Holtens Nieuwsblad Mk beschouw het ais grote waardering voor de WAV' Ganzen doodgebeten RUSSEN Beeldenexpositie in café De Wippert Win nieuwe fiets met grote verlichtingsactie Diessenplasloop start enkele uren eerder Amendement GH voor uitkeren rest Zalmsnip Service Unit NS zo lek als een mand Zakkenroller pakt beurs Holten - Een 53-jarigc Holtense werd afgelopen vrijdag het slachtoffer van een zakkenroller. Op het moment dat zij aan het winkelen was, is haar por temonnee uit een tas wegge nomen. In de portemonnee zat een geldbedrag van onge veer 150 gulden. Van de vrouw werd door de politie een aangifte opgeno men. Dit heeft nog niet tot aanhouding van een dader geleid. Holten - Onlangs zijn op het Vletgoor drie ganzen gedood of verwond door honden. Dit onnodige dierenleed is vermoedelijk veroorzaakt door honden die losliepen. Op het Vletgoor is het verbo den honden los te laten lo pen. Deze vermelding staat ook op de borden die men passeert, als men dit gebied betreedt. De hondenuitlaters worden dan ook gewezen op de aan- lijnverplichting. (Foto: Gert Perdon) de gemeente Holten circa hon derd kunstwerken zien. 'Het werd tijd', zegt de uit Holten afkomstige Gerric Oplaat. 'Een j aantal gevorderde cursisten had het twee jaar geleden al over het houden van een tentoonstelling. Ik heb de boot steeds afge- j houden. Een tentoonstelling or ganiseren is veel werk. Zeker zo'n grote als deze.' ring. Ze heeft met haar eigen werk kleine tentoonstellingen gehou den. Al vijfden jaar lang speelt klei een belangrijke rol in haar leven. Gcrrie geeft sinds een aantal jaar les in boetseren, pottenbakken en Rakustoken (Japanse technieken). 'Met heel veel plezier', vertelt ze. dc cursisten niet moet zien als hoog gegrepen kunstenaars. 'De tentoonstelling moet vooral to nen hoeveel plezier we hebben in het boetseren. Het scheppen van een mooi stuk door eigen ere Om een klein tipje van de sluier op te lichten vertelt Gerrie alvast wat over de opzet. 'In de Wippert komen alle stukken op zuilen te staan. Voor het Rakustoken is een aparte hoek gemaakt. Verder heb ben wc een fotocollage die staps gewijs laat zien hoe hei: allemaal in zijn werk gaat.' De tentoonstelling is te bezichti gen tussen 10.00 en 17.00 uur in Calé de Wippert aan de Wippert 6 te Kring van Dorth. De entree is gratis. Thuiszorg Zuidwest Overijssel Meer informatie elders in deze uitgave! Maandag- Dinsdag: Woensdag: 09.30- 18.00 09.30- 18.00 09,30 - 21.00 09.30 - 21.00 09,30-21.00 09.30-17.00 onds relaxed koopavond koopavond koopavond kelple; Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. I lipèij betaalt voor dit abonnement —j f 79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) olteits Nieuwsblad DONDERDAG 28 SEPTEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Gert-Jan van 't Holt beëdigt met Honorary Life Membership Holten - Steeds meer blijken dat met name fietsers en voet gangers lichamelijk letsel oplo pen bij verkeersongevallen. Een aanzienlijk deel van deze ongevallen vindt plaats op de momenten dat verlichting ver plicht is. Met name met deze verlichting blijkt nogal eens wat mis te zijn. Door verschei dene organisaties is een actie begonnen om dit aantal letsel- slachtoffers terug te brengen. De actie zal bestaan uit meerdere stappen. Zo zal er door de deelne mende organisaties veel publici teit aan deze actie worden ge schonken. Dit krantenartikel maakt onder meer deel uit van de eerste stap. De deelnemende or ganisaties zijn: 3VO; de Fietsersbond, de Rijwielherstellers in Salland en dc politie. Iedereen kan tussen 2 en 18 okto ber zijn fiets laten keuren bij de rijwielhandelaar. Dit kost slechts 5 gulden. Eventuele gebreken kan men, ook voor een redelijke prijs, ter plaatse laten repareren. Indien de fiets in orde blijkt te zijn, ontvangt men een speciale kaart op naam en met een stempel van de rijwielhersteller. Deze kaart kan men hierna voor 25 ok tober opsturen. Onder de deelne mers die de kaart verzonden heb ben, zullen hierna op 27 oktober zeven nieuwe fietsen worden ver loot. De fietsen hebben elk een waarde van 1400 gulden. Door de polide zal vanaf 29 oktober zeer streng op verlichting worden ge controleerd. Geconstateerde overtredingen worden dan alle maal bekeurd. Deelnemende rij wielherstellers in onze omgeving zijn jan Stam in Holten en Anton van Zee in Bathmen, Holten - De Diessenplasloop van 10 kilometer die vrijdag 29 september rond de Diessenplas wordt gehouden, is vervroegd van 19.45 uur naar 17.15 uur. Deze is tegelijk met de 5 kilometerloop. Deze spon sorlopen zijn onderdeel van de geldinzamelingactie voor de aanschaf van een rolstoelbusje voor Zorgcentrum de Diessenplas. Ook de leerlingen van dc Holtense basisscholen zijn druk in de weer met hun eigen spon sorloop. De start hiervan is om 18.30 uur bij De Diessenplas. Ook het Holtense bedrijfsleven laat zich van haar goede kant zien. Zo heeft de firma Enkco in het vooruitzicht gesteld het hoogste bedrag dat door een school wordt binnengehaald te zullen verdub belen. Samen met het al toegezeg de bedrag uit het Rabobank Projectenfonds en enkele flinke pardculiere giften is een goede ba sis gelegd. Om het streefbedrag van 90 duizend gulden echter bin nen te halen, zal toch hier en daar nog flink in de beurs moeten wor den getast. Dat kan door storting op banknummer 3285.11.013. Gert-Jan van 't Holt heeft als voorzitter van Welcome Again Veterans een onderscheiding gekregen van de Royal Canadian Legion. Hij mag zich nu Honorary Lifemember of the Legion noemen. Hij werd vorig weekend beëdigd op een Canadese militaire ba sis in het Duitse Baden- Söllingen. Door zijn werk op de voormalige Dorpsschool, werd hij betrokken bij oorlogshcrdenkingen die in Holten werden gehouden. 'Burgemeester Enklaar was een belangrijk man in het Nederlandse Oorlogsgravencomité. Door zijn inzet is dc Canadese Begraafplaats er in Holten gekomen', weet Gert-Jan. Enklaar verzorgde pcl- grimagetochten voor nabestaan den van de Canadese gesneuvel den. Zo'n honderd mensen wer den tijdens deze herdenkingen ondergebracht bij Holtense gast gezinnen. De kosten werden be taald uit' de Klaprooscollecte. Kinderen speelden ook in de ja ren '60, toen Gert-Jan naar Holten verhuisde, al een grote rol bij de herdenkingen op de Canadese begraafplaats. Als leer kracht: aan de Dorpsschool kreeg hij hier mee te maken. 'Dc ont vangst van de gasten was in de Dorpsschool. Ik moest daarom de hal versieren en kwam zo in contact met dc herdenkingen', geeft hij aan. Dc bussen reden dan altijd door een haag van kinderen en leerkrachten met vlaggetjes en bogen. De pelgrimages liepen in dc jaren '70 tot een eind. De nabestaanden in de eerste twee graden van de gesneuvelden maakten er steeds minder gebruik van. Gert-Jan: 'Enklaar zei: "Wij hebben onze taak volbracht. Iedereen heeft de mogelijkheid gehad om de graven te bezoeken." Daarom kwam er een eind aan.' Dc basisscholen vonden het ech ter erg jammer dat de herdenkin gen stop werden gezet. 'Het liet de kinderen goed zien wat oorlog inhoudt. Dat het niet om een spannend jongensboek gaat.' Gert-Jan van 'l llo/l op dc Canadese Begraafplaats in tqjn kostuum van de Royal Canadian Legion. (Foto: Gert Perdon) Daarom zetten de scholen dat deel van de traditie voort. Na de oprichting van de Welcome Again Veterans (WAV) door Gert-Jan in 1989, nam deze stichting het over. Mister Andrews van de Royal Canadian Legion is bij deze her denkingen aanwezig en droeg Gert-Jan voor aan het hoofdco mité van de Legion in Ottowa om hem te onderscheiden als Honorary Lifemembetship voor zijn verdiensten aan de Canadese bevolking. De Legion is een machtige pro fessionele stichting in Canada met een structuur zoals in Nederland de overheid is geregeld. Wie uit het leger stapt, wordt lid van deze organisatie en mag het kostuum van de Legion dragen: een blauwe blazer met grijze broek en het em bleem van de Legion erop. Hetzelfde wat de Canadese oud- strijders ook dragen. 'Ze hebben in Canada zelfs een speciale ministerie voor Veteran Affairs. Verder zijn vele dorpshui zen van de Legion en kent elke staat er een Zone Commander, vergelijkbaar met een Commisaris van de Koningin. Elke gemeente in Canada heeft een Branch Commander. Vergelijkbaar met een burgemeester', legt Gert-Jan de Structuur uit. Ottowa keurde de aanvraag voor een Honorary Lifemembership aan Gert-Jan goed, zodat hij het vorige weekend werd uitgenodigd tijdens het 20-jarige jubileum van de Canadese basis in Baden- Söllingen. Met zijn vriendenclub en leden van dc WAV ging hij mee een luxe vip-touringcar van de Oad naar het Schwarzwald. Hier werd hij officieel beëdigd en kreeg daarbij het lidmaatschap van Branch #001; de Canadese basis. 'Als daar belangrijke evenementen plaatsvinden, moet ik daarbij aan wezig zijn', geeft Gert-Jan aan. Van zijn vriendenclub kreeg hij een pentekening cadeau van de Canadese Begraafplaats in Holten. Deze heeft inmiddels een opval lende plaats aan de muur in de hal van zijn woning gekregen. Tijdens de beëdiging werd drin gend aan de WAV gevraagd, om' zichzelf niet op te heffen. Dat zou namelijk ook meteen het einde betekenen van het Nederlandse aanspreekpunt voor de Legion. 'Ik beschouw mijn beëdiging als waardering voor de WAV', bena drukt Gert-Jan bescheiden. 'Ook zie ik het als waardering voor het werk van Enklaar, omdat ik zijn werk heb voortgezet.' Ook Enklaar was Honorary Lifemember van de Legion. Gen- Jan volgt hem ook daar dus in op. Dörpsstraat 137, Ériter Tel. 0547-383631 0^veri|sse!s Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Holten - Gemeentebelang Holten (GH) heeft een amen dement ingediend tegen het raadsvoorstel om het totale overschot van 745 duizend gul den op de jaarrekening van 1999 te storten in de pot vrije reserve. De partij ziet het liefst dat dit bedrag met 25 gulden per Holtense huishouding in mindering wordt gebracht. Dit is het bedrag dat de laatste keer van de Zalmsnip is inge houden om te gebruiken voor het armoedebeleid. 'Zeker gezien de gemeentelijke herindeling is er geen enkele aan leiding dit geld van de burgers te onthouden. Rijssen heeft het volle bedrag van 100 gulden wel uitge- keerd', licht Locs van Dijk het in- dienen van het amendement toe. 'Daarnaast lijkt 25 gulden niet veel, maar voor sommige huis houdens gaat het toch om een groot bedrag.' Fractievoorzitter van de PvdA, Jan Metsemakers, ziet dc indie ning als een 'duveltje uit een doos je' komen. 'Het is ontzettend knullig om dit nog voor de behan deling van het punt in te dienen. Zonder ook maar eerst dc partij in te lichten die hier het meeste sym pathie voor zou kunnen tonen. We staan echt perplex.' Jan Kevelam van de WD vindt het erg sympathiek van Gemeentebelang om het onthou den deel van de Zalmsnip van het jaar 2000 uil het batig saldo van 1999 te halen. Toch steunt zijn partij het amendement niet: 'I-Iet geld is gebruikt voor het armoe debeleid en dat is een goede zaak. Het zou daarnaast erg jammergcld zijn om die 25 gulden alsnog uit te keren.' Hij doelt met het laatste op de ad ministratiekosten die de verdeling met zich meebrengt. Ook het CDA kan zich niet vin den in het amendement. Wel ziet dc partij van Harry Dul graag dat een deel van het overschot zal worden gebruikt om de WVG mee te kunnen betalen. Lees verderpagina 11 Kring van Dorth - De beelden tentoonstelling Klei uut de kas is zaterdag 7 en zondag 8 oktober te bewonderen in Cafe Dc Wippert. Onder leiding van Gerrie Oplaat laten vijfen twintig cursisten boetseren uit 'De cursisten zijn altijd even en thousiast.' Zo ook met de voorbereidingen van deze tentoonstelling. 'Iedereen ziet het als een geweldi ge uitdaging.' Gerric wil nog wel kwijt dat men Holten - De Nederlandse Spoonvégen heeft vorige week de Service Unit geplaatst. Dit is een ^eer uitgebreide kaartjesauto maat. Flet eerste mankement kwam dinsdag echter al bovenwater. De unit blijkt %o lek als een mandje. De regen sijpelt door het dak heen. (Foto: Gert Perdon) MAC De Holterbcrg heeft vorige week haar nieuwe bak en braadwagen gedoopt. Zie verder pagina 3 Bedenk een naam voor de nieuwe gemeente en vul het enquêteformulier in. Zie verder pagina 9 Boetes tijdens verkeerscontrole Holten - Tijdens verkeerscon troles werden de afgelopen week enkele tientallen bekeu ringen uitgedeeld. Er werd bekeurd voor onder meer rijden over het trottoir, ge sloten verklaringen, rijden zon der valhelm en geen gordelge- bruik. Het grote aantal bekeuringen wordt mede veroorzaakt door het verscherpte toezicht dat in een groot deel van Overijssel plaats vindt Dit zal doorgaan tot de jaarwisse- ling. DAMES inVVbo/1 Moxx I Poll Two I More O'Polo I Dobbut I Hspiil I Biooz J Voio Moclci I Only I Jackiwl I Tjinówi I Clorod HEREN Hugo Boss I Stolp ol Air I CotlotllTcild I Dockets I Mare O'Polo I Mgllniquo I Mexx I Bod Boys I Modboro Classic

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1