'De deuren staan zaterdag wagenwijd bij ons open' Holtens Nieuwsblad Mndersi fènèaottjt U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON i m |M 1 Telefoons gestolen tijdens snelkraak Foto Ten Velde D66 Holten en Rijssen willen gaan fuseren IN DIT 'nummer Herindeling niet Rijssen vanaf 1 januari een feit Keunefeesten staan garant voor plezier Meer aandacht politie voor lokale actiepunten Nierstichting collecteert Buien Ander bankrekeningnummer van 'Vrienden Diessenplas' RUSSEN Fietsend Sangs de boer komende week in Holten COMPAGNUCCI HUPSAKEE X-SEE BO-BELL GAÏÏ1NO MAG Volop nieuwe ><%»sstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad L„„. Woonplaats 7500 VB Enschede Hijriij betaalt wordt abonnement 1 f 79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch) Vrachtauto in brand Holten - Een vrachtauto- chauffeur rook dondermid- dag, rijdende op de A 1, een brandlucht. Hij zette zijn truck aan de kant en zag dat er brand was onder de motorkap. Er wer den drie brandblussers op leeggespoten, maar de brand weer moest eraan te pas ko men om. het vuur te blussen. Het motorcompartiment en de cabine brandden uit. De lading bleef gespaard. Getuigen mishandeling? Holten - Na afloop van de Keunefeesten, zondag om streeks 17.30 uur, liep een man over de Kerkhofsweg. Hij werd aangesproken door onbekenden en kreeg klappen en schoppen in gezicht en ribben. 1 lij heeft zich onder dokters behandeling gesteld en deed aangifte. Het slachtoffer kan geen aanleiding bedenken voor de mishandeling. De politie is bezig met een on derzoek. Getuigen wordt ver zocht contact op te nemen met de politie. Frankrijk geïmporteerd. Daar hebben ze zeven ïi acht maanden in de vrije natuur bij hun moeder gelopen. Bij de familie Markvoort worden ze verder grootgebracht tot ook zij slachtrijp zijn. Kr komt nog meer bij kijken dan alleen het voeren en verzorgen van het vee. De vleesveehouderij staat bijvoorbeeld onder controle van de Integrale Keten Bewaking. Ook moeten de stieren traceer baar zijn en wordt er van elke stier een kaart bijgehouden met basis gegevens en bijzonderheden. Verder moeten de kalveren aan Europese maatregelen en premies voldoen en wordt er regelmatig gecontroleerd op verboden mid delen. 'We willen de mensen graag uit leggen en laten zien hoe we te werk gaan', zegt Markvoort. 'De deuren staan zaterdag wagenwijd open.' Holten - Er werd zaterdag om 06.30 uur ingebroken bij Foto Video Ten Velde aan de Dorpsstraat. Diverse mensen zagen een auto wegrijden en konden een signalement geven van de auto en de bestuurder. Een ruit was stukgeslagen en een aantal GSM-telefoons gestolen. De politie in Deventer zag or 08.00 uur dc auto rijden. Hierdoor kon de bestuurder wor den aangehouden. De buit lag nog in de wagen. De dader heeft inmiddels bekend, meerdere inbraken en diefstallen, elders te hebbc gepleegd. Hij zal worden voorgeleid voor dc Officier van Justitie. Onder invloed van de gemeen telijke herindeling in Twente werd twee jaar geleden voor het eerst gesproken over een fusie van de D66-afdelingen Rijssen en Holten. Het was niet zo dat er geen contacten tussen de twee afdelingen be stonden. Sinds de oprichting troffen de bestuursleden elkaar regelmatig op regionale bij eenkomsten. In een gezamen lijk gehouden ledenvergade ring is besloten dat de afdelin gen nu gaan fuseren en één af deling gaan vormen. Door samenvoeging gaat een le vendige gemeente Rijssen-Holtcn ontstaan. Beide oorspronkelijke gemeenten kunnen volgens D66, vanuit hun eigen achtergronden, elkaar aanvullen. Problemen van diverse aard vragen om een ge meenschappelijke aanpak, 'zoals bijvoorbeeld het verkeer, gevol gen toename goeclerentreinver- keer, het bouwbeleid en het toe risme. 1 D66 zal als partij haar bijdrage proberen te leveren aan de nieuwe gemeente. Daarom heeft de le denvergadering besloten deel te nemen aan de aanstaande verkie zingen voor dc nieuwe gemeente raad. Contacten met andere gele dingen in dc samenleving zullen moeten worden onderhouden en uitgebreid. In het bestuur van dc nieuwe ge vormde afdeling hebben zitting genomen: Piet van Ricl, voorzitter (Holten); Herik Roosendaal, pen ningmeester (Rijssen); Dick van der Torre, secretaris (Holten) en dc leden Francine van Rossem (Rijssen) en Erik Bus (Holten). Belangstellenden kunnen meer te weten komen over D66 door con tact op te nemen met het secreta riaat: D. van der Torre, Fazantenweg 36, 7451 HE, Holten, telefoon/ fax 0548 361717. Geregeld zon en enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag wisselvallig met van tijd tot tijd enkele buien, afgewisseld door opklaringen. Temperaturen liggen rond de 18.0 a 21.0 graden. Vrijdag kan het nog 23.0 tot 25.0 graden worden en in de loop van dc middag en avond vallen er enkele buien. Dc wind komt uit het zuidwesten en is ma tig en soms vrij krachtig. Dit weertype wordt veroorzaakt door een depressie bij IJsland die zich laat afzakken in dc richting van Schotland over de Britse Eilanden en verder in zuidelijke rich ring trekt. Een hogedrukgebied boven Scandinavië verplaatst zich iets in oostelijke richting. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpag: 3 Diefstal jas Een zwartleren jas is vrijdagavond verdwenen uit de garderobe van de feesttent op de Kalfstermansweide. Deze is waar schijnlijk trrcml.-n Info i SPECTRUM I I WONEN I Zie achterpagina Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 14 SEPTEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoItens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Den Haag - De Eerste Kamer heeft dinsdag 12 september met een nipte meerderheid ge kozen vóór de herindeling van enkele Twentse gemeenten. De stemming was 35 voor en 34 tegen. Dit betekent dat de gemeenten Holten en Rijssen vanaf 1 januari 2001 met elkaar gaan fuseren. De verkiezingen voor de nieuwe gemeenteraad zijn al op 29 november 2000. I .ang hebben de gemeenten in on zekerheid moeten leven over het wel of niet doorgaan van dc herin deling. Het is zelfs al eerder voor de Eerste Kamer geweest, maar bleef toen steken bij de realisering van T-wentestad. Een samengaan van Hengelo en Enschede, Twentestad is riü uit het voorstel gehaald, en met een nipte meer derheid kozen de senatoren voor een doorgang. Vooral CDA stem de tegen, omdat deze partij geen gemeentelijke herindelingen wil. Commissaris, van de Koningin Hendrikx vertelt dat het tot het Zie ook pagina 3 laatste moment afwachten gebla zen was: 'Er is nadrukkelijk aan de Eerste Kamerleden gevraagd in ieder geval tijdens dc stemming aanwezig te zijn. Juist wegens het belang van de besluitvorming.' Holten en Rijssen zullen nu druk op de ketel moeten zetten om binnen enkele maan den een fusie tussen beide tot stand te kunnen brengen. Veel re gelgeving zal geharmoniseerd moeten worden, terwijl ook al het personeel een nieuw plaatsje in de structuur moet krijgen. Daarnaast zal de nieuwe gemeenteraad een begroting moeten opstellen en ad vies moeten uitbrengen over de nieuwe burgemeester. Hendikx hoopt deze per 1 januari aan te kunnen stellen. De nieuwe gemeenteraad blijft vijf jaar zitten. De reguliere ver kiezingen in 2002 worden dus overgeslagen. Pas in 2006 zullen voor deze raad dan weer de vol gende verkiezingen volgen. Holten - De teams van Politieregio IJsselland District Zuid willen meer aandacht voor lokale verkeersactiepun- ten. Daarom hebben de teams in Raalte, Heino, Wijhe, Olst, Deventer, Diepenveen, Schalkhaar, Colmschate, Bathmen en Holten gezamen lijk besloten deze actiepunten intensiever te handhaven. Als actiepunten zijn benoemd: verkeersgedrag van fietsers, nege ren van rood licht, parkeergedrag en fietsverlichting. Ook werken de teams mee aan handhaving op de speerpunten al cohol, bromfietsen en autogordel. Bij verkeerscontroles op deze punten wordt samengewerkt met het Team Verkeersveiligheid. Bijzondere aandacht gaat uit naai de fietsverlichtingactie die in ok tober wordt gehouden door Duurzaam Veilig Salland. Van 2 tot en met 18 oktober kun nen fictsbezitters met hun defecte fietsverlichting naar ccn fietsen maker gaan, om de verlichting in orde te laten maken. Zij krijgen dan een kaart die zij kunnen invul len en opsturen. Zo kan er kans worden gemaakt op een nieuwe fiets. De prijzen worden 27 oktober uitgereikt. De politieteams ondersteunen de actie, door in november prioriteit te geven aan fietsverlichting. Voor meer informatie kan c worden opgenomen met Gerard Sutman, verkeersadviseur van de Politieregio IJsselland, telefoon nummer 0570-668800. De stuurgroep voor de ge- I meentelijke herindeling gaat met druk op de ketel begin- nen aan de klus. MAC De Holterberg bestaat I 55 jaar en viert dit onder I meer met de Dutch Open j Motocross Solo. Lees verder op pagina 9 Zon op in Holten Vnjdjjg op: 07:11 onder 19:50 Zaterdag op: 07.12 onder 19:48 07:14 onder 19:46 Holten - Het vorige week in het Holtens Nieuwsblad ge noemde bankrekeningnum mer van de Vrienden van de Diessenplas klopt niet. Dit moet zijn: Rabobank 32.85.11.013. Dc Vrienden van de Diessenplas kondigden vorige week een actie programma aan om geld in te kunnen zamelen voor het kopen van een rolstoelbus. De bewoners van Zorg- en Wooncentrum Diessenplas hebben hier erg veel behoefte aan. Zo wordt er ook ccn sponsor- en stratenloop gehouden. Voor meer inlichtingen hierover: A. Ongcna, telefoon 054S- 363790. Maandag, Woensdag Donderdag. Zaterdag: Vooral 09.30- 18.00 uur 09.30 - 18.00 uur 09.30 - 21,00 uur koopavond 09.30 - 21.00 uur koopavond 09.30 - 21.00 uur koopavond 09.30-17,00 uur inds relaxed winkelplezier Maarliefst tweehonderd vleesstie ren van het Franse ras Blonde d'Aquiiaine en rozc-kalvcren zijn deze zaterdag bij de familie Markvoort tc bezichtigen. Eigenaar H.J. Markvoort was ooit bouwvakker van beroep. Nu loopt hij dagelijks in de verschei dene stallen de prachtige stieren en kalveren tc verzorgen. 'Het is mogelijk van bouwvakker tot boer', lacht: bij. 'Er zijn tal van stu dieclubs, maar het moet ook wel in je zitten.' Voor Markvoort is de veehouderij geen vreemde busi ness. 'Ik ben geboren en opge groeid op een boerderij en heb zo wel het één en ander meegekre gen.' Zijn schoonvader besloot in 19S2 te stoppen niet de melkveehoude rij. Het was genoeg geweest. H.J, Markvoort en zijn vrouw wilden De stieren wachten de boerderij wel overnemen, maar zagen niets in de melkveehoude rij. De keuze om een vleesvee- houderij te beginnen was dan ook niet moeilijk. 'Dat lag ons wel. Het is makkelijker en beter dan een melkveehouderij. De buur man had een zelfde bedrijf en we Onder het motto De Boer Op, openen diverse boeren en tuin ders zaterdag 16 september hun deuren voor het publiek. Een 23 kilometer lange beweg- wijzerde fietsroute loopt langs een vijftal bedrijven en een prachtige bloementuin. Be langstellenden kunnen een kijkje nemen bij onder andere een melkrobot, een edelherten- fokkerij en een loonbedrijf. Het is niet: de eerste keer dat PR- club Landbouw I-lolten samen met de GLTO, AJK (Agrarisch Jongeren Kon takt), AJVK (Agrarisch Jongeren Vrouwen Kon takt) cn dc Plattelandsvrouwen dit evene ment organiseert. 'Dat hebben wc al een tijdje in Holten', zegt G.). Lubbersen van de GLTO. Vervolg op pagina 3 af. (Foto: Rhus Vrijdag) zijn er maar gelijk tegenaan ge gaan.' Het bedrijf houdt kleine en grote stierkalvcren van verschillende rassen. Dc zwartbonte rozékalve- ren worden grootgebracht, met melk, ruwvocr en krachtvoer. Na acht maanden zijn de kalveren slachtrijp. De naam rozékalveren danken zc aan het voer dat ze krijgen. 'Zouden ze alleen melk krijgen dan blijft het vlees wit. De consu ment geeft de laatste tien jaar voorkeur aan een roze stukje vlees. Daarom voeren we naast: melk ruwvoer zoals maïs en stro en krachtvoer',.legt Markvoort. Twee jaar geleden is dc familie Markvoort begonnen met het houden van het Franse ras Blonde d'Aquitaine. Dit prachtige blonde ras valt onder het project Boeuf d' Or. De kalveren worden uit Wegens De Boer Op houdt vleesveehouderij Markvoort Open Dag Holten - Belangstellenden kunnen zaterdag 16 september een kijkje gaan nemen bij de boer. Dan wordt namelijk weer De Boer Op/ De Kas in gehou den. Eén van de vijf deelne mende bedrijven is de vlees- veehouderij van de familie Markvoort aan de Beusebergerweg. Ook zij openen met veel plezier de staldeuren voor het publiek, 'Het is een mooie kans voor de mensen om stieren van dichtbij te bekijken.. Daarbij komt dat het vee dat we houden tot een uit stervend ras behoort', H.J. Markvoort. 'Ik kan niet gingen, maar een wel een feestje, bouwen.Schone geluiden klinken door de tent. Soms gelfs wat ra/s. Het pu bliek in de Kemelent kan hel met demi. Pleojer staat voorop tijdens de Keunefeesten. Lees verder op pagina 5. (Foto: Gert Perdon) Holten- Met de slogan Als het je overkomt, cfjn we er gaat de Nierstichting volgende week huis-aan-huis collecteren. Zo'n 70 duizend collectanten staan klaar om door heel Nederland de bijdragen van de Nierstichting op tc halen. Rijkssubsidie ontvangt de Nierstichting niet, zodat het ont zettend belangrijk is om geld te geven tijdens dc collecteweek. Er is Nederland namelijk sprake van een terugtredende overheid, waar door de verantwoordelijkheden worden overgelaten aan particu liere initiatieven. Na ruim 30 jaar blijft het doel: aandacht'blijven vragen en geven aan mensen met een nierziekte. Er zijn inmiddels vier projecten in uitvoering. Zo moet de wachttijd worden verkort voor niertrans plantaties tot maximaal twee jaar; moeten de procedures in zieken huizen worden verbeterd; moeten dc houding ten opzichte van or gaandonatie bij het publiek wor den verbeterd en gaan donatie- functionarissen in zes ziekenhui zen grote ondersteuning geven aan dit initiatief. DAMES iiMtor I Moxx I Port Two I Marc O'Poio I Dobber I.Ejprii I Broez I Wjio Modo I Only I jockpol I Turnover I Closed HEREN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1