecht in een nieuwe ge meente met ongeveer 35 dui zend inwoners. Dc bezoldi ging valt daarbij in de inwo nersklasse 24.001 - 40.000, waarvoor een maximaal bru to maandbedrag staar van 13.017 gulden. Bij het kiezen van geschikte kandidaten, zal speciaal wor den gekeken naar sollicitaties van burgemeesters die nu zit ting hebben in op tc heffen gemeenten. Ook sollicitaties van oud burgemeesters die hebben gewerkt in al eerder opgehe ven gemeenten, krijgen extra aandacht. Verder gaat de voorkeur uit naar een vrouw, wanneer een mannelijke kan didaat dezelfde geschiktheid heeft. 'Er komt een centrale fietsroute in de Kerkstraat', vertelt Delahaijc over een onderdeel van het plan. De bewoners zullen over binnen kort via een bijeenkomst worden voorgelicht over de uiteindelijke plannen van de gemeente. Het project is de beginfase van de categorisering van wegen in de ge meente. "l iet is uniek voor Holten hoe dit met de hulp van de bewo ners tot stand is gekomen', bena drukt hij.'Het is conform hun wensen uitgewerkt. Dit is gedaan door het verkeersbureau BVA, die er een rapport van heeft ge maakt 'Dc plannen hebben een ingrij pend karakter, zodat het nu ter in zage ligt.' Binnen vier weken is het mogelijk om hierover schrifte lijke bedenkingen in tc dienen. De gemeente hoopt nog voor het ein de van dit jaar een begin met de uitvoering ervan te kunnen ma ken. Ab Stegcman komt niet meer terug in de gemeenteraad. Broer Wim zal zijn taak over nemen in de nieuwe gcmccn- Ixes verder pagina 3 De bibliotheek zoekt nieuwe bestuursleden. Lees verder pagina 3 Autoradio gestolen Holten - Uit een auto die ge parkeerd stond aan de Kozakkenstraat, werd afgelo pen week een autoradio-cd- speler weggenomen. De daders hebben hiervoor nog het nodige werk moeten verrich ten, aangezien het hele slot uit het porder was gewrikt. Ondanks dat de autoradio een aanzienlijke waarde had, was de schade groter dan de buit. Aanrijdingen Holten - Op de A 1 vonden vo rige week op twee verschillen de dagen aanrijdingen plaats onder Twello en onder Bathmen. Ten gevolge van dc aanrijding ontstonden op beide dagen files, die tot dc gemeente Holten reik ten. De lengte van de files be droeg in beide gevallen mcci dan 20 kilometer. Uit een auto die geparkeerd stond aan de Kozakkenstraat werd afge lopen week een autoradio-edspe- ler weggenomen. De daders heb ben hiervoor nog het nodige werk moeten verrichten, aangezien het hele slot uit het portier gewrikt was. Ondanks dat de autoradio een aanzienlijke waarde had, was, zoals vaker, de schade groter dan de buit. Midweek Dorpsstraat 137, Enter Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina nog even de gelegenheid tc geven om iets te gebruiken cn wat na tc praten. 'Als je een film gezien hebt, zit je soms nog helemaal vol van het verhaal en de beelden. En dan sta je zomaar ineens op straat. Dat brengt bij mij een gevoel van verloren in dc ruwe werkelijkheid. Daarom ben ik ervoor om even na te praten', zegt Hans 1 larms. Van een aantal mensen heeft hij al leuke reacties op het nieuwe ini tiatief gekregen. Mensen, die an ders naar Deventer gaan, hebben al gezegd dat ze dc bedoeling heb ben voortaan naar Holten ie ko- Dc data voor de volgende voor stellingen zijn al vast gelegd. Op donderdag 7 decembci" 2000 wordt Sweet Emma dear bóbe ver toond. Donderdag 1 februari 2001 staat Oeroeg op het pro gramma en donderdag 29 maart 2001 First wires dub. Kaarten voor American Beauty zijn tc koop bij dc VVV Holten, Stafmedewerkers van dc stichting 362755 cn Hans Harms ir De Boschkamp telefoon 0548- Markelo, telefoon 0547-333816. Holten/ Rijssen - In haar ver gadering van donderdag 28 september 2000 heeft de RPF kiesvereniging Rijssen-Holten een zeer volle agenda afge werkt. In eerste instantie is de nieuwe naam ChristenUnie in gevoerd. De ChristenUnie is eer! nieuwe politieke samenwerking van RPF en GPV. Het huidige RPE-be- stuur is benoemd tot het bestuur van de Christenunie. Na het vast stellen van de nieuwe ChristenUnie-rcglementen kon de vergadering overgaan tot het vast stellen van het ChristenUnie Rijssen-Holten verkiezingspro gramma. Vervolgens werd de kandidatenlijst behandeld. Op dc kandidatenlijst jsscn; 5. O H. Hulsi :r Bursjh. Rijssen: ng.Harbcrs (s hen; 14 G.J. var nip, Rijssen, 16 J. Smilbrugge :n. 19 H.Olthol" Als tezer van het Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een I 0 ens nieuwe abonnee. Ohr./mevr Inzenden aan: Adres Holtens Nieuwsblad wnnnni Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijmj betaalt voor dit abonnement ■Z f79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) U f 76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1