Kalfstermansweide in teken Country Westernavond Holtens Nieuwsblad Nido Universal verhuist van De Kol naar Vletgaarsmaten IN DIT nummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint MüSSer Transport rijdt voor Agrico in Wezep Keunefeesten weer boordevol muziek ioltens Nieuwsblad DONDERDAG 17 AUGUSTUS 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail 4oltens.Nieuwsblad@owp.wegencr.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Verkoop kavels Vletgaarsmaten Holten - De verkoop van ka vels op het nieuwe industrie terrein Vletgaarsmaten aan de N332, verloopt voorspoedig. Wethouder A. Stegeman geeft aan dat alle grond bijna is ver kocht. De gemeente heeft inmiddels on der meer contracten getekend met Autoschadebedrijf Tuitcrt, Broekhuis Automatisering, Autobedrijf Erik Huzcn, Klein Boonschate en Double D Designs BV. Boktor ontdekt in molen D'hoek Dijkerhoek - Er is boktor ont dekt in de Dijkerhoekse molen De Hegeman. De gemeente zal daarom zo spoedig moge lijk extra onderhoud laten uit voeren door de firma Groot Wesseldijk. De kosten hiervoor zijn geraamd op 35 duizend gulden. De molen is in eigendom van dc gemeente, zodat zij opdraait voor de kosten. Deze zullen volgens wethouder M.F. Spijker uit de pot onvoorzien structureel Kaasboerderij Kloas in't Hof 1 stopt met de winkel aan de I Larensëwcg. rder pagina 3 Het Nationaal Park zit er aan te komen. Volgende week is er een open dag. Lees verder pagina 5 komen. De boktor is een knaagdier die het hout van de molen aantast. Om ervoor te zorgen dat de schade beperkt blijft, zit er haast achter de start van het Onderhoud. Daarom hoopt de wethouder er snel mee te beginnen. Prijzen Bergruiters Holten - Tijdens de buitencon coursen zijn er mooie prijzen behaald. Erik Vincent ging 2 juli naar het concours te Heino. Hier behaalde hij een zevende prijs in het In springen met Mazzel. Tijdens het concours te Markelo op 29 juli be haalde E.rik Vincent met Chigago een achtste prijs in het B-sprin- gen. Op 6 augustus ging Erik Vincent naar het concours te Barchem. Hier behaalde hij met zijn paard Duncan een vijfde prijs in het B-springen. Ook Esther Lammers ging met haar paard Julliet naar Barchem. Zij behaalde in de Ml-dressuur een eerste prijs. Marleen- de Roos ging op 1.3 au gustus met haar paard Offspring naar Laren, Hier behaalde zij een le prijs in de B-dressuur met 172 punten en één met 166 punten. Het weer Vrijdag t/m Zondag Zon oj> in Hollen Vrijdag op: 06:25 onder. 20:53 Zaterdag op: 06:27 onder. 20:51 Zondag op: 06:28 onder 20:49 Regen Af en toe zon en kans op enkele regen en onweersbuien. Vrijdag, zaterdag en zondag hebben we wolkenvelden en stapelwolken af gewisseld door opklaringen en ge regeld zon. De temperaturen lig gen rond de 22.0 a 24.0 graden. We houden nog een zuidwestelij ke stroming met aanvoer van vochtige en warme lucht. Dit weertype is nog erg onzeker in verband met een ex-tropische Orkaan Alberto welke koers het volgt. Wc hebben twee opties; het systeem kan de Golf van Biskaje in duiken, dan krijgen we tijdelijk met warm weer in het weekeinde te maken. Of her systeem ver plaatst zich naar de Noordzee en krijgen wc te maken met buien en koel weer, afwachten dus, het kan dus tegen of mee meevallen. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 23 t/m 27 augustus 50s,e Sallands Oogstfeest RAALTE (donderdag 24 augustus Oogstcorso) bij verscheidene activiteiten die de Hol tense Handelsvereniging heeft: gehouden, zoals de braderie. Er kwam een roep vanuit dc Handelsvereniging om de geza menlijke horecaondernemers bij elkaar te krijgen voor het organi seren van activiteiten. Holten is een toeristische plaats, maar de festiviteiten voor vakantiegasten stond tot nu toe op een laag pitje. 'Omdat wc kort voor 5 mei voor liet eerst bij elkaar Stijn gekomen, is het moeilijk om meteen al een goed programma voorde hele zo mer neer te zetten', zegt Paalman. 'Aan het eind van het jaar gaan we kijken hoe het is verlopen en wat geïnformeerd daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. I Hijêij betaaitvoor dit abonnement f 79.40 per jaar betaalwijzeper acceptgiro) -f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch) Dierenwinkel met site op Internet Holten - Dierenwarenhuis Internet BV is ruim een jaar nadat met de ontwikkeling werd begonnen, sinds juli met een eigen website online. Binnen de branche een unieke formule in Nederland en zelfs in heel Europa. Initiatiefnemer hiervan is A.J. Kramer, eige naar van een aantal dierenspe ciaalzaken in Nederland, waar onder Zanting in Holten. De website zorgt voor een uitge lezen mogelijkheid om op snelle en efficiënte wijze allerhande ac cessoires en speelgoed voor huis dieren te bestellen. Dierenwarenhuis.nl heeft de breedste collectie aan nieuwste en meest actuele producten op het gebied van leefcomfort van huis dieren, die direct vanaf dc fabri kant worden geleverd. De kracht: van deze eigentijdse formule is duidelijk: 24 uur per dag en 7 dagen per week winkelen op de momenten dat het: schikt, sortiment. Levering is binnen vijl werkdagen aan huis. Er wordt uit voerige ach tergrondinformatic meegeleverd bij de bestelling, de bestelprocedure is eenvoudig via een efficiënte en veilige betaalme thode. Er zijn geen verzendkos ten aan verbonden en er geldt een niet goed geld terug-garantie. De- site is te vinden onder www.dic- Holten - Aardappelverwerker Agrico in Wezep en logistiek dienstverlener Müller Transport in Holten hebben overeen stemming bereikt over de uitvoering van het transport en de distributie van het pakket gekoelde dagverse aardappelpro ducten van Agrico door Müller Transport. Voor Müller Transport betekent deze acquisitie een verdere ver sterking van het dienstenpakket dat bestaat uit dagelijkse vers dis tributie in dc Benelux, Duitsland en Engeland. Dc transportcapaci teit wordt met ongeveer twintig eenheden uitgebreid. Agrico is actief op de consumentenmarkt en de foodservice markt met de merken Celavita en Vita. Kenmerkend voor dc dagverse aardappelproducten zijn kwaliteit, verscheid en gemak waarbij ISO-normering en HACCP-certificering een.vanzelfsprekendheid zijn. Dc markten waarin Agrico opereert, vragen om een kwalitatieve en flexibele dienstverlening waarbij uitleveringsbe-trouwbaarheid van essentieel belang is. Om de dienstverlening naar haar klanten ver der te optimaliseren, heeft Agrico zich gericht op een partner die- deze A-garanties kan geven. Müller Transport voldoet volledig aan de criteria die Agrico hiertoe heeft opgesteld. De samenwerking is op 1 mei 2000 van start gegaan. Muziek van Bulletproof, countrydans en toepasselijke stands Hierdoor is er intussen een geld potje ontstaan waaruit de Country Westernavond uit kan worden betaald. Naast muziek is e-r ccn rodeostier aanwezig, een schiettent en enkele verkoopstands met toepasselijke artikelen. Natuurlijk wordt er ook voor eten en drinken gezorgd, met onder meer ccn biertapeiland. De muziekkoepel wordt met de cors aangekleed, zodat countrv- band Bulletproof geheel in sfeer kan spélen. De band, die voor een deel uit Holtenarcn bestaat, speelt onder andere covers van artiesten als Shania Twain, Alan Jackson, Black Hawk, Trisha Yearwood en Garth Brooks. Nancy van Gcffcn (leadzangeres), Arno Stukkcr (leadzanger), Fred van Geffen (sologiraar), Erwin Stukker (pe- dalsteelgitaar), Henk Talen (basgi taar) en Michael van Werven (drums) zorgen ervoor dat- de Kalfstermansweide straks op-z'n kop staat. De aanwezigen kunnen zich wa gen aan echt countrydanscn. Een demonstrauegrocp laat ccrsi zien hoe het moet en nodigt daarna het publiek uit om mee te doen. 'Verscheidene countrydansgróc- pen zullen tijdens de avond in toepasselijke kleding aanwezig zijn', laat hij weten. Aan sfeer zai het dus zeker niet ontbreken. Voor de prijs hoeft het publiek het ook niet te laten, want de en tree is namelijk gratis. Holten - De Horeca Onder nemers Holten houden op 23 augustus een Country Westernavond op de Kalfstermansweide. Het festijn duurt van 19.30 tot en met 23.30 uur en zal helemaal in countrysfeer worden aange kleed. De band Bulletproof zorgt voor de muziek. Om ervoor te zorgen dat er in het zomerseizoen elke week een acti viteit wordt gehouden, hebben zestien bedrijven zich verenigd in dc Horeca Ondernemers Holten. 'Dc eerste activiteit die we geza menlijk hebben gehouden was op 5 mei', geeft Aaklrik Paalman van Horeca' Ondernemers Holten aan, wijzend op het Bevrijdingsl'Cstijn op liet Kalfs termans plein. 'Dc Country 6 Westernavond wordt de twee de,1 Daarnaast was de club aanwezig er vagend jaar beter kan.' De diuntry Westernavond is er bijekomen, omdat in de week van 2 augustus verder nog geen accivk-itcn op bet roosjcr ston- vrijwlig mee. Iedereen doet het dus zjnder er winst uit te willen halerit maakt hij duidelijk. BhUt'/proof neem/ sgmargeschut mee naar de:Ka//s/erman,weide. j Nido Service Centraal Magazijn Holten - Niet alleen vinden de Keunefeesten dit jaar voor de laatste keer in Holten als zelf standige gemeente plaats, ook is dit het tiende jaar dat de Keunefeesten worden gehou den. De Keunefeesten zijn van 7 tot en met 11 september en zullen zoals gewoonlijk plaats hebben in de tent op de Kalfstermansweide. De feesten beginnen op donder dag 7 september, 's Morgens bou wen de kinderen van de groepen vijf tot en met acht van de basis scholen hun eigen feestje met een leuk programma, 's Middags is er- het ene jaar een doemiddag, het andere jaar een luistcrmiddag. Dit jaar is er weer een luistermiddag. De belangstellenden kunnen gaan luisteren naar De Vijf van Bartjens. Het is een orkest dat ih allerlei onbekende muziekstijlen speelt. Donderdagavond is de officieuze opening van de Keunefeesten. De avond is bedoeld voor de jeugd en de toegang is gratis. Als ex-traatje treden De Boswachters op. Vrijdag is er van vijf tot acht weer het alom bekende bedrijvenbor- reluurtje. Hiervoor zullen weer bedrijven aangeschreven worden om te komen. Zij kunnen dan ge nieten van een koud buffet met hapje en drankje. Flet is een gezel lig samenzijn wat in de omgeving veelvuldig gekopieerd is. Ook zul len hier de Keunefeesten officieel worden geopend. I let is de eerste en meteen ook de laatste keer dat waarnemend burgemeester Gerzec hierbij aanwezig zal zijn. Daarom heeft de organisatie ge zorgd voor een prettige verrassing voor de burgemeester. Op vrijdagavond gaan dc feesten verder met Rendez-vous uit Raaltc. Een band die regelmatig terugkeert op de Keunefeesten. 'Vrijdag is altijd de zwaarste dag- voor mij, dan moet ik van vier tot één nuchter blijven', grapt voor- zictcr Wim Dogtcrom. gastoptreden van De 3 Plinten. Dc 3,Plinten zijn drie lokale be roemdheden, die onder andere een speciaal Keunelied ten gehore zullen brengen. Rond elf uur doet Jop zijn intrede om het feest echt op gang te brengen, mócht dat nog nodig zijn. Zaterdagmiddag zullen tussen 14.00 en 18.00 uur ceii aantal groepen met z'n allen een optre den verzorgen. Wat dit precies in houdt, is ook voor de organisatie nog een verassing.' Dc zaterdagavond wordt ver zorgd door onder andere de Greenlight Express, een band die ook al eerder is geweest. Rond elf uur verzorgen de Sjonnics ccn op treden wat weer een groot feest belooft. Zondag is de gebruikelijke afslüit- dag. Tussen elf en vier treden drie bands op. Traditiegetrouw-wordt er begonnen met een Egelander band, de Eschlander Kapel uit Hellendoorn. Ook Bob Eoi.Toch en One Two Trio zullen optre den. Natuurlijk is de toegang voor kinderen tot twaalf jaar zoals ge woonlijk weer gratis. 'Hét is een heel ander feest dan tien jaar geleden', vertelt Wim. In het begin kwamen artiesten als Annie Schilder, Henk Wijngaart, Gert en Hermien en zelfs Piet Veerman is hier nog geweest. 'De enige grote artiest die wé hier niet gehad hebben is Rob de Nijs, want die treedt niet op in tenten', weet de voorzicter. In 1992 werd er zelfs een bonte feestavond ge houden. Daarna is de formule die nu nog gebruikt wordt voor het eerst gebruikt; Eén van de dingen waar de orga nisatie zeer trots op is, is dar de prijs voor dc kaartjes in die tien jaar nog niets veranderd is. Nadeel is wel dat grote artiesten als De Kast en Volumia! voor de organisatie.niet te betalen zijn. 'De prijs van dc kaartjes zou veel hoger moeten liggen om alleen al het optreden van zo'n band tc be talen.' Er wordt wel elk jaar weer geprobeerd bekende artiesten naar Holten te halen, maar bet wordt steeds moeilijker. De enige reden dat het kaartje van vijfentwintig gulden haalbaat- blijft is door de vele vrijwilligers. 'Zij zijn eigenlijk de belangrijkste mensen voor dc Keune feester)', geeft Wim aan. Bijna alles is er vrijwilligerswerk; van het opzet ten van de tent, tot aan de mid dagbewaking toe. 'Die mensen doen bet al tien jaar en ze zijn het nog steeds niet moe. En ik hoop dat ze het dc volgende tien jaar ook nog steeds h'ict moe worden', vertelt Wim. Dc Keunefeesten zijn nog één van dc weinige fees ten die op vrijwilligers Basis gc- houden worden en daar mogen we best trots op zijn. Zie verder pagina 6 Nidogaa! verbuigen. (l'Oto: Ger! Perdon) Holten - Nido Universal Machines BV gaat verhuizen van de Kol naar het nieuwe in dustrieterrein Vletgaarsmaten aan de Provinciale weg N332. De gemeente koopt de huidige 2,34 hectare grond en pand van Nido, terwijl dit bedrijf op zijn beult 2,7 hectare grond koopt voor een bedrag van 25 miljoen gulden. Wat de gemeente gaat betalen voor het huidige pand aan de Industriestraat is nog niet bekend. Volgens wethou der Ab Stegeman zal de prijs marktconform worden afge sproken. Al vele jaren zit Nido te denken aan verhuizing uit de Kol. Daarbij heeft algemeen directeur Johan Jansen er nooit een geheim van gemaakt, dat voor het dooi-. strooi- en sproeibedrijf de vciri- gingsplaats' Holten zeker niet lei- lig is. Uitbreiding is niet meer mo gelijk op de huidige locatie, 'tervijl Nido maar blijft groeien. 'We zjri sinds dit jaar Europees marktki- der. Alleen in Holten hebben ye. al bijna duizend machines vé> kocht'. .geeft de directeur a:p. Daarom wordt voor het onder brengen van de geproduceerce (xomcr)voon:aad ruimte bij buu- maritten Udema en Vlogtman ge huurd. Verder is er noodgedwor- gen een loods op een industrictci- rein in Nijverdal in gebruik gent) men om sproeiwagens in elkaar tl zetten, bedoeld voor het schoon maken van vliegtuigstartbanen "We hebben inlichtingen opge vraagd over vestigingsmogelij khe- den in Rijssen, Lochein en Raaltc', liclu Jansen toe. 'Daarnaast hebben we echt seri eus gekeken naar Almelo.' Stilletjes hoopte het bedrijf toch dat er in Holten ruimte vrij zou komen. Deze ontstaat nu op in dustrieterrein Vletgaarsmaten. 'Met de gemeente zijn wc hier be gin dit jaar mee bezig', geeft de di recteur aan. Een belangrijk punt in deze gesprekken was toekom stige uitbreidingsmogelijkheden' naast de 2,7 hectare die Nido in eerste instantie gaat gebruiken. 'Die 2,7 hectare is voor ons tc Weinig', benadrukt Jansen nu al. 'Daar moet in dc toekomst zeker nog zo'n 1,5 hectare bijkomen.' Met de gemeente is hiernaar geke ken en tot ccn overeenkomst ge komen. Wethouder Stegeman geeft toe dat de gemeente zich daarbij verplicht heeft Vletgaarsmaten in de toekomst uit tc breiden. 'Hiervoor is nog veel overleg nodig. We zitten te denken aan nog 3 hectare extra', licht hij toe. Zover is het nog niet, want Nido blijft na dc verkoop van hun hui dige pand aan dc gemeente nog 4 jaar aan de Industriestraat zitten. Hiervoor is ccn huurovereen komst met beide partijen over eengekomen voor minimaal tot 1 juni 2004 en tot maximaal 1 juni 2006. "Als eerste zal de zogenaamde zwarte afdeling verhuizen', licht Jansen toe. Het gaat hierbij om de afdeling waar het materiaal wordt bewerkt. 'We hopen dat dit even tueel volgend jaar bouwvak al kan gebeuren. Anders wordt het voor jaar 2002.' Lees verder op pagina 8

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1