Nationale Parken als parels aan een snoer door het land -Jo* Holtens Ni ssblad £Kfi m m, a* Veiling en boekenmarkt Hervormde gemeente Hol tense viswedstrijd bij Twentekanaal MEDEWERKERS m/v D1ESCA MAÜ1CEIO R IJ N Bulletproof succesvol Gratis entree tijdens optreden Boswachters IN DIT mumwver Nieuwe muzieksysteem voor beter geluid in tent U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. HoKens Nieuwsblad DONDERDAG 31 AUGUSTUS 2000 FAX: 0S48 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-maii Holtens.NieuwsbIad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Holten - Na het grote succes van vorig jaar (opbrengst F 17.500,--) houdt de kerkvoogdij van de Nederlands hervormde gemeente in Holten op zater dag 7 oktober alweer de derde veiling- /boekenmarktdag in en om het gebouw Irene. Zoals elk jaar wordt weer een doel gekozen om extra wensen in ver vulling tc laten gaan. Zaken welke normaal worden uitgesteld. Het doel voor dit jaar is onderhoud van de consistoriekamer Nederlandse hervormde kerk. Met de extra financiën hoopt men onder meer vloer en kastenwand tc renoveren en meubelen te ver vangen. Tevens zullen het voor portaal en het toilet worden ge moderniseerd. Op voorhand zijn er al een andere tafel en stoelen geplaatst. Voor Holten is een veiling een uniek evenement, een prachtig schouw- en koopspel om eens mee te maken. Om dc kwaliteit van de veiling niet verloren tc la ten gaan, worden er maximaal 175 goederen geveild. De belangstel ling voor de boekenmarkt is altijd groot. Op zich niet verwonderlijk, want alle minder goede boeken van een jaar daarvoor worden ver nietigd. Per onderwerp of serie worden dc boeken voor een aantrekkelijke prijs aangeboden. Velen staan al een uur in de rij voordat de deu ren van gymzaal aan de Tuinstraat- opengaan. Dit jaar rekent de orga nisatie op minimaal tienduizend boeken. Het evenement draagt ook het ka rakter van een ontmoetingsdag. Zo is er voor de kinderen speciaal oppas geregeld, worden er pan nenkoeken gebakken en worden er weer drieduizend oliebollen ge bakken. De voorbereiding voor de veiling en de boekenmarkt loopt alweer als een trein. Heel positief is het dat mensen zich spontaan aan melden met goederen om op deze manier ook een bijdrage te kun nen leveren aan de kerk. Lees verder op pagina 7 De Open Holtensc Koppel Viswedstrijd worden gehouden in het Twentekanaal nabij Almen op zaterdag 23 septem ber. Voor opgave moet men bellen met A. Ongena, tel. 0548 363790. De loting vindt plaats bij H.C.R. Witkamp, Dorpsstraat 6 Laren, de I zaal is open van 7.00 tot 8.00 uur. Hier zal ook de prijsuitreiking na afloop plaatsvinden. Het is niet toegestaan om met verse de vase, onnatuurlijk gekleurd voer en ge kleurde maden te vissen of te voe ren. Er zal in drie vakken worden gevist. Parkeren kan men direct achter de visstëk. Deze wedstrijd is één van de vijf koppelwedstrij- den die meetelt voor het alge meen kampioenschap om de Twentekanaal Trofee. Maar na tuurlijk kan men ook gewoon voor de dag prijzen gaan vissen. De hengelkeuze is vrij. Gevraagd voor de zaterdagavond Uitgaanscentrum Tel. 0547-36 14 72 LLJ GO CO Maandag: 09.30 -18.00 u Dinsdag: 09.30 - 18.00 u Woensdag: 09.30-21.00 u r koopavond Donderdag 09.30 - 21.00 u r koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 u r koopavond Zaterdag: 09.30 - 17.00 u 0548-54 04 45 DAMES inWwr I Moxx I Poll Two I Marc O'Polo I Dobber I Esprit I Broez I Voro Moda I Only I Jackpol I Turnover I Closed HEREN Hugo Boss I Slolo of Aft I Collonfiold I Dockers I Marc O'Polo I Mallnique I Moxx I Bod Boys I Marlboro Classic I Mozaïek start repetities Holten - Het kinderkoor Mozaïek start vanaf dinsdag 5 j september weer met de weke- llijkse repetities. Kinderen die van zingen houden [zijn van harte welkom in de kelder van de Kandelaar. Er wordt elke dinsdagmiddag ge oefend van 15.30- 16.30 uur. Het interkerkelijk kinderkoor Mozaïek werkt regelmatig mee kerkdiensten en één keer per aan een kinderkorenmiddag. Soms verleent het koor ook me dewerking aan een uitzending van radio Diessenplas. Meisjes cn jongens vanaf 7 jaar kunnen lid worden van Mozaïek. /ordt natuurlijk vooral gezon gen maar ook muziekinstrumen- komen er aan te pas. Voor verdere vragen kan men bellen met Jannie Ribbink tele foon 0548 364198. Mannenkoor begint weer Holten - Het Holtens Mannenkoor hervat dins dag 5 september dc weke lijkse repetities. Naast het traditionele reper toire staan, voor de komende uitvoering op 3 november, nummers op het programma van onder andere Mozart, Grieg en Handel. Het koor telt momenteel 39 leden en kan wel enige ver sterking gebruiken. Derhalve doet het bestuur een oproep aan hen die van zingen houden; kom eens naar de repetitieavonden wel ke gehouden worden van acht tot tien uur in dc grote hal van CBS Dc Regenboog. Iedereen is van harte wel kom. Aan dc jaarlijkse uitvoe ring op .3 november werken onder andere mee een man nenkoor uit Telgre (Did.) en een dwarsfluitensemble uit Enschede. De band Bulletproof trad donderdag 24 augustus met veel succes op tijdens de Counhy Westen/avond. Zanger Arno Stukker bad er duidelijk sjn in, en lacht bet publiek met trots toe. Voor een verslag van de avond, ^ie pagina 3. (Foto: Gert Perdon) Holten - De Keunefeesten op donderdag avond 7 september blijft gratis. Ondanks dat van 20.30 tot en met 22.00 uur de populaire band De Boswachters op het podium staat. Een cadeautje van de Keunefeestencommissie we gens hun 10-jarig bestaan. De donderdagavond is traditio neel bedoeld voor leerlingen van het voortgezet onderwijs (12 tot en met 20 jaar). Toch zijn ook an deren van harte welkom. Was er vorig jaar de Schuimparty, nu staan er Dc Boswachters op het podium. Bekend van hun Bananenlied, weten zij het publiek goed los te krijgen. 'We hadden ze liever in het week einde geprogrammeerd, maar he laas hebben zij dan al andere plan nen', merkt Jan-Herman ten Velde op. Hi) denkt daarbij net als vorig jaar, aan de zondag. 'Ondanks dc hitte was het toen een groot feest in de tent. Echt iets voor de hele familie, waar dc zondag voor is bedoeld.' Voor en na het optreden is er een drive-inshow van TTM, die het jeugdige publiek zeker zal aan spreken. 'Voor een topact is de vroege programmering niet ge woon, maar omdat tijdens de donderdag oók veel jonge kinde ren aanwezig zullen zijn, kan het niet veel later', legt Jan-Herman Komen er anders zo rond de vier honderd man op de donderdag af, nu verwacht hij zeker het dubbe le. Hierbij zullen waarschijnlijk óók veel mensen van buiten Holten langskomen. Holten - Er wordt dit jaar extra geïnvesteerd in de geluidsin stallatie van de Keunefeesten. Deze worden van donderdag 7 tot en met zondag 10 septem ber gehouden in de tent op de Kalfstermansweide. Het gaat om een delay stack-systeem, dat zorgt dat ook mensen ach terin de muziek kunnen horen. 'Er zullen extra boxen bovenin komen, verspreidt in de hele tent', vertelt Jan-Herman ten Velde. 'De muziek hoeft hierdoor min der hard te staan, terwijl de ge luidskwaliteit stukken wordt ver- Mogelijkheden scheppen voor knobbeltoeristen Holten/ Nijverdal - Niemand minder dan Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en Visserij, G.H. Faber was naar Nijverdal gekomen voor de officiële instelling van het zestiende Nationale Park in oprichting (i.o.) de Sallandse Heuvelrug. Veel prominenten cn poltici uit Nijverdal en Holten gaven acte dc presence in hotel-restaurant Dalzicht, waar het eerste deel van het pro-gramma zich afspeelde. Er kwamen meer mensen, dan de organisatie verwacht had; niet iedereen had de antwoordkaart terug gestuurd. In zijn welkomstwoord sprak bur gemeester J.J. van Overbcckc over het verleden, heden en de toekomstdromen voor de Sal landse Heuvelrug. Faber onthulde het motto van het nieuwe beleids plan van het ministerie 'natuur voor mensen, mensen voor na tuur'. Zij complimenteerde dc stuurgroep met wat tot nu tot stand gebracht is. Voorzitter van het overlegorgaan R. Fanning ging in op de toekomst van de Sallandse Heuvelrug. Na de toespraken en de koffie was het tijd om op pad te gaan. Het gezelschap vertrok in kleine groepen de natuur in onder lei ding van deskundige gidsen. Dat kon tc voet met dc lïecs of met het alternatief vervoer. Na ccn uur ge nieten van hel: prachtige weer en dc schitterende natuur van de Sal landse Heuvelrug kwam men' sa men bij het uitzichtpunt, waar een kaart onthuld werd met alle Na tionale Parken in Nederland. Op de plaats van de Sallandse Heu velrug ziet de bezoeker een door- kijkkorhoen. Daarna werd de tocht vervolgd richting Holten, dit maal per Heuvelbus. In Holten beetle in het Natuurdi- orama Kees Bos het gezelschap welkom. Hij herinnerde aan zijn vader de stichter van het museum; Burgemeester N. Gerzee van Holten verzekerde dat op korte steunpunt aan de kant van Holten zal plaatshebben. Holten als re creatieve gemeente wil mogelijk- U*»' f s Kaarten Keunefeesten Holten - De verkoop van entreekaarten voor de Keunefeesten loopt als een speer. Zeker de passe-par- touts gaan er behoorlijk hard doorheen. Jan-Herman ten Velde kijkt met volle tevredenheid in de opbergbak van de entreekaar ten voor de Keunefeesten. Het is dan oók zeker dc moeite meer dan waard om nu alvast een ticket op te ha len. 'In de voorverkoop kos ten ze 12,50 gulden en aan de tent 15 gulden', benadrukt hij. 'Vooral de passe-partoucs zijn een koopje: 25 gulden, voor gratis entree tijdens alle dagen. Er zijn hiervan maar negenhonderd stuks verkrijg baar en daar zitten we bijna tegenaan. Wees er daarom op tijd bij met aanschaffen, om plaats in de tent.' VLAGGEN Om dc jubile rende Keunefeesten een fees telijk entree te geven, zullen er enorme vlaggen worden opgehangen. Het gaat om grote verticaal opgehangen witte banen, met het logo van de Keunefeesten erop. Deze zijn te bewonderen bij de in gang van de Kalfstermansweide, Steppen is populair. Ook on der vakantiegasten. 'Crder op pagina 5 (foto 03-02) Arian Vorkink is helemaal gek van mountainbiken. Hij doet dan ook zeker mee aan I dc Goossens Mountainbike Trophy. Lees verder op pagina 7 Het weer beterd.' Tot nu toe waren er alleen boxen aanwezig bij het podium. Bij een volle tent wordt de muziek halverwege al opgeslokt door de menigte. Achterin blijft dan alleen vormloos gebonk over. Om dit zoveel mogelijk te compenseren, werd de volume extra aangetrok ken. Dat is nu niet meer nodig, want door het nieuwe systeem wordt het geluid beter verspreid. 'Met de artiesten hebben we afge sproken dat ze onze apparatuur gaan gebruiken', geeft Jan- Herman aan. 'Zelf zorgen ze we! voor mengpanelen, maar ze plug gen in op onze boxen.' Koel weer met buien, mogelijk met onweer. Vrijdag en zaterdag overdag gaat het weerbeeld slechteren, dat wordt veroorzaakt door een depressie bij Schotland, en komt afzakken naar dc Noordzee en laat de drukverschil len bij ons toenemen waardoor een matige tot vrij krachti noordwesten wind komt te staa Ook vallen er buien afgewisseld door wat opklaringen en wat De temperatuur moet ook een stap terug doen, het wordt niet warmer dan 18.0 a 19.0 graden Zondag lijkt een wat betere dag et worden, er vallen minder buien er er zijn meer opklaringen en zon Temperatuur ligt rond de 18.0 20.0 graden. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 4ÜM 24-uurs service géén rijbev.-ijs géén belasting 7 Kleïjssen b.v /^)veri|5sels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Do/f Moed in jijn act bij de Natnurdiorama, (Foto: Rinus Vrijdag) heden scheppen voor de 'knob bel-toeristen'; automobilisten met trekhaak en fietsenrek. Na een te rugblik van de R, Kemperman, de stuurgroep, het tijd voor dc i van Hellcndoor toespraak dc ii Nationaal Park punt. Al eerder sprak hij endige mens. n Ovcrbcekc oemde in zijn tiling van hét een hoogte ver een hoog tepunt op een hoogte-punt. Het BIB-rappört kwam ter spra-ke; de vervlochten functies van de Sallandse Heuvelrug. „Het gaat litcit", z.ci Van Overbcckc, „Niet alleen het korhoen, maar 75 vo gelsoorten cn dc helft van dc Ne derlandse vegetatie is in het nieu we Nationale Park tc vinden. Ver-der verwees de burgemeester naar de plannen van de gemeente Itiel-lendoorn met het Ravijn. Dit in verband mee het advies vanuit Den Haag om het Nationale Park i.o. uit te breiden ten noorden van rijksweg 35. Staatssecretaris Faber gaf als haar mening dat met de in stelling van het Nationaal Park i.o. dc Sallandse Heuvelrug voor alle Nederlanders op de kaart was ge zet 'hoewel Van Overbeekc meende dat dit al het geval was). Zij verwacht dat: het zestiende Nationale Parak in 2003 dc defini tieve status zal hebben. In 2020 moet de ecologische hoofdstructuur van ons land vol tooid zijn. Daarin liggen, volgens mevrouw Faber, de Nationale Parken als grote parels in een kra-lensnoer dat: van Noord naar Zuid loopt. Aandachtspunten voor het over legorgaan noemdë zij; het vergro ten van het areaal aan de randen van het: park, dc ontsnip-pering door wegen en spoorlijnen en het mobiliteitsplan, het opstel-lcn van een faunabeheerplan. Voorzitter van het overlegorgaan R. Lanning meende dat er nu ccn nieuwe fase ingetreden is. Hij noemde een aantal punten die na der uitgewerkt moet worden, de mobiliteit op de Toeristcnweg, het steunpunt in Holten cn het gebruik door defensie als laag- vüeggebied voor militaire heli kopters en propellervliegtuigen. Hij vroeg de staatsecretaris over dit laatste punt contact op te ne men met haar collega van defen sie om het arme korhoen niet lan ger zijn rust te ontnemen. Het middagprogramma was in te genstelling tot dc ochtend infor meel van karakter. De kraampjes in Holten cn Nijverdal trokken veel belangstel ling. Mede door het prachtige zo merweer gelokt gin-gen ook veel mensen de heide op, die volop in bloei stond. Bij het bezoekerscentrum in Nijverdal waren dertienhonderd mensen geteld, in Holten stond men in de rij voor het Natuurdiovama, Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede toonptaats: I Hij/iij betaalt voor dit abonnement f79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) 176,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1