V.N kort nieuws Provincie presenteert huishoudboekje Herindeling in Overijssel een feit g£K> Cl I v a n v i j d i g HET WEER ST Nieuwe programma's bij RTV Oost BEKENDMAKINGEN \/Qveri|ssels Nieuws Provincie Overijssel, Postodres: Postbus 10078 8000 GB Zwolle Bezoekadres: Luttenbergstraat 2 Zwolle tel: 038 425 25 25 fox: 038 425 26 50 e-mail: Postbus@prv-overijssel.nl internet: www.prv-overijssel.nl Is Nieuws 'veri|ssel Op deze pagina vindt u ondermeer uitge breide informatie over uw provincie Overijssel Overijsselse landbouw in cijfers De ontwikkelingen in de Overijsselse landbouw in het jaar 1999 staan centraal in de nieuwe brochure die de provincie Overijssel deze week heeft uitgegeven. In de brochure "De Overijsselse landbouw in cijfers" vindt u onder andere meer informatie over welke onderdelen in de landbouw- en veeteeltsector een stijgende of dalende lijn laten zien. Zo blijkt onder andere dat de biologische boerenbedrij ven in Overijssel met 40% zijn toegeno men. Dit aantal maakt Overijssel tot de koploper van Nederland. Voorts blijkt dat het aantal varkens is afgenomen. Dit wordt veroorzaakt door de lage opbrengstprijzen in de voorgaande jaren. Hierdoor zijn bedrijven gestopt, terwijl andere bedrijven de stallen minder bezet hadden. Ook de rundveestapel nam opnieuw af. Wilt u meer weten over de ontwikkelingen in de Overijsselse land bouwsector? Dan kunt u de brochure opvragen door te bellen met mevrouw Raué, 038 425 24 07. Wildtunnels bij Vollenhove De provincie besteedt bij het gebiedsge richt beleid veel aandacht aan de flora en fauna in Overijssel. Niet alleen wil de provincie natuurgebieden met elkaar in verbinding brengen, ook is er aandacht voor de dieren die in die gebieden leven. Soms doorkruisen wegen het leefgebied van de dieren. De provincie wil deze obstakels zoveel mogelijk verminderen, daarom wordt er op dit moment hard gewerkt aan de aanleg van wildtunnels onder de provinciale weg N762 op het traject Vollenhove - Blauwe Iiand. De tunnels bestaan uit betonnen of stalen buizen. Op deze manier ontstaat er een geleiding voor "martcrachtigen". Ook vormen de tunnels een mooie doorgang voor de otters, die in de toekomst in dit gebied worden uitgezet. Zorgboerderijen doen het goed Het gaat goed met de zorgboederijen in Overijssel. Op dit moment zij er in onze provincie 10 zorgbedrijven gerealiseerd. Voor 32 mensen met een lichamelijke of geestelijke handicap wordt dagbesteding geboden en 8 mensen zijn inmiddels aan betaald werk geholpen. Met het project rond zorgboerderijen loopt de provincie Overijssel in Neder land voorop. Voor sommigen 'hulpboe- ren' is het aangepaste werk een opstapje naar een reguliere baan. Voor anderen zorgt het werk op de boerderij voor meer structuur, vastigheid en eeii doel in hun leven. Vanaf medio 2000 stimuleert de provincie een nieuwe reeks zorgboerde rijen voor dagbesteding van ouderen. Voor meer informatie over het zorgboe- derijenproject kunt u contact opnemen met de heer Buers, 038 425 12 71. Statenleden hebben het graag kart en bondig Ook de statenleden van de provincie Overijssel houden van duidelijke taal. Het algemeen bestuur van de provincie Overijssel, Provinciale Staten, bereidt zich maandelijks gedegen voor op de ver gaderingen in het provinciehuis. Dat daarbij tientallen beleidsstukken en rap porten worden besproken, maakt het werk er niet gemakkelijker op. Daarom hebben de statenleden een prijs ingesteld voor de provinciale ambtenaren die de beste samenvattingen schrijven van de stukken die ze voorleggen aan het bestuur. Juryvoorzitter mevrouw De Groot van het CDA reikte de prijzen uit tijdens de vergadering van vorige week woensdag. De jury roemde het winnende statenvoorstel over het veiligheidsbeleid om haar duidelijkheid en "het vermogen om als deskundige voor een leek in begrijpelijke taal te omschrijven wat het voorstel inhoudt", aldus de voorzitster. 9 1 O 1 2 8 3 1% 5% o% 3 2 0 7 m m M JÉ O 3% Uliuum»— q 25% 7% Verdeling lasten naar beleidsveld (x 1 miljoen) fl 22 Retrealie en natuur (6) f1102 Economie en agrarische zaken (7) fl 37 Algemeen besluur (1) f1146 Welzijn (8) fl 2 Openbare Orde en veiligheid (2) fl 25 Ruimtelijke Ordening en (1160 Verkeer en Vervoer (3) Volkshuisvestiging (9) f1179 Waterhuishouding (4) fl 7 Financiering en alg. fl 50 Milieubeheer (5) dekkingsmiddelen (10) Zwolle - Geld: het komt er met een geleidelijke stroom in en wordt ook weer even gemakkelijk uitgegeven. U heeft het nodig om in uw dagelijkse levens onderhoud te voorzien, voor de maandelijkse lasten en voor ontspanning. Uw huishoudboekje dient dus op orde te zijn om niet in de problemen te komen bij de financiering van een van deze posten. Datzelfde geldt voor het provinciebe stuur van Overijssel. Keuzes maken is nodig. De provincie gunt u een blik in het provinciale rekenboekje. Wat komt er binnen, waar gaat het heen en wat blijft er over? "De provincie Overijssel heeft voor 2001 ruim 730 miljoen op de begroting staan", zo meldt mevrouw Holsheimer, gedeputeerde voor strategie, middelen en communicatie. "Een groot deel van deze middelen is bestemd voor onze vaste lasten, zoals personeelskosten, rentekosten en onderhoudslasten van gebou wen, onze wegen en waterwegen." Naast de vaste lasten willen Gedeputeerde Staten van Overijssel een bedrag van ƒ48 miljoen investe ren in nieuw beleid. Een deel van dit geld (ƒ26 miljoen) is al in het voorjaar gereserveerd voor onder andere het stimuleren en onder steunen van het zorgbeleid, vrijwilligerswerk, stedelijke vernieuwing en de informatie- en communicatietechnologie. "Voor komend jaar is er nog ƒ22 miljoen over. Deze middelen willen we gebruiken voor zes grote projecten die een looptijd van enkele jaren hebben. Zo vinden wij het als provincie belangrijk om extra aandacht en geld te besteden aan het Provinciale Verkeer- en Vervoersplan. Ook gaat er een deel van het geld naar de renovatie van ons provinciehuis, dat inmiddels 30 jaar oud is. Daarnaast willen we meer investeren in het culturele aanbod en de cultuuraccommo daties in Overijssel." Sterk en Leefbaar Voordat je geld uit kunt geven, moet het eerst binnenkomen. De inkomsten ontvangt de pro vincie onder andere van het Rijk, de motorrij tuigenbelasting, opgebouwde reserves, rente en geld uit aandeelhouderschappen. Een deel van deze middelen is dus bedoelt voor het eer der genoemde nieuwe beleid. "Het nieuwe beleid maakt onderdeel uit van vijf speerpun ten waar wij ons de komende jaren op richten om een 'sterk en leefbaar Overijssel' te berei ken. In het bestuursakkoord voor de periode 1999-2003 hebben wij de basis gelegd voor dit beleid", vertelt gedeputeerde Holsheimer. De speerpunten zijn: meedoen aan de samen leving, sterke steden en vitaal platteland, werk voor iedereen, bereikbaar Overijssel en kwa liteit van bestuur. Het speerpunt meedoen aan de samenleving richt zich komend jaar speci fiek op zorg en integratie. "Wij willen de vraag en het aanbod binnen de zorg zoveel mogelijk op elkaar afstemmen. Op dit moment werken wij aan één loket voor de zorgvragers in de jeugdzorg, die daardoor niet meer verschil lende zorgaanbieders af hoeven te lopen. Daarnaast willen wij via werkgelegenheid en cultuur de integratie van allochtonen bevorde ren." Ook in de steden en het platteland wil het provinciebestuur investeren. Samen met u en andere organisaties in Overijssel wil de pro vincie haar beleid ontwikkelen. Als laatste wijst mevrouw Holsheimer nog op het belang van het verkeer- en vervoersplan. "Willen wij ons als provincie kunnen blijven ontwikkelen, dan mogen wij de bereikbaarheid van Overijs sel niet uit het oog verliezen. Hiermee zijn grote investeringen gemoeid. Het stimuleren van vervoer over water en spoor staat daarbij voorop. Ook het openbaar vervoer wordt daar waar mogelijk gestimuleerd. En voor het plat teland zetten wij sterk in op de ontwikkeling van vraagafhankelijk vervoer. De veiligheid in het verkeer moet wel verbeterd worden. Het project Duurzaam Veilig heeft laten zien dat het anders kan en ook anders moet." Informatie Voor meer informatie over het huishoud boekje van de provincie Overijssel kunt u de folder Begroting in een oogopslag opvragen bij mevrouw Wevers, telefoon 038 425 23 45. De herindeling van de provincie Overijssel is rond. Deze maand heeft de Eerste Kamer ingestemd met de herindeling van Twente. Dat betekent dat per 1 januari 2001 onze pro vincie niet meer uit 44 maar uit 26 gemeenten bestaat. Twente zal vanaf januari uit 14 gemeenten bestaan en West-Overijssel uit 12. "Het heeft even geduurd, maar eindelijk is er een einde gekomen aan de lang voortslepende onzekerheid rond de toekomstige indeling van onze provincie. Het resultaat mag er zijn. We kunnen nu aan de slag met 26 gemeenten in Overijssel. Gemeenten die berekend zijn op de huidige en toekomstige gemeentelijke taken", aldus de heer Kamperman, gedeputeerde voor ruimtelijke ordening en bestuurlijke organisa tie voor de provincie. Voor de gemeenten in Twente die betrokken zijn bij de herindeling worden er op 29 november 2000 tussentijdse gemeenteraads verkiezingen gehouden. Voor de heringedeelde gemeenten in West-Overijssel vinden de tus sentijdse verkiezingen op 18 oktober 2000 plaats. De namen van de nieuwe gemeenten zijn nog niet bekend, maar de gemeenten in Twente en West-Overijssel zien er als volgt uit: De verkiezingen worden gehouden in de gemeenten: Dalfsen/Nieuwleusen, Harden- bcrg/Avereest/Gramsbergen, Kampen/IJssel- muiden, Raalte/Heino, Olst/Wijhe, Steenwijk/ Brederwiede/IJssclham, Hasselt/Genemui- den/Zwartsluis, DenekampAVeerselo/Ootmar- sum, Goor/Markelo/Diepenheim/Stad Delden/Ambt Delden, Rijssen/Holten en Vric- zenvcen/Den Ham. Atmosfeer nog steeds ongedurig In mijn vorige bijdrage kwam ik tot de conclusie dat de zomer van 2000 weliswaar een doorsnee Hollandse zomer was, maar dat er veel en boeiende verschijnselen in voor kwamen. De toon die de atmosfeer toen gezet heeft, is gedurende de eerste drie weken van september doorge trokken. Nog steeds is het weer wisselvallig, enigszins onberekenbaar maar al met al zeker niet koud. Trefwoor den, die ook op de zomer van toepassing waren. In onze regio is het kenmerkend dat de najaarsbuien vaak een voorkeur hebben voor de gebieden in de omgeving van het IJsselmeer. Dat heeft alles te maken met het feit dat in deze tijd van het jaar de temperatuur van het water relatief hoog is. Een voorkeur is iets anders overigens dan het 'alleenrecht'. Ik houd me vast aan het vermoeden dat het slotdeel van september wel eens lekker nazomers zou kunnen verlopen. Ton ten Hove verzorgt dagelijks de weers verwachting op Radio Oost en TV Oost Ton t< i Hove /TV. RTV Oost is het nieuwe radio en tele visieseizoen begonnen met enkele nieuwe programma's. Op televisie zijn dat op maandag het discussiepro gramma Forum en op woensdag Het Oversticht waarin de Overijsselse geschiedenis de revue passeert. Op radio is er op zaterdag Aksent waarin de streekeigen tongval prominent te horen is. TV Oost Elke maandagavond om 18.21 uur gaat het programma Forum live de lucht in. Direct betrokkenen, een forum en de stelling nemende journa list Dick Houwert dicussieren over maatschappelijke en politieke onder werpen. Zaken die ons allemaal raken: specifiek Overijssels of wat breder zoals de wegblokkades uit protest tegen de hoge dieselprijzen Elke woensdag is er Het Oversticht om 19.39 uur. Aan de hand van per sonen, monumenten, landschapsele menten en gebeurtenissen nemen we u mee terug in de tijd. Naar de tijd bijvoorbeeld toen Deventer nog de fietsenfabriek Burgers rijk was, of naar de tijd waarin het Almelo- Nordhorn kanaal werd gegraven. Radio Oost Aksent heet het nieuwe programma waarin Monique Sleiderink dialect laat horen. In het weekoverzicht, in spit ste columns, in muziek. Zaterdags tussen 12.00 en 13.00 uur met rond 12.15 uur de column, afwisselend gesproken door vertegenwoordigers uit de Kop, Salland, Twente en het grensgebied. Ze nemen daarin elkaar(s) gewest op de hak. Verder ook veel muziek van ban0s en trouba dours die laten horen waar ze van daan komen. Zoals de Drenten van Skik, de Zeeuwen van Blof, de Limburgers van Rowen Heze of natuurlijk Sallander Aalt Westerman. Het programma "Even Uitblazen" is verplaatst naar de zondag. Om 12.00 uur, aansluitend op de verzoekplaten een uur "Even uitblazen" voor de liefhebbers. Openbare commissie vergaderingen In het provinciehuis aan de Luttenbergstaat 2 te Zwolle vergaderen op maandag 9 oktober 2000 de adviescommissie Sterke steden c-n vitaal platteland (SSVP) en de adviescommis sie Meedoen aan de samenleving (MAS). De commissie SSVP begint om 09.30 uur en de commissie MAS om 15.00 uur. Op woensdag 11 oktober vergaderen er ook twee adviescommissie in het provinciehuis te Zwolle. De adviescommissie Strategie, bestuur en middelen (SBM) begint om 13.00 uur en de adviescommissie Werk voor iedereen Bereikbaar Overijssel vergadert om 17.00 uur. Alle commissievergaderingen staan in het teken van de provinciale beleidsbegroting voor 2001De adviescommissies zullen hierover advies uitbrengen aan Gedeputeerde Staten van Overijssel. Om belangstellenden die de vergadering willen bijwonen tegemoet te komen, vergadert de commissie Werk voor iedereen Bereikbaar Overijssel bij wijze van proefin de avonduren. Alle commissievergade ringen zijn openbaar. In beperkte mate bestaat de gelegenheid tijdens deze commissievergade ringen het woord te voeren. Wie daarvan gebruik wil maken, wordt gevraagd vooraf een verzoek bij de voorzitter van de commissie in te dienen onder vermelding van het punt waar over men het woord wenst. Indien u vragen heeft over een bepaalde com missie, dan kunt u contact opnemen met her secretariaat van deze commissie: Adviescommissie Sterke steden en vitaal plat teland, de heer Boukes (038 425 15 23); Adviescommissie Meedoen aan de samenle ving, mevrouw Van Geldercn (038 425 18 25); Adviescommissie Strategie, bestuur en midde len, mevrouw Lendennk (038 425 12 15); Adviescommissie Werk voor iedereen Bereik baar Overijssel, de heer Boukes (038 425 15 23). De beleidsbegroting 2001 liggen ter inzage in de bibliotheek van het provinciehuis en in de centrale bibliotheken van de gemeenten Hellendoorn te Nijverdal en Hengelo. Wegen en vaarwegen Aanvragen Bij de onderhavige secties van de eenheid Wegen en Kanalen van de provincie Overijssel zijn de volgende aanvragen voor een onthef fing/goedkeuring ingediend. N.W.-Overijssel Bij de sectie West, Tukseweg 158, 8334 RW TUK (telefoonnummer 0521 53 42 34) is de aanvraag van de Dienst landelijk gebied binnengekomen, Veemarkt 21Zwolle; om bij de N757, (Wijthmen - Dalfscn) nabij km 2,000 en km 2,100 faunaduikers aan te leggen. De aanvragen liggen na publicatie van dit blad gedurende 7 dagen ter inzage op het secretari aat van de sectie West. Schriftelijke reacties kunnen gedurende die termijn worden ingc- cx| 7 W6ÉS 1o H pg.()VirJciÊ(jkLP r 1/iT

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 7