Diekerhookse mölle herbergt veel Hollandse historie in zich JMaar geen veertig jaar als timmerman I Open Huis Gerrie Anbeek laat cursusaanbod zien Skeelerclub sluit seizoen af met jeugdwedstrijd D-junioren atletiek scoren goed tijdens NK in R'dam Hosperstoernooi geslaagd I DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2005" Hollens NIEUWSBLAD Holten - Bij Gerrie Anbeek starten de komende weken de hobbycursussen en workshops. Tijdens het Open Huis op 6 oktober kunnen belangstellenden werkstukken bekijken die kunnen worden gemaakt en daarnaast uitgebreide informa tie krijgen over de cursussen. Er zullen 's middags ook enke le demonstraties worden gegeven. De cursussen en workshops omvatten een breed hobbygebied: on der meer porselein- en glasverven, houten voorwerpen decoreren met servetten, craqueleren of sjabloneren en diverse textielverven. Workshops duren een of twee lessen Cs avonds of's ochtends) en cursussen duren drie tot zes lessen. Tijdens het Open Huis za! er ook een aantal demonstraties worden gegeven. Van 14.00 tot 17.00 uur en van 19.00 tot 21.00 uur is ie dereen van harte welkom bij Gerrie Anbeek, Dorpcrdijk 19 in Holten. Voor telefonische informatie: 0.548-365377, Holten - Ter afsluiting van het seizoen heeft de Skeelerclub een wedstrijd voor de jeugd gehouden. Hierbij lag de nadruk vooral op slalommen en techniek. Bloemschikken Boschkamp BOSCHKAMP - In de Boschkamp gaat 3 oktober een cursus bloemschikken van Deze cursus staat onder leiding van Anette Hilberink. Als voor malig eigenaresse van een bloe- menzaak kent ze de kneepjes van het vak en vindt ze het leuk dit over te brengen. Afhankelijk van het niveau cn de wensen van de deelnemers stelt ze het program ma vast. Natuurlijk zal er tegen de kerst een mooi stuk voor de feestdagen aan de orde komen. De be ginnerscursus van zes bijeenkom sten vinden om de veertien dagen plaats. Voor informatie en opgave kan men terecht bij de Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, telefoon 0548-362755, er zijn nog enkele plaatsen vrij. F lessen actie scouting Holten - Scouting de Waardcnborchgroep houdt za terdag 30 september een fles- senactie. De leden, de welpen en bevers in de leeftijd van 5 tot 12, zullen deze dag in en rond Holten statiegeld- flessen ophalen. Ze zijn te herkennen aan het spe ciale scoutingtenue en ze komen onder begeleiding van de leiders en enkele vrijwilligers. Met de opbrengst kan dc scouting spelmateriaal of andere noodzake lijke voorzieningen kopen. Kinderfilm Tarzan in Boschkamp Boschkamp - In de ontmoe tingsruimte van de Boschkamp zal een aantal zondagmiddag gen worden omgetoverd tot een echt kindertheater of kin derbioscoop. Zondag 8 oktober speelt de nieuwste DisneyfUm Tarzan. Het gaat om de Nederlandstalige versie. De film begint om 14.00 uur en de kosten zijn 3 gulden per persoon. Kaartjes zijn ook van te voren te reserveren op werkdagen bij het kantoor van dc Stichting voor Sociaal en Cultureel Werk voor Holten, telefoon: 0548- 362755. Uitleg prepareren in Natuurdiorama Natuurdiorama - Wegens het twintigjarig bestaan van de Nederlandse Vereniging van Preparateurs wordt op zater dag 30 september en zondag 1 oktober een Nationaal Prepareer Weekend gehouden. Dc vereniging verzorgt in een groot aantal musea, dierenparken cn bezoekerscentra in het land ge durende het genoemde weekend demonstraties van het prepareren van dieren. In Natuurdiorama Holtcrberg zal zondag 1 oktober de heer Way uit Nijkerk aan het werk zijn. I-Iij is vanaf 11.00 uur aanwezig cn zal de hele dag uitleg geven over het preparateurvak en vragen beant woorden. Voor meer inlichtingen, telefoon: 0548 - 361979. Vechtpartij Holten - Bij een tankstation aan de A 1 vond zaterdag een vecht partij plaats tussen twee mannen. Dc exacte toedracht is niet be kend, maar dc aanleiding was een bal gehakt. Een Wijhenaar kreeg hierbij een vuistslag in zijn ge zicht. De dader, een inwoner uit Twello, werd aangehouden. Bijeenkomst Passage Kandelaar - Dc Passage houdt donderdag 28 september (van avond) in dc Kandelaar een bij eenkomst. Het begint om 20.00 uur. Belangstellenden en of nieuwe leden zijn van harte welkom. Van de Veer zal op deze eerste avond van het nieuwe seizoen een lezing geven. Zij is Dominicanus in het Dominicanenklooster te Zwolle. Van dc Veer zal deze avond vertellen over haar leven en haar ervaringen in het klooster, met het studentenpastoraat en dc vrouwengevangenis. Open Deurdienst hervormde kerk Hervormde kerk - In dc her vormde kerk wordt zondag 1 oktober een Open Deurdienst gehouden met als thema: Een muiltje van de Heer. Voorganger is ds. P. Visser uit Apeldoorn. De medewerking wordt verleend door het kinder koor Mozaïek Dc dienst begint om 19.00 uur. Vanaf 18.50 uur is er samenzang. (Foto: Rinus Vrijdag) Rotterdam - Dc D-junioren afdeling atletiek van de SV Holten werden onlangs Oostelijk kampioen. Hierdoor mochten zij uitkomen op de Nationale kampioenschappen die op zaterdag 16 september werden gehouden te Rotterdam. De ploeg, bestaande uit Else Withaar, Floortje van Eijk, Bernadette Jacobs, Sanne Baidizzone, Matthia Schipper, Lisa Poon en Charlotte Hulsman vertrokken onder leiding van trainer Wim Uuldriks en teamleider Rijk Schipper naar Rotterdam. Maar liefst achttien team namen deel aan deze finale. Dc Holtense adeten lieten zich door het slechte weer niet uit het veld slaan en scoorden cr lustig op los. Op dc 4 maal 60 meter hor den moesten Lisa Poon, Sanne Baidizzone, Matthia Schipper cn Floortje van Eijk aantreden. Zij presteerden zeer sterk met een tijd van 33.73 seconden. Vervolgens kwam een aantal technische nummers aan bod. Op de 60 meter horden werd Floortje van Eijk derde in haar serie in een tijd van 12.06 seconden. Ook Else Withaar deed het prima en werd zesde in een tijd van 13.61 seconden. Bernadette Jacobs acteerde zeer sterk op zowel het kogelstoten als bij het speerwerpen. Op het kogelstoten verbeterde Bernadette haar persoonlijk record en bracht dat op 8,82 meter en bij het speerwerpen verbeterde zij zelfs het clubrecord en stelde dat op 24,67 meter. Sanne Baidizzone verbeterde ook haar persoonlijk record bij het verspringen (4,45 meter) en op de 60 meter sprint werd zij vijfde in 8.86 seconden. Op de sprint deed ook Matthia Schipper mee en liep zeer naar behoren. Haar tijd was 9.36 seconden. Door het slechte weer ventiel het hoogspringen cn werd de dag af gesloten met de 1000 meter. Hier moesten Floortje van Eijk cn Charlotte Hulsman aantreden. Floortje werd eerste in haar serie in een tijd van 3.23.1 minuten. Charlotte verbeterde op deze afstand haar persoonlijk record cn bracht haar tijd naar 3.56.3 minuten. Nu was het wachten op het eind resultaat. Toen deze uiteindelijk kwam, bleek dat het team van de SV Holten de achtste plaats had binnengehaald. Voor dc SV Holten een zeer goed resultaat en daarom gingen de atleten dan ook met een zeer tevreden gevoel terug naar Holten. Ook de leiding was zeer verguld met het prachtige resultaat, cn te recht want achtste van Nederland worden in een sterk veld van achttien teams is een prestatie van formaat die in de geschiedenis van de adetiekafdcling van de SV Holten nog maar geëvenaard moet worden. Als afsluiting van de voorbereidingen op dc zaalhandbalcompeti tie werd afgelopen weekeinde het jaarlijkse Hosperstoernooi ge speeld. Op zaterdag namen drie jeugdteams van Holten deel. Tegenstanders waren CVO, Boerhof/ Hectcn en SDOL. Het minitcam speelde voor het eerst wedstrijden en dus was het nog even wennen. Het spel groeide met elke wedstrijd, maar meer dan drie vcrliespartijen zat er nog niet in. B2 speelde goed, maar werd op doelsaldo vierde. BI speelde gelijk tegen het sterke CVO cn won de andere wedstrijden. Holten eindigde gelijk met CVO. Op zondag speelden alle teams een oefenwedstrijd. De recreanten speelden gelijk tegen Nijhof/Broekland (4-4). Dames A speelde een prima partij en wist met 14-9 van CVO te winnen. Dames 2 trof in Nijhof/ Broekland een zware tegenstander die een klasse hoger speelt. Holten bood goed partij, maar meer dan een 16-7 ne derlaag zat er niet in. Dames 1 speelde tegen Duiven. Na een schuchter begin kwam Holten goed los. Uiteindelijk werd met 16- 6 gewonnen. Heren 1 en 2 speelden met Overwetering een halve competitie. Beide Holtense team wisten van Overwetering te win nen. In het onderlinge duel was heren 1 met 14-9 de sterkste. Gert Schooien 40 jaar in dienst bij Pinkert Koopman Holten - Binnenkort, op vrij dag 6 oktober, viert Gert Schooien bij Vosman met een m gezellige bijeenkomst met col- k lega's, vrienden en familie dat F hij veertig jaar in dienst is bij Bouwbedrijf Koopman in (Holten. I 'Dc datum is eigenlijk 12 septem ber, maar het feest komt op 6 ok- tobcr', vertelt hij. Bij Koopman is Gert met veel plezier cn enthou siasme werkzaam als timmerman. 'Maar geen veertig jaar als tim merman', zegt hij bescheiden. 'In het begin moest ik nog van alles leren; in de werkplaats en op dc bouw.' Veertig jaar bij een bedrijf is een lange tijd, maar het bevalt I hem nog steeds prima. De sfeer onderling tussen de collega's en dc verhouding met dc directie zijn gemoedelijk cn positief. 'Dat I waardeer ik enorm. In dc pauze wordt er gekaart door de collega's en dan komt de baas er gezellig bii-' 'In de loop van dc tijd is er wel het I één en ander veranderd. Ik ben natuurlijk ouder geworden en daardoor ook mondiger. Vroeger ging je heel anders om met de- baas. Ook wat het werk betreft, zijn er veranderingen, i Tegenwoordig is het werk in de J bouw minder zwaar. Om een paar I voorbeelden te noemen: je hebt I nu meer kranen en bouwliftcn en i hoeft veel minder te tillen. Dat is I allemaal geregeld in de Arbowet, echt een hele vooruitgang voor I bouwvakkers.' Bij Koopman is Gert Schooien een allround timmerman. Hij maakt trappen, kozijnen, ramen I j cn deuren. 'Wc doen als bedrijf veel onderhoudswerk cn verbou- wingen, af en tóe ook nieuw- IU JV bouw. Koopman werkt voorna- Gert Schooien aan de vadSmacbine. (Foto: Gert Perdon) melijk regionaal. In Holten, Markelo en Bathmen heb ik heel wat gebouwd. Het werk bij het bedrijf en het wonen hier in Holten spreken me aan. Het be valt me hier goed, vandaar dat ik zo lang gebleven ben.' Naast zijn werk bij Koopman is Gert Schooien in Holten bekend als lid van het bestuur van dc EH BO. Hij heeft ook op dc ambu lance gezeten. Gelukkig heeft hij zijn EHBO-kennis bij zijn werk niet vaak hoeven te gebruiken. 'Ik heb één keer een collega gehol pen, die een stukje van zijn vinger afhad gezaagd', herinnert hij zich. Er is nog een ander bestuur, waar ze Gert Schooien goed kennen. Ook in het kerkenwerk, in het be stuur van de Diaconie van de Nederlands Hervormde Kerk is htj actief bezig. Aan heel veel gebouwen in Holten heeft Gert Schooien als timmerman zijn steentje bijgedra gen. Het huis waar de familie Schooien in woont, is door Gert zelf gebouwd. Ook bij Vosman waar het feest gevierd wordt, is hij onlangs nog nier Bouwbedrijf Koopman met een verbouwing bezig geweest. 'Ik ben daar goed bekend, daarom is het leuk dat: we daar op 6 oktober naar toegaan.' Dijkerhoek vervoerd. In Zuid- Holland had de molen een functie als poldcrmolcn met scheprad. Er waren dus nog enkele aanpassin gen nodig om dc molen als koren molen te gebruiken. De bouw duurde in totaal acht maanden waarna er een typisch Hollandse poldermolcn op het Sallandse platteland stond. In het begin werd de molen ge bruikt voor het malen van graan. De boeren brachten het graan met paard en wagen naar de mo len cn stortten het in de put. Van daaruit werd het graan met een elevator, een riem met bakjes eraan, naar de graansilo's ge bracht. De elevator is ondertus sen al iets verouderd. Tegenwoordig wordt het graan via de bulkauto cn een drukpijp- systecm in dc graansilo geblazen. Het graan wat gemalen moet wor den, gaat vanuit de graansilo naar beneden cn daar in een zak. Via luigaten cn een luiwerk wordt de zak graan naar boven gelierd. Dit gebeurt op windkracht, via het gaffelwiel of het sleepwiel. Dan wordt het graan gemalen tus sen het koppel maalstenen. De onderste steen, de ligger, ligt stil en de bovenste steen, de loper, draait. Om goed te kunnen malen zitten er gleufjes in de onderste steen, het scherpscl. Beide stenen liggen waterpas, maar de loper is wat arm, is hol, waardoor alleen aan dc rand gemalen wordt. De steendruk kan licht worden versteld. 'Vanaf 1850 wordt de re gulateur hiervoor gebruikt, die werkt met middelpuntvliedende kracht', legt de molenaar uit. Het vierkante spaakijzer zorgt er voor dat dc schuddcbak gaat schudden en het graan tussen dc stenen terechtkomt. Het gemalen graan valt in de kuip, dc ronde bak waar de stenen in liggen, en gaat via buizen naar de zak. In 1921 kwam er een petroleum- motor, om niet meer afhankelijk te zijn van dc wind. In 1927 werd de molen (familiebezit) overgeno men door de centrale landbouw handelsvereniging uit Holten. Na dc Tweede Wereldoorlog pro beerde men subsidies te krijgen voor dc dan vervallen molen. Pas in 1982 werd de molen in oude staat hersteld. Op de Nationale Molendag in 1983 werd zij in gebruik genomen en krijgt zij de naam De Diekerhookse MSlk De Hegeman. De populariteit van het rondlei den van bezoekers zorgt ervoor dat de molen meer permanent openstaat voor publick en soms zelfs als expositieruimte dient. De Hegeman is een achtkantige stellingmolen. De stelling is de houten omloop van waaraf de molenaar de wieken in de wind zette. De Hegeman heeft twee koppels maalstenen cn is een bo venkruier wat betekent dat de wieken naar de wind kunnen wor den toegedraaid. AI naar gelang het weer, werd er meer of minder zeil gebruikt. 'Bij slecht weer gebruiken wc weinig zeil', weet de molenaar. De molen draait in principe voiicdig op windkracht, maar als het windstil is wordt de dieselmotor gebruikt. Vroeger werden in de molen twee silo's gebruikt, de bovenste om meteen te malen, de onderste voor de opslag. Als de bovenste silo vol was, werd het graan van beneden naar bo ven vervoerd om te malen. Om de wieken van Dc Hegeman' stil te zetten wordt een Vlaamse vang gebruikt. Of de wieken nu draaien of niet, De Hegeman is zeker een bezoek je waard, al was het alleen om de Hollandse historie te leren ken nen. Door Dana Bolink Als we weer terugfïetsen naar de Espelodijk en van daaruit de Dijkerhoekseweg volgen in de richting van Dijkerhoek, ko men we vanzelfbij korenmolen De Hegeman. Het gaat om een achtkantige stellingmolen uit 1790, die in 1890 naar Dijkerhoek is gehaald om als graanmolen te dienen. Tegenwoordig wordt de molen gebruikt voor het malen van maïs tot veevoer. Dc vergunning werd in 1890 ver leend voor het bouwen van een buurtwindmolen cn broodbakke rij in Dijkerhoek. Men begon me teen met bouwen. Eerst dc stenen onderbouw en daar bovenop de houten bovenstelling. Drie jaar later werd cr een diesel motor geplaatst ter vervanging van dc petroleummotor. In 1936 besloot de centrale landbouwhan- delsvercniging uit Holten de op slagcapaciteit te vergroten cn bouwde een grote ombouw rond om de molen. (Foto's: Rinus Vrijdag) Dc bovenstelling werd per schip vanuit Zuid-Holland naar Pupil 4 jongens: 1. Tom Buitenhuis. Pupil 3 jongens: Marielle Hulsman; 2. De leden hebben sinds april getraind in remmen, starten, vallen en techniek. De wedstnjd was hiervan een goede afsluiting. Na de wedstrijd ging de groep naar de boerderij van Aanstoot voor een gezellige barbecue en de prijsuitreiking. Mariquc van de Duin. Pupil meisjes: 1. Marielle Hulsman; 2.1-isa Dijkink; 3. Renskc Meester. Pupil 2 meisjes: 1 Dominique Hulsman; 2. Dominique van der Duin; 3. Esmee Yeenenklaas. Pupil 2 jongens: 1. Hans Buitenhuis; 2. Nick Jagerlankhorst; 3. Robin Dijkink. Pupil 1 meisjes: 1Charlotte Hulsman; 2. Annemarie Steenhuis; 3. Else Withaar. Pupil 1 jongens: 1 Christian Heusinkveld; 2. Niels Hoekman. Kadetten jongens: 1. Renico Jagerlankhorst; 2. Mei vin Rompas.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5