Jan Ulfman: 'Op gezette tijden kun je de kevers horen vreten' Holtens Nieuwsblad Nationaal Park komt eraan CKy\ IN DIT Tijdens Country Westernfeest: Bulletproof speelt vanavond op K'weide Nieuwe infoklapper Bato vol met nieuwe cursussen 1 Nationaal Park i.o. officieel geopend Fiets- en kunstroute langs kunstwerken Molen De Hegeman in Dijkerhoek geplaagd door knaagkevers SPECTRUM WONEN Dierenwinkel op internet Zwemclub zoekt tenten U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint ZA 6 Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 24 AUGUSTUS 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@o\vp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 DN Holten, op donderdag 24 au gustus (vanavond) zal de be kende countryband Bulletproof van de partij zijn. Het wordt een waar feest voor op de Kalfstermansweide van 19.30 tot 23.30 uur. De groep speelt in de muziekkoe pel of op een trailer. 'Een trailer is wel zo gemakkelijk', vertelt lead zanger en slaggitarist Arno S'tukker. 'Je kunt er gemakkelijk voor zorgen dat, mocht het gaan regenen, je de trailer snel dicht kunt doen.' Want zon of regen op 24 augustus, het feest gaat door. Natuurlijk zorgt de horeca ervoor dat ook de inwendige mens niet vergeten wordt. De countryband Bulletproof be staat nu 3 jaar. De naam hebben de leden samen bedacht. Arno Stukken 'Hét moest iets zijn met country, zo kwamen we op ko gels. En Bulletproof klonk wel lekker. De leden van de band oe fenen eenmaal per week op dins dagavond in Wilp. Drie van hen komen uit Arnhem, een uit Twello en twee uit Rijssen. Wilp ligt dan redelijk centraal. Uit Rijssen komen Arno Stukker en zijn broer Erwin. Arno is leadzan ger en slaggitarist, Erwin speelt pearlstcelgitaar. Een instrument dat typerend is voor countrymu- ziek. 'Het is het jankende geluid op de achtergrond', vertelt Arno. 'Het instrument staat op poten en heett tien voetpedalen. Mijn broer heeft in het buitenland op cursus sen het instrument leren bespelen, tegenwoordig zijn er ook wel ses sies in Nederland. Op die mee tings komen mensen van over de luie wereld.' De bandleden zijn dol op hun muziek en willen graag het publiek laten meegenieten. 'Het is een uit de hand gelopen hobby. We zijn amateurs, naast de band hebben we allemaal ons werk. Ik werk als advertenueadvi- seur voor het Holtens Nieuwsblad', legt Arno uit. Behalve de beide broers Stukker bestaat de band uit: drummer Michael van Werven, bassist Henk Talen en Fred en Nancv van Geffen. Fred speelt sologi taar, Nancy is de lcadzangeres van Bulletproof. 'Binnen de countrymuziek zijn verschillende stijlen, onze band speelt ncw-countnHet is wat he- dendaagser dan de oude country. Het is pakkender. Zeker voor dc jeugd an nu. Vaak gaat het om oude teksten met een nieuw rit me. Overigens niets ten nadele van de oude country, die wordt door ons gerespecteerd en de new-country is er uit voortgeko men.' Het liep vanaf het begin heel lekker met de band. Na drie maanden werd de eerste cd (te koop bij de band op 24 augustus) al uitgebracht. 'Dat waren covers, nu zijn we bezig met eigen num mers. Het lievelingsnummer van de band is Neon Moon een balla de. 1-Ieel gevoelig, met een sterke tekst. Het bezorgt je kippevel, vertelt Arno Stukker vol enthou siasme. Bulletproof wordt veel ge vraagd voor optredens door het hele land, maar ook in Duitsland komt de groep regelmatig. Verder zijn er contacten met België en Frankrijk. 'Onze manager komt uit de wereld van de blues en ook daar kunnen we terecht. Maar het belangrijkste voor alle leden van de band is het plezier in muziek maken en de gezelligheid. En het contact met het publick.' Bulletproof heeft veel zin in hei optreden vanavond. il/<-/ mi Open Dag langs dc Toenstcnweg. werd woensdaggernrd dal ecu groo! deel rem de Sallandse Heuvelrug officieel het predikaat Nationaal Park in oprichting mag dragen. Staatssecretaris van Landbouw, Natuurbeheer en I isserij Geke Faber, was aanwezig dit toe te lichten en het naliungchied met eigen ogen te aanschouwen. (Foto: Gert Perdon) Holten/ Nijverdal - Met een grote Open Dag aan zowel Nijverdalse als Holtcnse zijde van de Sallandse Heuvelrug, werd gisteren het Nationaal Park in oprichting een feit. Met vele activiteiten in dc middag, was er 's ochtends het officiële gedeelte met onder meer toe spraken van staatssecretaris Faber, de Hellendoornse bur gemeester Overbeeke en de Holtense burgemeester N. Gerzee. Gerzcc verwelkomde de aanwezi gen in het Natuurdiorama. 'De waardering voor de natuurwaar den is niet nieuw en dat kunt u ook constateren in dit museum waar Piet Bos en vervolgens zijn zoon Kees Bos in diorama's maar ook in bronsplasticken en schilderijen veel laten zien en be leven van wat de natuur biedt', begint hij zijn toespraak. Hij vertelde verder dat er nu in volle vaart aan de toekomst moet worden gewerkt. 'Dat betekent op korte termijn besluitvorming over de plaats van het steunpunt aan Holtcnse zijde. Vaststellen van de invulling op een verantwoorde en kwalitatief hoogwaardige wijze en een goed mobiliteitsplan.' Ver g zie elders in deze krant. C )ndanks de regen, zorgt The Scene voor een gezellige sfeer tijdens hun optreden bij 't Bonte Paard. 1-ccs verder pagina 3 Het sidecarteam Grondman en Mcinders heeft de derde- plaats gehaald in het Open NK. Iztcs verder pagina 3 weekend weers verv/pcKting De Stichting Kunst Cultuur Holten houdt op verzoek van de gemeente Holten wegens het millenniumjaar een fiets - en kunstroute. Dit vindt zon dag 3 september plaats in en rond Holten onder de titel Fiets- en Kunstwerk. Vertrekpunt is Galerie De Waerdcnborch, Oranjestraat 69. Het vertrek is vanaf '10.00 uur. Er zijn twintig, vooral locale en regionale, kunstenaars die op dertien locaties in cn rond Holten werk exposeren in tui- Dc fietsroute beslaat ongevc 12 kilometer cn is eventueel ook per auto tc doen. Kosten zijn 12,50 gulden per persoon. Daarvoor ontvangt men een routebeschrijving, documentatie over de kunstenaars en een map je kaarten waarop werk van de kunstenaars die exposeren staat afgebeeld. Het project wordt mede mogelij ke gemaakt door dc gemeente Holten en het Projectfonds van dc Rabobank Holten -Markclo. Verdere informatie is te verkrij gen bij M.l.S. Thijs-Kok, 0548 366291 of L. Wink, 0548-36631" of 373812. Flinke perioden met zon en warm zomerweer. Vrijdag overdag veel zon afgewisseld door enkele wol- kcnveldjes, het blijft droog. De middagtempcratuur komt uit op 25.0 a 26.0 graden. Zaterdag en zondag kan het overdag wat druk kender aanvoelen buiten de deur. Eerst hebben wc nog flinke perio den met zon maar in de loop van dc dag meer bewolking. Kans op een enkele onweersbui in de avond of nacht. Temperatuur ligt rond dc 28.0 a 29.0 graden. Zondag vallen er overal enkele re gen en onweersbuien, afgewisseld door opklaringen en zon. Holten - Het programma van SV bato voor het seizoen 2000 - 2001 is inmiddels vastgesteld. !Ook het komend seizoen wor den de bekende lessen ver zorgd in Gymnastiek, Klassiek I ballet, Jazz-ballct, Jazz-combi- naties, Fitness, Callanetics, 1 Streetdance voor junioren, 4 Bewegen voor ouderen, Karate enjudo. Daarnaast zijn nieuw voor het sei- I zoen 2000 - 2001 de lessen in Streetdance voor jongens en I meisjes, Nederland in Beweging voor senioren (NIB), Tae Bo voor dames en heren, CaYoRobics I (een mix van aerobic, yoga stre- ching cn callanetics) voor junio- I ren cn senioren en Basketbal voor j jongens cn meisjes. I Dc lessen in Streetdance werden I reeds gegeven voor de leeftijdsca tegorie vanaf ongeveer 15 jaar. Deze worden nu ook gegeven voor jongens cn meisjes van on geveer 11 tot 15 jaar. Het van de tv bekende Nederland in beweging is met name bedoeld voor senioren. Op muziek worden grond- en ontspanningsoefeningen gedaan waarmee de conditie verbetert en klachten over nek cn schouders verminderen. Tae Bo is een com binatie van bewegingen die tot stand zijn gekomen uit verschil lende verdedigingssporten cn aerobics, dc lessen zijn voor ie dereen te volgen. CaYoRobics is geschikt voor jong en oud om op een goede manier aan een beter fi guur te werken. De lessen Basketbal worden gegeven voor jongens en meisjes van circa 10 tot 14 jaar. De training voor het nieuwe seizoen is gericht op het aanleren van de grondbeginselen van deze spectaculaire sport. Het volledige overzicht van dc sportieve mogelijkheden binnen SY Bato wordt gegeven in de jaat - lijksc informatieklapper. Deze is inmiddels huis-aan-huis verspreid binnen de gemeente Holten. Wie- de klapper niet ontvangen heeft kan deze afhalen bij Joop Wissink aan de Keizersweg 20. Info Zie achterpagina Dit fraaie zomerweer hebben we te danken aan een oost tot zuidoostelijke stroming met aan voer van droge lucht. Zaterdag en zondag word er met een zuidoostelijke wind vochtige lucht en zeer warme lucht aange voerd. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 1 Holten - Dierenwarenhuis Internet BV is ruim een jaar nadat met de ontwikkeling I1S werd begonnen, sinds juli met FlCj een eigen website online. Initiatiefnemer hiervan is A.J. Kramer, eigenaar van een aan tal dierenspeciaalzaken in Nederland, waaronder Zanting in I-Iolten. Het adres is: www.dierenwarenhuis.nl. De Website zorgt voor een uitge lezen mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze allerhande ac- ccssoires cn speelgoed voor huis- tlieren te bestellen. i Dc kracht van deze eigentijdse formule is duidelijk: 24 uur per dag cn 7 dagen per weck winkelen op de momenten dat het schikt, fl met keus uit een ruim assorti- mcnl- l-cvering is binnen vijf ;H - w erkdagen aan huis. Er wordt uit- ;5«J tocrigc achtergrondinformatie I meegeleverd bij de bestelling, de bestelprocedure is eenvoudig via j een efficiënte en veilige bctaalme- E30E thodc. Er zijn geen verzendkos- Éten aan verbonden en er geldt een niet: goed geld tcruggarantic. Holten - Zwem- en Poloclub Twenhaarsveld houdt elk jaar het zwem- kamp. Dc club is hiervoor op zoek naar tenten waarin kan worden overnacht. Aan liet driedaagse zwemfes- tijn doen jaarlijks zo'n hon derd kinderen mee. Dc over nachting vindt plaats in een tentenkamp. Diverse tenten vertonden echter slijtage. Daarom zoekt de zwemclub goede (gebruikte) tenten voor 4 tot 8 personen. De belo ning hiervoor is een taart. Voor meer informatie is J. Vcncldaas Slots, 364067. Lommerdmarkt Rijssen - Op cn rond de- Oude Veemarkt wordt op donderdag 24 augustus de- laatste lommerdmarkt van deze zomer gehouden. De- verkoop vindt plaats tussen 11.00 cn 16.00 uur. Holten - 'Van september tot december wordt de molen door molenmaker Herman Groot Wesseldijk uit Laren (Gelderland) gerestaureerd', vertelt molemaar Jan Ulfman. Samen met zijn collega Bert Paalman uit Holten cn vrijwil liger Jan Klein uit Hengelo zorgt bij ervoor dat dc molen dagelijks van 10.00 tot 16.00 uur in bedrijf is. Dat erboven in dc kap van de molen kevers knagen verbaast hem niets. Bij een controle vier jaar geleden was het bout al vochtig cn rot tig. De bonte knaagkever houdt niet van gezond cn sterk hout, maar van hout dat al iets aangetast is. 'Op gezette tijden kun je de kevers horen vreten, jc vindt dan ook verpulverd hout. De molen moet nu rusti ger draaien, totdat dc molen maker de klus geklaard heeft.' Jan Ulfman is sinds 1991 als part time molenaar in dc molen in Dijkerhoek actief. Dc molen is ei gendom van de gemeente Holten. 'In dc molen heeft wel eens hout worm gezeten, maar de bonte knaagkever nog nooit. De kever is wel drie a vier keer zo groot als de houtworm', vciduïdeli|kt hij. 'Er moet echt iets aan gebeuren an ders kan dc molen volgend jaar niet meer draaien.' De kevers vre ten in het rechter voeghöut en dc windpcluw. Op dc Stelling wordt een steiger gebouwd. Vervolgens moet dc boel eerst gestut worden, dan zaagt de molenmaker de vootste 60 centimeter aangetast hout weg. 1 :.r wordt een bekisting gemaakt en met kunsthars wordt dan de reparatie uitgevoerd. Om het geheel voldoende stevig tc maken komt er met dvaadeinden een verbinding tussen het nieuwe stuk en de oude houten balk. Ook dc slaartbalk wordt meteen aan gepakt. Er is nog een andere me thode om dc kevers uit dc molen kap te verdrijven: vergassen. Daarvoor moet de hele molen met dekkleden cn plastic worden ingepakt en bij een temperatuur van meer dan 60 graden wordt cr dan gas in gespoten. Deze metho de is veel duurder dan die waar- RUSSEN Maandag: 09.30 - 18,00 uur Dinsdag: 09.30 - 18 00 uur Woensdag: 09.30 - 21 00 uur koopavond Donderdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Zaterdag 09.00 - 17.00 uur Vooral 's avonds relaxed winkelplezier 50"" Sallands Oogstfeest RAALTE (donderdag 24 augustus Oogsicorso) Molenaar Jan Lipman wijst een gat aan wat door boktorren is gemaakt. (Foto: Rin/ts Vrijdag voor nu gekozen is. Dc kosten van de restauratie worden op 3.3 duizend gulden geraamd. In overlég is gekozen om het werk na het toeristcnscizoen uit te voe ren. "In juli en augustus komen cr altijd veel toeristen de molen be zoeken en liet zou jammer zijn als de molen dan niet kan draaien. an binnen uit is cr niets te zien van het werk van de kevers. We laten de molen nu niet. te snel draaien, dan lukt: liet best. De mo len maalt momentcel maismeel voor Henk Bieleman uit Holten. Het is veevoer, maar Henk spon sort op deze manier dc molen. Dat mag best wel eens in de krant', vindt molenaar Jan Ulfman. Jan is afkomstig uit de bouw, maar in de negen jaar dat hij nu in de molen werkt, is hij heel aardig met het vak van mole naar vertrouwd geraakt. Hij is be zig met een molcnnarscursus om nog beter met de molen om te- kunnen gaan. 'Het kost een half uur om dc molen gereed tc maken om te draaien', legt hij uit. 'Optuigen, op dc wind zetten, dc zeilen spannen. En aan het eind van dc middag moet alles er weer at. Voor dc moderne mens, die- gewend is om een knopje om te zetten duurt dat best lang.' Toch merkt hij dat de belangstelling voor dc molen nog steeds toe neemt. Na de restauratie moet dc molen weer piekfijn in orde zijn, bovendien wordt hij ook nog op nieuw in de verf gezet. de regio De pagina met een baan voor u TEHA Elementen Groep biedt nieuwe medewerkers een mooi perspectief. geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor Geeh op a. het opgeven van een Ho"ens Nu nieuwe abonnee. ohr /mevr Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Adres: I Woonplaats: I Hij/Zij betaalt voor dt abonnement f 79,40 per jaar (hetaalwij.-e- per acceptgiro) f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1