Vluchtelingenwerk Holten naarstig op zoek naar nieuwe vrijwilligers Holtens Nieuwsblad s Politie zoekt getuigen wegens onopgehelderde mishandeling Koopman loopt 25 jaar met collectebus langs Holtense huizen voor Nierstichting Infomarkt over dyslexie en gedragsproblemen R IJ N U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON DONDERDAG 27-JANUARI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegcncr.nl 2 1 £40 nleveren kleding Gemeente Holten loopt ver achter met huisvesting vluchtelingen Holtens Nieuwsblad* Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 /oor najaarsbeurs lolten - Er wordt een kleding- eurs voor kinder- en tiener- leding gehouden op dinsdag oktober in zaal Vosman. )it keer komt de najaarsklcding an bod. Kleding inleveren hier- oor kan maandag 2 oktober op praak. Hiervoor kan na 17.00 ur worden gebeld met Ria Grave 161199) 1 twaalf stuks kleding van oede kwaliteit worden ingele- crd. Het bewaarloon bedraagt ,25 gulden per stuk. Van de vcr- oop-prijs komt 25 procent ten oede aan zaalhuur en onkosten. ijdens hel: inleveren is het mogc- jk onbeperkt te kopen. De offi- lële verkoop is dinsdag 3 oktober 8.45 tot 10.30 uur. Iphalen en afrekenen van over bleven kleding gebeurt dinsdag- lorgcn van 11.00 tot 12.00 uur. iet opgehaalde kleding gaat na 1.00 uur naar stichting Dorkas. "ractor kantelt )p Holterberg icn tractor met aanhangwagen :cd zaterdag 16 september zwaar cladcn met grote rollen hooi, de Holterbergwcg naar lolten. Bij de afdaling de Diepe lel gekomen, schoot de com- 'natie naar links de berm in en .vain in hel bos tot stilstand, aarbij de tractor kantelde. )c oorzaak moet volgens de poli- c worden gezocht in de remmen ie het gewicht van de aanhang- agen niet aankonden. De com- inatie werd door een loonwerker borgen. ijdens het overladen van de rol- n hooi moest een wielrenner via berm rijden. Hij kwam met' het oorwiel in een kuil en kwam on- jclukkig met het hoofd naar de [rond ten val. Omdat de fietser jlaagde over nekklachten is hij Ier ambulance overgebracht naar iet Twenteborgh te Almelo. Eoetes tijdens Verkeerscontroles doltcn - Tijdens diverse ver- eerscontroles werden de afge- ppen weck in totaal 44 be- jtuurders vcrbaliseerd. jdens een snelheidscontrole erden op de Deventerweg, 35 cstuurders bekeurd voor het rschrijdcn van de maximum icgcstane snelheid. Dc hoogst en snelheid bedroeg 117 ki- imeter per uur daar waar men 80 ilometer per uur mag rijden. lok werden twee bestuurders be- c-urd wegens het negeren van het de verkeerslicht op dc larkcloseweg, alwaar werkzaam- den aan de weg plaatsvinden, len brengt bierdoor dc vlotte troming van het verkeer in erder werden nog een zestal bc- üuringen uitgedeeld voor het iet dragen van dc autogordel, iet rechts houden en onterecht irkeren op een invalidenpar- lerplaats. ijdens de laatste controles op het agen van de autogordel werd kcrigens geconstateerd dat de fitogordel steeds meer wordt gc- ruikt. Ook binnen dc bebouwde nm, wat de veiligheid van de be- tiurdcrs ten goede komt. Dc Stichting Vluchtelingenwerk Nieuwkomers regio Deventer is op zoek naar onbetaalbare hulp, vrijwilligers die willen helpen bij de opvang en per soonlijke begeleiding van asielzoekers, vluchtelingen en traditionele nieuwkomers. Dankzij de inzet van vrijwilligers kan dc Stichting een optimale op vang en ondersteuning aan deze mensen bieden. Ook in Holten is die hulp nodig aan mensen die door onderdrukking en oorlogs geweld zijn verdreven uit hun ei gen land. In bijna alle gemeenten in Nederland werken Vluchtelingen Werkgroepen on der dc koepel van de landelijke Vereniging Vluchtelingen Werk. Samen tellen zij zo'n tienduizend vrijwilligers. Zij komen in actie zodra een asielzoeker in de ge meente komt wonen na zijn of haar verblijf in een opvangcen trum (OG) en asielzoe kerscentrum (AZC) waar dc pro cedure tot asiel doorlopen is. Op dit moment herbergen dc ge meenten nog ccn aantal asielzoe kers die nog in procedure zijn cn vluchtelingen die erkend zijn of die hier mogen blijven om huma nitaire redenen. Naast deze groe pen asielzoekers en vluchtelingen begeleidt de Stichting ook de tra ditionele nieuwkomers die naar Nederland komen voor gezins vorming. De Stichting Vluchtelingenwerk en Nieuwkomers regio Deventer telt op dit moment ruim elfhon derd cliënten. Dc vrijwilligers zijn als begeleiders steeds aanwezig op het traject dat de vluchteling doorloopt. In alle fases kunnen zij hulp op maat bieden. Dit bete kent in de gemeente (decentrale opvang) veel praktische hulp om wegwijs te worden in dc Nederlandse samenleving. Dit laatste kan van alles betekenen; meegaan naar dc sociale dienst, de dokter, de tandarts of het arbeids bureau. Maar ook uitleg geven over het openbaar vervoer, for mulieren invullen cn dc vluchte ling dc weg wijzen naar de moge lijkheden tot inburgering, onder wijs en werk. De Stichting heeft dertig vrijwilligers en zoekt naar nieuwe collega's voor de persoon lijke begeleiding van asielzoekers en vluchtelingen in Holten. Ook hier wonen vluchtelingen die be geleiding van vrijwilligers nodig hebben. Mensen die geïnteres seerd zijn in boeiend en zinvol werk met mensen uit andere cul turen, een bijdrage willen leveren aan de opvang van vluchtelingen en die daar overdag minimaal twee dagdelen per weck voor heb ben, worden uitgenodigd te reage ren. Stichting Vluchtelingenwerk cn Nieuwkomers regio Deventer, Bcrgschikl 39,7411 ElDeventer, telefoon 0570-61994.3 cn vragen naar Elly Remmers. Ook iedereen van harte welkom op dc informa tieavond op woensdag 27 septem ber in het gemeentehuis, Smidsbclt 6, van 19.30 uur tot 21.30 uur. Om het alfabet te leren moeten kinderen gemakkelijk en snel met klanken kunnen omgaan. Dat kan een dyslectische leerling niet. Het omzetten van lettertekens in de klankvorm en omgekeerd (van klankvorm in lettertekens) ont wikkelt zich bij kinderen met dys lexie moeizaam. het Holten - Op initiatief kcle leerkrachten v: Holtens basisonderwijs in sa menwerking met de bi bliotheek Holten cn de oudervereniging Balans, wordt zaterdag 30 september van 11.00 tot 14.00 uur in de biblio theek te Holten aan de Rörikstraat 3 een informatie markt gehouden. Hier is dan informatie te krijgen over dys lexie en gedragsproblemen. Vooral dc problematiek rond dys lexie staat centraal. Echter niet al leen leren lezen en schrijven komt aan de orde. Ook over kinderen met gedragsmocilijkheden wordt informatie verstrekt. In vakter men: ADHD-, PDD-NOS-kinde- Hct uitwisselen van ervaringen, advies van medewerkers van Balans, hulp bij het zoeken van dc juiste hulpverlener of de juiste school in de buurt komen ook aan bod. Dyslexie wijst op problemen, die zich in de taal/ lecsontwikkeling van kinderen kunnen voordoen. Bij dyslectische kinderen komt het lezen of spellen moeilijk van de grond. Kinderen die dyslectisch zijn, ver tonen een ernstig lees- en spcl- lingsachtcrstand. De gebruikelijke hulp en de aanpak via een Remedial Teacher hebben veelal weinig re'sul- Dit brengt ouders en soms ook scholen maar al te vaak tot wan hoop. Dit is ook één van dc rede nen, dat de oudervereniging Balans is opgericht. Zij vergaarde kennis en wierp zich op om dc belangen van dyslecti sche kinderen te behartigen. Hun kennis en ervaring wordt nu op 30 september in Holten aan geïnte resseerden doorgegeven. Andere vakgebieden die te maken hebben met leer- en ge dragsproblematiek zijn ook verte genwoordigd. Dit betreft kindcr- fvsiothcrpic, cdukincsiologie cn logopedie. lolten - Een man is maandag 1 september mishandeld op Ie Kerkhofsweg. De politie przoekt getuigen en tipgevers an het voorval contact op te jemen met het politiebureau Holten, telefoon: 0548- 14444. man was Waakkcun tijdens de dat weekend gehouden euncfeesten. Hij-liep alleen over Kerkhofsweg en werd aange- roken door een drietal perso- n met de woorden Tic, kut ■nsterdammer!' Vervolgens erd hi] nagenoeg direct van ach- ren tegen zijn gezicht geslagen, ieruit ontstond een vechtpartij aarbij de man behoorlijk werd geraakt. Hij kreeg onder meer trappen op zijn ribbenkast. De man raakte daarna even buiten bewustzijn. Toen hij even later weer bij be wustzijn kwam, bemerkte hij dat zijn kleding was bevuild met men selijk uitwerpselen. Na onderzoek bij dc huisarts wer den zwellingen aan zijn gezicht en gekneusde ribben geconstateerd. De politic vraagt met Idem getui gen, die haar op het spoor van dc daders kan zetten, zich te melden. Dit soort gedrag kan en mag vol gens dc politic absoluut niet wor den getolereerd. Het gaat hierom drie mannen, vermoedelijk tussen de 20 en 25 jaar waarvan een persoon vrij kort Coördinatrice Elly Remmers hoopt dat tqch veel vrijwilligers gillen aanmelden. (Foto: Gert Perdon) Feestelijke bijeenkomst in zaal Vosman Holten - Koopman werd vorige week dinsdag door de Nierstichting in het zonnetje gezet. Hij loopt namelijk al 25 jaar met de collectebus langs de straten in Holten. Dit werd gevierd met een feestelijke bij eenkomst in zaal Vosman. Hierbij was ook burgemeester N. Gerzee aanwezig. 'Toen u in 1976 de organisatie van de collecte overnam, behoorde u tot de pioniers van de toen net opgerichte VSN. U had uw reden om te beginnen en dc Nierstichting is u erkentelijk voor uw steun en betrokkenheid', ver telt de voorzitter van de stichting tijdens haar toespraak. Het collectercsultaat bedraagt voor Holten vanaf 1976 in de puis-aan-huiscollecte 130.054,37 gulden. Daarbij komt nog een bedrag van 48.767,50 gulden uit de giromai- lingcn.'Omdat dc Nierstichting geen Rijkssubsidie ontvangt, is het geld wat via de collectebus binnenkomt erg belangrijk. 'Wc hebben in ons land te maken met een terugtredende overheid. Verantwoordelijkheden worden overgelaten aan particulier initia tief, legt de voorzitter uit. Alhoewel Koopman 'slechts' een van de 70 duizend collectanten voor de Nierstichting in ■pm] (Foto: Johan Bolink) Nederland is, is hij voor de stich ting toch een belangrijke spil in het collectewiel. 'In het kloppen de hart van onze organisatie staan dc 70 duizend collectanten', maakt ze duidelijk. 'li bent allemaal ambassadeurs Afdeling atletiek van SV Holten heeft afgelopen zater dag de nieuwe aanloopbanen in gebruik genomen. Zie verder pagina 5 (foto 04-02) De Goossens Mountainbike Trophy was zondag een groot succes. Zie verder pagina 7 (foto 05-02) Grootscheepse verkeerscontrole In het kader van het project Ochtendgloren hielden enkele politiekorpsen een grote ver keerscontrole. Zij deden dit van woensdag 20 september deden ze dit vanaf 23.00 uur tot donderdag 21 september 04.00 De controle vond plaats op de parkeerplaats De Paal aan de Zuidbaan van de A 1 en op de Xoordbaan bij parkeerplaats De I 'undelaar. Deelnemende korpsen waren: KLPD, Regiopolitie Noord- cn Oost-Gelderland, IJsselland en Twente. Daarnaast dc douane, dc koninklijke mare chaussee en de motorrijtuigenbe lasting (totaal meer dan honderd politiemensen). Tijdens deze con trole was het tcchnoteam van de KI.PD met de Catch Ken aan wezig. Deze werd nog niet eerder in dc regio gebruikt. De Catch Ken is een geïntegreerd video/ computersysteem welke in staat is om door middel van vi deotechniek en pc-programma's, de kentekens van passerende voertuigen razendsnel te vergelij ken met een (offline) bestand van het Rijksdienst voor het wegver keer. Dit bestand bestaat uit ken tekens die voorzien zijn van een aandachtsvestiging (HIT). Deze hit kan inhouden: gestolen, ver valst, vervallen, geschorst, ges loopt, ongeldig en geëxporteerd. Let op!! De chemocar komt in Holten Meer informatie op de gemeentepagina. fchtmocard 1 de medemens die Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina blond of geblondeerd haar had. Gevonden GEVONDEN: Fietsslcutcl met beertje; ccn beige brillcnkokcr met daatin een soort pilotenbril; walkman met koptelefoon; portemonnee met bankpas t.n.v, Robert J. Aanstoot (woont niet in Holten); zwart jong poesje met witte bef en teentjes. VERLOREN: portefeuille met rij bewijs en kentekenbewijs, huissleutel; portemonnee grijs/ zilver met bank passen/ cp-kaart/ bibliothcckpas; portemonnee vouwmodel blauw met rode bics met inhoudt geld/ video pasje en autosleutel. CO LU Maandag: 09 30 18.00 Dinsdag: 09.30 18.00 Woensdag. 09.30 21.00 uur koopavond Donderdag: 09.30 21.00 uur koopavond Vri|dag' 09.30 21.00 uur koopavond Zaterdag: 09.30 17.00 uur 0548-54 04 45 Vooral avond relax d win elplezier DAMES inWéor I Mev I Pait Two I Mac O Pot» I Dobbct I E^piü I Bfoec I HEREN Hogo Bon I Stale ol Art I CottonMd I Docten I Mac O'Polo i M Bijeenkomst over Herbalife Holten - Tony Derksen en arts Jos Koonen komen dinsdag 26 september naar Café De Biester voor een bijeenkomst over Herbalife. De aanvang is om 19.45 uur en de entree is gratis. Tony Derksen geeft tijdens deze avond een lezing over Herbalife. Zij is zelf 67 kilo afgevallen met behulp van de producten van Herbalife. Ze vertelt wat de pro ducten voor het lichaam kunnen doen. Haar man Jos Koonen zal als arts na de pauze vragen van bezoekers beantwoorden over het gebruik van de producten. Ze zorgen voor gewichtbeheersing, betere sportprestaties en een bete re gezondheid. Voor meer inlich tingen: Dinie W egstapel, telefoon 0548-361229. Als lezer van het Holtens Nieuwsblad geïnformeerd daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede IHij&j betaalt voor dit abonnement Z f 79.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f 76.75oeriaar(beaalntjze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1