II IVhi II Sill Hl Kwart van kopers nieuwbouwwoning blijft met opleveringsgebreken zitten De vrije makelaarstarieven blijken concurrentie niet echt te bevorderen KILL AD S Zakelijk BEKEKEN Zaalteam Blauw Wit krijgt nieuwe tenues mi tfel .M vso! Schoolsponsorplan EIGEN HUIS PLEIT VOOR EEN GESCHILLENINSTANTIE CONSUMENTENBOND EN VERENIGING EIGEN HUIS CONCLUDEREN: Daansn Amendement over Zalmsnip AIDS IS R KILLERf DONDERDAG ?.8 SLI'I l-AIBER 2000 Holtens NIEUWSBLAD Aan de Oude Stationsweg nummer 3 runt Jan Eshuis al dertien jaar zijn eigen autobedrijf. Naast verkoop, onderhoud en reparaties van personenauto's levert Eshuis tevens een ruime keuze aan nieuwe en gebruikte bedrijfsauto's en aanhangwagens. Onlangs verkocht hij in korte rijd aan firma Broekhuis in Dijkerhoek de z.ovcelstc bedrijfs auto. 'Ik ben intussen de tel kwijtgeraakt', zegt J an Eshuis. Wat ooit als hobby begon is uitgegroeid tot een bedrijf met een grote klan tenkring. firma Broekhuis kocht onlangs de zesde bedrijfsauto in korte tijd bij autobedrijf Eshuis. 'De service, het advies en de bereikbaarheid die Eshuis biedt is uitstekend. We hebben ook bij andere garages gekeken in de buurt, maar wat het dichtste bij is bevalt toch het beste', aldus een tevreden Theo Broekhuis. Volgens Eshuis weten de mensen weinig over het grote aanbod van bedrijfsauto's. 'Een ondernemer weet vaak niet welke bedrijfsauto voor hem geschikt is. Mij heeft bepaalde wensen en eisen waaraan een auto moet voldoen.' Jan Eshuis vindt het zeker de moeite waard om rondom de tafel te zitten voordat een keuze wordt gemaakt. 'Er zijn gigantisch veel mogelijkheden op de markt waar bedrijfs- mensen geen weet van hebben. Vooral de laatste tijd is het aanbod hard gegroeid.' Volgens Eshuis rijden er veel ondernemers in te grote bedrijfsauto's en is een goed advies zeker nodig. 'Een bedrijf dat kleine vrachtjes heeft wil je niet een te grote auto laten rijden en andersom ook niet. Is er een keer een grotere vracht dan kan je gebruik maken van een aanhangwagen Ook deze zijn er met verschillende mogelijkheden zoals een kieper of met een afzetbak. Jan Eshuis gaat verder: "Dan heb je nog de benzine- en dieselmotoren. Rij je niet veel kilometers dan is een dieselmotor niet rendabel. Voor korte afstanden is een kleine benzi nemotor meer geschikt.' Autobedrijf Eshuis levert in principe alle lichte types bedrijfswa gens tot 3500 kilo en aanhangwagens voor zowel bedrijven als par ticulieren. 'We kunnen alles op maat leveren en zijn ten alle rijde beschikbaar.' Op de foto v.l.n.r. staand Bart Soer (Sponsor), Jan Stam, Leo Aanstoot, Desmond Vorst en fan Arend Borghuis (sponsor). Voorste rij' Willem Hebeis (coach), Dirk Jan ran /.on. Flip ran Willingen, Wilco Pinkert en Gerrit Dikkers (coördinator). (Foto: Johan Bo/ink) In de derde competitie wedstrijd van het eerste zaaltcam van Blauw Wit '66 werden de nieuwe tenues officieel aangeboden door de nieuwe sponsor: Borghuis Socr Dakdekkersbedrijf BV. Dit pas enkele jaren plaatselijk en regionaal opererende bedrijf van Jan Arend Borghuis en Bart Soer heeft zich gespecialiseerd in reno vatie- en nieuwbouwwerkzaamheden van woningen en bedrijfspan den voor woningenstichtingen, beleggingsmaatschappijen en aanne mingsbedrijven. Daarnaast verricht het dakwerkzaamheden voor particulieren Nadat de eerste twee competitiewedstrijden met grote uitslagen wei den gewonnen. Thuis tegen Daventria 1 met 7-1 en de uitwedstrijd op vrijdag 15 september in Deventer tegen Go Ahead 2 met 0-12, moest er donderdag 21 september thuis worden aangetreden tegen Tornade '97 uit Deventer. Dat dit geen makkelijke tegenstander was, wisten zc vanuit het vori ge seizoen. Toch verliep de eerste helft gunstig. Na eerst een 2-0- voorsprong te hebben genomen door doelpunten van keeper flip van Willegcn in de zevende minuut en in tic veertiende minuut door Leo Aanstoot in een snelle combinatie met Desmond Vorst. Jornada kwam hierdoor voor de rust nog terug op 2-1 In de tweede helft moest schcidrechtcr Herman Schutte alle zeilen bijzetten om deze spannende wedstrijd tot een goed einde te bren gén. Tornado kwam op 2-2 en de wedstrijd werd wat grimmiger. Eerst werd ccn speler van Tornado voor een overtreding en ageren vijf minuten aan de kant gezet. Led Aanstoot kwam tot 3-2, maar al snel maakte Wilco Pinkcrt bij ccn snelle tegenstoot van Tornado ccn fout. Hierbij werd hij twee minuten naar de bank verwezen. Tornado wist uit deze situatie wel snel te scoren: 3-4. In ccn alles of niets offensief van Blauw Wit, aangevuurd door coach Willem Hebeis, werd de steeds goed uitkomende keeper Flip van Willigen nog eenmaal gepasseerd. Einduitslag 3-5. let tweede zaalteam behaalde vrijdag 22 september in haar uitwed strijd tegen Helios 6 haar eerste drie punten. Uitslag 5-10. Help meer kinderen naar school! Sponsor een school in Ethiopië. India of Peru. (CBF> A voor christelijk onderwijs V unie Postbus 1492 *3800 BL Amersfoort www.uco.nl Bel voor meer informatie: 033 460 60 10 De kwaliteit van de oplevering van nieuwbouwwoningen is ernstig verslechterd. Het aan tal oplevcringsgebreken is de afgelopen twee jaar met twin tig procent gestegen en door de jaren heen zelfs verdubbeld. Kopers moeten ook langer wachten op een goede woning. Het herstel duurt langer en vijfentwintig procent meer ko pers blijven met gebreken zit ten. 'Vereniging eigen huis' pleit daar om voor een snelle invoering van het wetsvoorstel 'Koop Onroerende Zaken'. Bovendien moet de geschillenbeslechting plaatsvinden bij één instantie, bij voorkeur het Garantie Instituut Woningbouw, zo blijkt uit het Juridisch Jaarverslag 1999 en het onderzoeksverslag 'Opleveringsgebreken' (juli 2000) van Eigen Huis. Het gemiddeld aantal opleve ringsgebreken per woning is met vijf gestegen van 23 in 1998 naar 28 in 2000. Sinds 1983 is het aan tal oplevcringsgebreken verdub- beid van 14 naar 28. Het aantal woningen dat na drie weken nog gebreken vertoont, is met bijna een kwart gestegen tot 71 procent van de woningen met gemiddeld negen gebreken (1998: 57 procent met gemiddeld 10 gebreken). Het aantal woningen dat na drie maanden nog met gebreken kampt, is zelfs met meer dan 25 procent gestegen. Bij 52 procent van de opgeleverde woningen worden nog gemiddeld 4,8 gebreken geconstateerd (1998: 41 procent met gemiddeld vijf ge breken). Deze grote stijging vond plaats ondanks de bepaling in het model koop-/aannemingsover- ccnkomst - die bij 90 procent van de nieuwbouwkoop-woningen wordt gebruikt - dat alle gebreken binnen drie maanden moeten zijn hersteld. Bouwers zijn er niet in geslaagd de kwaliteit van de ople vering te verbeteren. Het Juridisch Jaarverslag toont aan dat leden vooral last hebben van te late oplevering; wijzigingen tijdens de bouw en het hoge aan tal opleveringsgcbrcken. Het on derzoek laat zien dat de meeste oplevcringsproblcmen gaan over de afwerking (27 procent), zoals slecht of niet uitgevoerd kitwerk; gebreken aan stucwerk en tim merwerk. Het schilderwerk (11 procent) en de gebreken aan in stallaties, zoals ontbrekende CV- installarics; contactdozen of ven- tilaueroosters (10 procent) volgen op de tweede cn derde plaats. Eigen Huis acht het hoogst nood zakelijk dat het wetsvoorstel 'Koop Onroerende Zaken' dat bij de Tweede Kamer op behande ling wacht, snel wordt ingevoerd. Pas hierdoor worden de rechten van dc woonconsument wezenlijk versterkt. Daarnaast hebben ko pers van nieuwbouwwoningen momenteel nog te maken met twee geschillcninstanties, te weten het Garantie Instituut Woningbouw (GIW) en dc Raad van Arbitrage. Deze laatste proce dure is duurder en kost veel tijd, terwijl bij het GIW niet alle ge- er één goedkope en toegankelijke klachten terechtkunnen. Haar schillen kunnen worden neerge- geschillencommissie komt waar voorkeur gaat daarbij uit naar het legd. Eigen Huis pleit er voor dat woonconsumenten met alle GIW. Om de onderlinge concurren tie tussen makelaars en be middelaars te bevorderen, werd het een aantal jaar gele den door de overheid verbo den om vaste tarieven te han teren. Van de beoogde con- currentiebevordering is in dc praktijk echter weinig terecht gekomen, zo blijkt uit een on derzoek dat de Consumentenbond in samen werking met dc vereniging Eigen Huis heeft gedaan. En niet alleen is er nog steeds te weinig concurrentie, maar ook aan dc verwachting dat dc tarie ven zouden dalen blijkt niet te zijn beantwoord. Het onderzoek maakte tevens duidelijk dat slechts de helft van de make laars/bemiddelaars bereid is om met dc consument te onderhan delen over de tarieven. Naast de grootste makelaarsor- ganisatic (de Nederlandse Vereniging van Makelaars), wer den 'kleinere broertjes', zoals de Landelijke Makelaars Vereniging (LVM) en de Vereniging Bemiddeling Onroerend Goed (VBO) onder dc loep genomen. Uit het onderzoek 'Makelaarstaricvcn', dat deze zo mer is verricht onder 543 make laars cn bemiddelaars, blijkt dat het gemiddelde tarief dat alle ma kelaars/bemiddelaars berekenen 1,68 procent (exclusief BTW) van dc koopsom bedraagt. Het tarief tussen de 1,65 cn 1,85 wordt het meest gesignaleerd. Een tarief van 1,5 procent wordt slechts door 11,8 procent van de makelaars/bemiddelaars ge bruikt. Tussen de NVM, I.VM en VBO blijken cr wel enige prijsverschil len te vinden. Voor ccn verkoop opdracht rekent een NVM-ma- kelaar gemiddeld ccn courtage van 1,7 procent, rekent de LVM- makclaar ccn adviestaricf van ge middeld 1,65 procent. Van de VBO-ledcn zit ruim driekwart van dc bemiddelaars onder het oude NVM-tarief en hanteert dertig procent zelfs een tarief dat lager is dan 1,5 procent (gemid deld 1,48 procent). Deze prijsverschillen zijn in het onderzoek met een rekenvoor beeld onderstreept: bij dc ver koopopdracht van een woning van fl. 500.000,- betaalt de con sument fl. 1.300,- (inclusief BTW) mcér bij een NVM-make- laar dan bij een VBO-bcmidde- luar. Bij een aankoopopdracht van een huis van vijf tori be draagt hot verschil zelfs fl. 2.100,- (inclusief BTW). Het zal duidelijk zijn dat de VBO dc uitkomst van het onderzoek dan ook als verheugend be schouwt. 'De conclusies uit dit onderzoek zijn een erkenning dat de VBO ook qua tariefstel ling zeer klantvriendelijk is', re ageert de brancheorganis: voof vastgoedadviseurs cn ma kelaars. Het onderzoek richtte zich te vens op het verstrekken van kor ring als de makelaars/bemidde laars ook de hypotheekdiensten mogen verzorgen. Met deze dienst wordt door dc make laars/bemiddelaars vaak meer verdiend dan met dc koop of verkoop van een woning cn aan gezien die inkomsten kunnen oplopen tot meer dan fl. 20.000,- (vaak twee procent of meer provisie over het totale hypo theekbedrag) lijkt het logisch dat de makelaars/bemiddelaars een korting bieden als dc consument deze dienst bij hen neerlegt. Niets blijkt echter minder waar. Slechts veertig procent blijkt be reid korting te geven en dan gaat het gemiddeld om niet meer dan 17 procent van de courtage. Ook de hoop dat het vrijgeven van de makelaarstaricven tot een betere dienstverlening te leiden, blijkt tot nu toe dus vals te zijn. Naar aanleiding van het onder zoek wijzen de Consumentenbond cn dc vereni ging Eigen Huis ook op het uit- wisselingssysteem van dc NVM. De onderzoekers ergeren zich niet zozeer aan het feit dat de NVM-Iedcn dankzij dit uitwisse lingssysteem als eerste op de hoogte van liet nieuwe wonin gaanbod zijn, maar wel aan liet feit dat het aanbod pas enkele dagen later openbaar wordt ge maakt via internet. Deze 'voor kennis' biedt dc NVM-makelaars een voorsprong op anderen, om dat consumenten alleen door het geven van een oriëntatie- of aan koopopdracht. bij een NVM-ma- kclaar inzicht in het courante aanbod hebben. Dc consumentenorganisaties pleiten er dan ook voor alle on- rocrcndgoed informatie van ma kelaars/bemiddelaars via inter net direct ('real-time') openbaar wordt gemaakt, zodat de concur rentie - ten gunste van de consu ment - bevorderd kan worden. Deze werkwijze wordt bijvoor beeld al gehanteerd door de VBO: het wonïngaanbodpro- gramma 'huisplein' (vvw.huis plein.nl) biedt de consument het woningaanbod zonder enig voorbehoud. Een pand dat 's ochtends in de verkoop komt, staat dezelfde middag op de in ternetsite. 'Jammer dat de bran cheorganisaties tot dusverre niet te bewegen zijn om te komen tot één, branchebrccd, woningaan- bodsysteem,' stelt VBO-secreta- ris Michiel Goofcrs vast. 'Dat zou een goede zaak zijn waar ie dereen - makelaar én consument - van zou kunnen profiteren'. NVM De NVM noemt de uit komsten van het onderzoek 'on zin'. Het onderzoek van de Consumentenbond en de vereni ging Eigen Huis werd telefo nisch verricht cn 'geen enkele NYM-makelaar onderhandelt te lefonisch over courtage,' reageert de NVM. 'Een tandarts geeft ook geen telefonisch consult als hij niet in de mond kan kijken. Dc NVM groeide in vier |aar van 2500 naar 3200 leden, waardoor de concurrentie aanzienlijk is toegenomen. Er bestaan geen prijsafspraken. De NVM is de eerste makelaarsorganisatie ter wereld die het hele aanbod op in ternet zet. Gemiddeld gebeurt dat binnen 24 uur om te kunnen voldoen aan de kwaliteitseisen. En wat de courtage betreft: kwa liteit heeft zijn prijs; in een recent onderzoek waarderen consu menten de dienstverlening van NVM-makelaars met een 8.' Wie het volledige onderzoeks rapport wil lezen, kan terecht op www.eigenhuis.nl. Tcengswoordiggoat zc noar de disco's um mekaar te ontmoetn en te daansn. Dei was vrogger wal aans. In dc joarn dartig was ter daansn in 't café, zoas bi'j Kalfsterman (nu Brands) of bi'j Piet zien Dicdcrik (cafe Müller). Det daansn was meestal as ter fees was, zoas met de Meimarkt. As ter dan daansn was bi'j Kalfsterman, dan waarn bi'j good weer de tuinduurn lös en kon ie zo noar binn hen goan. Meestal waarn d'r dan twei muzikaantn. Dan was ter "dubbeltjes daansn". Zo neuinn ze der, want as dc daans halfuut was, gung één van de muzikaantn met 'n schoteltje roond um de dubbeltjes op te haaln. Doarnoa konn ze wier veerdcr daansn tutdet 't walsje uut was. Dus twei keer daans met oe beidn vuur 'n dubbeltje. Det is teegnswoordig wal aans. G.J. Gervedink Nijhuis Aids Preventieplan Zuidelijk Afrika Vervolg van voorpagina Loes van Dijk (GH) gaf aan juist bewust gekozen te hebben om de andere partijen niet in te lichten over dc indiening van het amen dement. 'Wij kennen jullie standpunt en jullie de onze.' Zij verwachtte geen complete ommezwaai van een partij om het onthouden deel van dc Zalmsnip alsnog uit tc keren. Gemeentebelang werd extra ge sterkt in hun opvatting na een :vergadering waarin 'ethoudcr Remi Delahaije geen ntwoord kon geven waar de ont houden 103 duizend gulden voor zijn gebruikt. 'Hij wist niet eens waar we het over hadden. Laat staan waaraan het was uitgegeven.' Delahaije: 'Die vraag van u had ik op dat moment totaal niet ver wacht. Ik heb u toen gezegd daar op in de volgende commissiever gadering op terug te komen met cijfers waaraan het is besteed.' Wethouder Martijn Spijker van Financiën vindt de zeven ton overschot wel erg veel cn had lie ver gezien dat dit niet meer dan drie ton was geweest. 'Het teruggeven van die 25 gulden is gezeur wat hier niets mee te ma ken heeft', laat hij weten.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 11