Televislemast staat de komende 25 jaar er weer fris en netjes bij Het Scheperspad: doodlopende weg of doorgaande soapstory? Holtens Nieuwsblad, Recreatie werk gaat de zesde week in Henk Wijngaard zet Holten op z'n kop IN DIT nummer Portemonnee leeg terug Het weer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON HoKens Nieuwsblad DONDERDAG 3 AUGUSTUS 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De zesde week van het interkerkelijk recreatiewerk op de Borkeld staat voor de deur. Zaterdagavond is er vanaf 20.00 uur een open avond met kampvuur en broodjes bakken. Zondag is er om 10.00 uur een kampdienst met als thema 'Hallo, is daar iemand?'. Voorganger in deze dienst is ds. Berkhof. Het thema dat vólgende week centraal staat is 'Zwart/Wit'. Maandag tot en met vrijdag, zijn cr kindermorgens van 10.00 tot 12.00 uur. Woensdag is er geen kindermor gen in verband met de ochtend wandeling. Maandag is er om 14.30 uur levend triviant en 's avonds is er vanaf 19.30 uur een volleybaltoernooi. Dinsdag wordt 's middags om 14.30 uur een dicrcngcluidcnspel gehouden. Woensdagavond is er om 6.00 uur een ochtendwande ling. Hiervoor dient men zich ui terlijk dinsdagavond 18.00 uur op Woensdagavond is er om 20.00 uur een gamesnight voor jong en oud. Donderdag is er vanaf 14.30 uur een knutsclmiddag en don derdagavond vanaf 22.00 uur de Nacht om Borkeld. Kinderen on der dc 12 jaar kunnen onder bege leiding meedoen. Vrijdagmiddag wordt de week af gesloten met hutten bouwen. Elke doordeweekse dag is er van 18.45 tot 19.00 uur een kleuter- kwartiertje voor de allerkleinsten. I .ct voor het programma op de af fiches die overal in het dorp han- gen. Een oergezellig concert van Henk Wijngaard. Daar waren de bezoe kers het afgelopen week aan de j Kalfstermansweide het mee eens. I De zanger trad op in het kader van het dorpsfeest waar duizen den bezoekers zich vermaakten op onder meer de kermis. (Foto: Gert Perdon) Anton var, Beek met de tienden van 't Ploolteipad over de soapstory het Scheperspad: We hebben nooit vermoed wao geweten hadden...(Foto: RJnus Vrijdag) dat toe ^ou gaan leiden. Als we alles v. De Vrienden van 't Hoolterpad noemen zich een groep Holtenaren die zich er voor oude wandelpaden zomaar te laten verdwij- „We zgn geen echte vereniging, gewoon een groep enthousiaste lingen. Zelf hebben we als kind gelopen en gespeeld op die wan delpaden. We vinden het jammer als ze niet bewaard blijven, het platteland wordt al steeds meer bebouwd. Dc paden hebben bo vendien cultuurhistorische, socia le en recreatieve waarde", vertelt Anton van Beek als spreekbuis van de groep. „Uit dat oogpunt zijn we ons gaan bemoeien met het Scheperspad. Maar wc hebben nooit vermoed waar dat toe zou gaan leiden. Als wc alles van tevo ren geweten hadden..." Dc geschiedenis van het Schcpcrspad is zo langzamerhand een bock waard. Al vele malen is cr over gepubliceerd. Dc materie is zo ingewikkeld, dat het moeilijk is alles in kort bestek duidelijk te verwoorden. „In elk geval heeft Holten met het pad als curiosum de juridische handboeken ge haald", weet Van Beek. Namens de Holtenaren is Nemo de vereni ging van vrije wandelaars bij dc uitspraak van de rechtbank in Zwolle op 12 mei 2000 in het ge lijk gesteld. De rechtbank heeft de gemeente I-loltcn opgedragen binnen acht weken een nieuw be sluit te nemen met inachtneming van de uitspraak. Als de gemeente niet voldoet aan de uitspraak is zij Kcmo een bedrag van honderd gulden per dag schuldig voor elke dag dat dc termijn wordt over schreden. Tegen deze uitspraak staat binnen zes weken de moge lijkheid van hoger beroep open. „Mogelijk begint het dan weer van voor af aan", denkt Anton van Beek. „Als je dc geschiedenis bekijkt is het een gebed zonder einde. Maar het is toch al te dwaas, zoals Nemo ook in zijn pleidooi voor de rechtbank heeft gezegd dat deze zaak al 28 jaar duurt en de gemeente ondanks uitspraken van de Raad van State niet mee wil of durft werken om een openbare weg open te hou den." Het Scheperspad was eeu wenlang een schaapherders- en kerkenpad van Holten naar dc Holterberg. Het enige stuk ervan dat nu nog bestaat loopt van de Molenbelterweg naar de Enkweg. Het is een openbare weg en staat als zodanig op de kaart. Niemand mag een openbare weg naar eigen goeddunken afsluiten. Dat kan dc gemeente niet tolereren. Het Scheperspad is een openbare weg. Dat het toevallig een voetpad is doet niet ter zake, is dc mening van Nemo en dc Vrienden van 't Hoolterpad. Een weg mag aan de- openbaarheid worden onttrokken als er bewezen kan worden dat er gedurende dertig jaar geen ge bruik van gemaakt is. In het geval van het Scheperspad is met getui genverklaringen bewezen dat het pad niet dertig jaar ongebruikt is. Aan het pad liggen drie woningen, twee aan de kant van de Molenbelterweg en een aan dc Enkweg. Op 17 juli 1972 vraagt dc familie Ter Harmscl, Schepeispad 3, de gemeente voor de eerste keer onderhoud aan het pad te verrichten en het weer toe gankelijk te maken. Het pad was door de buren (zij hadden de grond aan de andere kant van het pad gekocht) min of meer gebarri cadeerd. Gemeente verkoopt Werkzaamheden duren tot ongeveer eind dit jaar strookje grond Dc gemeente Holten verkoopt aan dc eigenaren van perceel Mossinkserf 5 en 7 een strookje gemeentegrond achter de wo ning. Een aantal jaren geleden is cr een I inventarisatie gemaakt welk ópen- baar groen voor eventuele ver koop in aanmerking kan komen. I Dp gmntl hiervan is de beslissing genomen. Het is wel mogelijk dat de ge meente op termijn het beleid inza ke het openbaar groen opnieuw gaat bekijken. Jongen krijgt pak slaag Tijdens dc kermis kregen een 17-jarige en een 19-jarige jon- gen het met elkaar aan de stok. De oorzaak van de onenigheid r? ontstond toen de 17-jarige zonder helm met een bromfiets over de U kermis reed, wat de andere jongen t niet aanstond. Een woordenwisseling was het gevolg, die uiteindelijk uitmondde in een klap van dc 19-jarige die door de politic aangehouden en S tegen hem wordt proces-verbaal Sla opgemaakt. e Boeven sluipen zwembad binnen Een inbraak vond afgelopen :t I weck plaats in het kantoortje op 'zwembad Twenhaarsveld. Kennelijk is de dadcr(s) het ter rein opgekomen door over het hek te klimmen. Hierna is een ruit van het kantoortje vernield, waar- :n na men het gebouwtje heeft be treden. Uit het gcbouwt)e werd een kleinigheid weggenomen. Wie cr voorbij rijdt, zal het niet ontgaan dat de hoge tv-zend- mast bij Markelo op dc grens van Holten in de steigers staat. In opdracht van KPN Vastgoed en Facilities vinden cr momenteel onderhouds- cn reparatiewerkzaamheden plaats aan de zendmast in Markelo. Werknemers van J-lcmubo uit Almere verrichten het werk onder directie van Dewez Consulting B.V. gevestigd in Oisterwijk. Dit adviesbedrijf, gespecialiseerd in betontcchnologie, heelt drie jaar geleden voor KPN alle tv-torens in Nederland onderzocht op de kwaliteit van het beton. Na dc in ventarisatie is cr een meerjaren planning gemaakt naar aanleiding Met drank op achter stuur Op dc Al werd de bestuurder van een auto aangehouden, na dat gebleken was dat hij teveel had gedronken. Bij controle bleek dat de man ongeveer 710 ug (zo'n 1,68 promille) alcohol in zijn bloed had. In verband mei dit hoge promillage werd zijn rijbewijs ingevorderd. Dc automobilist: was ook bij andere automobilisten opgevallen door zijn slingerende rijgedrag. I liervan is de politie door hen in kennis gesteld, voordat er brok ken werden gemaakt. van dit onderzoek en is er een aanvang gemaakt met het herstel- werk. Verleden jaar zijn de zend masten in Loon op Zand en Mierlo onder handen genomen. Dit jaar zijn Tjerkgaast en Markelo aan de beurt. Er staan in totaal 26 tv-torens ver spreid door het hele land. De to ren en zendmast in Markelo stam men uit 1958, volgens informatie van de gemeente Markelo. De 1 '10 meter hoge toren in Markelo op de grens met Holten is gezien zijn leeftijd nog in goede staat, vol gens een verklaring van adviesbu reau Dewez. Bij tic bouw is kwali tatief hoogwaardig beton ge bruikt. Dc rcparaucwerkzaamhc- den aan dc zendmast zijn dan ook beperkt van omvang. De loszit tende coating wordt verwijderd en vervangen door nieuwe. En er worden kleine betonreparaties uitgevoerd. Van tevoren heeft het bureau in het eigen laboratorium onderzocht welke coating en re- paratiemogclijkhcdcn voor deze toren speciaal het beste resultaat opleveren.„Van buiten lijkt alles grijs en hard voor iemand, die cr geen verstand heeft. Maar cr is heel veel verschil in beton en betonkwahtcit", verklaart de di recteur van Dewez. Er is in Markelo sprake van mechanische schade door stoten en op sommi ge plaatsen komt de wapening van de toren aan dc oppervlakte, wat roestvorming veroorzaakt. Als alles volgens plan verloopt is de klus eind november, begin de cember geklaard. Mei rond de man wordt momenteel De televislemast staat nu in de steigers voor onderhoud. (Foto: RJnus I njdag) aan dc reparatie gewerkt. Het meest spectaculaire is dc opbouw cn afbreken van de steiger. Strenge vci I ighei d smaatrege Ien moeten hiervoor in achtgenomen worden. De mensen moeten vci- lighcidshclmen, veiligheidsschoe nen en valgordels dragen. Als dc steiger eenmaal staat en de netten er omheen zitten wordt gekeurd of de veiligheid in orde is. Pas dan kan met het eigenlijke werk be gonnen worden. Het is de bedoe ling het werk zo uit te voeren dat dc toren cr voor de eerstvolgende 25 jaar weer fris en netjes bijstaat. Een Holtense legde tijdens het winkelen haar portemon nee even in het schap bij een winkel. Zij vergat dc porte monnee even, maar had hem snel weer nodig bij de kassa. Teruggekomen bij de plek waar de portemonnee nog had moe ten liggen, kwam zij tot haar schrik tot. dc ontdekking dat deze- er niet meer lag. Later werd de portemonncc door een ander teruggevonden op de Kolweg. Het geld dat cr in had gezeten, was cr echter uitgenomen. Er is een aangifte van diefstal opgeno- Parkeerplekken aan Mossinkserf Voor de bewoners van het Mossinkserf en de Looikolkstraai gaai dc gemeente twee keer vier parkeerplaatsen aanleggen. Het parkeerprobleem in deze straten is niet echt op te lossen. Dc- nieu we parkeerplaatsen, die worden ingericht aan het Mossinkserf en langs de Wilhelminastraat, zijn slechts een tegemoetkoming naar de bewoners. Zij hadden dc ge meente in een brief laten weten problemen te hebben met parke ren bij hun woning. Het is soms 's morgens vroeg lastig om weg te komen door de parkcerproblcma- tiek vinden de bewoners. Vakantieganger mist zijn aanhangwagen Van een inwoner uit Rijpwetering die logeerde in een zomerhuisje aan de Landuwerweg werd een aanhangwagen ontvreemd. De aanhangwagen zac achter zijn auto gekoppeld. Deze stond op dat moment op de parkeerplaats van het bungalowpark. Kosten Boskamp gaan omhoog De gebruiksvergoedingen voor dorpshuis Dc Boskamp in Holten gaan met ingang van januari 20(11 gemiddeld met 2,5 procent om boog. Van de ruimte in het dorps huis wordt vooral in de avondu ren druk gebruik gemaakt. Het dorpshuis is eigenlijk overbezet. De soos voor gehandicapten op donderdagavond, de Snoezelsoos, is op last van de Arbodienst ver plaatst van de kelder van het ge bouw naar de begane grond. De kelder heeft maar één uitgang cn dat is naar het oordeel van dc Arbodienst te gevaarlijk. Dc Snoczelsoos op donderdagavond wordt volgens dc loco-burgc- mecstcr goed bezocht door ge handicapten uit de gemeente. Dc gemeente zoekt nog naar oploss ingen om de drukte in het dorps huis in goede banen te leiden, een uitbreiding wordt overwogen, Inbraak in auto Een auto-inbraak heeft plaatsge vonden aan Het Landewccrd. Dc eigenaar kwam 's ochtends tot dc ontdekking dat zijn auto openge broken was. L it de auto werd een cd-wisselaar weggenomen, samen enige tientallen cd's. Volgens de voorzitter van de Holtense Handels Vere niging, Martin Leverink, moet de komende braderie zorgen voor „cc-n beetje le ven in de brouwerij voor dc vakantiegangers." Op 9 au gustus is bet zover. Pagina Het Holtcns Nieuwsblad brengt deze weck in het kader van de zomcrseric In dc straat een bezoek aan Het Landeweerd in Holten. Een straat met vele gezichten. Pagina Vrijdag tot en met zondag Buien Af en toe zon en kans op een en kele bui. Vrijdag, zaterdag cn zon dag hebben we overdag wolken velden of stapelwolken afgewis seld door opklaringen cn enkele buien. De temperaturen liggen rond de 21.0 a 22.0 graden. We blijven nog steeds onder in vloed van een depressie boven de Britse eilanden, cn in onze omge ving en de Noordzee, en het zui den van Scandinavië. Doordat de atmosfeer onstabiel is cn blijft, moeten we rekening houden met wat neerslag, de ene dag wat meer dan dc andere dag, dit geldt ook voor opklaringen cn de hoeveelheid zon. Weerman, Freddie Paalman Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina The Scene topact bij Bonte Paard In het Bonte Paard in Dijkcrhoek wordt op 19 augustus een open luchtconcert gegeven-door de band The Scene. De show vindt plaats op het parkeerterrein. Dc organisatie is in handen van dc Volksfeestcommissie Dijkerhoek in samenwerking met Het Bonte Paard. „Het idee om dit evenement te houden is gekomen naar aanleiding van het afgelaste Dijkerhoekse feest. De bedoeling hier mee is absoluut niet om een plaatsvervangend feest te houden of een kleintje Dijkerhoeksfeest, maar om toch dit seizoen nog wat te organiseren is gekozen voor een openluchtconcert van een beken de Ncdcrpopband", aldus dc organisatie. In het voorprogramma van The Scene staat de band Curio. Als tezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats. Geen op als Woonplaats- Hiyüj beoalt voor dt abonnement f'94? per jaar (betaalwijze-per acceptgro) f76,75per jaar (betaalwijze: auomacsdil Burg IIZEN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1