Info Gemeente Holten M De dierenwereld van de Sallandse Heuvelrug Heuvelrug Gemeente Het korhoen park I DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2000 HO 4 ZA 3 ill 6, 7451 BL HOLTEN 0548-37 38 39 3-36 1025 De gemeentewei! is van maandag tot en mt vrijdag geopend van 13.00 lol 15 30 uur en zaterdag van 13 00 tot 15.00 uur Gemeentewerk Waagweg 4. telefoon 0548-36 19 72. fax 0548-35 62 21 OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - uitbreiden woning Verzetstraat 49; - uitbreiden woning Mossinkserf 2; - uitbreiden woning Kenemansstraat 1 - bouwen carport/overkapping Dikkesteenweg 2; 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - bouwen serre Liezenweg 8; 3. Voorts is vergunning, ontheffing, toestemming e.d. verleend voor: - schilderen woonhuis Burg. van der Borchstraat 33; - plaatsen (licht)reclame Keizersweg 31 - activiteiten fietsvierdaagse Laren (2 en 4 augustus 2000); - veroorzaken geluidshinder door werkzaamheden aan de spoorlijn Almelo- Wetboudar M. F. Splfker Portefeuille: Financial; Economische Zaken. Welzijn an Sport: Kunst en Cultuur; Gezondheidszorg, Ondenv/js Weihouder J. A Stegeman Portefeuille: Gemeentewerken; Wegen: Ruimtelijke Ordening. Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen en en; Agrarische Zaken en svermeuwing inclusief Landschap- en Wethouder R. M. C. Delahaije Portefeuille Verkeer en Vervoer; Milieuzaken er Afvalbeheer. Riolering- Sociale Zaken en Deventer (10 september 2000; dit betreft een gewijzigde datum). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. BOUWAANVRAGEN - geheel vernieuwen berging Vianenweg 178 (19 juli 2000); - gedeeltelijk vernieuwen en veranderen woonhuis Maneschijnsweg 1 (20 juli 2000); - bouwen voorraadhal Keizersweg 75 (21 juli 2000); - bouwen woonhuis Blikkertweg (ongen.) (21 juli 2000); - bouwen bedrijfspand Ondernemersweg 6 (21 juli 2000); - bouwen bedrijfswoning Valeweg 3 (21 juli 2000): - bouwen garage/berging Landmansweg 4 (21 juli 2000); - gedeeltelijk vernieuwen woonhuis Burg. van der Borchstraat 30 (21 juli 2000); - bouwen woonhuis Erve Teeselink 42 (24 juli 2000): - bouwen bedrijfspand Ondernemersweg 4 (24 juli 2000); - gedeeltelijk veranderen en vergroten recreatiewoning Vianenweg 34 (24 juli 2000); - bouwen tweede bedrijfswoning Pasopsweg 1 (25 juli 2000): - gedeeltelijk veranderen en vergroten woonhuis Fazantenweg 6 (25 juli 2000); - verbouwen/uitbreiden woonhuis Enkweg 5 (27 juli 2000); - verbouwen/vergroten recreatiewoning Pannenweg 9 (31 juli 2000); - bouwen groen label-stal Beumersteeg 10 (31 juli 2000): - bouwen garage/berging Beumersteeg 12 (31 juli 2000); Bouwaanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - vergroten woonhuis Pastoriestraat 44 (17 juli 2000); - wijzigen gevels woning Churchillstraat 68 (18 juli 2000); Zomerthema gezondheidswijzer Zorg voor kinderen - en hun ouders Opvoeden is moeilijk. Volwassen worden ook. De Gezondheidswijzer, het informatiecentrum van de GGD Twente, heeft veel materiaal verzameld over alle mogelijke vragen die daarmee samenhangen. Voor ouders zijn er onder andere brochures over pesten, drukke kinderen en pubers. Voor kinderen - klein en groot - is er informatie over de Kindertelefoon, folders over de risico's van langdurig gebruik van de walkman, over kindermishandeling en specifiek voor 16-18 jarigen is er de brochure „als de problemen je boven het hoofd groeien". Voor bovenstaande en andere informatie over gezondheid, ziekten en leefstijl kunt u terecht bij de Gezondheidswijzer. De Gezondheidswijzer is gevestigd in het gebouw van de GGD Twente, Haven Noordzijde 39 te Almelo. U kunt langskomen of bellen: (0546) 53 68 90, iedere ochtend tussen 8.30 en 12.30 uur. De gewenste informatie wordt gratis toegestuurd. Open huis 23 augustus van 15.00 - 20.00 uur Als vlaggenschip van het Park heeft men jaren geleden het korhoen uit gekozen. Een vogel die sinds het ontstaan van deze heuvelrug hier voor komt. ledereen heeft ervan gehoord, maar weinigen is het gegund om het 'holthoen' - zoals het vroeger werd genoemd - te zien, laat staan te kennen. In geschriften uit 1533 is de naam 'holthoen' al te vin den en misschien verbas terde dit tot 'holth'n' en later tot 'Holten'. Foto: Liesbeth Verwoerd Volgende week: onder andere meer over de Spren- genberg: genieten van verrassende vergezichten.... brengen, nog steeds hoog in het vaandel. Inmiddels heet het museum Natuurdiorama Hol- terberg en is het uitgegroeid tot een unieke collectie Europe se vogels en zoogdieren. De dierenwereld van Piet Bos Vermaard zijn de diorama's in het museum. Om de dieren te tonen in hun eigen omgeving maakte Piet Bos diorama's. Omdat hij een bekend prepa rateur was, kreeg hij veel die ren aangeboden en al gauw was de dierenwereld van de Sallandse Heuvelrug in het museum terug te vinden. Er zijn onder andere diorama's van herten, reeën en ganzen te vinden in het museum. Piet Bos was een geboren ver teller en hij wist op meesle pende wijze de bezoekers voor de natuur te interesse ren. Hij hield overal in het land lezingen en wekte zo de nieuwsgierigheid voor zijn museum. Regelmatig werd het museum uitgebreid en kwamen er diorama's bij. De dieren werden zo geprepa reerd, dat het leek alsof ze vlo gen, liepen of vochten. Het bleek een schot in de roos te zijn om de dieren op deze wijze te presenteren, onder het motto 'zie binnen wat er buiten gebeurt'. De geluiden bij de diorama's versterken de indruk, datje er 'echt bij bent'. Ook werden dieren met bui tenlandse musea geruild. Inmiddels geniet de verzame ling bekendheid tot over onze landsgrenzen. Enige jaren geleden werd de naam van het museum veranderd in Natuurdiorama Holterberg, maar het blijft 'de dierenwe reld van Piet Bos'. zandwegen afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer; sindsdien kunnen ook wan delaars en fietsers 'stofvrij' van de natuur genieten. Ruigpootboenders Als kind was ik al gefasci neerd door het korhoen. In het voorjaar, in april en mei, bolderen de hanen. Steeds op vaste plekken komen ze bij elkaar om hun schijnge vechten te houden. De sterkste haan staat op de beste plaats. Het is de hen die daar haar minnaar uit zoekt, dit in tegenstelling tot veel andere vogels. De hen broedt ca. 25 dagen; rond 13 juni komen de eieren uit. Dan moeten er genoeg insecten zijn, want zonder eiwitrijk voedsel kunnen de kuikens de eerste veertien dagen niet in leven blijven. Slagregens, lage temperatu ren en een teveel aan roof dieren zijn desastreus voor de jongen. Korhoenders eten naast insecten en bes sen jonge scheuten van heide en zijn verzot op knoppen van elzen en ber ken. Als enige hoenders in ons land hebben zij beve- Foto: Liesbeth Verwoerd derde poten; ze worden daarom tot de ruigpoot- hoenders gerekend. Uitsterven van de kor hoen Begin 1900, toen de Sal landse Heuvelrug uitslui tend met heide begroeid was, werd door Staatsbos beheer met de aanplant van bossen begonnen. Kinderen werden van school gehou den om de korhoenders, die zich massaal te goed deden aan de jonge aanplant, te verjagen. In Denemarken is sinds kort het korhoen uitge storven. In Duitsland ziet het er met dit laaglandtype niet florissant uit. Op de Salland se Heuvelrug baltsen elk voorjaar nog een aantal kor- hanen. Als de zon als een rode bal in het oosten opkomt, nevelflarden boven de heide hangen en de staal blauwe korhanen hun oerge- luiden laten horen, zijn dat onvergetelijke momenten. Daarom moeten we er zuinig op zijn, opdat onze kinderen dit ook nog kunnen zien en beleven. Kees Bos Op woensdag 23 augustus a.s. wordt het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug i.o. officieel geopend. U bent van harte welkom tijdens het Open Huis van 15.00- 20.00 uur. U kunt een kijkje nemen bij het Natuurdiorama op de Holterberg en bezoekerscentrum Staatsbosbeheer op de Nijverdalseberg. Voel, ruik en onderga de natuur! Op beide plekken worden rondleidingen gegeven. Verder is er een informatiemarkt met 'groene informatie'stands. U kunt een fiets lenen om al fiet send de omgeving te bekijken. Als u een fiets wilt lenen, wilt u dan een identi teitsbewijs meenemen? Uiteraard zijn er ook wandelroutes beschikbaar. Of wat dacht u van een ritje met de Heuvelbus? Verder zijn er (streek)puzzel tochten voor jong en oud. Uiteraard is er een grote rol weggelegd voor het korhoen op deze dag. Wie zijn ogen goed de kost geeft, kan met wat geluk het inmiddels in ons land zeer zeldzame korhoen zien. Wij hopen u te zien tijdens de open dag! Levenskansen voor zeld zame dieren In 1991 werd door het Minis terie van L.V.N. het Soorten beschermingsplan Korhoen opgesteld en werd een groot bedrag uitgetrokken voor de instandhouding van deze vogel. Het verwondert veel mensen dat er aan 'onze hei- dekippen' zoveel geld wordt besteed. Toch is het van groot belang om unieke zaken zoals het Korhoen te behouden; er verdwijnt al zo veel uit deze streek. Als je het buiten niet meer vindt, ben je genood zaakt naar een oudheidkamer, een dierentuin of museum te gaan. Daar komt bij dat in een gebied dat geschikt is voor het korhoen, ook andere zeld zame dieren levenskansen hebben, zoals tapuit, boom valk, nachtzwaluw, levendbaren- de hagedis en hazelworm, om maar wat te noemen. Om de overlevingskansen voor deze dieren te vergroten werd het heideareaal uitgebreid naar 1000 hectare. Daarmee heeft de Sallandse Heuvelrug het groot ste aaneengesloten heidegebied van Nederland. Er werd een ver bod ingesteld voor het groot schalig plukken van de rode en blauwe bosbes, want dankzij deze vitaminerijke vruchten leven er op de Sallandse Heu velrug nog steeds korhoenders. En om rust te creëren werden Op woensdag 23 augustus wordt het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in oprichting officieel inge steld. De gemeenten Hel iendoorn en Holten en de ondernemers langs de Toe- ristenweg willen dit feest graag met u vieren. U bent woensdagmiddag 23 augustus van 15.00 - 20.00 uur van harte welkom op de Nijverdalse en Holterberg. De komende weken kunt u meer lezen over het Nationaal Park. Verschillende onderwerpen komen aan de orde zoals recreatie, educatie, beheer en praktische informatie over het park. Deze week is het thema de dierenwereld van de Sal landse Heuvelrug. Natuurdiorama Holterberg Aan de rand van het Nationale Park de Sallandse Heuvelrug in oprichting ligt Natuurdiorama Holterberg. In 1938 stichtte Piet Bos, naast de toenmalige thee- schenkerij 'Het Losse Hoes', Natuurhistorisch Museum Piet Bos. De opening vond plaats op 3 juli. In een krantenartikel ter gelegenheid daarvan stond de volgende zin: 'Het is de ver vulling van een lang gekoester de wensch van den Heer Bos om de natuur, en in het bijzon der de daarin voorkomende dierenwereld, nader tot de mensch te brengen.' In het museum zijn naast de vaste tentoonstelling wisselende exposities te zien. Verder wor den er excursies gehouden en er worden wandel- en fietsrou tes uitgezet. Anno 2000 heeft Natuurdiorama Holterberg de doelstelling van Piet Bos, nl. de mens dichterbij de natuur te nog even de bezem door mijn nest voor het grote bezoek Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de gemeente Hellendoorn of Holten of met de plaatselijke VW

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4