Houthakkersfeest én Highland Games Optreden The Scene geen kleintje Dijkerhoeksfeest Hoitens Nieuwsblad De Heuvelbus rijdt nog twee zondagen Betere toegankelijkheid voor mindervaliden IN DIT nummer Zomercarnaval bij Bierlokal Treintje Bello rijdt weer wekelijks zijn rondje U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint HoKens Nieuwsblad DONDERDAG 10 AUGUSTUS 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nicuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Er komen op 73 locaties oprit- jes in trottoirs die geschikt zijn voor mindervaliden. De kosten hiervoor bedragen 32.250 gul den. Dit moet uit de gemeente lijke pot Sociale Vernieuwing komen. Stichting Welzijn Ouderen en Woon- en Zorgcentrum De Diesscnplas hebben al meerdere malen bij de gemeente aangeklopt voor betere toegankelijkheid voor mindervaliden. Vooral richting het centrum van Molten en naar het park hij het Vletgoor leverde nogal vaak pro blemen op voor senioren die slecht ter been zijn. Daarom heeft het college van Burgemeester en Wethouders be sloten op 73 locaties dit te verbe teren. Deze zitten in de route van af Diesscnplas richting Daarnaast wordt de toegankelijk heid met opritjes verbeterd naar de vijver bij het Vletgoor. STRAATNAAM De gemeente heeft voor de ontsluitingsweg in plan Dikke Steen gekozen voor dc straatnaam De Looker Molen. De bedoeling was deze eerst Dikke Steen te noemen, maar er bestaat al een Dikke Stecnsweg in Holten. De gemeente koos daarom voor de nostaligische naam, want de Looker Molen heeft ooit op deze plaats gestaan. Rond dc plek waar nu nog de restanten van Silo Muller staan, komen zeventien woningen, die door het Rijssense bedrijf Ter Stecge worden ge bouwd. Nog twee zondagen rijdt de Sallandse Heuvelbus over de Toeristenweg. Vanaf station Nijverdal vertrekt de bus elk uur van 11.20 uur tot 17.00 uur. Vanaf Holten van 11.25 uur tot 17.10 uur. De Heuvelbus heeft nu al meer passagiers vervoerd dan verleden jaar het hele seizoen. De Heuvelbus is een gezamenlijk project van Hcllendoorn, Holten, Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, de provin cie Overijssel, de recrcatieonder- n de O AD. Een dagkaart kost 2,50 gulden, kinderen onder dc een meter vijf tig mogen gratis mee onder bege leiding van een volwassene. Kaarten zijn te koop in de bus, bij Natuurdiorama. De bus doet onderweg een aantal stopplaatsen aan zoals het bezoe kerscentrum, dc invaliden par keerplaats, de Koningsbelt, liet dagrecreatieterrcin, Natuurdiorama 1 loltcrbcrg, res taurant de Holterberg en het O AD kantoor Holten. Verblijfsrccrcantcn kunnen 's morgens van een aantal campings worden opgehaald en 's middags weer afgezet. De bussen zijn dui delijk te herkennen door dc recla me en fietsvriendelijkc uitlaat op het dak. Het doel van dc bus is het auto verkeer op de toeristenweg te ver minderen, terwijl het gebied op deze manier toch voor iedereen bereikbaar blijtt. Een aantal bedrijven geeft op ver toon van dc buskaart korting. Bt| het bezoekerscentrum krijgt men een gulden korting op de prijs van een wandclkaart, het zwembad het Ravijn geeft II) pro cent korting op tie toegangsprijs evenals het Natuurdiorama. Bij restaurant De Wielen kost het huren van een fiets 9,25 gulden en dc fietskaart is gratis. Dc tweede kop koffie bij Dalz.tcht, De Molenbelt, De Wic-lcn en In den swarte Ruiter is met de Hcuvclbuskaart eveneens gratis. Informatiefolders over de Heuvelbus liggen bij de VVV's in de regio. The Scene komt naar Djkerboek. De School- en Volksfeestcommissie Dijkerhoek houdt samen met café-restaurant Het Bonte Paard zaterdagavond 19 au gustus een openluchtconcert op het parkeerterrein van Het Bonte Paard. Normaal gespro ken houdt de volksfeestcom missie het Dijkerhoeksc School- en Volksfeest, maar omdat dit werd afgelast, heeft de commissie het openlucht concert op touw gezet. De bedoeling is absoluut niet om een plaatsvervangend feest te houden of een kleintje Dijkerhoeksfeest, maar meer om toch dit seizoen nog wat te doen. Of. zoals Egbert van den Brink van Het Bonte Paard het zegt: 'Om toch iets te hebben'. Als hoofdprogramma is gekozen voor een bekende Nederpopband: The Scene, met in het voorprogramma C/trio. Het podium zal op de parkeer plaats van Het Bonte Paard staan en overdekt z.i|n. Ook zullen er twee tapplaatscn aanwezig zijn en misschien nog een standje van The Scene zelf. De rest van de parkeerplaats is vrij voor hei: pu bliek. Voor auto's en fietsen zal een parkeerplaats in de weide worden ingericht. Omdat Het Bonte Paard veel met de commis sie samenwerkt, was het het mak kelijkst voor het terrein van Het Bonte Paard te kiezen. Bovendien zijn er al tapfaciliteiten aanwezig. Er is voor dc parkeerplaats geko zen omdat deze verhard is en dat is het makkelijkst met het weer dat wc op dit moment hebben. Over het weer maakt men zich ov erigens niet al te veel zorgen. 'Ook al regent het. het concert gaat door', zegt Egbert van den Brink stellig. Wel is hi) ervan overtuigd dat het weer een in vloed gaat hebben op het aantal bezoekers. 'Wc gaan ervan uit dat het weer beter wordt', aldut; Egbert van den Brink. En mocht het gaan regenen, dan zijn de pro blemen nog te overzien; een ge deelte van de bar kan overdekt worden en de hal van Het Bonte Paard is open. 'Dus er kan altijd iemand komen uitlekken', zegt Egbert van den Brink. Ook is het natuurlijk mogelijk om te schuilen bij dc eventuele standjes. Er is gekozen voor een open- luchtconcert omdat men zo'n vijf honderd tot achthonderd man verwacht en dat kun je in een zaal niet kw ijt. 'En voor zo'n evene ment een tent opzetten is niet lo nend', aldus Egbert van'den Brink. Omdat het openluchtcon cert een staand gebeuren is kan men heel wat publiek bergen. Dc organisatie heeft gekozen voor een Nederpop band, omdat dit soort bands een breed publiek trekt. Er is geïnformeerd bij boo kings bureaus wat nog vrij was, omdat er op korre rermijn nog ccn band moest worden gevon den. Het idee voor een openlucht- concert is namelijk begin juli pas geboren. 'En een openluchtcon cert moet je wel in augustus hou den', legt Egbert van den Brink uit. Anders zit je snel met het Lees verder pagina 3 Tractor in brand Bij de politie kwam maandag 1 augustus de melding binnen dat op het Zandvoortspad een r in de brand stond. Het betrof hier een zogenaamde hamervvagen die graan tot vee voer maalt, en deze had in de buurt van dc accu vlam gevat. Omstanders hadden de brand reeds zelf geblust. Blikseminslag Canadastraat De politie kreeg woensdag 2 augustus omstreeks 01.00 uur het verzoek te gaan naar een woning in de Canadastraat. Men zou blikseminslag hebben gehad door hevig onweer. Kennelijk is door dc bliksem een gat in het dak geslagen en enige apparatuur vernield. Brand in truck De brandweer moest woens dag 2 augustus omstreeks 03.45 uur uitrukken. Dit keer omdat aan de Keizersweg een vrachtauto in de brand zou staan. De chauffeur werd geconfronteerd met een steek vlam ter hoogte van het linker portier. Flessentrekker gepakt De politie hield in de vroege nacht van woensdag 2 augus tus een persoon aan die bij een plaatselijk cafc zijn drankreke ning niet wenste te betalen. Aangezien hij eerder ook al bij een Hoitens café niet had betaald, werd hij aangehouden wegens flessentrekkerij. Bij zijn aanhou ding verzette hij zich buiten tegen de overbrenging naar de klaar staande dienstauto. Onderweg naar het bureau te Deventer kre gen de dienstdoende politieamb tenaren ook nog de nodige beledi gingen naar het hoofd geslingerd. Nadat hij een nachtje had doorge bracht in een politiecel legde hij ccn bekennende verklaring af te gen de rechercheur. Tevens kreeg hij in overleg met justitie te Zwolle een boete van 1000 gul den voor belediging tegen een politieambtenaar cn verzet. De Keune-route is onlangs officieel heropend. Een nieu we serie belicht dc beziens waardige stops. Het eerste oogstfeest is een groot succes geworden. Aanmelding fokveedag De jaarlijkse fokveedag in Espclo wordt zaterdag 2 sep tember gehouden. Dit gebeurt in samenwerking met de Kalver Opfok Club. Er zullen zowel roodbonte als zwartbonte koeien en kalveren worden gekeurd. Opgave is mogelijk tot 14 augus tus bij G. Veneklaas, Tromopsweg 9, telefoon 0548- 364819. Het weer Perioden met zon en het blijft overwegend droog. Vrijdag, zater dag en zondag hebben we over dag wat of veel wolkenvelden af gewisseld door opklaringen cn ge regeld zon. Dc temperaturen ko men uit op 24.0 a 25.0 graden. Dit weerbeeld hebben we tc danken aan een voortdurend hogedrukge- bied boven de Oceaan en de Azore® het trekt iets in noordelij ke richting, maar te weinig voor ons voor een definiteve stabiele zomer in ons land. Maar nu moe ten we het hebben van termischc oplevingen. We blijven nu nog opgescheept met een west tot noordwestelijke stroming met aanvoer van vochtige lucht cn van ujd tot tijd wolkenvelden. Weerman, Freddie Paalman. Aanmelding vrije markt De vrije markt wordt zaterdag 9 september gehouden in het centrum van Holten. Zo'n tachtig kramen staan dan op- ge-steld op de Smidsbelt, en diverse plaatsen in de Kerkstraat en omgeving. De markt die wordt: georganiseerd door de supportersvereniging van HMV tijdens het weekend van de Keunefeesten, biedt uitcenlo-pen- dc producten cn artikelen te koop Deelnemers voor een kraam of grondplaats dienen zich aan te mei-den bij J. Muzen 0548- 361415 of W. Harmelink 363012. De kans is groot dat dc vrije markt volgend jaar op de Kalfstermanswcide wordt gehou den. Mits dc organisatie er vol doende ruimte erbij kan betrek ken, zoals ccn gedeelte van de Kerkhofsweg. Dit wordt nog na der bekeken. Bij Bierlokal am Bahnhof is za terdag 19 augustus vanaf 20.00 valsfcest. Door samenwerking HHV, horeca en VVV: Tevens zal deze avond in het te ken staan van de cd-prescntatie van het Keunefeestlied 2000. Dit wordt ten gehore gebracht door Hoitens eigen enterainment trio Dc Drie Plinten. Dc rest van de avond zal muzikaal worden om lijst door dc 'dj van dc kleine zaal'. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Dc vernieuwde Kalfstermans- weide is donderdagavond 17 augustus vanaf 19.30 uur het strijdperk voor de teams die meedoen aan dc Highland Ga mes en het Houthakkersfeest. 'In het verleden hield dc Holtcnse Handels Vereniging alleen het Houthakkersfeest. Nu doen wc het samen met dc VVV en de Holtensc Horeca Ondernemers. Het geheel wordt nu veel grootser cn professioneler aangepakt; de organisatie is in handen van een gespecialiseerd bureau', vertelt Frank Dogtcrom van de Holtensc Handels Vereniging. Teams van maximaal zes personen kunnen zich bij hem opgeven (telefoon overdag 365274) tot: cn met vrij dag 11 augustus. I lei inschrijfgeld voor een team bedraagt 25 gul den. Inlichtingen cn aanmeldin gen zijn ook te verkrijgen bij dc VVV Holten, telefoon 361533. Inschrijven voor dc spelen staat open voor dames- en hcrcntcams, maar Frank Dogtcrom kan zich niet herinneren dat er ooit een da mesteam heeft meegedaan. Zeker tien teams hebben zich al inge schreven, maar er kunnen cr nog meer bij. (lp de Kalfstermansweidc wordt het feest omlijst door een professio nele drive-in show. De horeca is vertegenwoordigd met hapjes, drankjes en ijs. aAfpnr Campings Zegen elkaar, die ~agen om de beste tijd tjdens bet Houthakkersfeest ran rongjaar. (Foto: Peter Bulthuis) De deelnemende teams kunnen zich uitleven in bus trekken; het ene team zit in dc bus, terwijl het andere de bus over een bepaald parcours moet proberen tc trek- gelijk een zekere afstand afleggen, ken. Stam tillen is eveneens een Verder vermeldt het programma onderdeel van dc wedstrijd, met boomstam zagen, worstelen, paal een zware boomstam zo snel mo- hangen (zolang mogelijk blijven hangen aan de paal), bijl werpen, de wandelende A en baksteen drukken. Baksteen drukken be gint met twee stenen, daarna komt er steeds een steen bij. De toegang voor belangstellen den is gratis. Aan het Houthakkersfeest en Highland Games zijn voor de winnaars be paalde prijzen verbonden. Maar wat die prijzen zijn wil Frank Dogtcrom nog niet1 verklappen. 'Dat moeten nog even verrassin gen blijven', zegt hij met een ge heimzinnig lachje. 'Het Houthakkersfeest vorig jaar was echt heel geslaagd en gezellig te noemen', verzekert Frank. 'Her komt voort uit een zeskamp tus sen teams van de buurtvereni gingen cn dc campings in Holten. Maar wc wilden dc Holtenaren en de toeristen dit keer iets meer bie den en denken dat we daarin ge slaagd zijn. Door dc samenwerking kan het geheel breder opgezet worden. Het worden echte Highland Games, dc deelnemende teams gaan gekleed in kilt en krijgen een, sjerp. Voor dc kleding hoeven ze niet zelt tc zorgen, het bureau dat ingehuurd is voor de organisatie heeft dc Schotse kleding in voor raad.' Het thema Highland Games is niet met een speciale bedoeling gekozen. e zochten iets leuks en dit sprak ons wel aan." Treintje Bello rijdt elke dinsdag en start de ene week in Hcllendoorn en de andere week in Holten. Er loopt een och tendtreintje en een middagtreintje. Het ochtendtreintje ver trekt om kwart over negen, de ene week in Hellendoorn bij de VW en de andere week in Holten bij de WV. Het mid- dagtrcintje vertrekt om kwart over twee. Treintje Bello brengt een bezoek aan het Natuurdiorama Holterberg. het Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug, de WV Nijverdal en de VW in Hellendoorn. Treintje Bello vertrekt van uit Holten op 22 augustus en op 29 augustus vanuit Hellendoorn. Als u met Treintje Bello rijdt krijgt u een kaartje en met dat kaartje krijgt u: tien procent koning op de entreeprijs bij een bezoek aan Natuurdiorama Holterberg, bij het Bakkerij- en I]smuseum in Hcllendoorn een tweede kopje koffie gratis en bij de VVV in Holten. Hcllendoorn cn Nijverdal ccn gratis toeristisch informatie- magazine Sallandse Heuvelrug-Reggeland. Wie mee wil rijder kan bij dc VVV, :t Treintje Bello dient u wel te r< Als tezer van het Hoitens Nieuwsblad geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Gebruik deze bon het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Hoitens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hipüj betaalt voor dt abonnement f 79,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (getaalmjze; automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1