'Onderweg heb ik zo veel plezier gehad' Dominee Leerink predikt reeds 25 jaar op de kansel mm imcars/ *'A Holtens Nieuwsbl ïH tegen enkelvoudige anbesteding riolering ramp treft Jan Manenschijn ermis op K'weide ril *11 IN DIT nummer U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. "Sb- Holtens Nieuwsblad ie ONDERDAG 20 JULI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 meentcbelang Holten (GH) jrincipieel tegen een enkel- adige onderhandse aanbe- ding voor de aanleg van rio- ing in agrarisch Borkeld. dat de meerderheid van de Tiecntcraad akkoord is ge in met opdracht verlenen Lareco BV uit rdenberg, heeft de partij brief naar het college van deputeerde Staten van de ivincie Overijssel hierover stuurd. Igens fractievoorzitter W'.A.J. Schurc van Gemeentebelang ft de gemeenteraad met deze dkeuring in strijd gehandeld t een besluit die zij in 1996 :n werd de aanbestedingsnota tgestcld, waarii! werd opgeno men dat aanbesteding meervou dig onderhands moet gebeuren. Andere belangstellende aanne mers voor de rioolaanleg krijgen dan ook een kans mee te kunnen dingen naar de opdracht. De ge meente kan dan bijvoorbeeld kie zen voor de firma die het werk het goedkoopst kan leveren. Ter Schure denkt dat hiervan nu wordt afgezien, omdat Larcco van de gemeente Holten nog een op dracht tegoed heeft. Deze firma zou namelijk bewoners van de Holterberg voorzien van een ri oolaansluiting. Dit is nu van de baan, waardoor deze nieuwe opdracht in de Borkeld als pleister op de wond moet gaan dienen. „Ik sterf van de zenuwen", zegt Jan Manenschijn tijdens de triat lon van Holten. Maar een lachje voor de foto kan er nog wel af. Zelf vond Jan dat het gezonde spanning was en er was hem alles aan gelegen goed te presteren in Holten. Door kramp in de laatste twee looprondes werd hij echter ver teruggeworpen. Het was dus niet de dag voor Jan. (Foto: jöhan Bij dominee Leerink was bet onlangs feest. Hij is reeds 25 jaar werkzaam als predikant. (Foto: Rimes Vrijdag) sennis vindt dit jaar niet rond gemeentehuis plaats, maar r het eerst op de stermansweide. termis wordt dinsdag 25 juni 14.(111 geopend. Op zaterdag ah is de sluiting.. Het is reeds r de 46ste keer dat er in Holten een kermis wordt gehou den. Het was op 6 juli 25 jaar gele den dat dominee A.J. Leerink als predikant bevestigd werd. Onlangs is dit feit uitgebreid herdacht en gevierd. De vele fraaie boeketten bloemen in de woonkamer zijn daar stille getuigen van. „Het was hartver warmend ert onvoorstelbaar zoals ik in de bloemetjes ben gezet. Dat heeft me diep geraakt", vertelt de predikant. Sinds januari 1991 is hij in Holten als hervormd predikant werkzaam. Preken in de Dorpskerk vindt dominee Leerink geweldig. De sfeer in de kerk is er een van eenvoud en inti miteit, predikant en gemeente zit ten rondom bij elkaar. Binnen niet al te lange tijd gaat de dominee met emeritaat, wanneer precies weet hij nog niet. „Dat tijdstip ligt ergens tussen mijn vijfenzestigste verjaardag eind dit jaar en 1 mei volgend jaar." De dominee zegt het emeritaat een goede zaak te vinden. „Op een gegeven moment moet je stoppen. Jongeren krijgen dan een kans en zelf kun je als je nog goed gezond-bent-zaken ter hand ne men, waar je tijdens het predi kantschap geen kans voor kreeg." Want het werk van een predikant is geen baan, waarbij veel vrije tijd overblijft. En die vrije tijd is ook heel moeilijk zelf in te delen. Werk en vrije tijd lopen door el kaar. „Als iemand met ernstige problemen hulp inroept kun je die niet lang laten wachten en ook in situaties van ziekte, dood en rouw moet een predikant meteen aan wezig zijn", vindt dominee Leerink. In Holten heeft de familie Leerink altijd met veel plezier gewoond en het enorm naar de zin gehad. Maar of ze blijven na het emeri taat is nog de vraag. „We wonen in een huis van de kerk, dus we moeten in elk geval verhuizen als er een nieuwe predi kant komt. Aan verhuizen zijn we wel gewend, er zijn veel plekken waar ik wel zou willen wonen. Maar dat moeten mijn vrouw en ik nog onderzoeken. In elk geval blijven we wel in het oosten van het land wonen. Ik ben net als mijn vrouw in de Achterhoek ge boren, het oosten trekt ons meer." De eerste plaats, waar dominee Leerink het ambt vervulde was Zwolle. Daarna kwam Beesd in de Betuwe, vervolgens Holten. Voordat hij predikant werd had de dominee al een hele carrière in het onderwijs achter de rug. Twintig jaar was hij leerkracht bij het basisonderwijs op een school in de Achterhoek en in De Bildt. „In het onderwijs en theologie studeren waren twee dingen, die me aantrokken. Ik koos voor het onderwijs en heb daar met veel plezier in gewerkt. Je kunt nog steeds merken dat je onderwijzer bent geweest hoor ik in mijn om geving wel eens zeggen. Dat ik kon ophouden om met iets nieuws, namelijk de studie theolo gie te beginnen, die ik uiteindelijk nog boeiender vond, beschouw ik nog steeds als een bijzonder voor recht. Ik ben nu 25 jaar predikant, voor m'n gevoel ben ik nu op de helft." 24-uurs service géén rijbewijs f, 13 T géén belasting r, q (leijssen b.v. Duizenden aanmoedigingen langs het parcours ondanks zeer slecht weer Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina De Holtense deelnemers van de zestiende triatlon in Holten mochten niet klagen. Ondanks het natte en koude weer ston den familieleden, vrienden, collegae en dorpsgenoten langs het parcours en op de Smidsbclt hun helden aan te moedigen. Marco Renscn Yvonne Wielaard zijn dit j: de kampioenen van Holten. Erik Jansen behaalde de twee de plaats. Vorig jaar werd Marco Rcnseri Holtens kampioen met de achtste triatlon. Dit jaar liep hij de kwart en werd weer kampioen. „Ik had veel zelfvertrouwen en hei verliep allemaal goed", zegt Marco nadat hij net over de finish komt. „Gisteravond had ik nog moeite met mijn benen en was het de vraag of ik een goede tijd met het fietsen zou maken." Renscn was bang dat dc wind ook nog eens tegen zou zitten. „Maar het ging perfect. Ik kwam als eer ste op dc Smidsbelt aan. Er ston den zo veel supporters en mijn zelfvertrouwen groeide nog meer. Dc laatste vijf meter konden niet meer stuk." Het weer was voor Marco niet geweldig. „Een tem peratuur van dertig graden Celsius is voor mij ideaal, maar het is toch goed gegaan", lacht: hij blij en loopt weg om Erik Jansen te feli citeren die net over de finish komt. Volgens dc winnaar van t Dc »'inn Bolink) n dc triatlon, Kathleen Smet, staat ervaar ui! te hijgen nadat %e Wildst de finish is gepasseerd. (Foto: Johat. vorig jaar zat het er niet in van daag. „Ja, het is jammer, maar ik had ei al rekening mee gehou den."Erik Jansen klinkt niet erg teleurgesteld en is tevreden met zijn tweede plaats. „De jongens zijn net wat: sneller op de fiets. Ik liep niet op tijd in." Voigens jansen lag het tempo lager dan vorig jaar. „Maar het wras een prachtige wedstrijd. Hier en daar wat kleine foutjes, maar dat is overal zo." Aan het weer lag het met, want dat maakt voor Jansen niet uit.Dc enige vrouwelijke deel nemer voor dc kwart triatlon is Yvonne Wielaard. Ze wist van te voren dat ze Holtens kampioene zou worden. „Nee, dat is eigenlijk niet leuk. Het is jammer dat Jannié Vasters niet mee deed deze keer." Volgens Yvonne is de kwart goed te doen voor vrouwen en zou ze meer concurrentie wil len zien. „Onderweg heb ik zo heel veel plezier gehad. Het is zo mooi om mee te doen", vertelt ze enthou siast. De 41 -jarige gymjuf heeft vaker meegedaan. „Aan de allereerste triatlon heb ik mee gedaan, toen tien jaar niet en twee jaar geleden E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.vvegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Uitbreiding van Twenhaarsveld Al jaren worden tussen de eigenaren van vakantiepark Twenhaarsveld en de gemeen te, provincie en andere instan ties gesprekken gevoerd over een mogelijke uitbreiding van het vakantiepark met nieuwe recreatiebungalows. In het huidige bestemmingsplan Buitengebied is aan het gebied waarop dc uitbreiding moet plaatsvinden, onder meer de be stemming 'agrarisch gebied met landschappelijke waarde' en 'bos' toegekend. Daarnaast is het ge bied nog bedoeld voor 'waterwin- doeleinden' en 'archeologisch waardevol terrein'. De bouw van dc bungalows is hier niet mee in overeenstemming en dit heeft er onder meer toe ge leid dat voor zowel de voorgeno men uitbreiding als voor het be staande complex een nieuw be stemmingsplan is opgesteld. Dit plan heeft al voor inspraak ter in zage gelegen en is in de Provinciale Planologische Commissie behandeld. Er wordt nog overleg gevoerd met de verschillende partijen (Landal GreenParks, gemeente, stedenbouwkundige en provincia le ambtenaren) over een verdere aanpassing van het ontwerpplan aan de opmerkingen van het PPC. Door de vakantieperiode zal het ontwerpbestemmingsplan niet eerder dan in september 2000 in procedure kunnen worden ge bracht. Om toch zo snel mogelijk met de bouw van de bungalows te kunnen beginnen, heeft de gemeenteraad een voorberci- dingsbesluit genomen op basis waarvan voor het bouwplan een vrijstellingsprocedurc kan worden gevolgd. Duistere bestelling Een bouwmaterialenhandel uit Goor raakte afgelopen week op niet gewenste wijze een partij bouwmaterialen kwijt. Deze werd telefonisch besteld en deze zou afgeleverd moeten worden aan dc Vianeriweg in Holten. De bewo ner van het opgegeven adres wist van niets, waarna telefonisch con tact werd gelegd met de besteller die een telefoonnummer had op gegeven. In overleg met hem wer den dc goederen langs de kant van de weg gezet. Na v ertrek van dc bezorgdienst werden dc goederen opgehaald met twee busjes. De rekening is nooit betaald en vraag is of dit ooit zal gebeuren. Auto opengebroken Afgelopen weekeinde werd een auto van een Holtenaar aan de Lageweg opengebroken. Een ruit je moest het ontgelden, waarna de dader of daders een mobiele tele foon ter waarde van achthonderd gulden uit de auto wegnamen. Bij dc Boeldag van dc Holtense Muziek Vereniging is Gerrit Willcms (80) door Xido in de bloemetjes gezet. Op die zaterdag 2 juli was hij namelijk 12,5 jaar bij Nido aan het werk. Dc twintigste Holtcrbergrit heeft veel bezoekers getrok ken. En dat ondanks het slechte weer. Foute vuilniszak bij vuilcontainer Een bewoonster van dc Molenbclterweg keek afgelopen week wel erg vreemd op, toen voor de tweede keer een vuilnis zak bij haar vuilcontainer werd gedeponeerd. In de vuilniszak bleken allerelci goederen te zitten, die bij een Holtens bedrijf hoor den. Navraag door de politie bij dit bedrijf leerde dat tijdelijke werknemers, die op de Holterberg logeerden, hiervoor verantwoordelijk bleken te zijn. Deze weten inmiddels dat hier an ders mee om moet worden ge gaan. Het weer A'rijdag tot en met zondag Warmer Geleidelijk meer zon en warmer weer. Later kans op een regen of onweersbui. Vrijdag en zaterdag overdag wolkenvelden afgewis seld door opklaringen en perio den met zon. Temperaturen ko men uit op 19.0 a 20.0 graden. Zondag wordt het nog wat war mer, dit hangt wel af hoeveel be wolking er is en hoeveel opklarin gen er zijn en zon. Dc kans op een enkele regen of onweersbui wordt wel wat groter in verband met een onweersstoring v anuit Erankrijk die naar het noorden koerst. De temperatuur wordt zo'n 21.0 a 23.0 graden. Deze weersverbete- ring hebben wc te danken aan een hogedrukgebied met de kern bo ven Schotland en een hogedruk boven Rusland, deze fuseren sa men tot een gordel van hogedruk boven de Britse Eilanden en Noord-Scandinaviè. Weerman, Freddie Paalman ben ik weer begonnen." Ook haar man Rik is cén van de deelne mers. 1-Iet blijkt een echte strijd in het gezin Wielaard te zijn. Dit jaar is dc eer echter aan Yv onne. F.n terwijl ze hem feliciteert zien we twee zonnen op haar kuiten gete kend. Yvonne draait zich om en zegt lachend: „Als er geen zon is dan maak ik zon."Niet alleen Holtenaren maar ook triadeten uit de regio zijn van de partij. Bij de wissel fietsen/lopen treffen we familieleden en vrienden van Patrick Wijnen uit Nijverdal. „Wij komen elk jaar, weer of geen weer zoals jc ziet." Dit jaar loopt Patrick alleen maar volgend jaar zullen zijn vrienden er bij zijn. „We hebben al eerder meegedaan. En als jc dit ziet dan gaat het weer kriebelen."Wim Mensink uit Zwolle, deelnemer in dc achtste triatlon, miste het afzwemmen van zijn zoontje omdat hij de- triatlon in Holten niet wilde mis sen. „Jammer, maar ik moest dit volbrengen en gelukkig heb ik dat gedaan. Het is de eerste keer voor mij." Het zat hem niet mee onder weg. „De wind nekt je en in de tweede ronde lopen kreeg ik kramp, maar jc probeert door te gaan." Alleen op dc fiets had Mensink het koud. „Toch ben ik wel blij met dit weer, de warmte is niks voor mij. Ik ben zeker van plan om hier mee door te gaan. Veel trainen dus." Lees verder op pagina 11. RUSSEN Maandag: 09.30 - 18.00 uur Dinsdag: 09.30 - 18.00 uur Woensdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond □onderdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur Vooral 's avonds relaxed winkelplezier Als lezer van hei Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee Inzenden aan- Holtens Nieuwsblad I woonplaats Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1