Kuut: 'In elke gymzaal zit een basket en dan geen basketbal!' Holtens Nieuwsblad André en Cisca niet verhuisd en toch een ander adres... Rabo Projectenfonds steunt gemeenschap Groot feest op de Kalfstermansweide IN DIT nummer Het weer Kampvuur en broodjes bakken bij recreatiewerk U ontvangt een fraaie BON Jongeren van 12 tot 16 jaar I krijgen weer vcrkcersles op I school. Daan-oor is speciaal een convenant ondertekend. I De zomerseric In de straat heeft deze week een bezoek I gebracht aan de I aardenborchstraat. Vrijdag tot en met zondag Buien Af en toe zon en kans op een en kele bui. Wijdag, zaterdag en zon dag hebben wc overdag wolken velden of stapelwolken afgewis seld door opklaringen en enkele buien, er za! niet al te veel zon zijn. De temperaturen liggen rond de 20.0 a 21.0 graden. Dit weerbeeld wordt veroorzaakt door een ho- gedrukgebied tussen IJsland en Scandinavië, het heeft weinig in vloed op ons weer, maar zorgt er wel voor dat samen met de de pressies in onze omgeving de Bntse Eilanden, Noordzee gebied en Zuid-Scandinavië voor een west tot zuidwestelijk stroming. Daarmee wordt vochtige maar geen koude lucht aangevoerd. Het is geen stabiel weer, de lucht is onstabiel van opbouw, zodat dat er enkele buien kunnen vallen. Echt hondsdagen weer. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina Hottens Nieuwsblad DONDERDAG 27 JULI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Het interkerkelijk recreatiewerk op de Borkeld gaat de vijfde week in. Zaterdagavond is er vanaf 20.00 uur een open avond met kampvuur en broodjes bakken. Zondag is cr om 10.00 uur een kampdienst met als thema Getikt. Voorganger in deze kampdienst is pastor Bun. Het thema dat vol gende week centraal staat is Hallo, is daar iemand?. Maandag tot en met vrijdag zijn er kindermorgens van 10.00 tot 12.00 uur. Maandag is et om 14.30 uur een speurtocht en 's avonds is er om 20.00 uur klootschieten. Dinsdag wordt 's middags om 14.30 uur een douanespcl gehouden. Woensdagavond om 19.00 uur is cr een barbecue. Hiervoor dient men zich uiterlijk dinsdagavond op te geven. Donderdagavond is cr om 19.00 uur een kindergriezcltocht en om 22.00 uur een spooktocht. Kinderen onder de 12 jaar kunnen on der begeleiding mee. Vrijdagmiddag om 14.30 uur is cr hutten bouwen. Elke doorde weekse dag is cr van '18.45 tot 19.00 uur een kleutcrkwartjc voor de allerkleinsten. Hollens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hij/rij betaalt voor dit abonnement f 79,40per jaar (betaalwijze: per acceptgiro f76,75 per jaar (betaalwijze: automatisch) Reeën onbedoeld naar poelier Een ree heeft afgelopen zon dag overleden op het moment dat deze de Rijssenseweg over stak terwijl een automobilist uit Vriezenveen al heel dicht genaderd was. Dit gebeurde in de vroege mor gen, toen de automobilist onder weg was naar zijn werk. Het ree werd door een poelier opgehaald. Een andere ree legde de volgende morgen het loodje op de AI, toen deze op de autosnelweg werd aan gereden door een Duitse perso nenauto. Ook dit dier werd door de poelier opgehaald. Auto gejat in Dijkerhoek Een Holtenaar parkeerde afgelo pen week aan het begin van dc avond zijn auto op ccn parkeer plaats in Dijkerhoek. Bij terug komst op dc plaats waar hij zijn auto geparkeerd had, bleek er niets meer te staan. De gestolen auto betrof een opvallende Nissan Patrol met op alle vier de portieren een afbeelding van een varkenskop. Bewoner krijgt grond terug Naar aanleiding van zijn schrijven krijgt de heer G. van Lemel aan de Borkeldsweg en kele kubieke meters grond van dc gemeente Holten. Deze grond, die Van Lemel be loofd was, was na het opschonen van de sloot langs dc Borkeldsweg per ongeluk bij de buren bezorgd. Met dc levering van de vrachten grond wordt deze fout hersteld. Aankleding klassen vóór schooljaar De aankleding van de nieuwe klassen van de Haarschool komt voor het begin van dc nieuwe schoolperiode voor elkaar. De zaak was verkeerd ingeschat, het negende lokaal was door de klas senverkleining en groei van het aantal leerlingen eerder nodig dan gedacht. Daardoor was het bud get voor de aankleding met gor dijnen, vloerbedekking en meubi lair nog niet aanwezig voor de openbare basisschool. Wegen door Reef hersteld De gemeente geeft de firma Reef opdracht tot het verbre den en herstellen van de Borkeldsweg en de Markeloseweg tot de gemeen tegrens. Ook dc Lichtenbergerweg wordt verbreed met een verstevigde berm. Het geld hiervoor komt uit de reservering op dc begroting. De verbreding wordt uitgevoerd met grasbctonstencn. Dc stenen verstevigen de wegkant, maar het gras kan door dc gaten groeien, zodat dc wegkant een natuurlijk j aanzien houdt. Dc verbreding in het buitenge bied is nodig omdat de landbouw voertuigen steeds groter cn zwaarder worden. Ook aan de Pasmanweg is een dergelijke ver breding al uitgevoerd. Met dc uit voering van dc werkzaamheden wordt zo snel mogelijk een aan vang gemaakt. Waerdenborch gaat samenwerken Met ingang van 1 augustus 2000 treedt Scholengemeenschap Dc Waerdenborch toe tot het Regionaal Samenwerkingsverband VO/SVO Twente. Dc rector wordt gemachtigd om namens het college de overeen komst te tekenen. Deze coetrc- j ding is een eis van rijkswege. De I fusie met liet openbaar onderwijs bc-staat al langer, nu komt daar ook het bijzonder onderwijs bij. Het gaat in dit geval in bet bijzon der om het voorbereidend onder wijs voor leerlingen met leer- cn gedragsproblemen. Als het goed is snijdt het mes aan twee kanten: cr komt extra geld van het rijk na de fusie en de leerlingen krijgen meer keuzemogelijkheden binnen het onderwijs. Zeven projecten maken kans om geld te krijgen uit het Rabo Projectenfonds. Dit fonds, opgericht door de Rabobank Holten-Markelo ter bevorde ring van projecten gericht op de lokale gemeenschap, stelt jaarlijks honderdduizend gul den beschikbaar. Een uit leden van de bank be staande commissie beslist over dc toekenning van tachtigduizend gulden aan de verschillende inge zonden projecten. Tijdens dc algemene vergadering van Rabobank Holten-Markelo beslissen alle aanwezige leden over dc resterende twintigduizend gulden. De zeven projecten die op steun van het Rabo Projectenfonds kunnen tekenen zijn: Stichting Kinderboerderij Dondcrtman voor het uitbreiden van dc be staande kiosk, het IVN afdeling Markclo voor de realisatie van een eigen onderkomen, de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen voor het vol gen van een computercursus, de Stichting Kunst op School voor het uitvoeren van projecten op basisscholen, de Stichting Jeugd Activiteiten Markelo voor dc aan leg van een skatebaan cn ccn ver hard speelveld, dc Stichting Oudheidkamer Hool't voor dc in richting van opslag -en reparatie- ruimte 'n Spieker en de Stichting Kunst Cultuur voor de uitvoe ringvan een Fiets -en Kunstroute. Lees verder op pagina 3 Andre en Willemen voor be! bordje van de Onde(r)nemersweg. Zonder te verbuigen werdsqjn adres veranderd van Broekweg in Ondememersweg. Waarom? Hij heeft geen idee. (Foto: Riit/ts Vrijdag) Andrc en Cisca WiUemsen wo nen binnenkort zomaar op een ander adres. Sinds maart dit jaar wonen zij aan de Broekweg 12 in Holten. En daar is geen verhuizing aan te pas gekomen, zelfs niet van dc brievenbus. „Begin juli kregen we een brief van de gemeente, waarin ons werd medegedeeld dat wc met in gang van I september aan de Ondernemcrswcg 5 in Holten wonen. Ja, daar keken we wel even vreemd van op. En wc hoe ven cr geen stap voor te verzetten. Wc blijven exact op dezelfde plaats in hetzelfde huis", vertelt André 'illemsen met een lach. „De gemeente beeft heel netjes bericht van het nieuwe adres ge stuurd aan instellingen zoals F.don, KPN, politie en water schap, maar niet aan mijn familie cn vrienden. Want behalve van officie instanties krijgt een mens ook nog wel eens privépost. Sinds eind juni hebben we het eindelijk voor elkaar dat iedereen ons nieu we adres hier weet. En nu dit", verzucht hij. De chef-kok van de Preuverieie van Enkco is met zijn vrouw naar Holten gekomen omdat het wo nen in V ierden hen niet goed be viel. ..Voordat ik bij Enkco ging wer ken, woonden wc in Lelystad. Door mijn andere baan zochten we een huis in dc buurt; dat werd Wierden. Maar daar konden we niet aarden. Verhuizen dus maar weer. Nu hebben we een huis in Apeldoorn gekocht, maar als tus senoplossing verblijven we tijde lijk in Holten. En ik moet zeggen dat ik het hier veel leuker en ge zelliger wonen vind dan in Wierden. Mijn vrouw denkt daar De familie WiUemsen woont in een oude woning, die op het be drijventerrein Vlctgaarsmatcn is komen te liggen. „Door dc werk zaamheden op het nieuwe bedrij venterrein is mijn oprit een aantal keer verlegd. Eerst woonden we in een landelijke omgeving, die- verandert langzamerhand in in dustrieterrein. Alleen op zondag is het nog rustig, maar boeiend is het wel al die bedrijvigheid. Nu is de Broekweg afgesloten en loopt onze oprit naar een nieuwe weg, die door dc gemeente Ondc-rncmcrswcg is genoemd. Ik snap het allemaal best, maar het is voor ons knap lastig. Op het naambordje van de nieuwe weg staat trouwens Ondenemersweg. Foucje of grapje?" De familie WiUemsen dubt cr nog over of ze nu weer verhuiskaarten moeten gaan sturen. Begin vol gend jaar hopen ze te verhuizen naar Apeldoorn. „Ik denk dat we de zaak maar op z'n beloop laten. Voordat bet nieuwe adres bij iedereen bekend is, hebben we waarschijnlijk al weer een ander. Dat kan knap las tig worden. Gelukkig weet de postbode ons vanaf het begin goed te vinden. Misschien houdt hij dat nog wel een half jaartje vol", besluit André zijn vreemde verhaal over dc 'gedwongen' ver huizing. Nieuw initiatief van de SV Bato: Basketbal in Holten Met ingang van het nieuwe set- zoen start Haico Kuut met bas ketbaltraining in Holten. En dat is bijzonder want onze ge meente is een blinde vlek op de basketballkaart. Maar als de voortekenen niet bedriegen zal dit spoedig gaan veranderen. In elk geval begint Haico enthou siast met de training voor jonge ren vanaf 10 jaar. De eerste trai ning is op zondag 3 september in de gymzaal aan de Lage weg. Van 9.00 tot 10.00 uur mogen de meis jes van 10 tot 14 jaar. van 10.00 tot 11.00 uur is het tijd voor jon gens van 13 en 14 jaar en van 11.00 tot 12.00 uur is de hal be-- schikbaar voor jongens van 11 cn 12 jaar. In dc Bato infoklapper, die bin nenkort bij elk huis in dc brieven bus valt, wordt ook melding ge maakt van deze nieuwe loot aan dc oude Bato-stam. Basketball is life staat óp het T- shirt van Haico en dat meent hij uit de grond van zijn hart. In Enschede geeft hij basketbaltrai ning cn speelt hij bij de Jugglers; goochelaars met de basketball. „Hei verbaasde mc dat er in Holten geen basketbal werd gege ven. Er zijn bier zoveel sporten. In elke gymzaal zit een basket en dan geen basketbal! Dat kon niet. Twee jaar geleden ben ik begon nen met basketbal hier in het dorp, dat was een eigen initiatief. Er was wel belangstelling; dertig, veertig man, maar ik kon niet door gaan met de training omdat Tot Overwinning. Ei zijn maar weinig mensen die dat weten. Zelf wist ik het ook niet toen ik be stuurslid werd." Haico Kuut is als leraar verbon den aan de Haarschool. Na de va- kantic staat hij in groep zeven voor de klas. „Die kinderen heb ben precies de goede leeftijd om met basketbal te beginnen. Op 10- en 11-jarige leeftijd is de mo torische ontwikkeling en vaardig heid zo, dat de jeugd in staat is plezier aan basketbal te beleven. Ik wil met de training serieus aan de gang gaan. Dc jongens cn meisjes kunnen eerst komen ki|- ken cn twee proeflessen mee draaien. Natuurlijk zijn ouders van harte welkom. Vinden ze het leuk, dan ga ik hen het spel vanaf het begin goed leren. Dt fundamentals zo als we bij basketbal zeggen. Als het eenmaal loopt, wil ik naast re creatieve ook wedstrijdtraining gaan geven. Dan oefen wedstrijden spelen tegen andere clubs in de omgeving." Haico droomt ervan om met een team uit I loltcn in de competitie mc-e te spelen, maar realiseert zich wel dat dat nog zeker een aantal jaren zal duren. Maar basketbal is voor hem echt het einde. „Het is zo spannend, er wordt zoveel ges coord, er is zoveel actie en spekta kel, zelfs tot de laatste seconde. En het is een teamsport; je moet met vijf man goed samenwerken." Lees verder op pagina 3 j In Holten is het deze week groot I feest: kermis! Op de I Kalfstermansweide is het dan ook een drukte van belang. Alleen was het dinsdagmiddag iets minder druk; dc regen wist van geen op houden. In de tent is het elke avond feest met een drivc-inshow en op donderdagavond ccn optre den van Henk Wijngaard. Voor zaterdag geldt: twee kaarten opha len cn maar één betalen. (Foto: Gert Perdon) Eindelijk kan Hollen basketballen. En dat onder leiding van Haico Kimt. (Foto: Rinns Vrijdag) mijn baan drukker werd. Nu is dat wat rustiger, prima moment dus om weer met baskctbaltraining te beginnen. Hendri Bronsvoort, de gymlccrkracht van de basisschool, raadde mij aan om dc training sa men met Bato tc beginnen. Dat vond ik een heel goed idee", zegt hij enthousiast. Ook Pier van RicI, bestuurslid van de vereniging, is het daar helemaal mee eens. „Bij Bato beginnen wc in september met een aantal nieu we spotten. Voor basketbal zien we beslist ccn toekomst. En Haico heeft meteen een grote or ganisatie achter zich, dat is voor hem ccn stuk gemakkelijker", ver telt hij. „Bovendien kent iedereen in Holten dc SV Bato. Er zijn maar weinig mensen hier die nooit lid van Bato zijn geweest. Dc naam Bato is een afkorting de letters staan voor: Bij Aanhouding

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1