Heel Dijkerhoek in rouw gedompeld na ongeval Holtens Nieuwsblad GROTE BOELDAG Familie V.d. Meer is abonnee van de week Waterloo mag maximaal drie jaar pand in Kol huren van gemeente r; Fiets War en kratten klimmen zorgen voor spanning en sensatie tijdens Sploder Feest U ontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad* DONDERDAG 29 JUNI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wcgencr.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Fase III CVV kan beginnen Met het collectief vraagafhanke lijk vervoer (CW) kan wat de ge meenteraad betreft, een begin worden gemaakt. Een onderzoek naar de behoefte ervan bij WVG- clicnten zal volgen. Wethouder R.M.C. Delahaije streeft ernaar dit nog voor het einde van dit jaar in de raad te krijgen. Dit werd be sproken in de openbitrc raadsver gadering van maandag 26 juni. Dc PvdA hoopt dat het CVV ccn garantie in dc toekomst zal zijn voor het blijven bestaan van openbaar yervoer in de gemeente Holten. Fractievoorzitter Mctscmakcrs: 'W e moeten .tiert blijven dat er geen witte vlekken ontstaan in het openbaar vervoersnetwerk.' Hij denkt daarbij in het bijzonder aan gehandtcap- tenvervoer en vervoer voor degenen die afhankelijk zi|n van het openbaar vervoer. Gemeentebelang Holten gaat ak koord met het voorstel, maar heeft kanttekeningen bij een bijdrage in de projectkosten en voorfinancierings kosten van CVV Twente. 1 let voor- Stel geeft daarbij een maximum van 25 duizend gulden per jaar aan. Bij het voorstel om akkoord te gaan met de aanleg van riolering cluster 1 (agrarisch gebied De Borkeld) was Gemeentebelang Holten tegen dc wijze van aanbesteding. Van Dijk: 'Hiervoor moet een meervoudige en openbare aanbesteding komen.' Volgens dc partij is dat zo in ccn raadsbesluit m 1996 vastgesteld. Nu is cluster 1 onderhands aanbesteed aan Larcco Nederland BV te Hardenberg. Kevelam (VVD) heeft er minder problemen mee: 'Wc hebben slechte ervaringen met openbare aanbeste ding bij cluster 4 (Dijkerhoek).' Hier bleek de prijs te hoog te zijn. Wethouder R.M.C Delahaije: 'De aanbesteding verdient niet de schoonheidsprijs.' Hij is blij met de instemming in het voorstel en hoopt nog voor het einde van het jaar clus ter 1 klaar te hebben. 1 Andere punten die werden aangc- Gedeeltelijke herziening be stemmingsplan Kom Holten, voor de bouw van appartementen op de locatie van dc voormalige Dorpsschool. Betaling door cle gemeente van ccn tussengema.il voor het GI.TC)-rioöl- cluster Pasmansweg en 1 spclodijk. De kosten hiervoor bedragen 38.658 gulden. De aanleg van een hoofdperslci- ding naar het gemaal van waterschap Rijn cn IJsscl. Dc vervanging van liet pannendak van dc Bosschool Uitbreiding van de kantine van scholengemeenschap Dc Waerdcnborch en verdere aan passingen aan het hoofdgebouw Aankoop van gronden voor toe komstige woningbouw in Dijkerhoek Aankoop gronden voor de uit breiding van de algemene be graafplaats aan dc )udc Devenicnveg. Zaterdag 1 juli Supportersvereniging H.M.V. terrein: Oude Deventerweg 7 School- en Volksfeestcommissie last Dijkerhoeks Feest af Het is een mistroostig gezicht op de feestweide in Dijkerhoek. Alle versiering is weggehaald, de kermis wordt afgebroken cn dc tent leegge haald. Door een ernstig onge val op de spoorwegovergang op de Oude Stationsstraat, heeft de school- en volksfeest commissie Dijkerhoek het jaarfeest abrupt afgelast. Dijkcrhockcrs kunnen het nog steeds niet vatten wat cr is ge beurd. Voorzitter Jan Broninkrecf: 'Het kinderfeest in het Bonte Paard was net afgelo pen, toen het ongeval gebeurde. We zagen ambulances rijden, maar wisten toen nog niet wat er aan de hand was.' Het bleek dat Willy Wegstapcl en haar dochter tegen een trein wa ren gereden. Willy was op slag dood. Haar dochter is met ernsti ge verwondingen naar het zieken huis gebracht. 'Ut was meteen sprake van grote verslagenheid bij dc organisatie. Unaniem hebben toen besloten het leest niet door te laten gaan.' naar om feest te vieren. Meteen werd met de afbraak begonnen. De verslagenheid was duidelijk van de gezichten af te lezen. 'Dit is zo onwerkelijk,' klinkt het op het terrein. Heel Dijkerhoek raak te vanaf dat moment in ccn diepe rouwstemming. 'Het is zo'n triest e samenloop van omstandighe den. We hebben meteen na het besluit om het feest af te gelasten, dc telefoon gepakt en alles afge beld.' Fr komt dan ineens veel bi| kijken. Alle artiesten moeten in een kort tijdsbestek worden afge zegd. 'Er worden voor zo'n feest een hoop contracten afgesloten, die moeten worden opgezegd.' Volgens Jan komt er dit jaar geen feest meer. Niet eerder dan vol gend jaar. 'Het is niet mogelijk om op korte termijn een surrogaat- feest te houden. Veel artiesten zijn al maanden volgeboekt. I let is moeilijk deze voor bijvoor beeld in september nog eens te re gelen.' Daarnaast denkt bij dat er ook dan geen echt feest kan wor den gevierd. De mensen blijven dan toch met het ongeval in het hoofd zitten. 'Volgend jaar gaan we er gewoon weer vol tegenaan', zegt Jan, Heel Dijkerhoek was aanwezig bij de afscheidsdicnst van Willy. 'Velen hebben de trein een hele tijd stil zien staan, anderen heb ben het ongeval zien gebeuren', vertelt de vrouw van Jan. 'Heel Dijkerhoek zou feest gaan vieren. - Nu hebben wc met elkaar ver driet.' Valen zijn nog steeds van de- kaart. Er wordt weinig gesproken. De verslagenheid is echt enorm in Dijkerhoek. Iedereen leeft mee. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie V.d. Meer aan dc Nagclhoutstraat 51 uit Holten overkwam dit deze keer. Blij verrast namen zc het bonuspakket met verschillen de surprises in ontvangst. Het pakket bestaat uit een paar sokken van Beltman Man nenmode, een waardebon van Slagerij Brands, een waarde- chcquc van Albert Hcijn en een waardccheque van Foto Mulder. Daarnaast een transistorradio van Novalux Van dc Maat, twee toe gangskaarten voor het ijsstadion Dc Scheg in Deventer Colmschatc cn een cd van de Oostelijke Weekbladpers. (Foto: Rinus Vrijdag) Vooral het maximum van 3 jaar mogen worden opgedraaid. Voor alle drie de panden wi Vooral het maximum van 3 j: i de panden aan de Industricstraat 1, 3 en 7 aan Waterloo BV bleek bij dc com missieleden vragen op tc roe pen. Dit werd besproken in een openbare commissievergade ring die maandag 26 juni werd gehouden. I..M.P. van Di|k (Gi l): 'Welke ga rantie bestaat er dat Waterloo dc panden inderdaad voor maximaal drie jaar kan huren van dc gc- geen mogelijkheden bestaan dit onverhoopt op te rekken?' Deze vraag speelde ook bij het CDA. Daarnaast vindt 11 1 Dul dat Holte-naren niet voor de lasten ogen worden opgedraaid. Volgens wethouder M.F. Spijke gaat dit ook niet gebeuren. Waterloo zal zelf voor dc kosten opdraaien. Naast de huur moeten het bedrijf zelf het onderhoud aan dc panden betalen. Verder geeft hij aan dat de drie jaar verhuur zeker niet kan wor den verlengd. Dit is volgens dc wethouder ook niet dc bedoeling van het bedrijf. Spijker: 'Waterloo heeft een optie op ccn stuk grond op industrieterrein Vletgaarsmaten. Voor Vlogtman liggen hiervoor zelfs de contrac ten al klaar.' Het pand aan de Industriestraat van dit laatste bedrijf wordt ook door de gemeente opgekocht. -c "9t Dc buitenschoolse kinderop vang gaat in september einde lijk van start. Zie verder pagina 3 Ada en Kest Keulen stoppen met hun werk als kantinebc- heerders Mossink. .an sporthal 't De feestweide ligt er mistroostig bij. t-'oto: Johan Bolink) Zie verder pagina 11 Het weer Vrijdag t/m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 05:20 onder 21:59 Zaterdag op: 05:20 onder 21:59 Zondag op: 05:21 onder 21:59 Koel Perioden met zon cn kans op een enkele bui. Vrijdag overdag perio den met zon afgewisseld door wolkenvelden. Het blijft overwe gend droog. Zaterdag en zondag vallen er overdag mogelijk enkele buien afgewisseld door opklarin gen en zon. Temperaturen liggen rond de 18.0 a 20.0 graden. Een depressie boven de Oostzee zorgt ervoor dat een noordwestelijke stroming in stand blijft met aan voer van koeie lucht. Hierdoor kan de temperatuur niet flink stij gen, Doordat de computer mo dellen het nog niet met elkaar eens zijn is het mogelijk dat het iets warmer wordt op zondag. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman Grote rommelmarkt, kleinveemarkt en oude ambachten in successie Wegwijzers Het Sploder Feest wordt dit jaar zeven weken eerder ge houden dan andere jaren en wel in het weckend van 7, 8 cn 9 juli. Dc festiviteiten beginnen traditioneel met de revue op vrijdagavond, aanvang 19.30 uur. Volledig geschreven en uitgevoerd door Sploders, zal de revue weer een aaneenschake ling zijn van toneel, dans, cn tweespraken. Menig Sploder of bestuurder zal hierbij over dc tong gaan. De avond wordt afgesloten met muziek van de band 't Mczick. Zaterdagmorgen vertrekt bij dc Bosschool de optocht om 9.30 uur. Voorafgegaan door de Hbltense Muziek Vereniging gaat de stoet richting de feest weide aan dc Espclodijk. Vanaf 11.00 uur beginnen daar de kinderfeesten. Voor de waaghalzen is er van 12.00 tot 16.00 uur de mogelijk heid om krat te klimmen. Om '13.00 uur zijn er dc grotc- rommelmarkt, kleinveemarkt en oude ambachten. Uit de grote belangstelling voor de markt van vorig jaar, bleek dat dit een schot in de roos was. De deelna me aan de markt is gratis, alleen als men een marktkraam wil hebben, kost dit 10 gulden per vier meter kraam. Grondplaatscn zijn gratis. Dc markt is geopend tot 17.00 uur Voor opgave voor ccn gratis grondplaats of reservering van een marktkraam kan contact worden opgenomen met Wim Lubberscn van dc Sploder Feestcommissie: 0572 - 32 13 87. Ook zaterdagmiddag is er weer muziek van 't Mczick. Gezien bij Jack Spijkerman heb ben dc Sploders gedacht om de zaterdagavond te beginnen met Fiets War, oftewel oorlog op de fiets. Er zal een stuk terrein worden afgezet met hekken cn stroba len. Daarna is liet een voltallige start:, waarbij dc deelnemers moeten proberen de fietsen van de tegenstander total loss tc rij den. Iedereen vanaf -16 jaar mag meedoen, zowel dames als hc- De deelnemers moeten zelf voor een fiets zorgen. Daarbij is ccn valhelm verplicht. De fiets mag geen uitstekende delen heb ben, maar mag wel op andere manieren geprepareerd worden, mits er niet meer dan twee wie len aanzitten. Tijdens het fietsen mag cr wel worden getrapt naar VI* E-fStti iSAc* - De gemeente wil een prijsopgaaf van een fabrikant voor de leve ringvan nieuwe bewegwijzering. Het gaat hierbij om toeristische bewegwijzering in Holten. W.H. Veneklaas van Gemeentebelang Holten vroeg hiernaar tijdens een commissievergadering. Veneklaas had een jaar geleden ook a! gevraagd of er een mogelijkheid bestond om nieuwe bewegwijzering neer te zetten. De bestaande is vol gens hem slecht en erg summier. Zeker voor de vele toeristen die Holten zomers aandoen, is dit een groot gemis. Wethouder R.M.C Delahaije: 'We zijri een toeristische gemeente, zo dat dit inderdaad moet gebeuren.' Uit eigen huis duurt te lang, zodat hij de bewegwijzering door producent wil laten fabnccrcn. Hen spelmoment van vorigjaar. (Polo: jnban Bolink) alle drie de panden wil dc gemeente een krediet beschikbaar stellen van ruim 3 miljoen gulden. Dc verhuur aan Waterloo is vast gesteld op 188.100 gulden per jaar. W.H. Vencklaas (GH) benadrukt dat dc panden in beheer moeten blijven van dc gemeente. 'Geef ze- niet aan een projectontwikkelaar, zoals met andere locaties in Holten het geval is. Zodat dc ge meente zeggenschap blijft hou den over aantrekkelijke gebieden.' Mctscmakcrs van de PvdA on derstrccpt dat. Wethouder J.A. Stcgcman kan hen geruststellen: 'I let is ook niet de bedoeling de grond aan te bieden aan ccn pro jectontwikkelaar.' RUSSEN Maandag: 09.30 - 18.00 uur Dinsdag: 09 30 - 18.00 uur Woensdag: 09.30 - 21 00 uur koopavond Donderdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Zaterdag 09.00 - 17.00 uur avonds relaxed winkelplezier de fietsen, maar beslist niet naai de andere deelnemers. Degene van wie de fiets heel blijft, heeft Boeldag HMV O-Deventerweg Dc boeldag die de supporters vereniging van de Holtense Muziekvereniging (HMV) houdt, wordt zaterdag 1 juli ge houden. Was dat voorgaande jaren altijd in cn om de voor malige basisschool Het Kompas, nu is dat aan dc Oude Deventerweg 7. Doordat Het Kompas sinds kort is verbouwd tot kantoorruimte, moest de supportersvereniging van de HMV op zoek naar een an dere ruimte. Dit werd gevonden in het voormalige kantoor van Krekel aan de Oude Deventerweg. Alle tweedehands artikelen die bij elkaar zijn verzameld, worden als vanouds weer uitgestald. De Boeldag wordt gehouden van 9.00 tot 16.00 uur. De toegang is gratis. Parkeren is mogelijk achter het Oad-kantoor. gewonnen en ontvangt een fiets ter waarde van 1000 gulden. Informatie over het de Fiets War kan men krijgen bij Teun Stevens: 0572-32 15 82. Zie verder pagina 3 'veri|ssels Nieuws Deze week vindt u nieuws en items over de werkterreinen van de provincie Overijssel. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd als u ons een nieuwe daarvan verzekerd abonnee opgeeft. Geef dat ook eens aan een ander door! Gebru/k deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzender. 3an Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hijüj betaalt voor dt abonnement f 79.40perpar (betaalwijze: peraccept&ro) f 76.75 per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1