'■m Weer ongeluk op kruising Kolweg met Rijssensestraat Onderbouw Waerdenborch krijgt weer verkeersles Medische DIENSTEN DIENSTEN 3«Or .:M. BRIEVEN Voorwerpen Kerk Burgerlijke STAND WEEK Keurige tweede plek voor Marcel Grondman en Björn Meinders I DONDERDAG 27 |U[.I 2000 Holtens NIEUWSBLAD Veel deelnemers fietstocht MAC De belangstelling voor de afgelopen zondag door MAC de Holterberg gehouden vakantiefietstocht was weer groot. Aangemoedigd door mooi fietsweer stapten 232 deelnemers op de fiets voor een tocht van 42 kilometer. Iedereen was erg enthousiast over de mooie en afwisselende welke door de Beuseberg, over de Borkeld, de Friezenberg, langs Het Diependaal, richting Enter, naar de stop voor een broodje ge zond bij de aan de Regge gelegen biologische boerderij 't Exoo van de familie Busger op Vollcnbroek leidde. Van hieruit ging het via Rectum, Notter, Zuna en de Ligtenberg weer terug naar het MAC-clubhuis 't Stuurhuus. Voor de meeste deelnemers was het tussen Rijssen en Enter een geheel onbekende omgeving, met toch mooie fietspaden. Van de deelnemers kwam evenals vorig jaar ongeveer de helft uit Holten en de andere helft uit om liggende gemeenten. De vakantie gasten, die in Holten verbleven, lieten het evenals voorgaande ja ren met zes deelnemers wat afwc- Achtervolging: vakantie gered Op het moment dat de vrouw van het echtpaar even naar het toilet ging en een tas aan een stoel bleef hangen, zagen twee dieven kans om de tas van de stoel weg te nemen, ondanks dat de man aan het tafeltje zat. j Geheel ontgoocheld ging het echtpaar toch nog verder op va- j kanrie, nadat aangifte was gedaan bij de politie. Na enig zoekwerk trof de politie de tas met goederen, waaronder identiteitskaarten aan op een an dere parkeerplaats langs de Al in een vuilnisbak. Het geld en een mobiele telefoon bleken wegge - j nomen te zijn, maar voor de rest was alles nog aanwezig. Een achtervolging, dit keer op de benadeelden, werd. ingesteld. Deze konden precies op de grens van Nederland en Duitsland len. Op het gemt achterhaald worden, waarna het ten ze er alles vai stel toch nog met een opgelucht hebben cr vol van gevoel hun vakantie kon vervol- We zijn ook blij i gen. van het Zilverzt •Ij. ff 11B K rfi'. Holten krijgt toch basketbal Vervolg van voorpagina Haico heeft door zijn enthousiasme zijn hele familie voor basketbal warm gekregen. „Mijn vader is voorzitter van dc Jugglers in Enschede, waar ik in speel. Mijn zusje Speelt in de ere divisie. Toen ik op 10-jarige leef tijd kon kiezen tussen tafeltennis of basketbal koos voor het laatste. En daar heb ik tot op heden nog geen moment spijt van gehad." Bato krijgt met Haico Kuut beslist een heel goede en gedreven trai ner in huis, hij traint ook de sclcc- tietcams van dc regionale oostelij ke selectie. Bij gewestelijke wed strijden is zijn team, jongens van 13 en 14 jaar, tweede van Nederland geworden. Daar is hij best een beetje trots op. Voor andere sporten dan basket bal heeft Haico geen tijd. „Ik heb wel eens geschaakt, maar dat haalt niet bij basketbal. Daar leef ik voor, ik zou als dat kan wel trainer van beroep willen worden in dc toekomst. Dat lijkt me echt fan tastisch. Zoals ik het nu bekijk, wil ik me tot met m'n laatste snik met mijn sport blijven bezig houden." Rabobank geeft ton aan projecten Het is al veel langer bekend en e willen met in herhaling val- centehuis wc- n. Dc kranten gestaan, met dc aanleg- .dtrace. En hopen dat dc rondweg cr snel komt. Maar op dc kruising Kolweg Rijssensestraat ge beuren nog steeds veel onge lukken. Het is een gevaarlijke kruising, mensen letten niet goed op. Daarom is het wel goed, zolang de situatie nog niet veranderd is. nogmaals de aandacht op de ze kruising te vestigen", vertelt de heer Bultman. In zijn c-lektrozaak vlakbij dc kruising heeft hij al heel wat ongelukken zien gebeuren. En vorige week weer een. „De be wonerscommissie van de straat heeft er vertrouwen in dat het met de rondweg hier een stuk veiliger zal gaan worden." (Foto: Rtnus Vrijdag) Wanneer men vragen heeft over het Rabo Projectenfonds of een aanvraag wil indienen, kan contact op worden genomen met Bianca Kuiphuis, telefoon 37(1701. De volgende vergadering vindt plaats op 23 oktober, aanvragen voor deze vergadering dienen voor 20 september binnen te zijn. Helm behoedt fietser voor erger Twee wielrenners zijn afgelopen weckend op de Molcnbelterweg met elkaar in aanraking gekomen waarna een van beiden lelijk ten val kwam. Dankzij het dragen van een helm werd erger letsel voor komen. De helm was behoorlijk beschadigd. Het hoofd van dc fietser was er een stuk beter aan toe en vertoonde slechts een klei ne bult. Onder meer gemeente en scholengemeenschap tekenen convenant Gemeenteraadsverkiezingen Rijssen/Holten Ingezonden De gemeente, Scholenge meenschap De Waerdenborch en het Regionale Orgaan voor dc Verkeersveiligheid in O- verijssel hebben eind vorige week het Vevo-convenant on dertekend. Vcvo staat voor Inbedding van verkecrseducatie in het voortge zet onderwijs. Bij dc onderteke ning was ook een vertegenwoor diger van 3VO (voorheen Veilig Verkeer Nederland) aanwezig. I In het convenant zijn afspraken vastgelegd die het belang van een structurele aanpak van verkecrse ducatie \oor jongeren in dc leef tijd van 12 tot 16 jaar onderstic- pen. Voor het aanstellen van een Verkeerscoördinator Voortgezet Onderwijs cn dc aanschaf van materialen en vcrkcerscducaticvc activiteiten krijgt dc scholenge meenschap geld. Om het project tot een succes te maken, zal er worden samengewerkt lussen de gemeente, dc scholengemeen schap en 3VO. Begin dit jaar zijn er zeven bijeen komsten geweest over duurzaam veilig. Wethouder Delahaijc was j bij enkele van deze bijeenkomsten aanwezig. De belangrijkste ondcr- werpen op deze bijeenkomsten j waren de inrichting van de open bare ruimte, educatie cn handha- vm8- j De educatie van nu richt zich op I het basisonderwijs. Daarna halen caat of een rijbewijs, maar daar tussen, in dc leeftijdsgroep van 12- tot 16-jarigen, zit een enorm gat volgens de ondertekenaars. „Terwijl juist deze leeftijdsgroep; I overstapt van het beschermende I basisschoolonderwijs naar bet voortgezet onderwijs. De weg naar school verandert en wordt vaak langer. Verkeersongevallen zijn in deze leeftijdsgroep doods oorzaak nummer écn cn jaarlijks vallen cr 150 tot 175 gewonden", weten ze. „Op het gebied van ver keersveiligheid zijn er aardig wat speerpunten naar voren gebracht, zoals alcohol cn snelheidscontro les. Educatie was niet een van die Vele inwoners van Rijssen en Holten zullen langzamerhand wel weten dat wij als Holtense kiesvereniging Gemeente belang altijd tegenstander zijn geweest van de samenvoeging van deze beide pieel tot taak om als plaatselijke politieke groeperingen de pro gramma's van de grote landelijke partijen zoveel mogelijk te corri geren en aan te passen aan de lo kale s' II 'etbouder Deiabaije en rector run Minderhout ondertekenen bel com mant waarin afspraken slaan voor een structurele a, pak ran verkeerseducatie voor jongeren ran 12 tot 16jaar. (Foto: Gert Perdon) speerpunten." De bedoeling is on der meer om jonge fietsers vet - keersbewuster te maken. Dit zal gebeuren in samenwerking met dc scholengemeenschap. „Ook bij ons is het een erkend probleem", aldus rector Van Minderhout van de scholenge meenschap. „Het is vooral een mentaliteitsprobleem; dc kinde ren moeten leren rekening tc hou den met een ander. Ook dc ou ders zullen actief in het |iro|cct worden betrokken. Door middel van gesprekken met ouders cn leerlingen, moet duidelijk worden gemaakt hoe belangrijk bepaalde- zaken zijn. Ook zal cr tijdens de- lessen aardrijkskunde, verzorging en maatschappijleer aandacht aan het onderwerp worden besteed. Een van de leraren zal als coördi nator gaan optreden. Daarnaast zullen met medewerking van de politie curatieve acties worden ge houden. Leerlingen zullen wor den aangesproken op hun gedrag cn mogelijk wordt er nog een stapje extra gedaan. Er zal dus ook een nauwe samenwerking met de politie plaats moeten vin den met betrekking tor het kiezen van strategische punten, het bekij ken van het gedrag van de leerlin gen en het ingrijpen." Waarschijnlijk zal het project na de vakantie ook in Enschede, Almelo, Oldenzaal, Haaksbergen, Nijverdal, Losser en Denckamp ook van start gaan. De gemeente stelt voor dc ko mende drie jaar drieduizend gul den ter beschikking voor dc coör dinator. Daarnaast zal nog dui zend gulden ter beschikking wor den gesteld voor materiaal. Dc school verdubbelt dit budget. Gevonden voorwerpen: Een zwart horloge, een sleutelbos met bruin etui, een autosleutel en een mobiele telefoon. Verloren voorwerpen: Nylon jack, grijze Gazelle dames fiets, donkerbruine portemonnee niet inhoud, een tweede bruine portemonnee, een huissleutel aan hanger in de vorm van een cola flesje en een blauwe met inhoud. Maar de overheden in Zwolle en in Den Haag beslissen anders en houden daarbij geen rekening met de gevoelens van de inwoners van beide gemeenten Te verwachten is dat de laatste be slissing, namelijk van dc Eerste Kamer, op 12 september zal val len. Het is niet anders, Ge meentebelang zal daarom zondcr wrok en met: alle energie aan de verkiezingen van 29 november Holtenaren zijn al meer dan twin tig jaar vertrouwd met Gemeentebelang, dat men zo'n 28 procent van de stemmen en vier zetels in een raad van dertien dc grootste politieke groepering in Holtens is. Voor Rijsscnarcn is een lokale partij iets nieuws en daarom is enige toelichting gewenst: itebclang stelt: zich princi- Nieuwe stoomcleaner en rioolontstopper Op kort termijn rijden cr in Holten ten behoeve van gemeen tewerker. een nieuwe rioolonstop per cn stoomclcancr. De stoom- cleaner gaat onder nicer gebruikt worden voor het schoonmaken van het gemeentelijk wagenpark. Er is gekozen voor voertuigen met een elektrische start. Wederom dronken Een automobilist waarvan twee weken eerder het rijbewijs was in gevorderd in verband met over matig alcoholgebruik werd door de politic aangehouden terwijl hij in zijn auto rond reed. Ook voor dit misdtijf/.al dc bestuurder nu verantwoording af moeten leggen bij dc rechter. In veel gevallen wordt dc rijontzegging rigoureus verlengd. itebclang kan dit beter doen dan alle andere partijen om dat ze onafhankelijk is van de lan delijke partijbesturen, en daarom de beste mogelijkheden heeft de belangen van de plaatselijke be volking te behartigen. Gemeentebelang krijgt bij de ge meenteraadsverkiezingen altijd stemmen van mensen die bij de Tweede Kamer cn de provinciale verkiezingen op dc andere partij en hebben gestemd cn moet deze kiezers dus verwerven door dc kwaliteit van haar programma cn niet door dc roem van haar lande lijke partijleiders. Het is mij een genoegen te kun nen meedelen dat al onze vier hui dige raadsleden spontaan hebber. erklaard met al bun ervaring mee te willen doen aan de actieve poli tiek in de nieuwe gemeente. Voor dc Rijssenaren: het zijn iri alfabeti sche volgorde. Mevrouw L.M.P. van Dijk, E.M. van Schooten, WA. J. ter Schure, W.H. Drs. J. Soepel Voorzitter Gemeentebelang Holten .Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizcrsweg 32, telefoon 36355.3. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 1 i .00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon .36111 i Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 17.00 uur, zon- cn feestdagen van 11.00 tor 11.30 en van 16,00 tot 16.30 uur. Buiten dc openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer dc assistente in de apotheek is. Tandarts 29 - 30 juli: W. Pot, Goor ,tel. 0547 - 272279. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatic Holten, Houtweg 18, tele foon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefonische afspraak, tel. 362004. Dierenartsenpraktijk Holten, S. Minncma, Larenseweg 54, tele foon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: zondag 30 juli: 9.30 uur, ds. A.J. I.ccrink. Nevendiensten: 19.00 uur, ds. A.F.U. Braakman, Markelo. Eerste collecte; diaconie. Tweede collecte: kerkvoogdij. Oppasdienst: Mevrouw Schuppert, Milde Beldman. Evangeliegemcente De Loofhut: zondag 10.00 uur samen komst cn 19.00 uur bidstond. Dijkerhoek: zondag 30. juli: 9.30 uur: ds. J. Scheffer, Okkcnbroek. Gereformeerde kerk: zondag 30 juli: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. F. van der Weij, Rijssen. Kindernevcndicnsten: Groep 2,3 en 4 o.l.v. Truus Hulsman; Groep 5,6,7 en 8 oJ.v. Erna Ni|kamp. Eerste collecte: kerk. Tweede collecte: rente cn aflos- sing. Diessenplas: woensdag 2 augustus: dhr. Vogelv Katholieke kerk: Holten: zondag 30 juli: 10.00 uur. Communieviering, voorganger leden werkgroep liturgie. Nieuw Heeten: zaterdag 29 juli: Communieviering, voorganger leden werkgroep Liturgie. Zondag 30 juli: 9.00 uur, Eucharistieviering, voorganger Pastoor Kademaker. Okkenbroek: zondag 30 juli: 9.30 uur, Prof. Dr. JI. ten Velde uit Paterswolde, Uitgangscollecte: Nederlandse Gideons. Tent10,00 uur, pastor W. Bun. Geboren: Lambert Herman z\ B A Nijland cn H.W. Paalman. Laurie dv G.Jansen enJ.H. Sluiter. Overleden: F.W. Groteboer, oud 56 jaar. C. Kroon-Bakkcr, oud 95 jaar. JAV.W. Bluemink, oud 72 jaar. Ondertrouwd: J.J.M. Klunder enJ.I.M. Middcnkdorp. F.W.W .11. Baron van Coeverdcn cn G.E. ten Veen. M. Heringa en H.R. Kolkman. Gehuwd: J.M. Koetsieren K. Bakir. Maandag Vorige week hadden wc in de ochtend cn morgen veel wolkenvel den die vanaf de Noordzee over ons land trokken. In het begin van de middag viel er af en toe wat lichte neerslag. Doordat de bewol king overheerste kwam de zon niet aan bod. Nog steeds bepaalde een noordwestelijke stroming ons weer met aanvoer van vochtige koele lucht. En zo moeten we nog wachten op dc zomer. Dinsdag In de vroege ochtenduren viel er nog een lichr regenbuitje: leverde 1.0 mm neerslag op. Espelo noteerde 0.8 mm. De morgen verliep met veel wolkenvelden, een enkele opklaring en weinig zon. In de middag bleven dc wolkenvelden de boventoon voeren, zodat er voor dc zon niet veel ruimte was. Een hogedrukgebied 1020 Hpa boven de Britse Eilanden hield boven onze omgeving een noord westelijk stroming in stand. Het werd 16.1 graden. Woensdag Liet de zon zich heel even in de vroege ochtend zien. Daarna veel bewolking, de bewolking was soms zo dik dat er af en loc wat regen en motregen uit viel. 's Middags hadden we een afwisseling van veel wolkenvelden en nu en dan zon. Er stond een matige noordwesten wind. Met een temperatuur van 18.3 graden voelde het aangenamer aan dan we laatste tijd gewend waren. Donderdag Waren in dc ochtend cn dc morgen de wolkenvelden de zon nog de baas. At cn toe kwam ze tc voorschijn tijdens een opklaring. Later lukte het beter met de zon, In dc middag hadden we dan weer pe rioden met zon cn dan weer velden met platte stapelwolken. We konden eindelijk weer een warme dag noteren; dit was al weer veer tien dagen geleden. De temperatuur bedroeg 22.6 graden. Vrijdag Hadden wc in dc ochtend en in het begin van de morgen eerst laag hangende bewolking. Daarna stapelwolken en wolkenvelden afge wisseld door geregeld zon. Nog steeds hadden wc vochtige lucht met aanvoer vanaf de Noordzee. De middag verliep aardig; er waren flinke brede opklaringen afge wisseld door perioden met zon. De wind was matig en kwam uit het noordwesten. Het was met een temperatuur van 21.7 graden best aangenaam buiten. Het inter sidecar team Grondman en Meinders uit Holten hebben afgelopen weekend de voorlaatste O.N.K. gereden in St. Isidorushoeve. Dit is het thuiscircuit van Marcel Grondman en Björn Meinders. Met de tijdtraining hebben ze de derde tijd neergezet Net achter de combinaties Janssen/Janssen en Sodercjvist/Sykvan, maar voor illemsen Ten Have. Na dc start van de eerste manche leken Marcel en Björn slecht weg tc komen, maar schijn bedriegt ze cn kwamen dc eerste ronde vlak achter dc koplopers Janssen/Janssen door. Ze bouwden al snel een grote voorsprong op de achterblijvers. Nu kon alleen onaan- dachtzaarnheid of machinepro blemen ben van de tweede plaats afhouden. Maar Marcel cn Björn beleven goed geconcentreerd rijden waar door ze in de eerste manche als tweede over dc streep komen. In de tweede manche leek weder om dc start niet goed, maar weer na dc eerste doorkomst reden zc nu vlak achter de koplopers Soderqvist/Sylwan. Met achter Marcel en Björn de combinatie Willemsen/Ten I-Iave, Kops/Wijs cn Janssen/Janssen. Na enkele ronden haalde de com binatieJanssen/Janssen hen in en reden ze op een derde plaats/ Maar als dan Sodcrcjvist/Syhvan' met motorproblemen uitvallen, eindigden ze nog als tweede. Dc eerst volgende wedstrijd did door Marcel en Björn gereden zal; worden is de laatste O.N.K. ïrf Lochem op 20 augustus. Theoretisch kunnen zc nog" Nederlands kampioen worden, dus steun kunnen ze zeker gebrui-; ken. En voor de steun in St. Isidorushoeve wil het duo ieder een bedanken. De start van dc eerste manche valt om ongeveer 13.30 uur, waar na het starthek voor dc tweede; manche valt om ongeveer 16.00'

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3