Blues Brothers, Ballooning, voetbal en natuurlijk triatlon l Gemeente Holten steekt veel eigen geld in basisonderwijs 1 Holtens Nieuwsblad m af IN DIT NUMMER Braderie op K'weide met Duitse bigband Familie Bemer is abonnee van de week nk bdc ON HOLTEN Passagier springt uit rijdende auto Wim Dalhuisen stopt als directeur openbaar basisonderwijs SPECTRUM WONEN VV'V ■•.V;* r\ SM Sluiting winkels tijdens triatlon Altamura niet bij vechtpartij Het weer Koel Eenden gestolen I I U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint wor-'als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 13 JULI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuvvsblad@o\vp.\vegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De Holtense Handels-vereni ging (HHV) houdt dinsdag 18 juli een zomerbraderie op de Kalfstermansweide. Dc handelsvereniging startte vo rig jaar voorzichtig met dc brade rie. Was het eerst kleinschalig met voornamelijk Holtense deelne mers, nu komen dc handelaren uit alle windstreken. Met elkaar zo'n vijftig kramen. Dit jaar zijn er dan ook meteen maar twee brade rieën. 'Evenals vorig jaar is de or ganisatie van dit evenement uitbe steedt aan Javo Promotions uit Enschede', vertelt Jan Herman ten Velde namens de HHV. 'Deze mensen kennen dc marktmensen bijzonder goed en kunnen ook voor attractieve standwerkers zorgen, zodat er een echte markt- sfeer ontstaat.' Wim dc Maag is voor de Handelsvereniging ook een niet te missen kracht. Hij is namelijk dc marktmeester, die een oogje in het zeil houdt voor de ondernemers. Dc Holtense hore ca zorgt voor de inwendige mens. Zij staan gezamenlijk met een au thentiek café op het plein. Dit is een compleet mobiel Grand Café, wat een primeur is in Oost- Nederland. Voor de kinderen zijn er diverse activiteiten. 'Wij reke nen echter wel op wat beter dan de laatste dagen, want daar valt en staat toch voor een groot gedeelte de braderie mee. Op liet laatste moment heeft Jan Herman ten Velde nog een speciale attrac tie weten te strikken. Een grote Duitse bigband van zo'n 35 per sonen.De big- en brass band heet AKAblas uit Braunschweig en be staat voornamelijk uit studenten van dc technische universiteit al daar. Ze spelen een gevarieerd re pertoire van dixieland rot en met de Stones "Und sie machen rich- tig SpaB', aldus Jan Herman ten Velde. De Duitse hand speelt 's avonds van 19.00 tot en met 21.00 uur in dc koepel op de Kalfstermansweide. De braderie begint echter om 14.00 uur en duurt eveneens tot en met 21.00 Het Holtens Nieuwsblad zet in I samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke I week een abonnee in het zon- I netje. Familie Bemer aan dc Verzetstraat 69 uit Holten overkwam dit deze keer. Blij verrast namen ze het bonus- i pakket met verschillende surp rises in ontvangst. Het pakket bestaat: uit een paar sokken van Beltman Man nenmode, een waardebon van Slagerij Brands, een waardc- chec]ue van Albert Meijn en een waardechcque van Foto Mulder. Daarnaast een paraplu van Novalux Van dc Maat, twee toe gangskaarten voor het: ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschatc, bodylotion van dro gisterij Wedda, All Protector van Schuppcrt Schoenenmode en een cd van dc Oostelijke Weekbladpers. (Foli:Joban Bolink) De grote kanshebbers bij de triatlon van gaterdag: Jan Mancnscbijn, Martin Krnavek en Dennis Loogt. (Foto: Gert Perdon) De Open NK Triatlon staat ko mende zaterdag weer voor de deur. De elite start dan om 13.00 uur in het koude water van de Schipbeek. Daarna vol gen de andere deelnemers op vaste tijden vanaf zwembad Twenhaarsveld. Voordat het zover is, zijn er alweer heel veel activiteiten geweest. Dc voor pret begint donderdag (van daag namelijk al. De Kalfstermansweide is verhard cn dat zullen de Holtenaren weten ook. Het feest begint daar don derdag om 19.30 uur met een Back to the Sixtiesavond. Deze thema-avond ligt geheel in han den van de VVV Holten en club Bourgondiërs. In de sfeer van dc jaren '60 is een immense barbecue- aanwezig op het plein cn natuur lijk een uitgebreid drankcnbuffèt. Zo'n uur later komen dc Arnhemse Blues Brothers dc mu ziekkoepel binnenlopen voor een optreden. Dit zal worden omlijst met een Dedicaüon Show. Ook zal er een show van Amerikaanse oldtimers te zien sixdessfeer completeren. De otiiciële opening van de Kalfstermansweide zal rond 21.15 uur plaatsvinden. Sportpark 't Vletgoor is vrijdag avond het decor van festiviteiten. Jcugdatleten kunnen vanaf 19.00 uur meedoen aan de Run-Bikc- Run. Dit nieuwe sportevenement van 101)0 meter hardlopen, 3700 meter fietsen en nog eens 1000 meter hardlopen bleek vorig jaar een groot, succes. De jonge deel nemers zijn afkomstig uit de groe pen zes, zeven en acht van dc plaatselijke basisscholen. Aansluitend volgt.de traditionele Triathlon Ballooning. Een keur aan ballonnen zullen dan het luchtruim kiezen. I Iicrbij zitten gewone hctcluchtballonen tussen, maar ook veie met een speciale vorm. Dc voorbereidingen voor dit spektakel begint rond 19.00 De tijd is krap, want een keur korps van Holtense voetballers zit zich dan al warm te lopen voor dc wedstrijd tegen Heracles. Deze Almelose voetbalploeg durft con frontatie aan met het Holtense voetbalteam, bestaande uit spelers van SV Holten en Blauw W it Dc Een personenauto met vijf in zittenden reed zaterdag 8 juli omstreeks 05.15 uur over de Rijksweg A 1. Een passagier die achterin zat, opende om onbekende redenen het portier aan de zijde waar bij zat en dreigde uit dc auto t:c- sprin gen. Zowaar geen pretje bij een j snelheid van 120 kilometer per j De bestuurder, die het in dc gaten I had, remde sterk af, maar de pas sagier sprong toch uit dc auto. Met schaaf- en snijwonden werd hij per ambulance overgebracht naar het St. Gccrtuidcnzickcnhuis te Deventer waar hij na behande ling weer naar huis mocht. De reden waarom deze man uit de auto sprong is niet hekend. Info Wim Dalhuisen stopt vanaf 1 september als directeur open baar basisonderwijs. Hij gaat in Hengelo aan de slag bij de hoofdvestiging van kinderdag verblijf Catalpa. Daar krijgt hij een baan als manager over de zeventig vestigingen in Nederland. Wim kwam in 197? naar Holten om te gaan werken als onderwij zer op de toenmalige Kolschool. Hij werd voor de PvdA gekozen als wethouder in dc periode 1986 tot cn met '94 en verminderde daarom zijn werkzaamheden als leraar. Daarna ging hij weer volle dig aan dc slag als onderwijzer aan de school in Dijkerhock, 'Het was een wens van de toen malige directeuren van alle open bare basisscholen in Holten, om zich meer met onderwijskundige zaken bezig te kunnen houden dan met beleidszaken', geeft Wim aan waarom er een algemene di rectie kwam. 'Daarnaast ontstond er bij het gemeentebestuur de wens om het bestuur van het openbaar onderwijs op afstand toe te passen.' Er kwam een vacature algemene directeur openbaar onderwijs, waarop Wim solliciteerde. 'Je bent onderwijzer cn naar mijn politieke carrière, trok mij het bestuurlijke erg aan.' Met deze nieuwe baan kon hij deze twee interesses mooi combineren. V im stopte met zijn lidmaatschap voor dc gemeenteraad. 'Een der gelijke baan is moeilijk te combi- iaat straks n de slag bij Catalpa. (Foto: Rinus Vrijdag) neren met politiek. Het vergt 100 procent van je tijd. Daarnaast ben je adviseur van het college en kun je dus niet ook nog eens contro leur zijn van B en W', vindt Wim. Hij kwam in het begin allerlei pro blemen tegen. 'Aannames in rap porten die niet klopten cn ver keerde inschattingen wat door dc algemene directeur zou moeten gebeuren en wat door de scholen.' De ambulante tijd van de school leiders bleek veel te krap beme ten, doordat er tc weinig taken waren afgestoten. 'We hebben zelf veel gedaan om de problemen op te lossen', zcgi hij. 'l iet gemeentebestuur heeft daar ook positief aan bijgedragen.' Hij is dan ook erg tc spreken over de gemeente. 'Er is veel eigen geld ingestoken. De gemeente is een vcrdeelluik van het Rijk, maar Holten heeft er toch zeker drie ton aan eigen geld extra ingesto ken.' Hij wil Baarbij vooral wethouder Spijker en dc burgemeesters Verhoeven, Van Rappard en Enklaar naar voren halen. Deze hebben volgens hem veel werk verzet in het voordeel van het on derwijs in Holten. De gemeentelijke herindeling met Rijsscn komt dichterbij, maar Wim denki niet dat dit voor het openbaar onderwijs veel verschil gaat uitmaken. 'Rijssen kent slechts ccn openbare school cn daar voeren wij ook directie over', geeft hij aan. 'De verhouding met het bijzonder onderwijs ligt daar anders, dus ook dc geldelijke ver deelsleutel.' Nederland kent na melijk een gelijkstelling voor de bekostiging van het basisonder wijs. Holten kent echter vier openbare basisscholen cn slechts een protestants christelijke school. 'Als de herindeling echt doorgaat, kan dit problemen ge ven bij de betaling. Ik hoop dat er in het overleg hierover rekening wordt gehouden met dc bestaan de situatie. Om dc situatie van Rijssen dan ineens toe tc gaan passen, is ondenkbaar.' Gezien de goede verhoudingen die nu be staan met dc buurgemeente hier over, zal dit ook niet gebeuren. 'Dc gemeente Rijssen heeft best hart voor het openbaar onderwijs. Daarnaast hebben wij ook wel be grip voor hun problematiek.' Wim kent dc directeur van Catalpa goed. 'In mijn wethou- dersperiodc heb ik met hem over leg gehad om in Holten een loca tie van Catalpa te krijgen.' Deze directeur kwam hij onlangs weer tegen, waarbij werd gesproken over wat Wim nu deed. De supermarkten gaan zater dag 15 juli in Holten al om 14.00 uur dicht. Dit wegens de triatlon die dan wordt gehou den. Andere winkels zijn 's ochtends gewoon open, maar kunnen 's middags ook een vervroegde slui tingstijd hebben. Dit verschilt per zaak. De eigenaar van het Italiaanse restaurant Altamura was niet betrokken bij dc vechtpartij die onlangs plaatsvond op de Dorpsstraat. Na de voetbalwedstrijd Nedcrland-1 talie tijdens de Europese Kampioenschappen, ontstond een vechtpartij tussen cafébezoekers. Zij konden het verlies van Oranje niet goed ver werken. Ook waren hierbij twee horecaondernemers betrokken. Natale benadrukt echter dat hij daar niet bij was. 'We waren toen zelfs niet eens in Holten.' Volgens hem blijken sommige Holtenarcn juist wel tc denken dat hij er bij betrokken was. Vooral ook omdat de horecaondernemer van Italiaanse afkomst is, zodat al snel deze link zou kunnen worden getrokken. Scholieren praten met burge meester Gcrzee over hon denpoep. Lees verder pagina 3 Ondanks het slechte w< waren er toch veel bezoekers I bij het Sploder Feest. Lees verder pagina 7 Vrijdag t/m Zondag Zon op in Ilollen Vrijdag op: 05:33 onder 21:30 Zaterdag op: 05:34 onder. 21:49 Zondag op: 05:35 onder 21:431 toegang voor deze wedstrijd is gratis. Dan is de triatlondag gekomen. De Kerkstraat wordt als vanouds omgedoopt tot kinderstraat met vele spelactiviteiten als een klecf- wand, zweefmolen cn springkus sen. De klimwand is dit jaar vcr- angen door ccn klimtoren van de Koninklijke Landmacht. Daardoor denkt de organisatie ook wat meer te bicden aan dc leeftijdsgroep van 10 tot en met 16 jaar. Het triatlonw eekend wordt afge sloten met een gratis live-optre den van Denny Christian op de Smidsbclt. De muziek wordt ver zorgd door het Top 40-showor- kest X-tra. Om 22.00 uur komt de zanger an bekende Schlagers het podium betreden. Bij een woning aan dc Velddijk zijn voor enige duizenden gul dens aan eenden gestolen. De benadeelde had dc eenden pas van een ander overgenomen en de eenden opgesloten in ccn hok. De deurtjes waren dicht. Toen hij de volgende dag ging kijken wa ren alle eenden, op een na, gevlo gen. Er wordt sterk rekening gehou den met diefstal. INBRAAK CAFÉ Door de eige naresse van een café in Holten werd vrijdag 7 juli aangifte gedaan van inbraak in het café. Men is via een wc-raampje naar binnen ge komen. Door benadeelde moet nog worden nagegaan wat er alle maal is weggenomen. Aanhoudend wisselvallig en koel met buien. Vrijdag, zaterdag en zondag over dag.veel wolkenvelden afgewis seld door geregeld buien, enkele opklaringen en zon. Temperaturen blijven al steken bij 16.0 a 17.0 graden, (normaal voot juli is 21.0 a 22.0 graden). De zo mer is dus nog ver tc zoeken. Nog alrijd bepaalt een noordwes telijk stroming het weer in onze Hiermee wordt vanaf de Noordzee vochtige koele en on stabiele lucht aangevoerd. Daarbij staat ook nog een stevige noord westen wind. aarschijnlijk geen al tc best weer voor aanstaande zaterdag met de N.K. Triathlon van Holten. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 R IJ S S E N Maandag: 09.30 - 18.00 uur Dinsdag: 09.30 - 18.00 uur Woensdag: 09.30 - 21 00 uur koopavond Donderdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur 's avonds relaxed winkelplezier Thuiszorg Zu Zie elders in deze krant geïnformeerd A/s abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan. Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede HijAij betaalt wor dit abonnement f 79.30per jaar (betaalwijze: eer acceptgiro) f76.75per jaar betaalwijzeautomatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1