'Het is niet zo dat we elke dag bij elkaar koffie zitten te drinken hoor, het is geen roddelbuurt' p d 'Kalfstermansweideplein: het oude blijft zo in ere, het nieuwe wordt toegevoegd' Yvonne Vlogtman nét niet op het podium mmm p e n Bewoners Waardenborchstraat in Holten hebben een hechte band Vele Holtenaren reageren over naamgeving Kalfstermansweide 4È 1 Eens Oneens In de STRAAT I DONDERDAG 27 IULI 2000 Holtens NIEUWSBLAD Het Holtens Nieuwsblad heeft onlangs een oproep gedaan hoe de lezer denkt over de I naamgeving van de Kalf- Stermansweide, of Kalf- 1 stermansplein. Vele reacties kwamen daarop bin- ficn. I iteindcli|k heeft burgc- fhecster Gerzec vorige week offi cieel het bordje Kalfster mansweide onthuld. Maar of de Holte-naren daar mee eens zijn? Hier een samenvatting van de vele meningen:Ik heb met bijzondere belangstelling het artikel over de i naamgeving van kalfstermanswci- de(plcin) gelezen. Het standpunt i van B en dat de naam al sinds jaar cn dag Kalfstfcrmanmsweidc is, klopt wel. Aangezien we er nu 5 een bestrate weide van hebben ge- I maakt, is de benaming echter niet meer op zijn plaats. We hebben nu ccn unieke kans ons nageslacht; j niet: op te zadelen met de bena ming weide voor een plein. Sterker nog: op termijn gaat men zich afvragen of wc het plein niet beter om kunnen bouwen tot een weide met alle negatieve gevolgen van dien. Eindelijk zijn wc verlost \;nn de blubber cn moeten we de- 'zc prachtige locatie in ons dorp kcht Kal fstcrmansplcin gaan noc- 1 men. Wim Brinks Mijn keuze is 1, de naam moet ge woon Kalfstermansweide blijven. |Door het groter worden van I lolten en de andere vervoermid delen en dergelijke, moet dit: plein fycl verhard zijn. Zo past het ook goed in het huidige dorpsbeeld. De naam Kalfstermansweide doet pns herinneren aan de kleinscha ligheid vroeger, waar de mensen bijeenkwamen op een centrale weide. )ok stond men nog dich terbij de natuur. Helaas is uitbrei ding cn dicht bij de natuur staan niet echt verenigbaar. Al wonen wij in een mooi natuurgebied, het contact met aaide en gras wordt steeds minder. Kalfstermansweide of Kalfstermansplein 1 Duidelijk is d<it de meeste Holle naren kie^e M. ter Borg Het antwoord op de lezersvraag moet zijn: Kalfstermansplein. Ik ben dan wel van de oudheidka mer, maar dat staat er even buiten. Een keurig verhard plein noem jc geen weide. Dat het voorheen een weide was, kun je weergeven door het plaatsen van een zuil met daarop de geschiedenis van de weide. De oude familie Kalfstefman had al heel lang een cafc met bijgebouwen voor aller lei vee cn er was een veemarkt die maandelijks werd gehouden. De nadere gegevens die dan op de zuil zouden moeten komen, die ir de naam Kalfstermansweide. komen dan echt wel op tafel. Jan Smale Ik kies voor optie 1, de naam moet gewoon Kalfstermansweide blijven, Kalfstermansweide is vol gens mij ccn veldnaam, de per soonsnaam gekoppeld aan een perceel grond. Yeldnaamondcrzock is heel actu eel en ik vind het ook zinvol. De bekende naam Kalfstermansweide voorkomt verwarring. Met name bij dc Holtense bevolking. Een goed functionerend begrip. Niet wijzi gen is daarom mijn mening. Gerrit Dijkman Ik kies voor mogelijkheid 3: ccn combinatie van 1 cn 2, namelijk Kalfstermansweideplein: het oude blijft zo in ere, het nieuwe wordt toegevoegd en het ligt lekker in de- mond. Maak er eventueel een mooi logo bij, dat bij alle activiteiten kan worden gebruikt. Willeinien Grobben De naam moet gewoon Kalfstermansweide blijven. Holten kent geen pleinen! W at doet men met het Zwartepad? Wordt dit dan rood? Of dc l.aan van Amstcl? J. Wiggers-Aanstoot Ik ben het eens met dc beslissing van het gemeentebestuur, dat de naam Kalfstermansweide moet blijven. Uit oogpunt van historie is er al zo weinig in ons dotp over gebleven wat aan het verleden doet denken en beleven. Dus laten we het terrein naast de oude begraafplaats nu in elk geval dc oude naam behouden. Ondanks de bestrating van heden, want volgens mij is het mogelijk dat onze kinderen of kleinkinde ren er in de toekomst ccn kunst- grasmat inleggen. Dan is de oude naam w eer prima op zijn plaats. H. Boodc i AYBOY Yvonne Vlootman presteert boven verwachting op het circuit van Asset In de vierde race van de Radio 538 Citroen Saxo Cup heeft Yvonne Vlogtman uit Holten in de Playboy Ladies Cup net het podium niet gehaald. De race werd verreden op het cir cuit van Assen. Yvonne Zc train de als 23ste van dc 2S coureurs cn met een tijd van 144.805 was ze slechts 2.416 seconden langzamer dan de nummer één van het start- veld en ruim 'drie seconden sneller dan de nummer 28. Bij de start zakte zc iets terug, maar kon dit verlies in de vijfde ronde weer goedmaken. Twee ronden later kon zc profiteren van ccn tout van voorgangster Erna Scholten. Ook Jon Kok maakte onbedoeld ruim baan voor haar. Na nog enkele kansen gegrepen te hebben kwam zc tenslotte als ze ventiende over de finish cn viste daarmee net achter het net voor ccn podiumplaats in de Plavbov Ladies Cup. I Iet commentaar van de vermoei de, maar tevreden Yvonne na af loop van dc race: „W at ccn wed strijd zeg! Ik heb nog nooit zo'n goede race gereden, ik kon niet al leen profiteren van fouten van an deren, maar ik heb zelf ook nog w{tt mensen ingehaald. Hier ben ik echt blij mee. Ik hoop dat ik tijdens dc volgende- wedstrijd nog meer lef kan tonen tijdens inhaalmanoeuvres zodat ik ook eens het podium pak bij de Ladies. Omdat dit circuit nieuw voor mij is. was ik misschien wat voorzichtiger dan normaal. Ik had ccn beetje moeite met de Ramshock, dat is een pittige bocht. Verder gingen wc lekker hard op deze baan. Ik geloof dar de topsnelheid wel zo'n twintig ki lometer hoger lag dan op Zandvoort. In dc tijdtraining lag nog iets hoger dan tijdens de wed strijd, maar bij mij was het anders om. Ik ben volgens mij de enige die tijdens dc wedstrijd sneller rijdt dan in de tijdtraining. Niet al leen dit weekeinde, maar de vori ge keren ook. lloc dat komt? Geen idee. Normaal heb je in dc tijdtraining niet dat geduw en kun jc meer voluit gaan, dus het zou andersom moeten zijn. Misschien gezonde- zenuwen voor dc- wedstrijd?" De volgende race om de Radio 538 Citroen Saxo Cup wordt 6 au gustus verreden tijdens de Marlboro Masters, op het circuit van Zandvoort. I Achter café restaurant Vosman j ligt een langgerekte door een I kruising in tweeën gedeelde straat: Dc j Waardenborchstraat. De krui sing die dc straat in tweeën deelt, is de kruising met de Noordenbergstraat. De Waardenborchstraat loopt he- 1 lcmaal door tot aan de Holterenkstraat. Onder het naambordje van de straal is tc lezen dat de straat ge noemd is naar 'het alhier gelegen kasteel Dc aardenborch". Mevrouw Smit, een van de bewo- 1 ners, weet echter niet beter dan dat het kasteel aan de j Rijssenseweg heeft gestaan. „Ik ben er altijd vanuit gegaan dat het daar stond", zo vertelt ze. De af gelopen week heeft het deel van de straat waar zij woont opengele gen. ,,Ik heb geen idee waar het voor is, ik weet alleen dat ze met oranje kabels bezig zijn geweest", „Met dc triat lon hebben we met z'n al len een bar becue gehou den bij dc bunker", her innert ze zich. Als wc wat verder dc straat in lo- In de de Waardenborchstraat is het volgen; •aar op bet programma. (Foto: RJn/ts I h aldus Smit. Ze vermoedt dat het om telefoonkabels gaat. Erg veel overlast heeft ze er niet van ge had. „Het is hier mooi vrij wo nen", vindt Smit, die op het uiter ste hoekje woont. Mevrouw Smit woont hier pas sinds anderhalfjaar. Ze komt oor spronkelijk van de Borkcld. „Ik dacht in het begin dat dit een rus- ra/ bewoners ergge^e'dig. t. en gezellige bat tige straat zou zijn, maar dat valt nog wel mee", zegt ze en om dat even tc benadrukken, rijdt er net een vrachtwagen door de straat. Maar niet alléén is het verkeer drukker dan het lijkt, er wordt veel gedaan in de straat. Als er in Holten wat te doen is (denk aan de triatlon) dan wordt er in dc straat ook wat georganiseerd. pen, zien wc er ver schillende soorten hui zen in de aat staan, waaronder enkele nieuw bouwwonin gen. Volgens Wim 'bec/te staat dan ook elk Kcmpcr, die cr tegenover woont, is het wel c\ en wennen. „Vroeger stond hier altijd de huishoudschool en dat was toch wat rustiger", zo ver telt hij. Maar als hij zich dan be denkt dat je, als de huishoud school vroeger open dag hield, jc auto helemaal niet meer in dc straat kon parkeren, neemt hij toch ccn deel van zijn woorden terug. Voor de nieuwbouwhuizen zijn parkeerplaatsen aangelegd. „Eigenlijk wilde de gemeente dat niet, want dan werd de groen strook te klein", legt Kemper uit. „Maar na enig aandringen van dc bewoners is het toch gelukt." Volgens Kemper is dc Waardenborchstraat een gemid delde straat. „Er woont hier van alles", z.o vertelt hij. En inder daad, je ziet van alles door de straat gaan, van jonge, samenwo nende stelletjes, tot bejaarden. Ook Kemper vertelt ons dat de buurt hier heel hecht is. Met de straatversiering bijvoorbeeld doet de hele straat mee. „En wie om welke reden dan ook niet mee kan doen, die betaalt alsnog mee", zegt hij stellig. „Dc hele stri helpt mee en dat zijn toch zo'n ventig gezinnen." Dat werpt dan ook zijn vruchten af, want vijf jat geleden won De Waardenborchstraat de eerste Volgende week Dc verslaggever en foto graaf van het Holt sus Hi&'ü'wsMfrd brengen volgende week - maandag 31 juni - tussen 12.00 en 13.00 uur een be zoek aan Msi ILimclt'wtto-d in Holten. „Het is nog zo'n echte dorpse straat denk ik", aldus Krikkink. „Ook als cr wat te doen is helpt de hele straat mee. En telkens verzint iemand anders wel iets leuks." Het enige nadeel vindt mevrouw Kcmpers is dat er wel eens tc hard wordt gereden. Toch heeft zc lie ver geen drempels, dat is zo lastig. Van ccn verhoging of een dertig kilometer zone is ze wel voorstan der. „Want vijftig is in zo'n straat gewoon te hard", vindt Krikkink. Dc verslaggever cn fotograaf van het Holtens Nieuwsblad brengen een volgende week maandag 31 juni tussen 12.00 en 13.00 uur een bezoek aan Het Landeweerd in Holten. prijs. En dat was natuurlijk reden voor een feestje. Kemper weet ook te vertellen dat de bunker, waar de barbecue werd gehouden, gekocht is door een bewoner van de Waardenborchstraat. „Hij gaat cr ccn mooie eengezinswoning bou wen", weet Kcmpcr. Hoe dat nu volgend jaar met dc barbecue moet, weet Kcmpcr ook niet, maar hij is ervan overtuigd dat het wel goed komt. Niet alle bewoners van de nieuw bouwhuizen zijn onbekenden. Een van de buren van Kemper is naar zo'n huis verhuisd. En zoals dat gaat in deze buurt, wordt dan ccn helpende hand toegestoken. Kcmpcr heeft met dc handkar al les naar de overkant van dc straat helpen verhuizen. De buren zijn naar de overkant van de straat verhuisd, omdat de buurvrouw liever de straat niet uit ging. Toen het huis klaar was en alles was ver huisd, werd iedereen die geholpen had uitgenodigd om het huis in te wijden. Met zulk soort feesten worden de nieuwe bewoners na tuurlijk ook snel in dc buurt opge nomen. Voor mevrouw Krikkink is dit geen probleem meer, zij woont hier al dertig jaar en vindt het nog steeds een hele leuke straat. Al is er in die dertig jaar wel wat veran dert. „Het is toch iets meer ieder voor zich", vertelt ze. „Maar on danks de vele wisselingen in de buurt, blijft dc band hecht. Omdat er van alles in de straat woont gaat er ook wel eens ie mand weg, of er overlijdt iemand, maar dan zijn cr altijd weer snel nieuwe bewoners in dc buurt. Natuurlijk kun jc de straat in groepjes opdelen, maar toch is dc straat één groot geheel. Er is ook wel contact met de andere kant van dc straat, maar er mets opge drongen, iedereen wordt in zijn waarde gelaten. Als mensen niet mee willen doen, dan is het ook goed. Het is niet zo dat we elke dag bij elkaar koffie zitten te drin ken hoor, het is geen roddel- buurt", verzekert Krikkink pns. Ook is iedereen in dc buurt zeer behulpzaam. Het maakt niet uit hoe druk mensen zijn, er wordt al tijd tijd gevonden om te helpen.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5