Vrienden van houden actie voor Diessenplas rolstoelbus Holtens Nieuwsblad M I Upim n GH: onthouden 25 gulden zalmsnip alsnog uitkeren Holten wil prostitutie legaliseren Het weer Regiotappers brengen bezoek aan Holten en De 3 Plinten maken furore op TV Oost Hip-ioketkrijgt ."J,(r^nwiiri MTmtwemp r RUSSEN U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint BON Holtens Nieuwsblad* DONDERDAG 7 SEPTEMBER 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail HoItens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Vernielingen Onder meer stratenloop voor atleten en scholierensponsorloop Holten - Door personeel van de gemeente Holten werd bij de politic aangifte gedaan van vernieling van de muziekkoe pel en het toiletgebouw op de Kalfstermansweide. Van beide gebouwen werden re genpijpen stukgetrapt en werd ten deur vernield. Ook werd er graffiti gespoten en werd in de muziekkoepel een brandje ge sticht. De schade is aanzienlijk. Man steelt pakken koffie Holten - Een 30-jarige inwoner uit Borne werd afgelopen za terdag aan de Dorpsstraat be trapt op het moment dat hij de winkel wilde verlaten met ach ter zijn hemd twaalf ponds- pakken koffie. De man stapte bij een kennis in de auto op hel: moment dat hij be trapt was en achterna werd geze ten door winkelpersoneel, dat ge assisteerd werd door voorbijgan gers. De bestuurder van de auto kon hierna niet wegrijden, omdat zijn auto geblokkeerd was. Hierna zet te de winkeldief het op een lopen, [maar hij werd achterhaald door Jzijn achtervolgers. De winkeldief Kverd hierna overgedragen aan de politie.De man is na het [politieonderzoek heengezonden met een dagvaarding in zijn bezit. De koffie is retour gegaan, rich ting de rechtmatige eigenaar. Illegale Pool teruggestuurd iHolten - Op dc A 1 werd een [Poolse vrachtwagenchauffeur in een Nederlandse vrachtwa- Igen aangetroffen. iDc Pool bleek werkzaam te zijn voor een Nederlands bedrijf. Hij had echter geen tewerkstellings vergunning. De Pool is hierop het land uitgezet en de vrachtwagen [bleef achter op de A 1. Hét ver- fantwoordclijke bedrijf uit iBreukelcn is daarnaast proces verbaal aangezegd. Onder invloed Holten - Op de Holterbcrgwcg werd 's avonds een auto gecon troleerd, waarna bleek dat de bestuurder onder invloed was van alcohol. Na een blaastest in het politiebu reau te Deventer bleek dal: dc man een alcoholpromillage van onge veer 0,7 promille in zijn bloed jiacl. De Deventernaar kreeg hier op een bekeuring van 390 gulden. De auto moest bij voor enige uren achterlaten op het politiebureau. Al meer dan 25 jaar collecte - kerbestrijding. Ook deze week komen ze langs. rcrdcr pagini Holten - Net als in 1996 wordt er weer een actie gehouden on der de gehele Holtense bevol king, de organisaties en het be drijfsleven ten bate van het Woon - en zorgcentrum Diessenplas. Ditmaal willen dc Vrienden van de Diessenplas minimaal 90 duizend gulden bijeenbrengen voor de aanschaf en. onderhoudskosten van een rolstoelbus. Door middel van een sponsorloop voor basis schoolkinderen en een straten- loop ivoor atleten op 29 septem ber, moet een flinke basis voor het bedrag worden gelegd. Verder wordt het bedrijfsleven benaderd. Uit het Rabofonds voor maat schappelijke projecten is een gift van 18.500 gulden ontvangen en van particuliere kant kwam al 7 duizend gulden binnen. Het personeel wil door middel van een ludieke actie aandacht op het project vestigen. Voorop staat dat hel: welzijn van de bewoners als zij kunnen beschikken over aange past vervoer, cr een stuk op voor ruit gaat. Het is al een wens van jaren in de Diessenplas een busje waardoor de bewoners minder afhankelijk zijn van familie of dure taxiritten. Gewoon om er eens uit te gaan of bij familie of vrienden bezoek. Ouderen willen niet graag iemand tot last zijn en blijven daarom maar thuis, weet men in het woon- en zorgcentrum Diessenplas uit ervaring. Maar het zou juist zo goed voor ben zijn om af en toe eens naar buiten te gaan. Speciaal hiervoor moet de rolstoelbus gaan dienen. De bus met gemakkelijke instap wordt flexibel ingericht, met zitplaatsen en ruimte voor rolstoelen. Het wordt een eigen Diessenplas bus die bij het centrum gestationeerd wordt. Gepensioneerde OAD- chauffeurs hebben zich al bereid verklaard de bus te besturen. Salland Verzekeringen gaat met reclame op de bus sponsoren. Bij het vervoer zal steeds iemand van de verzorging meegaan. De bewo ners, die van dc Dicssenplasbus gebruik willen gaan maken, wordt een kleine bijdrage gevraagd. Zowel de vaste als tijdelijke bewo ners kunnen er gebruik van ma ken. Bij Diessenplas is men ervan overtuigd dat de bus een aan merkelijke verbetering in de wel- zijnsactiviteiten gaat opleveren. Helaas is het normale budget on toereikend voor dc kosten. Daar om hoopt men vurig dat Holten de bewoners van Diessenplas net zo geweldig zal steunen als in 1996. Toen werd ruim 112 dui zend gulden opgebracht voor een dagverblijf voor tijdelijke bewo- Dc avond van 29 september vormt het klapstuk van de geld wervingsactie. Alles gebeurt om de Diessenplas, zodat de bewo ners het spektakel van dichtbij mee kunnen maken. Lees verder op pagina 5 Dorpsstraat 137, Enter Tel. 0547-383631 Holten - Gemeentebelang wil dat de vorig jaar onthouden 25 gulden van de zalmsnip alsnog wordt uitgekeerd aan alle huis houden in Holten. Zeker nu blijkt dat de gemeenterekening over 1999 een overschot ver toond van 745.500 gulden. Dc naar de minister van financiën vernoemde zalmsnip, wordt door het Rijk jaarlijks uitgekeerd aan de gemeente. Deze moet ervoor zor gen dal: de uitkering van 100 gul den bij alle huishoudens terecht komt. Holten beeft vorig jaar echter niet het volle pond uitgedeeld, maar per huishouden 25 gulden inge houden voor de financiering van het armoedebeleid. Dit leverde ruim een ton op. I.oes van Dijk (Gemeentebelang) vroeg tijdens een commissiever gadering aan wethouder Rervri Delahaije of cr al iets met dat geld is gedaan. Hierop moest de wet houder haar een antwoord schul dig blijven. Delahaije: 'Daar kan ik u op dit moment geen mededeling over doen, maar beloof u daar in dc volgende commissievergade ring op terug te komen.' Voor Van Dijk was dit antwoord genoeg om er de conclusie uit te trekken dat er van het armoede- Holten - De gemeente Holten yvil beleid gaan maken, zodat iprostitutie kan worden gelega liseerd. Door dc komst.van de Wet tot opheffing van het alge- Im'ccn bordeelverbod, die 1 ok- llober ingaat, wil de gemeente ihier alvast op inspringen. Toch zal prostitutie binnen de ge meente niet worden gestimu- jleerd, maar juist eerder tegen gegaan. Door dc nieuwe wet is straks een pulbeleid niet meer mogelijk, om- ,'rijwilligc prostitutie een lega le activiteit wordt. Toch zullen gc- R: endoorn zich er toch aan houden door het volgen van het regionale beleid van Twente, t is dan aan dc rechter om uit te ken of dit in strijd is met dc uwe wet of niet. Hierover be staat tot nu toe nog geen jurispru dentie. Tot een rechtszaak zou liet kunnen komen, wanneer iemand een seksbedrijf wil gaan beginnen. 'Ik bén wel voor het uit de illegali teit halen van prostitutie', geeft burgemeester N. Gerzee aan. Het vindt dat een goede ontwikkeling, omdat daardoor beter grip ont slaat op deze bedrijfstak. 'In Twente is geen behoefte op uit breiding, maar zorg wel dat dc za-: ken goed voor elkaar zijn.' H.J. Dul (CDA) is het met hem eens dat met goede regelgeving prostitutie gelegaliseerd moet wórden. 'Het moet uit de anoni miteit, zodat je er meer vat op luff; Volgens PvdA'er J.M.E. Mc is c makers is bet kortzichtig om het nulbcleid te handhaven, omdat de buurgemeenten dat ook doen. 'Eerst kijken naar het regio- Yvonne Vlogtman heeft een I podiumplaats gehaald tijdens j de race van 538. Lees verder pagina 5 Vrijdag t/m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 06:59 onder. 20:07 Zaterdag op: 07:01 onder 20:04 Zondag op; 07:03 onder 20:02 Droog Er moet nodig een rolstoelbus komen. (Foto: Gert Perdon) Keunefeesten gaan van start Geleidelijk meer zon, droog en tij delijk warmer. Vrijdag, zaterdag en zondag overdag wolkenvelden afgewisseld door opklaringen en geregeld zon. Temperaturen lig gen rond de 21.0 a 24.0 graden. Deze weersverbetering hebben we te danken aan een hogedruk dat doorschuift richting de Alpen, en een tweede hogedrukgebied komt tot ontwikkeling boven de Oceaan. Hiermee krijgen we een zuid tot zuidwestelijke stroming met aanvoer van vrij vochtige en warme lucht, De meeste zon zal in het zuiden zijn en de wolken velden in het noorden van het land. Dit is sterk afhankelijk van de uiteindelijke positie van de bei de systemen. De wind is matig en komt uit het zuiden tot het zuid- beleid nog steeds niets terecht is gekomen. 'Anders had bij toch moeten weten, wat er met bet geld is gedaan', geeft ze aan. Gemeentebelang blijft het een on juiste beslissing vinden, dat vorig jaar een kwart van de zalmsnip niet aan de huishoudens is uitge keerd. Van Dijk: 'Het gaat dan misschien wel oifi slechts 25 gul den, maar cr zijn veel huishou dens die dat geld goed kunnen ge bruiken.' Zeker nu er een groot overschot op de gemeenterekening blijkt te zijn en et nog geen duidelijke be stemming is voor het ingehouden zalmsnipgeld, vindt de partij dat het geld alsnog moet worden ver deeld onder de Holtenaren. Ook Wim ter Schure vroeg in een andere commissievergadering aan wethouder M.- Spijker over de zalmsnip. 'Wordt de zalmsnip dit jaar wel volledig uitbetaald in Holten?' De wethouder maakte hem duidelijk dat dit niet meer aan Holten is hierover te beslis sen, maar een taak voor de nieuwe gemeente na cle herindeling. 'Wij mogen helaas geen begroting meer opstellen', legt hij uit. Wel geeft hij aan: 'Wanneer we hier nog wol over mochten beslissen, dan hadden wc dc zalmsnip in z'n geheel uitgekeerd.' Weerman, Freddie Paalman. Voor meer weer sje pagina 3 extra functies Holten - De Holtense formatie De 3 Plinten maakt nu al furo re. Zo zullen zij donderdag avond 7 september (vanavond) te zien zijn in het TV Oost-pro gramma De Regiotap. Verder zijn ze alle dagen van de Keunefeesten aanwezig. Het gaat om een uitwisseling, zo dat De Regiotappers zondag 10 september tussen 15.02 en 15.17 uur een concert zullen geven in de Keunetent. Dc uitzending van het t v-pro - Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina gramma op TV Óóst zal de hele avond door worden herhaald, zo dat iedereen de gelegenheid krijgt het Holtense trio te aanschouwen. De 3 Plinten hebben een speciaal Keunefeestlied gecomponeerd die ze zullen laten horen. Dit zul len zij ook tijdens de Keunefeesten zelf gaan doen tij dens miniconcerten. Data en tij den staan vermeld in de Agenda op pagina 3. Omdat op de borden langs de weg de naam van de band ver keerd staat aangegeven, hebben de bandleden een ludieke actie ge houden door er een l'tje te plaat sen tussen de naam Dc 3 Pinten. Omdat het derde lid van de band op vakantie is, hebben ze maar een surrogaatplint meegenomen als opvulling. nale beleid en daar moet dc ge meente de Algemene Politieverordening op aanpassen', vindt hij. 'Ik zou clan ook een plei dooi willen houden om het regio nale beleid goed te krijgen en dat te ondersteunen.' Ook Gemeentebelang en VVD zijn voor prostitutiebclcid, maar cle WD heeft bedenkingen tot hoever prostitutie dan uit niet-gc- wenste plaatsen kan worden ge weerd. A.J. Kevelam: 'Volgens mij is het niet mogelijk het be stemmingsplan zo aan te passen dat je een specifieke dieristvérle- nendc bedrijfstak een verbod op legt.' Gerzee laat hem weten dat: het best mogelijk is om prostitutie ce weren uil: buurten waar deze niet: gewenst is, zoals bij kerken, jeugdgelegenbeden en scholen. Lees verder op pagina 3 Noteer alvast in uw agenda .geuuefeestevi Keunefeesten "Ueteqezeltizj Holten 7, 8, 9 en 10 september m j joknf (Folóijohan Bo/ink) Holten - Het Holter Informatie Punt (HIP) in het gemeente huis, gaat in oktober de tweede fase in. Hiervoor gaat een plan van aanpak naar de stuurgroep van de HIP. 'Ik denk daarbij aan procesbewa king, zijn klanten tevreden?, welke doelgroepen maken gebruik van de HIP en komt er weer een spreekuur van dc woningbouw vereniging', legt wethouder R.M.C. Delahaije fase twee uit. Het HIP is een loket waar klanten Voor meerdere inlichtingen te recht kunnen. Het gaat dan om vragen over arbeid, inkomen, wel zijn, wonen en zorg. Delahaije ziet daarnaast voor het HIP een goede taak weggelegd na de herindeling. Holtenaren hoe ven dan niet voor bijvoorbeeld het aanvragen van een paspoort, rijbewijs of het inschrijven van een geboorte naar Rijssen. Zij kunnen dat straks bij het Holter Informatie Punt doen in het hui dige gemeentehuis aan de Smidsbelt. Maandag: Dinsdag: Donderdag: Vrijdag: 0548-54 04 45 Vooi 09.30- 18,00 09.30 - 18.00 09.30 - 21.00 09.30-21.00 09.30 - 21.00 09.30-17.00 mds relaxed koopavond - koopavond koopavond kelpies DAMES inWear I Mexx I Fail Two I Mate Ö'Polo I Doljyn IEi|xil I Brcxix I Vnia MoHciT Only I lneln.,11 Tuiniwpn I ClnmH HEREN MugoBois I Stalo oEArlT Colionlleld I Doelen I Meiie.O'Ppló I Maliniquo I Moxx 1 Bad Boys 1 Marlboro Classic I - Internetcursus in bibliotheek Holten - In de openbare biblio theek Holten vinden in sep tember en november 2000 in- ternetcursussen voor begin ners plaats. Er wordt gewerkt in een kleine groep van maxi maal acht deelnemers. Data en tijd: maandag 25 september 9.00 tot 12.00 uur; donderdag 28 september 9.00 tot 12.00 uur. De kosten bedragen 30 gulden per persoon voor leden van de bi bliotheek 40 gulden per persoon voor niet-leden, inclusief koffie. Kennismaken met internet: wat is internet; zoeken naar informatie op internet; overige mogelijkhe den; e-mail; chatten; nieuwsgroe pen. Daarna gaan deelnemers zelf aan de slag, eventueel aan de hand van vragen. Deelnemers ontvan gen een bon voor 2 geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats Hij/Zij betaalt voor dit abonnement f 79,40 perjaar (betaalwijze: per acceptgiro) '76,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1