JEr [s veel verkeer in de Stationsstraat en dat wordt er steeds maar meer' lï MM] 4 BSSHi? MULTI-MEDIA-COMPUTER AMD K6II 500 MULTI-MEDIA-CQMPUTER PENTIUM III 650 MMX ^ófnuiïït IzonderrBïïI^ ►IH In de STRAAT 88? ENGELO - GRONINGEN - APELDOORN - ENSCHEDE - DEVENTER WIJ BOUWEN ALLE COMPUTERS OP MAAT iPC-PRIVE-PROJECTEN NERGENS GOEDKOPER EN BETER I err PTC... ETC...A.. •EGEN .tegen 3^35 'ffiliTaL @E) Q2CPGÜ MPriEKawaco KOOP NU U BETAAL IN 2002 ZONDERj^NpTE. HÉM KPN afti waisïBE, Mgip hw® f:> EPSON 660 CANON HP 640C PHILIPS TELEFOON SCANNER COLOR ■SHiHtim'H'Jggra*! HP 9110 CD-WRITER ÏH^tW.H.ITTrani HP PRINTER I DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2000 H Holtens NIEUWSBLAD C De stationsstraat is een hele korte straat. Zij loopt namelijk maar vanaf de Waagweg tot aan het kruispunt met de Dorpsstraat. De Larenseweg wordt na dat kruispunt I Stationsstraat. Omdat het maar een korte straat is en er ook nog eens een kerk, een winkel en twee cafés staan, wo nen er niet veel mensen. Ongeveer acht. En daarom is er dus ook geen buurtvereni ging- Voor Anita Haan, écn van de be woners van de Stationsstraat, is dat echter geen probleem. 'Als et- wat te doen is, zoals met de straat- versiering van 5 mei, doen we dat gewoon samen', vertelt ze. Mede omdat er niet veel mensen wo nen, is er ook geen overlast van elkaar. 'Alle buren zijn heel rus tig', zegt ze. Wat niet rustig is in de Stationsstraat, is het verkeer. 'Er is hier erg veel verkeer en het wordt steeds meer', legt Anita uit. Het zorgt niet alleen voor veel ge luidsoverlast, maar rijdt ook nog eens heel hard. Anita zou drem pels geen slecht idee vinden, maar weet ook wel dat dit voor het vrachtverkeer niet haalbaar is. Wat ze ook erg vreemd vindt, is I de voorrangsregeling op het j kruispunt. Vooral omdat de voor- rangsweg doodloopt in de bocht waar de Stationsstraat Waagweg wordt. Verkeerslichten zouden volgens Anita een goede oplos- I sing zijn. Ze heeft hier bij de ge- meente ook al navraag over ge- daan, maar dit blijkt om techni- zeer tevreden, al leen het verkeer Een andere bewo ner van de straat is het hiermee eens. 'De straat is akelig rumoerig', zo vindt deze bewo ner. Er komt zeer veel vrachtverkeer sche redenen niet mogelijk. Toch is het kruispunt zeer gevaarlijk, vooral voor fietsers. Er is al menig ongeluk gebeurd. Van het stadon merkt ze weinig. 'Ja als de wind naar een bepaal de richting staat, dan hoor je de trein wel eens, maar als de wind de andere kant op staat hoor je niets, vertelt ze. Veel pro blemen heeft ze er niet mee. 'Zulk soort dingen heb je nou eenmaal als jc hier woont', vindt ze. Over de komst van de appartementen is ze zeer te spreken. 'Ik vind het een heel goed idee, dan krijg ik een beter uitzicht dan nu', zegt Anita. Als het huis wat afge broken gaat worden een monumentaal huis was geweest, had ze het jam mer gevonden. 'Maar dat is het nou niet bepaald', vindt ze. Over de straat is ze over het algemeen door de straat en dat klettert heel erg. V ooral 's morgens vroeg is dat zeer verve lend. De straat as falteren zou mis schien een oplos sing zijn, maar volgens de ge meente is dit niet verantwoord om dat de auto's dan nog harder gaan rijden. Volgens een bewoner is het bijna onmogelijk om nog har der te rijden, omdat aan het eind van de straat een scherpe bocht 'De gemeente is al wel tien jaar bezig met het aanpassen van de verkeerssituatie', vertelt een be woner van de Stationsstraat. Volgens hem heeft het te maken met de bestuurswisselingen. 'Het ene bestuur wil zus en het andere zo en zo komt er niets van te recht', zegt hij. Hij kan zich ook wel voorstellen dat de gemeente de straat niet voor een korte tijd laat asfalteren, maar is er toch niet blij mee. De bedoeling is volgens hem nu dat het verkeer dat naar het industrieterrein moet via de andere kant gaat, maar daar zijn de bewoners daar natuurlijk erg op tegen. De grootste oorzaak voor het vele vrachtverkeer lijkt te liggen bij de Enkco, of beter gezegd bij de enorme groei die de Enkco de af gelopen tien jaar heeft doorge maakt. 'Dat is hier goed te mer ken', vertelt een bewoner van de Stationsstraat. Naast het verkeer zorgen ook de be zoekers die vanuit de uitgaanscentra naar huis gaan voor veel overlast. De eigena ren van de uit gaanscentra neemt deze bewoner overi gens niets kwalijk ook hun brood verdienen'. En nu is Kal fs termans weide er ook nog bijgeko men. Bij de opening ervan stond de mu ziek zo hard dat de tv achter dubbele beglazing op nor maal niveau niet ver staanbaar was. Voor een aantal buurtbe woners was dit de mms druppel die de emmer deed over lopen en men stapte naar de ge meente. Die wist echter alleen te vertellen dat daar mensen mee be zig waren die hun vak verstonden en dus wel wisten hoe hard de muziek kon. 'Voor bromfietsen weten ze precies hoeveel decibel ze mogen produceren, maar voor zo'n feest weten ze dat niet', zegt een bewoner. Er is al eens ge vraagd of de gemeente het aantal decibel niet kan laten opmeten, maar dat vindt zij te duur. Het contact met de buren is erg goed. Het zijn er wel niet zoveel, maar dat maakt de bewoners niet zoveel uit. 'Als je veel buren hebt en je kunt er niet mee opschieten, dan heb je er ook niets aan', ver telt één van hen. Ook over de komst van de appar tementen is deze bewoner niet ontevreden, zolang er maar nie mand last van heeft. 'Als je ver houdingsgewijs maar rustig kunt wonen, dan is het goed', zegt een bewoner van de Stationsstraat. Zo'n beetje al Je bewoners van de straat lijken het erover eens te zijn dat de trein niet veel overlast ver oorzaakt. Men is er zo aan ge wend dat men het niet meer hoort 'De buren en de straat zijn prima, alleen het verkeer is te dende rend', vertelt een bewoonster. Volgens haar zou een rondweg de oplossing zijn. Asfalteren heeft naar haar mening weinig zin, om dat het verkeer dan nog steeds geen ruimte heeft. 'Twee vracht wagens kunnen elkaar hier niet eens inhalen, dan moeten ze op elkaar wachten', vertelt ze. Met de voorgenomen bouw van de appartementen heeft ze geen problemen, daar krijgt ze weinig mee te maken. 'Je komt er toch niet onderuit, zo'n straat veran dert toch', zegt een bewoonster van de Stationsstraat, Dat er weinig buren zijn vindt ze niet erg, want ze hebben het met die enkeling erg gezellig, 'Het is hier niet zo'n geloop, we komen gewoon bij elkaar op de verjaar dag. Als je altijd bij 'elkaar komt, komt er alleen maar ellende van', vindt deze bewoonster. Ze is drie keer verhuisd binnen Holten, maar het bevalt haar in de Stationsstraat goed. De enige re den dat ze nog en keer zou ver huizen, is als het echt niet anders kan omdat het huis te groot wordt. 'Maar alleen als het echt niet meer gaat', benadrukt ze. (Foto's: Rinus Vrijdag) Volgende week brengt het IHMtams NieiawEMadl op maandag 21 augustus tussen 13.00 en 14.00 uur een bezoek aan de ILair©ias®w®g in Holten. ridi JriJlLb'Jj'Jü d'.'i; ri-J AMD K6 II 500, 32Mb SPD, Harddisc 6,4 Gigabyte, SVGA-kaart 4 MB SVGA kaart, 1.44 Mb 3.5" discdrive, 50-Speed CD-Rom, 3D 16 Bit geluidskaart, boxen, Quick- Mouse, standaard Windows '98 toetsenbord. Meerprijs 14" monitor 269,- Meerprijs 56K6 modem ƒ49,- Meerprijs Philips CDR-speler ƒ398,- Met gratis internet-pakket PENTIUM ill-650, 64Mb SPD, Harddisc 10,2 Gigabyte, SVGA-kaart 8 MB SVGA kaart, 1.44 Mb 3.5" discdrive, 50-Speed CD-Rom, 3D 16 Bit geluidskaart, boxen, Quick- Mouse, standaard Windows '98 toetsenbord. Meerprijs 14" monitor ƒ269,- Meerprijs 56K6 modem ƒ49,- Meerprijs Philips CDR-speler 398,- Met gratis internet-pakket nrt-nu'Wjri,;:, L i MAANDEN GRAljs ABONNEMENT IN ALS ENTWSNOGj-'ijBiV RETOUR OP UW BANKREKENING Normaal prijs: ƒ1390,- j InruilEtérHng: fïtNfi- NERGENS GOEDKOPER PRINTER ,'-r BJC2000 PRINTER MDrmaaKprijsi.flBaB,- IwniïHóarftng: faOOr 1 i t NERGENS GOEDKOPER PRINTER DIGITAAL-DECT NERGENS GOEDKOPER 8X4X32'' 930C FOTOKWALITEIT NERGENS GOEDKOPER LOGITECH CORDLESS KEYBOARD

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 7