Elke week kans op één miljoen! HPH van PC de Bergruitertjes wm.% inruil-prijsgeku bij Clubkampioenschappen Boeldag in Bathmen Bijeenkomst Bejaardensociëteit INDESIT E DROGER PHILIPS BOSCH STILTE! Ab Stegeman niet terug in raad Millaman Café Slijterij Jansen Nieuw bij de Sponsor Loterij I Ford Fiesta] 'Collection' MILJOENEN BINGO LOTERIJ •LU 36CMBEEJ.D -rrrm ALMELO 00 WATT »JNA VOOR APPEL EN 19 14 169 99 25 HENGELO Waarbekenweg ENSCHEDE DONDERDAG 5 OKTOBER 2000 Holten - Na het bezoeken van de nodige concoursen in om liggende gemeentes, onlangs reden leden van PC de Bergrui tertjes nog in Wierden, Henge lo Gelderland en Rijssen, stap ten de leden van PC de Berg ruitertjes op 1 oktober te Hol ten op hun pony om deel te ne men aan de jaarlijkse clubkam pioenschappen. Een gelegen heid voor een ieder om eens een kijkje te nemen naar de Bijeenkomst Anbo Holten - De Anbo afdeling Holten houdt donderdag 19 oktober in de Boschkamp een bijeenkomst. Op verzoek van enkele leden begint deze een halfuur later dan normaal. Aanvang is dus nu 15.00 uur. Onder het motto: Zelfstandig blijven met hulpmiddelen zal G. Somer, me dewerker van het hulpmiddelen centrum Thuiszorg Zuid West Overijssel, voorlichting geven over de hulpmiddelen die er mo menteel op de markt zijn. Naast de bekende rollator, krukken en rolstoelen zijn er veel kleine hulp middelen die het zelfstandig blij ven functioneren bevorderen. verrichtingen van deze rijver- eniging. Er werd zowel dressuur gereden als gesprongen, voor ieder wat wils. Er werd gestreden om de ti tels Clubkampioen springen, dressuur en all-over. Elsbeth De- ijk werd Clubkampioen all-over en ook bij het springen was de kampioenstitel voor haar en haar pony Polly. De dressuur titel ging voor het eerst sinds acht jaar weer eens naar een jongen, Jeroen Oos- tervelt behaalde deze titel met Shimara. Tijdens het concours in Wierden werd door de leden van PC de Bergruitertjes weer goed gereden en gesprongen. In de B-dressuur haalde Jeroen Oostervelt met Shimara een derde prijs in de cat. E, 163 pnt, Mary- lou Holleman werd met Kalindo vierde met 162 pnt. in de cat. D. Helena van Lies werd eerste in de Ml-dressuur cat. abc met El Fu- ego en wist ook ujdens het sprin gen een pri|s binnen te halen. Ze werd met Mark vijfde in de klasse B. Marjet Drost behaalde met El Raja een tweede prijs in het L- springen. Hengelo Gelderland was voor Emmalie den Heijer een zeer succesvol concours. Met haar pony Laiska werd ze eerste en derde in de B-dressuur cat. abc met 166 en 162 pnt. Marlou Hoefman wist met Sharim maar liefst 177 pnt te halen in de B- dressuur cat. D en hiermee beslag te leggen op een tweede plaats. Helena van Lies haalde met El Fuego in de Ml-dressuur met 148 pnt. opnieuw een eerste prijs bin nen. Afgelopen weckend was er concours in Rijssen. Rcnskc Déijk reed een zeer goede dressuurproef met Beauty zij wer den door de jury beloond met 176 pnt., goed voor een eerste prijs in de B-dressuur cat. D. Ook Karin Paalman was succesvol in Rijssen met Romadour behaalde zij 162 pnt. in de cat. E. Laiska en Em malie den Heijer gingen opnieuw naar huis met twee prijzen. In de cat. abc kregen zij met 166 en 162 pnt. een eerste en een tweede prijs. I.ucinda Anderson werd eer ste in de Z2 dressuur cat. D met haar pony Jamie. Bathmen - De boeldag van de PJO afdeling Bathmen zal dit jaar worden gehouden op za terdag 21 oktober in manege 't Ruiterkamp te Bathmen. De opbrengst van deze 28c Boel dag zal evenals voorgaande jaren worden geschonken aan een ver enigingsinstelling in Bathmen. Dit jaar zijn dit onder meer: Schiet vereniging VZOD; Speel-o-theek 't Spcelmaatje; Bibliotheek Docu mentaire Loo school; Vrouwen van nu, afdeling Bathmen; Dui- venvereniging de Snelle Wieken. De rommelmarkt begint om 10.00 uur. Ook kunnen vanaf Ik Nederlandse Stichting Geluidshinder www.nsg.nl. tel. 015-256 27 23 Juerga Ensemble concerteert Bathmen - Het tweede concert van dit seizoen voor het Juerga Ensemble vindt zondag 15 ok tober plaats. Het Juerga Ensemble wordt ge vormd door vier jonge beroeps musici: Wynanda Zeevaarder sopraan, Mieke van Vulpen fluit en de gitaristen Jan Bartlema en Jacob Vlijm. Tijdens het concert van 15 oktober zal het Juerga En semble muziek van onder andere Ravel, Cordere, Kruisbrink, Our- kouzounov en Stravinsky ten ge hore brengen. Aanvang concert 15.00 uur. Donateurs en jongeren tot 18 jaar hebben gratis entree. Dat na 1 januari ineens alles anders zou zijn door het ingaan van de herinde ling, spreekt Ab met nadruk tegen. 'Ik krijg mensen aan de telefoon die graag nog iets willen regelen, omdat dit na de herindeling wel eens niet meer zou kunnen. Of ze zijn bang dat bijvoor beeld het zwembad in Holten dicht gaat.' Ab weet zeker dat het een stuk minder hard van stapel zal gaan lopen. Het hangt volgens hem vooral af van wat voor gemeenteraad er zal ontstaan. 'Als partijen de absolute meerderheid krijgen, dan is dat dodelijk.' Hij denkt niet dat dit zal gebeuren en gaat ervan uit dat geen enkele partij qua grootte er bovenuit zal gaan schieten. Voor hem de ideale situatie. 'Als ik een inschat ting moet maken, denk ik dat geen en kele partij de meerderheid krijgt. Ieder een heeft elkaar straks nodig bij het maken van besluiten en dat is een ge zonde situatie.' Ab is dan ook erg opti mistisch hoe het straks zal gaan verlo pen met de nieuwe gemeente. Wel vindt hij het jammer dat Gemeen tebelang Holten ervoor heeft gekozen een echte Holtense partij te willen blij ven. 'Als Gemeentebelang blijf je dan een groepering voor alleen de Holtena- Dan ontstaat er een kleine kern tegen het grote geheel. Ik hoop eerder dat al le mensen juist snel een wij-gevoel krij gen.' Ab Stegeman blijft wel lid van het CDA. 'Ik heb gezegd: "zet me maar op de laatste plek". Ze hebben me toch op de twaalfde plaats neergezet.' De stuur groep van de partij bestaat uit de eerste tien op de lijst. Ab valt daar dus net on der. Wat hij na 1 januari zal gaan doen, weet hij nog niet. 'Eerst zal ik me beperkt bezighouden op de boerderij.' Ook is hij na goede afweging van kosten en verstrengde regelgeving een tijdje terug met zijn varkenshouderij gestopt. Er blijft nog genoeg werk over. Direct afbreken en er huizen opbou wen is volgens de wethouder niet mo gelijk: 'De regelgeving is erg streng. Be staande huizen dichtbij industrie en spoorlijnen mogen blijven staan, Maar er mag niet nieuw worden gebouwd.' Hiervoor moet dus eerst ook de rest van de industrie uit het gebied worden gehaald. Dat kan echter nog jaren gaan duren. De familie Stegeman is er een met veel politici. Vader heeft vroeger in de poli tiek gezeten en nu de twee broers Ab en Wim ook. Ze zitten beide voor het CDA in de raad als wethouder. De een in Holten en de ander in Rijssen. Bei den wonen ze aan de Ligtenbergcrwcg. Ab aan de Holtense zijde en Wim te genover hem, aan de Rijssense zijde van de straat. Flet besluit dat de herindeling door zou gaan en Holten met Rijssen tot een ge meente zou laten smeden, kwam steeds dichterbij. Voor Ab en Wim ontstond toen het probleem, hoe zij in de nieuw te vormen raad verder zou den willen gaan. 'Volgens de wet hoeft het geen probleem te zijn om met twee broers in de raad tc zitten.' De twee Stegemans vinden het echter geen goed idee. Ab: 'W e hebben meteen uit drukkelijk gezegd: "Als de een erin komt, dan zeker niet de ander." W e willen absoluut niet over elkaar gaan bemoeien.' Waarom de keuze uiteindelijk op Wim is gevallen, wil de Holtense wethouder niet zeggen. Wel, dat het niet om een duidelijk objectief besluit gaat. Het is familiair uitgesproken en er moest hoe dan ook iemand afv allen. 'Ik had best wel willen doorgaan', geeft Ab toe. 'Maar het is voor mi| zeker geen af gang.' Desondanks blijft hij voorstan der van de herindeling: 'Dc herindeling komt voor mij voorop en dus niet het eigenbelang.' Bij autoschade rechtstreeks naar: AUTOSCHADE TUITSRT Weustenweg 1, 7451 LG Holten Tel. 0548-36 25 14. Fax 058-36 50 89 Garantie-bedrijf Bokma Jonge Graanjenever De Kuyper Vieux William Lawson's Scotch Whisky -22 De Merlot druif is stijgend in populariteit. Steeds meer wijnliefhebbers vinden onder hun favoriete wijnen een sappige, rijpe, cassisachtige Merlot Wij brengen u een Merlot van de Chileense Hacienda El Condor Een Merlot, die nu al een eigen groep liefhebbers om zich heen heeft weten te scharen Nog aantrekkelijker wordt deze wijn als we ook het voordeel laten stijgen door middel van een interessante prijs per doos. u-, 5 rcj - Sherry Finot. Sherry Medium Dryn8,93 Gekfet/m 21 oktober 2000 (Boer Biet) Dorpsstraat 1, Holten, Tel. (0548) 36 15 74 10.00 uur dc vcilingstukken wor den bezichtigd. De afdeling Bathmen van de Ne derlandse Bond van Plattelands vrouwen zal evenals voorgaande jaren weer oliebollen bakken en verkopen, terwijl er bij het Rad van avontuur leuke prijsjes te win nen zullen zijn. De veiling begint 's middags om 13.00 uur. Onder toezicht van notariskan toor Smalbraak Kostering Prin sen uit Deventer zal afslager Ger- rit Grotenhuis alle artikelen aan de man of vrouw proberen te brengen. Holten - Tijdens de laatste bij eenkomst van de bejaardenso ciëteit genoot het gezelschap van de dia's en lezing van Christien Kronenberg. Zij bracht met haar man Roel een vakantie door in Namibië. Een groot land met veel ongerep te natuur. Per vliegtuig ging het naar Zuid Afrika, vanaf de Noordkaap reisden ze met de au to naar Namibië. Al tijdens de eerste dag maakten zc kennis met de Bosjesmannen. Een erg vrien delijk volk. De meeste wegen in Namibië zijn van zand, al is er zo hier en daar ook wel een grindweg. De tocht ging langs dicpg dalen, sommige plekken waren totaal onbegroeid, maar er werd ook genoten van de diversiteit aan bloemen en cactus sen die men gaandeweg tegen kwam. Evenals de zoutwoestij- nen. Met een gids en een groot gezel schap werd een bezoek gebracht aan een natuurpark, waar een gro te hoeveelheid aan dieren hun pad kruiste. Springbokken, zebra's gi raffen en neushoorns lieten zich bewonderen. In dc nacht werd een drinkplaats bezocht. Vanaf een tribune kon den zc dc olifanten en hun kroost zien komen. Wie meer wil weten over de reis van Christien Kronenberg en haar man Roel kan terecht in dc Hol tense boekhandel. Beter opkomen voor uzelf... fnvfqrmaat 30 SEPTEMBER een volle kaart, dan wint a ThnisBingo van 25.000 getal 21 t/ra36 27 10.000,- 43 20,- 13 1.000,- 44 10,- 41 100,- 20 9,- 35 50,- 21 ƒ8,- 03 40,- '10 7,- 04 30,- 11 ƒ6,- 40 25,- 39 5,- Vanaf 5 oktober kunt u, in plaats van SponsorBingo, elke donderdag op RTL 4 om 21.00 uur meespelen met MiljoenenBingo in het nieuwe tv- programma Kiezen of Delen. De nieuwe hoofdprijs in de Bingo is voortaan 1 miljoen gulden. Ja, u leest het goed: als 21.04.47-0411 BINGO SURPRISE u uw Bingokaart vol maakt met de eerste 15 Bingogetallen, dan wint u gegarandeerd EEN MILJOEN GULDEN! En die kans heeft u elke week opnieuw. Vul nu de bon in voor uw kansen op 1 miljoen gulden. Iet Bijman Nederlandse Sponsor Loterij KIEZEN OF DELEN KIJK ELKE DONDERDAG OM 21.00 UUR OP RTL 4! Martijn Krabbé is uw presentator in het nieuwe programma Kiezen of Delen. Zetfouten voorbehouden DS-Ja, ik wtl kans maken op alle prijzen in de maandelijkse trekkingen van de Sponsor Loiertj plus de tienduizenden prijzen in de wekelijkse MiljoenenBingo. Dus ik bestel. 3 loten 2 loten 1 lot Bepaal uw eigen lotnummer: Lot 1 Lot 2 Lot 3 Bij elk lot x; xi x voegt de Sponsor X X 1 X Loterij de drie laatste cijfers toe. NEDERLANDSE www.sponsorloterij.nl CU de heer (post)banknummer: bel mij bij een prijs boven 10.000,- tel: geboortedatum: (dag-maand-jaar) I J Ik machtigde Sponsor Loterij hierbij tot wederopzegging om per lotnummer de inleg van 10.- voor elke trekking (13 keer per jaar) van bovenstaande rekening af tc schrijven I Bon opsturen (zonder postzegel) naar: Nederlandse Sponsor Loterij, Antwoordnummer 875, 1100 VG Amsterdam Dc loicrij is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Jusmie onder nummer L O 730AXKV/H2O d d ld/I 2/IO07 Deelname houdt in aanvaarding van hei reglement. op aanvraag verkrijgbaar, iel 000-300 I400(35epm) II Datum: Handtekening: Plaats: INRUILlPRUSGEKTE bij WASAUTOMAAT 1000 TOEREN super energieklasse A •prijs ƒ269,- 549 Ootmarsumsestr. 218 trgie bedrijf ƒ100,- "Trïjker Van f45,- voor KOFFIEZETTER Van 39,- voor i.95 .95 DUBBELDEURS super energieklasse A PHILIPS AUTORADIO-CASSETTE Von ƒ318,- voo, 129 MAGNETRON Van 298,- voor SOUNDMAN-CD Von ƒ230,- voo. AIWA WALKMAN Van ƒ49,- voor Minkmaatstraat 50 !f. IT VI OpgC'Olfti'MvvrprtJi 934Qig"tl VA

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 10