M tlifeo 'nf° Gemeente Holten Gemeente de Sallandse Heuvelrug Opening Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug 23 augustus a.s.! I DONDERDAG 27 JULI 2000 Gemeentehuis: Smidsbelt 6. 7451 BL HOLTEN Teletoon 0548-37 38 39 Fa* 0548-36 10 25 E-mail-adres. gemholten«!daxis.nl (s v.p. onderwerp en persoon vw bericht bestemd is vermelden) Gemeenteweri: Waagweg 4. telefoon 0548-35 19 72. fax 0548-36 62 21 De gemeenteweri is van maandag to vrijdag geopend van 13.00 tot 15 30 uur en op zaterdag van 13 00 tot 15.00 uur. GEMEENTEBESTUUR Burgemeester drs. N. Gerzee Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid: Algemene en Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking: Personeel en Organisatie Automatisering: Recreatie en Toensme; Project Ontwikkeling Liezen en Project Herinrichting De Kol. ög OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE ONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1. Bouwvergunning is verleend voor: - plaatsen (tijdelijke) woonunit Boerendanssteeg 29: - bouwen/verbouwen woonhuis/boerderij Beumersteeg 2: - uitbreiden, vernieuwen en veranderen schoolgebouw Haarstraat 14;' 2. Kapvergunning is verleend voor: - 1 ceder Kerkhofsweg 3; - 1 kastanje Okkenbroekseweg 7: - 2 fijnsparren Geskesdijk 18a; -1 lindeboom Pastoriestraat 52: - 2 linden, 1 ceder, 1 sierkers en 2 fijnsparren Tuinstraat (locatie vm. Dorpsschool). Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over de uiterste indieningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlich tingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor: - gedeeltelijk veranderen en vergroten woonhuis Köllingserf 51 (14 juli 2000); - bouwen groen-labelstal (varkens) Jeurlinksweg 18 (14 juli 2000); - bouwen recreatiewoning Vianenweg 70 (14 juli 2000). met de secretaresse van het college van B&W, Zaken, onder telefoonnummer 37 38 39 (algemeen) of 37 3812 (rechtstreeks). HOLTER INFORMATIE PUNT Voor al uw vragen over arbeid, inkomen, welzijn, n. Ruimtelijke wonen (huur- en zorgsector) en zorg. Locatie en ef postadres: zie gemeentehuis Geopend op werkdagen van 8.30 tot 1230 uur Telefoon: 0548-36 27 04. SPECTRUM WONEN Postbus 123,7240 AC Lochem. tel 0573-22 21 44 BIBLIOTHEEK Rorikstraat 3. tel 36 64 14. fax. 36 64 1 7 Maandag en vrijdag van 14 00 tot 17 30 uur en van 18.30 lot 20.30 uur, woensdag van 10 00 tot 12.00 uur en van 14 00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 12 00 uur. In juli en augustus op zaterdagochtend gesloten. Bouwaanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeen tewerken, Smidsbelt 6 te Holten. dl BOUWPLANNEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 50, JVkESt LID 4, WONINGWET Vanaf 28 juli 2000 liggen voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de plannen ter inzage voor. - het bouwen van een erker aan de Bessinkpasstraat 1 te Holten; - het bouwen van een erker aan de Bessinkpasstraat 7 te Holten. - het bouwen van een voorraadhal aan de Keizersweg 75 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 50. lid 4, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schrif telijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken aan het colle ge van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 27 juli 2000. dl BOUWPLANNEN MET TOEPASSING VAN ARTIKEL 19, LID 3, EN ARTIKEL 19a, LID 4, WR0 Vanaf 28 juli 2000 liggen voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de plannen ter inzage voor: - het veranderen en vergroten van een woonhuis (bouwen/uitbouwen erker) aan de Bergmanstraat 38 te Holten; - het bouwen van een houtschuurtje aan de Buizerdweg 14 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 19, lid 3, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening juncto artikel 20, lid 1onder a1van het Besluit op de Ruimtelijke Ordening en artikel 19a, lid 4, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schrif telijk zijn zienswijze omtrent deze aanvragen kenbaar maken aan het colle ge van burgemeester en wethouders van Holten. Holten. 27 juli 2000 BOUWPLANNEN MET VRIJSTELLING ARTIKEL 19 WR0 Vanaf 28 juli 2000 liggen voor een periode van vier weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de volgende plannen ter inzage voor: 3 het bouwen van 103 recreatiebungalows aan de Landuwerweg 17 te Holten; 4 het bouwen van een vrijstaand woonhuis aan de Rijssenseweg (ongen.) (plan Dikke Steen) te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 19 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5, van de Woningwet.Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar maken aan het college van burge meester en wethouders van Holten. Holten, 27 juli 2000. vens niet worden vermeld. Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking kunnen later beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen de definitieve beschikking (vergunning). Holten, 27 juli 2000. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, H. de Blaauw, l.-s. de burgemeester, M. F. Spijker, l.-b. WET MILIEUBEHEER BEKENDMAKING ONTWERP-BESCHIKKING WET MILIEUBEHEER BEKENDMAKING ONTWERP-BESCHIKKING Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voorne mens zijn om positief te beschikken op de aanvraag van Holtens Constructiebedrijf (HOCOB) voor een oprichtingsvergunning Wet milieube heer voor de inrichting (een metaalbewerkingsbedrijf) ter plaatse van per ceel 17, Vletgaarsmaten te Holten. Aan de vergunning worden voorschrif ten/beperkingen ter bescherming van het milieu verbonden. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de hierop betrekking hebbende stukken liggen van 28 juli 2000 tot 25 augustus 2000 (gedurende vier weken) op elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage op de afde ling algemene zaken ter gemeentesecretarie van Holten. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tot laatstgenoemde datum kunnen schriftelijke bedenkingen bij ons college worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan burgemeester en wet houders van Holten, postbus 13, 7450 AA te Holten. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bijeenkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 37 38 42. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gege- Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 3:19, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht bekend, dat zij voorne mens zijn om positief te beschikken op de aanvraag van Kumagaya Kunststoffen voor een oprichtingsvergunning Wet milieubeheer voor de inrichting (een kunststofverwerkingsbedrijf) ter plaatse van perceel 17, Vletgaarsmaten te Holten. Aan de vergunning worden voorschriften/beper kingen ter bescherming van het milieu verbonden. De aanvraag, de ontwerp-beschikking en de hierop betrekking hebbende stukken liggen van 28 juli 2000 tot 25 augustus 2000 (gedurende vier weken) op elke werkdag van 8.30 uur tot 12.30 uur ter inzage op de afde ling algemene zaken ter gemeentesecretarie van Holten. Desgewenst kan een mondelinge toelichting op de stukken worden gegeven. Tot laatstgenoemde datum kunnen schriftelijke bedenkingen bij ons college worden ingebracht; zij moeten worden gezonden aan burgemeester en wet houders van Holten, postbus 13, 7450 AA te Holten. Ook kunnen in die periode mondelinge bedenkingen worden ingebracht; hiertoe zal een bije nkomst worden vastgesteld na telefonische afspraak, telefoon 37 38 42. Wie bedenkingen inbrengt, kan verzoeken dat zijn persoonlijke gegevens niet worden vermeld. Alleen zij die tijdig bedenkingen hebben ingebracht tegen de ontwerp beschikking kunnen later beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State instellen tegen de definitieve beschikking (vergunning). Holten, 27 juli 2000. Burgemeester en wethouders voornoemd, de secretaris, H. de Blaauw, l.-s. de burgemeester, M. F. Spijker, l.-b. Op woensdag 23 augustus wordt het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug in oprichting officieel inge steld. De gemeenten Hel- lendoorn en Holten en de ondernemers langs de Toe- ristenweg willen dit feest graag met u vieren. U bent woensdagmiddag 23 augustus van 15.00 - 20.00 uur van harte welkom op de Nijverdalse en Holter- berg. Kom naar ons Open Huis en beleef het Natio naal Park. De komende weken kunt u meer lezen over het Nationaal Park. Verschillende onderwer pen komen aan de orde zoals recreatie, educatie, beheer en praktische informatie over het park. Bovendien komt u iedere week meer te weten over wat u tijdens ons open huis kunt verwachten. Deze week is het thema recreatie en Staatsbos beheer. Rust en ruimte Een deel van het unieke gebied tussen Nijverdal, Haar- le en Holten krijgt eindelijk de status Nationaal Park. En dat heeft het niet voor niets. Het is een prachtig gebied met schit terende panorama's over de glooiende heidevelden en bossen. Het is ook de enige plek in Nederland waar nog een levensvatbare populatie korhoenders voorkomt. Staatsbosbeheer, één van de vele participanten in het Nationaal Park de Sallandse Heuvelrug, heeft "een goede gastheer zijn voor haar bezoe kers" hoog in het vaandel staan. Daarom speelt naast natuurdoelstellingen de recre atie een belangrijke rol. In het Nationaal Park zijn allerlei recreatieve voorzieningen gemaakt om u, als bezoeker optimaal van het gebied te laten genieten. In ons gehaas te land worden dit soort plek ken waar je tot rust kunt komen, steeds schaarser. Bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug Aan het begin van de Toeris- Parkeerplaaten bij Hotel/Restaurant Dalzicht. tenweg op de Nijverdalseberg in Nijverdal ligt het bezoekers centrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer (SBB). Het bezoekerscentrum lag eerst midden in het gebied aan de rand van de heide, maar is in 1995 verplaatst naar de rand van het gebied aan de weg Nijverdal-Zwolle (N35). Dit is onder andere gebeurd om auto's uit het gebied te weren. In het bezoekerscen trum vindt u een overvloed aan informatie. Informatie over natuur in het algemeen tot informatie over het Natio naal Park de Sallandse Heu velrug in het bijzonder. Expositie In de multifunctionele ruimte van het bezoekerscentrum is een wisseltentoonstelling te zien. Momenteel hangt er een expositie van natuur, land schap en wildfoto's die zeker de moeite waard is! Daarnaast is er de vaste expositie met onder andere maquettes, een diorama, kaarten en panelen. Hierdoor krijgt u een goed overzicht van het gebied. In de filmzaal kunt u kijken naar een natuurfilm of een diaklank beeld. Het diaklankbeeld duurt zestien minuten en biedt een goed beeld van het ontstaan, de planten- en dierenwereld en het werk van Staatsbosbe heer op de Sallandse Heuvel rug. Avontuurlijke ontdek kingstochten Tevens zijn er een aantal doe- dingen, zoals een voelspel, het geurenspel, een houtken- nisspel en een computerspel. Ook kunt u een vraag beant woorden over een voorwerp en daarmee een leuke prijs winnen. In het bezoekerscen trum zijn leuke cadeautjes te koop. Maar ook wandelkaar- ten en folders, waaraan u tij dens uw avontuurlijke ontdek kingstochten veel plezier kunt beleven. Met vragen over de natuur of over de recreatie kunt u terecht bij de medewer kers aan de balie. Speelbospad voor kinderen Voor de kinderen heeft Staats bosbeheer een speelbospad aangelegd. Dit is een route Foto: Liesbeth Verwoerd door het bos met allerlei speel toestellen die direct met de natuur te maken hebben. Daar naast zijn er allerlei puzzeltoch- ten uitgezet. Op verschillende plaatsen in het nationaal park staan bankjes en zijn picknick plaatsen. Excursies Bij het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer starten ver schillende wandelroutes. In het voorjaar zijn er korhoenderex- cursies. U kunt dan met de paardentram de baltsplaats bezoeken. De kans dat u kor hoenders ziet is dan heel erg groot. In de zomer zijn er 's avonds laat nachtzwaluwenex cursies. Wandelend in het duis ter komt u alles te weten over deze geheimzinnige vogel. De gehele zomerperiode is er iede re woensdagochtend een excursie meteen boswachter of gids. Hij vertelt dan over het ontstaan, de planten en dieren en het beheer van de uitge strekte bossen en heidevelden. Parkeermogelijkheden in het gebied Als u met de auto naar het park komt, kunt u de auto par keren op één van de parkeer plaatsen aan de rand van het park. In Nijverdal, op de Nij verdalseberg aan het begin van de Toeristenweg, bij hotel-restaurant Dalzicht is parkeergelegenheid. U kunt vanaf dit punt het gebied ver kennen, maar u kunt natuurlijk ook eerst een bezoek brengen aan het bezoekerscentrum Sallandse Heuvelrug van Staatsbosbeheer. Daarnaast is er een parkeerplaats bij res taurant Braakman- Noetsele en camping Noetselerberg vanwaar u te voet in circa 20 minuten naar het panorama bij de invalidenparkeerplaats kunt wandelen. Ook vanuit Haarle of Holten kunt u het gebied in. U kunt in Haarle uw auto parkeren bij de informa tie Schuur de Pas van de Ver eniging Natuurmonumenten. In Holten kunt u uw auto par keren bij Natuurdiorama Hol- terberg, restaurant de Wieien of 't Losse Hoes. In het Natuurdiorama krijgt u onder andere een mooie impressies van het gebied. Op de Holterberg is een dag recreatieterrein waar u de hele dag kunt doorbrengen. Als u wilt overnachten kan dat op het natuurkampeerterrein Twilhaarte Nijverdal. Parkeermogelijkheden mindervaliden Tussen het bezoekerscentrum van Staatsbosbeheer en het uitzichtpunt op de Noetselen- berg rijdt sinds kort een elek- trokar. Deze is bedoeld om mensen die slecht ter been zijn, naar het schitterende uit zichtpunt te vervoeren. Bij dit uitzichtpunt kunnen minderva liden parkeren. Hier is ook een rolstoelpad aangelegd. Open huis 23 augustus van 15.00 - 20.00 uur Op 23 augustus a.s. wordt het Nationaal Park Sallandse Heu velrug in oprichting officieel geopend. Kom naar ons Open Huis van 15.00-20.00 uur en beleef het Nationaal Park. Het middagprogramma staat in het teken van educatie en recreatie. U kunt een kijkje nemen bij het Natuurdiorama op de Holterberg en bezoe kerscentrum Staatsbosbeheer op de Nijverdalseberg. Voel, ruik en onderga de natuur! Op beide plekken worden rondleidingen gegeven. Ver der is er een informatiemarkt met 'groene informatie'- stands. U kunt een fiets lenen om al fietsend de omgeving te bekij ken. Als u een fiets wilt lenen, wilt u dan een identiteitsbe wijs meenemen? Uiteraard zijn er ook wandelroutes beschikbaar. Of wat dacht u van een ritje met de Heuvel bus? Verder zijn er (streek)- puzzel tochten voor jong en oud. En wie zijn ogen goed de kost geeft, kan met wat geluk het inmiddels in ons land zeer zeldzame korhoen zien. Wij hopen u te zien tijdens de open dag! Volgende week: onder andere meer over de dierenwereld van de Sallandse Heuvelrug Foto: Liesbeth Verwoerd n t I Dar Wie gek is op auto's verlangt er ooit naar een Mercedes, een Audi of andere kwaliteitsvicr- wieler te kunnen rijden. W ie zijn of haar tijd met compu ters door wil brengen, onder hen zijn er mensen, die voor eeuwig zweren bij de Mac of Macintosh, ook al bieden de huidige pe's dezelfde kwaliteiten en/of pres- taties. Maar goed, voor de Mac- fans is er goed nieuws m de vorm van de verschijining van De iMac voor dummies, 2de editie. Het is een vriendelijke en geduldige gids van de erkende Mac-expert David Poguc, die de- gebruiker vanaf het aanzetten meeneemt langs zaken als inter net, digitale filmpjes maken met de iMac DV, het opzetten van een netwerk in huis, je meer leert halen uit het web met Sherlock 2 en ga zo maar door. Voorafgaande technische kennis is niet vereist, wel een brandend verlangen om aan de slag te gaan met dit fraaie apparaat De gemiddelde lezer zal zich wellicht liter cl DESIGN PATTERNS Nederlandse oren krab er belang tellen bracht het Design Patterns, de Nederlandse editie uit. Het boek handelt over ele menten van herbruikbare ob jectgeoriënteerde software. De uitgave heeft: een schat aan in formatie over dit onderwerp vastgelegd, zodat ontwerpers niet opnieuw het wiel hoeven uit te vinden indien zij bepaalde ontwerpproblemen wensen op te lossen. Vier uitstekende soft- wareonrwerpers hebben 23 veel voorkomende patronen bij de kop gepakt, en presenteren die- in dit bock. Prima kost voor professionals, die er dagelijks mee tc ma ken kunnen krijgen of hebben. Stevig uitgevoerd en derhalve goed voor :f gebruik. Davilex lanceerde on langs Vakantie Racer, spectaculaire caravanracc naar Zuid -Frankrijk. Gevoelsmatig een beetje een kopie of een broertje den maar, en zien dat je als eer of zusje van ste aankomt op de camping in A 2 Racer, Zuid-Frankrijk. Regels mag je maar dan met een caravan met medeweggebruikers is niet achter de au nodig, zolang het maar dit spel to. Maar IS... goed, liet Men kan diverse routes volgen, programma en racen kan met diverse figu ren, zogeheten tuil-karakters. minder spec taculair om. De iroedkooppste last-minute Gewoon de aanbieding? Wellicht thuis blij handel in ven, en achter |e pc dit spel spe pakken, rij len.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4