„Niemand Jinn opLntsm. kraamzorg ▼an TïaniszoEg Zuid' west Overijssel" „Zonder medewerking van thuiszorg .,,lk bm nu ©garnaal dol op baby's" „Ik voelde me net een koningin op bed" m Interesse in de functie kraamverzorgende? knnnen y/v niet" Leidinggevende Fien Groot Koerkamp: „Bij ons alles onder één dak" 'Jt Annelore Bulder heel erg blij met hulp kraamverzorgende Vragen? Verloskundigen Yvonne Timmerhuis en Ingrid Kiezebrink: A /C DEVENTER - Fien Groot Koerkamp - Logtenberg weet het zeker: de kraamzorg van particuliere thuis zorginstanties kan niet opboksen tegen de zorg van Thuiszorg Zuidwest - Overijssel. Fien zegt dat niet zomaar. Ze werkt al 24 jaar bij de thuiszorg en als een van de drie leidinggevenden van de afdeling kraamzorg weet ze waar ze over praat. „Neem nu bijvoorbeeld de omvang van het personeelsbe stand," zegt ze. „Het voordeel van een grote organisatie als Thuiszorg is, dat we kunnen putten uit onge- veertachtig kraamverzorgenden." „Die mensen hebben allemaal verschil lende flexibele contracten. Datmaaktde- ze mensen ontzettend flexibel als je kijkt naar het aantal uren dat ze kunnen wor den ingezet. Met name bij buitenlandse gezinnen maak je nog wel eens meedatze aan drie uur kraamhulp genoeg hebben, omdat de familie veel hulp biedt in de huishouding. Een particulier bureau voor thuiszorg zie je dat nog niet zo gauw doen. Voor particuliere instanties zijn contracten voor drie uren niet rendabel genoeg. Een andere vorm van kraamzorg die een particuliere instantie niet snel zal bieden, isde zorg in hetOpvang Centrum voor Asielzoekers in Schalkhaar. Wij heb ben daar permanent een kraamverzor- gendeaan het werk. En neem nu het per soneelstekort. ledereen heeftdaarmeete maken, zowel Thuiszorg als particuliere instanties. Nu heb ik het wel eens meege maakt dat een particuliere instelling zo weinig personeel had, dat er geen kraam hulp aan een gezin kon worden geboden. Dat kan natuurlijk niet. Ons personeels bestand is zo groot en zo flexibel, dat we altijd hulp kunnen bieden. Het is in deze tijden van personeelstekort passen, me ten en schuiven, maar we komen er altijd weer uit. Altijd is er wel iemand die een avonddienst wil draaien of 's nachts in de wacht gezet wil worden. En tot nu toe hebben hetaltijd kunnen redden, hoewel het organiseren door personeelskrapte op de arbeidsmarkt wel steeds lastiger wordt." Opleiding Thuiszorg zit dus ook te springen om nieuw personeel maar dat betekent niet dat iedereen zomaar binnengehaald wordt. Fien Groot Koerkamp vertelt dat kraamverzorgenden in spe wel degelijk op kwaliteit beoordeeld worden. „De kwaliteit wordt ook steeds belangrijker als je bedenkt dat we constant bezig zijn met certificering. Kwaliteit van de dienst verlening door het personeel hoort daar bij. Ook hanteren we een zorgplan, een handleidingvoorhetmethodisch verrich ten van de zorg.Thuiszorg geeft perso neel ontplooiingsmogelijkheden. Fien Groot Koerkamp: „Ook al een voordeel boven een particuliere instantie. Bij ons Foto: Fien Groot Koerkamp: „Bij ons vindje alles onder een dak heefteen aantal gezinsverzorgenden zich laten omscholen tot kraamverzorgende. Wie bij ons pas begint, wordt heel goed begeleid door praktijkbegeleidsters. En een groot voordeel voor het personeel is ook dat hetaltijd op Thuiszorgorganisatie kan terugvallen." Steeds meer baby's Hoewel Thuiszorg aan de ene kant kampt met krapte aan personeel, worden eraan de andere kant steeds meer baby's gebo ren. Fien Groot Koerkamp hierover„In het hele werkgebied van Thuiszorg ZuidwestOverijsselwerdendeafgelopen jaren steeds ongeveer zeventienhonderd baby's per jaar geboren. Maar vorig jaar waren het er al ruim achttienhonderd en de stijgende trend is er nog steeds. Vermoedelijk komt de stijging ook door het grote aantal nieuwe woningen dat in De Vijfhoek in Deventer/Colmschate wordt gebouwd." Als de baby's zijn geboren en de kraam- verzorgendededeur-meestal naachtda- gen acht uur hulp - achter zich dichtslaat, kunnen de ouders gebruik blijven maken vandefaciliteitendiethuiszorgbiedt. Fien Groot Koerkampsomtop:,,Bijonsvindje alles onder een dak. Het begint al als de aanstaande moeders net zwanger zijn. Dan kunnen ze zich al aanmelden voor bijvoorbeeld zwangerschapsbegeleiding of- yoga. De kinderen kunnen tot de leef tijd van vier jaar gebruik maken van het consltatiebureau van Thuiszorg. Boven dien geeft de kraamverzorgende ook al tijd meteen de ags/pku/cht- prik. Zij is toch al in huis, dus dat is lekker handig: Bij een particuliere kraamverzorgende moet er weer een aparte afspraak met de wijk verpleegkundige worden gemaakt Bij ons dus niet. Ook worden er cursussen gegevenonder andere babymassage en vanaf september de cursus kind en veilig heid. Al deze voordelen van de Thuiszorg maken dat er steeds meer mensen weer een beroep doen op het aanbod van Thuiszorg. Ook een aantal verzekeraars die contracten hadden met particuliere instanties, overwegen nu weer terug te keren naar Thuiszorg." Kraamverzorgende Anneth Bolink uitHolten: DEVENTER - „Ikvoeldemeneteen koningin op bed." Duidelijker kan Annelore Bulder (26) uit Deventer niet uitdrukken wat ze vindt van de hulp die de kraamverzorgende haar heeft gegeven na de geboorte van dochter Ashley, in juli van dit jaar. „Toen ze weg was, moest ik wel even slikken en heb ik een traantje gelaten, dat mag je best weten", zegt de 26-jarige Annelore, die sinds een jaartje in Deventerwoont met haar man Jeroen en dochter Adriana die anderhalfjaar is. Annelore komt van oorsprong uit het Belgische Kortrijk. In België leerde ze haar man Jeroen (26) kennen, die Nederlander is. Vanwege het werk van Jeroen verhuis de het gezin naar Deventer. „Ik stond eerst nogal wantrouwig tegenover het Nederlandse systeem," laat Annelore weien. „Thuiszorg en kraamverzorgen den is iets wat we in België niet kennen. Daarom hebben we het eerst ook maar voorzichtig aangepakt toen we moesten invullen hoeveel uren per dag we kraam hulp wilden hebben. We kozen voor vijf uur per dag, terwijl we acht uur hulp kon den krijgen. Achteraf gezien hebben we Wat heeft Thuiszorg Zuidwest Overijssel te bieden? Ouder- en kindzorg: - zwangerschapsbegeleiding - zwangerschapsyoga - kraamzorg - AGS/PKU/CHT-screening - consultatiebureau - huisbezoeken - inentingen - themabijeenkomsten opvoedingsondersteuning Verzorging en verpleging: - huishoudelijke verzorging - Alpha hulpverlening - persoonlijke verzorging en verpleging - intensieve thuiszorg medisch technisch handelen - aanvullende hulpverlening gespecialiseerde verzorging video-hometraining voedings-en dieetadvies personenalarmering - gezondheidscursussen dagopvang voor ouderen De Keppelerhof Thuiszorg-hulpmiddelencentrum Aanvraag voor: - persoonsgebonden budget - vrijwillige thuiszorg Maatschappelijk werk - persoonlijk advies en gesprek - groepsbijeenkomsten - sociaal raadslieden - bedrijfsmaatschappelijk werk er flinke spijt van dat we toch niet voor acht uur hebben gekozen. Consultatiebureau Ook de gang naar het consultatiebureau was nieuw voor Annelore. „Toen ik pas in verwachting was van Adriana, kreeg ik controles van een gynaecoloog. Dat is in België gewoon. Steeds weer worden zo wel moeder als kind onderzocht. In Nederland doet dat de verloskundige, met wie ik contact opnam op advies van het consultatiebureau van Thuiszorg. Vindt er in België dus meer een totaalon- derzoek plaats, hier in Deventer was het onderzoek veel beperkter en ging het meeromhetsocialeaspect. Gelukkïgwas de verloskundige ook bij de bevalling. De bevallingen in Nederland zijn veel minder afstandelijk dan in België, waar je altijd in het ziekenhuis bevalt en waar het babytje meteen na de geboorte wordt weggeno men.Kennissen en familie van me ston den met de oren te klapperen toen ze hoorden dat ik gewoon thuis was." Jeroen: „Voor mij als vader is de thuisbe valling van Ashley veel beter overgeko- mendandebevallingvanAdriana.omdat zorgende is echt een schat van een mens. allemaal zo snel gebeurde. We hebben ik bij Ashley constant aanwezig kon zijn Helaas was ze net een kwartiertje te laat echt heel veel aan haar gehad. Ze dacht en alles mee kon maken. De kraamver- voor de bevalling van Ashleyomdat het ook aan mij. Als ik bijvoorbeeld voor mijn Heeft u nog vragen naaraanleiding van de artikelen op deze pagina? Dan kunt u bellen met de Centrale Thuiszorgte lefoon. Het telefoonnummer is 0570- 686000. werk weg moest, smeerde ze. brood of zette ze thee. Borstvoeding Annelore neemt het over: „Ik werd hele maal in de watten gelegd. Ik kon gewoon in bed blijven liggen terwijl de kraamver zorgende de baby controleerde, bezoek ontving of boodschappen deed. Ze heeft me ook goed geholpen met vragen over borstvoeding.Ze deed reuze haar best en was heel rustig. We hebben haar nog een bloemetje en een bedankbriefje gegeven toen ze vertrok.Ook aan de service die Thuiszorg biedt in de vorm van het kraampakket moest Annelore even wen nen. „Wasikook niet gewend. Nooitvan gehoord. Toen ik het pakket kreeg keek ik vreemd op. Moet ik nu zelf met die klos sen een bed in elkaar zetten?" dacht ik. „Maar al snel was duidelijk dat ik er veel hulp van ondervond." Foto: Jeroen en Annelore Bulder met hun dochter Adriana en hun baby Ashley voelen Zich helemaal verwend door de kraamver zorgende van thuiszorg HOLTEN - Dat ze er bij nachten on tij uit moet om bij een bevalling aanwezigte zijn, neemt ze voor lief. Soms is het wel eens lastig, maar het hoort nu eenmaal bij haar werk. Ze went eraan. De liefde voor het vak gaat voor. „Ik ben nu eenmaal dol op baby'smaar ook op de kin deren die vaak al in een gezin zijn," zegt de 28-jarige Holtense kraam verzorgende Anneth Bolink. „En het leuke van mijn werk is, datje in elk gezin weer iets anders mee maakt. Geen dag is hetzelfde." De goedlachse Holtense werkt sinds ze ven jaar bij Thuiszorg. Ze heeft altijd als kraamverzorgende de kost verdiend en het werk bevalt haar heel goedIk heb in die zeven jaar ongeveer tweehonderd bevallingen meegemaaktendusevenzo- vele gezinnen geholpen," zegt Anneth. „In tegenstelling tot wat veel mensen denken, is het huishoudelijk werk zoals stofzuigen of was strijken voor een kraamverzorgende niet het belangrijk ste. Het grootste deel van het werk is de verzorging van moeder en kind. Als kraamverzorgende houd je de gezond heid van beiden vlak nadegeboorte goed in de gaten. Kraamverzorgenden lopen eigenlijkde heiedag te adviseren, hoewel we natuurlijk ook wel eens een boterham smerenVaak geven we voorlichting over borstvoeding of over de verzorging van de baby. Het leukste deel van het werk is altijd als het pasgeboren kindje in bad gaat. Vooral als er al kinderen in het gezin zijn en ze staan er allemaal omheen terwijl vader of moeder foto's maakt, is het leuk." „Trek maar open" De rol van de kraamverzorgende begint vlak na de bevalling. Meestal is de kraam verzorgende bij de bevalling. „Maar," zegt Annethsoms komt de baby zo vlug dat ik er niet bij kan zijn. Dan begint mijn werk iets later. Meestal blijf ik acht dagen in een gezin, waarna ik vierdagen vrij ben Soms blijf ik langer in een gezin als dat no dig is omdat er bijvoorbeeld problemen zijn met borstvoeding. Als mensen thuis komen naeen ziekenhuisbevalling, ben ik er meestal korter Tijdens mijn werk bij een gezin hebiknauw contactmetdever- loskundige.Heteerstecontactisertijdens de bevalling, terwijl ik ook daarna nog contact houd als de verloskundige voor controle langskomt De verloskundige bekijkt zorgvuldig het zorgplan dat ik in vul en dat altijd standaard onder het aan kleedkussentje Van de baby ligt. Daar staat in te lezen, hoe de baby groeit, wat het kindje eeten hoe het slaapt. De mees te pas bevaiien moeders hebben er vol gens Anneth geen enkele moeite mee, dat de kraamverzorgende - toch een vreemde in huis - over de vloer komt. „Trek de kasten maar open, je vindt het welhoor je de meeste moeders zeggen alsikernetben en spullen zoek voormoe der en kind. De vaders hebben meestal twee of drie dagen vrij nade geboorte van de baby, daarna gaan de meesten weer aan het werk." Vaak pinken gezinnen een traantje weg als de kraamverzorgende na acht dagen de deur definitief achter zich dichtslaat. De mensen zijn toch in zekere zin van je afhankelijk, dus ik snap dat wel," zegt Anneth. „Vaak vragen mensen of je nog eens langskomt vooreen kop koffie, maar daar komt het nietvanomdatwedaar ge woon geen tijd voor hebben. De meeste mensen snappen dat ook wel." Haar werk heeft Anneth een andere kijk gege ven op het leven. Ik kijk niet meerzo gek ergens vreemd van op. Bij Turkse of Marokkaanse gezin nen is er bijvoorbeeld heel veel familie om te helpen, en laatst maakte ik bij een Frans gezin mee dat er champagne werd gedronken na de be valling. Dat zouden Nederlanders niet zo gauw doen En bij een Duits gezin werd er weer heel veel worst gegeten.Overal maak je iets mee en dat is het afwisselen de van dit vak." Foto boven: Anneth Bolink: Elk gezin is weer anders..." Mocht u naaraanleiding van de artikelen op deze pagina belangstelling hebben om als kraamverzorgende te komen werken bij Thuiszorg Zuidwest Overijssel dan kuntu on derstaande bon invullen en opsturen naar. Thuiszorg Zuidwest Overijssel Tav. dienst PO&O Antwoordnummer47 7400 VB Deventer (een postzegel is niet nodig) Voor informatie kunt u ook bellen n, tel.(0570)686297. ir de dienst PersoneelOrganisatie Opleiding, Ondergetekende heeft belangstelling voor de functie kraamverzorgende bij Thuiszorg Zuidwest Overijssel Naam:.. Adres: Postcode:.Woonplaats: Telefoonnummer:Geboortedatum:. Opleiding: Gewenste aantal uren per week:. Beschikbaar met ingang van: Zuidwest Overijssel Postbus 583,7400 AN Deventer DEVENTER - „Zonder medewer king van thuiszorg kunnen we niet." Korten bondig geven de verloskun digen Yvonne Timmerhuis-Lenfe- rink en Ingrid Kiezebrink antwoord als hen wordt gevraagd of ze bij hun werk veel samenwerken met Thuiszorg Zuidwest Overijssel. Yvonne en Ingrid hebben iedereen prak- j tijk met een aantal verloskundigen in Colmschate en Deventer. Ingrid oefent haar vak inmiddels twee jaar uit, Yvonne al zestien. Beide verloskundigen nemen samen met hun collega's - mannen in dit vak moetje meteen lantaarntje zoeken - ongeveer vijfhonderd thuisbevallingen per jaar voor hun rekening. Dat is onge veer de helft van het totaal aantal beval lingen dat in Deventer door verloskundi gen wordtbegeleid.Hetaantal geboortes en dus ook het aantal bevallingen in Deventer groeit nog steeds met name door de komst van jonge gezinnen in de Vijfhoek in Colmschate. „Elke dag zie je wel een ooievaar in een tuin in een van de straten in de Vijfhoek staan," lacht Ingrid. Yvonne en Ingrid vertellen: „Ons beroep is echt het mooiste dat er bestaat. Je bent altijd bij een bijzondere gebeurtenis, die ook nog eens intiem is. Ruim voor de be valling zich aandient, komt de moeder re gelmatig voor controle naar ons toe Steeds vaker komt de vader mee naar de controle. Dat is een goede zaak want de vaders zijn natuurlijk ook bij het kind be trokken. Als aanstaande moeders bellen vooreen afspraak, hoor je ook steeds va ker zeggenEens kijken of mijn man ook kan We kijken tijdens de controle dan of het kindje goed groeit en ook kunnen we zien of het goed gaat met de moeder. Vlak voordat het kindje wordt geboren, krijgen we een telefoontje van de aan staande ouders om te helpen bij de beval- Ingrid Kiezebrink en Yvonne Timmerhuis - Lenferink „Wc weten wal weaan dc men sen van Thuiszorg hebben... ling. De meeste bevallingen gebeuren 's nachts, dus we moeten er heel vaak ons bed voor uit. Maar 's middags slapen we wel weer bij als het kan Aldus de bei de verloskundigen, die vanuit hun prak tijk steeds in een kwartier tijd bij het be wuste gezin zijn en in hun autoeen koffer tje hebben met instrumentarium zoals medicijnen, zuurstof of een baarkruk Yvonne gaat verder: „Tijdens de beval ling is een groot verschil met vroeger, dat de vaders veel actiever zijn. Ze leven zich meer in. Een andere positieve ontwikke ling is dat de aanstaande ouders veel mondiger zijn dan vroeger. Ze stellen steeds meer vragen, zijn kritischer. De mensen bellen ons steeds vaker, ook al omdat bijna iedereen een mobiele tele foon heeft..." Tijdensdebevalling begint ook meestal onze relatie met de kraam verzorgenden van Thuiszorg Zuidwest Overijssel. Wij bellen de kraamverzor gende voor de bevalling zodat zij indien mogelijk bij de geboorte aanwezig isWe hebben haar hulp altijd nodig. De rol van de kraamverzorgende is essentieel. Zij verzorgt moeder en kind de eerste acht dagen vanaf de geboorte en houdt de ge zondheid van beiden goed in de gaten. We krijgen van de kraamverzorgende de medische gegevens. Na observatie rap porteert de kraamverzorgende de medi sche gegevens van moederen kind. De lij nen met thuiszorg zijn heel kort, en we kennen de meeste kraamverzorgenden persoonlijk. We weten wat we aan de mensen van thuiszorg hebben. Mocht er iets met de moeder of het kindje aan de hand zijn, dan worden wij onmiddellijk gebeld

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 8