'Stimulans om streekproducten te kopen en graanteelt te bevorderen De Biester: geen bezwaar tegen bouw appartementen Juni 2000: warm, droog en zonnig Win driehonderd gulden met de mooiste foto Stichting Streekproducten Sallandse Heuvelrug houdt traditionele oogstdag op Holter Enk Top van superstock naar de tiende trekkertrek 'Ik ben niet eens op het gemeentehuis geweest bij de inzage' I DONDERDAG 27 TUU 2000 I Holtens NIEUWSBLAD L I Stichting Streekproducten i Sallandse Heuvelrug houdt op donderdag 3 augustus een oogstfeest op traditionele wij ze. Vrijwilligers in kleder dracht demonstreren onder meer de oogst van graan en rogge. Oude technieken cn werktuigen zoals de zicht (een maaier met af legger cn een graanmaaier) zijn na lange tijd uit het stof gehaald. Een aantal ondernemers uit de streek geeft demonstraties en biedt pro ducten aan. De Hooi ter Daansers zorgt voor een folkloristisch op treden. Tevens houdt de Oudheidkamer van Holten een verrassende presentatie. Met oogstfeest vindt plaats tussen 13.30 cn 17.0(1 uur bij het Beukenlaantje op de Holter Enk. Het initiatief om een oogstfeest te houden is ontstaan doordat Holten, 1-1 ellendoorn/Ni j verdal cn 1 laarle die het Nationale Park ;de Sallandse Heuvelrug in het le ven hebben geroepen. „Dat bete kent bekendheid cn daar moeten wc positicl mee omgaan", vertelt Jan Kevelam. „Je kunt activiteiten houden zoals een oogstfeest waarbij streekproducten aangebo den worden," Jos Kamphuis, Martin Nijkamp en Gerrit Lubberscn vormen samen met: Kevel am sclc initial tie fgro c p De prachtige locatie de Holter Enk bij het Beukenlaantje leent zich uitstekend voor deze tradi tionele gelegenheid. Aan de oct van de Holterberg zijn dc akkers gngezaaid mei graan cn rogge. Het gewas is beschikbaar gesteld door Stevens. „Toen we met het voor stel kwamen en rond gingen vra ten kregen we alle medewerking. In Holtc-n gaat dat heel makkelijk" I, zegt Kevelam. De oogstdag is bedoeld om meer aandacht te schenken aan dc graanteelt. Kevelam legt uit: „De Enk toont aan hoe mooi graan teelt oogt en we bereiken niet al leen subsidies met graanteelt, maar ook op een economische manier kunnen we de graanteelt een hogere waarde geven door het aanbod van streekproducten. Dc boeren telen het graan ten behoe ve van de bakker. Dc bakker bakt er vervolgens een mooi brood van." Volgens dc initiatiefgroep geeft het een andere uitstraling van dc landbouw. „We bevorde ren de graanteelt en stimuleren mensen om streekproducten te kopen." Niet alleen het brood speelt een rol. Op de Sallandse heide staan bijenkorven waar imkers de ho ning uithalen en deze aanbieden als een streekproduct. „En wat dacht je van het graanvarken", weet Kevelam. Een week voor dc oogstdag wordt er een voormaaidag gehou den voor jonge boeren van het Agrarisch Jongeren Kontakt in Holten. De jongeren worden be geleidt door boeren die de oude technieken nog beheersen en deze kunst door willen geven aan de volgende generatic. Deze boeren beschikken nog over de oude werktuigen zoals de zicht. Een oude graanmaaier is beschikbaar gesteld door G. Wassink en de graanmaaier met aflegger heeft B. Rensen nog in de schuur staan. Vroeger tot in de jaren zestig hiel pen de boeren elkaar met de oogst. Een spreuk uit die tijd luidt 'Sikkels blinken, sikkels klinken, ruischcnd valt het graan.' Onder normale weersomstandig heden kon er ongeveer half tot eind juli gemaaid worden. Het gras werd met de zeis gemaaid cn de vrouwen moesten het gras met de hooivork keren totdat het droog was. Bij dc rogge ging dat op de volgende manier: zodra de korrel van dc rogge voldoende- hard is en het graan winddroog, kan men beginnen met maaien. Dc rogge werd met een sikkel ge maaid. In Holten noemden we dat een zicht. Met een bik rolden de boeren garven v an de halmen. Dc bindsters, gekleed in hoge witte schorten en lange mouwen, bon den de gatwen samen. Als het laat ste stukje was gemaaid, mochten de kinderen het veld op om te kij ken of dc stoppel-liane te voor schijn kwam. 's Avonds werden dc garven op schoven van zes ge zet. Deze kwamen in de lengte op de akker te staan. Zo'n rij werd een del genoemd. Het tellen van de schoven werd met genoegen aangehoord. Wat er aan aren door de boeren achter werd gelaten na men de armen mee. Daar kookten ze in dc winter roggepap van. Ook wel 'het aren lezen' ge noemd. Dc kinderen zochten ook naar aren en boden ze bij de boeren aan voor een cent. De rogge die de boer niet nodig had ging naar de molen. Stond er genoeg wind, dan maalde dc molenaar er meel van. Na enkele weken van nadr- ogen werd dc rogge binnen gehaald in een schuur op zolder of aan een mijt gepakt. Ais de koeien in het najaar weer op stal stonden, moest de boer el ke ochtend op de deel rogge dor sen. Dat ging met honderd garven (ook wel vimme genoemd) tege lijk. Met een dorsvlegel (een gebo gen stok) sloeg ilc boer erop los tot al het zaad uit de aren was. Het zaad werd in een wanne (platte mand) gedaan en naar buiten ge nomen. Door dc het zaad cn kaf omhoog te gooien (zoals een pan nenkoek in de pan) blies de wind het kaf weg en bleef schoon zaad over. Het zaad was weer klaar om gezaaid tc worden voor de vol gende oogst. Tijdens de oogstdag is er van alles tc bekijken. 1 let oogsten wordt op verschillende manieren gedemon streerd zowel op traditionele als op moderne wijze. Tegenwoordig gebruiken we ma chines voor het maaien en dorsen van rogge. Meestal wordt dc rog ge gelijk op het land met dc com bine bewerkt. Stro en zaad komen apart uit dc machine. Ook deze technieken komen aan bod tij dens de oogstdag. Naast het tra ditionele en moderne oogsten zijn er allerlei randactiviteiten tc zien. De plaatselijke bakker biedt zelf gemaakte broodjes cn andere lek kernijen aan. Er staan imkers klaar om hun hobby tc demon streren en er kan honing gekocht worden. oor dc verfrissing zorgt het zelfgemaakte ijs van i|sboer- derij Oans. Ook de folklore ont breekt niet deze middag. De Hoolter Daansers zorgen voor een prachtig optreden. Verder zal de oudheidkamer van Holten aan wezig zijn met een verrassende presentatie en vertelt Dirk Nijland van Opa's Erf over de gewassen van vroeger. Dc Hoolter Enk en de Beukenlaan liggen achter het NS- station. Er is genoeg parkeergele genheid in de directe omgeving. De toegang is gratis. De IVN afdelingen Diepenheim cn Markelo hou den een fotowedstrijd met als thema Water Natuurlijk. Insturen van foto's kan nog tot 1 oktober 2000. Naast een hoofd prijs ter waarde van driehonderd gulden zijn nog diverse andere prijzen te winnen. IYN-afdclingen Diepenheim cn Markelo willen het thema 'water' afsluiten met een fotowedstrijd en aansluitend een educatieve tentoonstelling onder de naam Kiek op Water. De tentoonstel ling kan in de maanden november en december 2000 achtereenvol gens bezichtigd worden in de bibliotheken van Goor, Markelo, Diepenheim en Holten. Iedereen, van beginnend amateur AJK Laren Lochem houdt op zondag 6 augustus voor de tiende keer de trekkertrek. Om 12.00 uur zal door de burger meester de openingstrek wor den verricht. Voor de trekkertrek komt dc top van de superstock tractoren naar Laren. Zo zullen Bits 'n Pieces, Heart of the Eagle, Zapo, The Green Musscleman cn de Hurricane aanwezig zijn om hun monsters te showen. Ook is er dc standaard-, de opgevoerde cn de loonwcrkcrsklasse. De eerste zomermaand van 2000 was met 16.8 graden in Holten, Espclo 16.5 graden en De Bilt 16.0 graden warmer dan het normale gemiddelde van 15.2 graden, dus was juni warm. Opvallend was dat de tempera tuur een zeer grillig verloop had. Koele perioden werden afgewis seld door korte perioden van zeer warme dagen. 3 juni en 9 juni wa ren van die warme dagen, en ook de periode van 18 tot en met 21 juni Holten noteerde op 5 dagen meer dan 25 graden en op 19 en 20 juni werd de 30.0 graden over schreden. Dc hoogste waarde werd in Holten gemeten op 20 ju ni met 33.4 graden. Tropischc dagen in juni zijn voor De Bilt een uitzondering. In de eerste en in de laatste tien dagen van juni was het ooit nog warmer: op 8 juni 1915 noteerde Oudenbosch 36.1 graden en op 27 juni 1947 Maastricht 38.4 gra den, op een na de hoogste tempe ratuur ooit. Dc laatste weck van de maand was weer een koele pe riode. Met een noordwestelijke stroming werden uitgestrekte wolkenvel den van de Noordzee over ons land gevoerd. Daardoor haalde de temperatuur bijna nergens dc 20.0 graden. Uiteindelijk kwamen er in Holten achttien warme dagen, tegen der tien warme dagen normaal voor. Tropische dagen kwamen er twee- voor, en vier dagen met onweer. Opmerkelijk zijn ook de zeer lage temperaturen die nu zijn gemeten: op 17 juni meldde dc vliegbasis Twen the met 1.6 graden dc- laag ste temperatuur, aan de grond kwam het daar tot vorst met -3.3 graden. tot dc meer professionele natuur fotograaf, kan aan de fotowed strijd Kiek op Water meedoen. Uiterlijk tot 1 oktober 2(100 kun nen kleuren en/of zwart-wit fo to's worden ingezonden naar IVN-fotowcdstrijd 'Kiek op Water', Worsinkwcg 10, ~4~5 TW in Markelo. Deelnemers kunnen een onbeperkt aantal foto's, voor zien van naam en adres op dc ach terzijde insturen, mits deze in dc ruimste zin van het woord betrek king hebben op het thema water. Negatieven inzenden hoeft niet. Een reglement van de fotowed strijd is verkrijgbaar op boven staand postadres door een aan uzelf geadresseerde cn gefran keerde envelop met in dc linker bovenhoek vermeld 'Reglement' op te sturen. Tijdens de middag is er een speci aal programma voor dc kinderen. Ze kunnen onder meer rond crossen met traptrekkers cn skel ters en zijn er diverse speeltoestel len. Ook de brandweer is aanwe zig met spelletjes met water. De middag vindt plaats op het ter rein aan de Levenkamp in Laren aan de weg Laren-Bathmcn. De entree bedraagt tien gulden. Kinderen tot 4 jaar hebben gratis entree cn 4 tot cn met 12 jaar be talen een rijksdaalder. Holten had als laagste tempera tuur 5.7 graden en Espclo 4.9 gra den.-Ondanks dat er af en toe bin nen een kort tijdsbestek grote temperatuurverschillen optraden, kwam het maar zeer plaatselijk tot zware buien cn dat voornamelijk in het binnenland. Dc gehele kuststrook had vrijwel geen last van hevige buien. Daar werd dan ook duidelijk minder neerslag ge nieten. Gemiddeld over het land was juni droog. De maandsommen liepen uit een van 55.5 mm in Dijkerhoek, F.spelo 50.0 mm. Holten 47.2 mm, Beuseberg 40.5 mm tot slot 60.0 mm in De Bilt. Regelmatig kwamen er in "deze maand zeer zonnige dagen voor. Op 8 juni en 17 tot en met 19 juni scheen de zon op veel plaatsen zelfs meer dan 15 uur. De zon kracht (sterkte van het L V-zon licht) was toen sterk: in De Bilt werd op 8 juni zonkracht 7.3 ge meten op de schaal van tien. In Dc Bilt scheen de zon 232 uur te gen 192 uur normaal. Op geen enkele dag liet de zon verstek gaan. Gemiddeld telt juni twee zonloze dagen. Bij onze oos terburen was de warmte uitzon derlijker. In Berlijn was juni met 19.4 gra den twee graden warmer dan nor maal. Op 19, 20 en 21 juni werden hier temperaturen van achtereenvol gens 33.2, 36.1 en 36.9 graden ge- Op 20 juni koelde het zelfs 's nachts in Holten niet verder af dan 20.3 graden. Sinds het begin van dc metingen in 1758 waren dergelijke temperaturen in juni nooit gemeten. Weerman, Freddie Paalman 'Jn tegenstelling iot een eerder bericht heeft eigenaar Jan I 'rnggink ran De Biester geen besnaar tegen de bouw ran appartementen. (Into: Rinus Vrijdag) „Kan ik je helpen?", vroeg de jongen achter dc balie aan haar. Brutaal keek Romi hem recht in dc ogen. Ze wist ook wel dat ze er niet bepaald op haar charmantst uitzag, maar daarom hoefde hij haar nog niet zo raar aan te kijken. „Misschien, dat ligt eraan hoe goed je bent in je werk", zei Romi uitda gend. „Dat zien we dan vanzelf wel" zei de jongen, die niets uit deed op haar opmerking, maar hij keek Romi niet meer zo bevreemd aan. „Ik zoek een leuke film om vanmiddag met mijn vriend tc gaan kijken, maar ik kan niet kiezen tussen een actie- of een comcdvfilm", legde Romi uit. „Ben je geïnteresseerd in de nieuwste films, of mag het ook wat ouder zijn?", vroeg de jongen. „Dat maakt niet uit, als ze maar leuk zijn en als we ze nog maar niet ge zien hebben", antwoordde Romi. Na Oen poosje zoeken vond de jongen een comedy die Romi heel leuk leek. 'Nou nog hopen dat Rob hem leuk vindt', dacht Romi, 'en er is maar een manier om dat uit te vinden.' Ze rekende dc film af en fietste zo snel als ze kon naar huis. Ze zette haar fiets in dc schuur en spurtte aan een stuk door naar boven, drukte de band in dc video cn drukte op de terugspoelknop, om te controleren of dc band we! was terugge spoeld. Daarna ging ze naar de badkamer en deed haar rollers uit. Ze trok dc krullen zachtjes los met haar vingers cn spoot wat haarlak in haar haren, waarop ze zoals gewoonlijk weer begon te niezen. 'Ik denk toch echt dat ik niet tegen haarlak kan, of zouden het dc drijfgassen zijn? Maar die mogen er toch helemaal niet meer inzitten? Nu ja, ik heb nou geen ujd om me daar druk om te maken.' Ze liep weer terug naar haar kamer en maakte zichzelf voor haar eigen spiegel lichtjes op met de kleuren die Rob mooi vond. Tenslotte spoot ze nog een beetje van zijn favoriete parfum op haar hals cn polsen cn keek de kamer nog eens rond. Ze knikte tevreden. „Dat ziet er goed uit, nu dc versnaperingen nog." Ze liep snel naar beneden en keek in het voorbijgaan nog even in de spiegel. „je hebt er wel eens slechter uitgezien Rob", zei ze tegen haar spiegel beeld. Beneden haalde ze twee glazen uit de kast en zette ze op een dienblad. Uit de keuken haalde ze Robs favoriete drankje cn chips voor bij de film. Ze bracht alles naar haar kamer en viste daar ook nog haar fles massageolie onder uit de kast. Nadat ze zichzelf ervan overtuigd had dar ze niets was vergeten liep ze naar beneden en wachtte voor de tele visie tot Rob zou komen. Weerstation Holten In een weekblad stond vorige Ivcek een klein artikel met de titel: 'Bezwaren tegen apparte menten Stationstraat'. Er werd gemeld dat café restaurant De Biester bezwaar zou hebben Ingediend tegen de bouw van ile appartementen aan de Stationstraat. Niets is minder ivaar zo blijkt. Eigenaar Jan Yruggink van dc Biester is juist zeer blij met dc komst van de appartementen. Ll loe meer mensen hier komen, hoe mooier, want er wonen al zo Weinig mensen", aldus Yruggink „Bovendien komen de apparte menten helemaal aan het eind van de straat, op de plaats van de oude winkel van Ter Harmsel." Vruggink krijgt er helemaal niets mee te maken, laat staan dat hij et- overlast van zou krijgen. „Kijk, het was wat anders als z.c hij ons over dc weg moesten", zo vertelt Vruggink. Dat dc kerk bezwaar heeft inge diend klopt wel, maar volgens Yruggink moet dat geen proble men opleveren. Vruggink had het artikel zelf niet gclcz.cn en had het misschien zelfs nooit geweten, ware het niet dat de buurvrouw hem kwam vragen waarom hij toch tegen was. Om problemen tc voorkomen is Vruggink toen maar naar Ter Harmsel toegegaan om te zeggen dan er niets van klopte. „Sommige mensen zeggen nu te gen elkaar 'waar bemoeit bij zich mee' en dat terwijl ik er niets van af weet. Natuurlijk vind ik dit niet leuk, maar echt kwaad ben ik niet. „Als je wilt, kun je de hele dag wel kwaad maken." En aangezien hij nogal druk is doet hij dat maar niet. Voor zover hekend hij Yruggink heeft ook in de- buurt niemand be zwaar aangetekend voor de bouw. Wel heeft: de kerk een aantal jaar geleden aan de buurman gevraagd of dc kerkgangers over zijn pad naar huis konden gaan cn dat heeft rle buurman geweigerd. „Misschien dat daarover een mis verstand ontstaan" .aldus Vruggink. Ook met dc Enko zijn er wel eens wat kleine problemen geweest, maar dat heeft men altijd onder ling op kunnen lossen." In feite heeft Yruggink in al die tijd dat hij De Biester runt en er woont, nog maar één keer bezwaar ingediend. Zo gag er vroeger uit, en go moet bet er tijdens de traditionele oogstdag ook weer uitgaan git 5m**": Hoogst Norm 19.9 C Norm. 10 C

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 9