Holten in 2004 verstoken van openbaar busvervoer? 'Holten zit niet te wachten op SGP en RPF bestuurders' Holtens Nieuwsblad IN DIT nummer Metamorfose De Kol start in Industriestraat Gemeente niet in beroep rechtszaak Scheperspad U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON I I i Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 22 JUNI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De revitalisatie van De Kol be gint langzaam opgang te ko men. De eerste schreden zijn inmiddels door het college van B en W gezet, door akkoord te gaan met het opkopen van de bedrijfspanden van Waterloo BV en Vlogtman Import Landbouwmachines BV aan de Industriestraat. De ge meenteraad is nu aan zet om het advies kracht bij te zetten. W aterloo en Vlogtman hebben belangstelling in bouwterrein op Vlctgaarsmatcn. De bedoeling is de huidige panden aan de Industriestraat te verkopen aan de gemeente. Als overgangsregeling kunnen de bedrijven er daarna op huurbasis tot maximaal drie jaar SSI 0 0 l S SCHOENEN I ft blijven zitten. Met Waterloo is een huurprijs voor de drie percelen overeengekomen van 188.100 gulden per jaar. De koop van de huidige panden van Waterloo gaat de gemeente ruim twee miljoen gulden kosten. Het pand van Vlogtman kost 985 duizend gulden. Dit laatste ligt hoger dan de taxa tieprijs. Het college van B en W vindt het bedrag echter verant woord. Vooral ook omdat zo de revitalisatie van De Kol in gang kan worden gezet. De bedoeling is om alle industrie weg te krijgen uit De Kol. De wijk zou daarna in z'n geheel kunnen worden gebruikt om te wonen. E\ entueel zou er winkelgelegen heid kunnen komen, kantoor ruimte of sportmogelijkheden. Hiervoor hoopt de gemeente subsidie te kunnen krijgen van de Pro\ incie, het Rijk en Bmsscl. Kunstschilders Natuurdiorama Holterberg houdt voor de tweede keer in samenwerking met het Gelders Overijssels Bureau voor Toerisme een festival voor niet-professionele kunstschil ders met als thema Het land schap van Overijssel. Van elk werk moet een foto wor den ingezonden. Hieruit selec teert een deskundige jury veertig schilderijen. Deze worden gedu rende de kerstvakantie, van 23 de cember tot en met 7 januari gecx- poseerd in Natuurdiorama Holterberg. beneden de maat. Gert* Perdon) RUSSEN Maandag: 09.30 - 18.00 uur Dinsdag: 09.30 - 18.00 uur Woensdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Donderdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag: 09.30 - 21.00 uur koopavond Zaterdag: 09.00 - 17.00 uur Vooral "s avonds relaxed winkelplezier Het aantal reinigers per jaar sjt Buslijndiensten in do regio worden waarschijnlijk opgehe ven in het jaar 2004. Dat zegt wethouder R.M.C. Delahaije. Voor Holten betekent dit geen busverbinding meer van Holten via Dijkerhoek en Èathmen naar Deventer. Of cle drukste lijndienst Markelo- Holtcn blijft bestaan moeten me tingen uitmaken die elk jaar in no vember worden gedaan. Delahaije ziet een oplossing in de manier waarop het Openbaar Vervoer in Twente is geregeld. 'De treinen lopen van oost naar west en de buslijndicnsten van zuid naar noord.' In dat geval zou de buslijn Holten-Dcvcntcr verdwijnen. Reizigers naar en van Markclo mogen hier echter niet de dupe van worden en deze lijn moet in stand blijven. Met de Nederlandse Spoorwegen en de busbedrijven moeten afspraken worden ge maakt over bepaalde aansluitga- Volgens Delahaije is de lijn Markelo-Holtcn niet levensvat baar maar-wel essentieel. Door dc lijndienst Holten-Devcnter op te doeken kornen er financiële mo gelijkheden vrij voor eventuele oplossingen. Mocht de lijn tussen Markelo en Holten toch worden opgeheven dan is het CW (Collectieve Vraag afhankelijk Vervoer) een alternatief. De reizi ger wordt dan van huis opgehaald en regelrecht naar plaats van be stemming gebracht. Minpunten zijn dat de kosten van dit vervoer hoger liggen dan het openbaar vervoer. De reiziger moet zich verder minstens een uur voor ver trek telefonisch aanmelden. Dat er te weinig gebruik van het openbaar vervoer wordt gemaakt, speelt al veel langer. In de beginja ren '90 is door gemeentes en dc overheid een beleid gemaakt dat het openbaar vervoer 50 procent kostendekkend moet zijn. Er werd een bepaald tijdspad ge steld waarin dit percentage moest worden gehaald. Jaren geleden kwam men tot dc conclusie dat 50 procent niet haalbaar is. Dc 80 procent die de overheid uitein delijk dekte was te hoog. 1-Iet beleid is bijgesteld met als doel in het jaar 2004 minstens 42 procent kostendekkend te zijn wat in een dichtbevolkt gebied wel haalbaar is. Metingen die elk jaar in november worden gehou den laten zien dat dc drukste lijn- Brandblussers gestolen Uit vier Oad-busscn, die ston den geparkeerd op een par keerplaats aan dc Keizersweg, werden brandblussers gesto len. Dit is vermoedelijk vorige weck in dc nacht van woensdag op don derdag gebeurd. In dc volgende nacht werd van een vrachtwagen met oplegger een reservewiel ont vreemd. Naar een onbekende handelaar in vrachtwagcnonder- delcn wordt door de politic een onderzoek ingesteld. Controle brommers Een aantal bromfietser- chauffeurs werden afgelopen week door de politie bekeurd. Onder ander werden bekeurin gen uitgedeeld voor rijden op een autosnelweg, het rijden zonder helm, het rijden zonder verzekering, het rijden zonder bromfietscertificaat. I-Ict heeft er alle schijn van dat het percentage van bromfietsers dat het niet zo nauw neemt met dc verkeersregels, samen hangt met de buitentemperatuur. Stijgt dc temperatuur, clan lijkt het aantal overtredingen ook te stijgen. Fiets achter VVV totaal gesloopt Een Holtense parkeerde afge lopen donderdag haar fiets achter de VW te Holten. Bij terugkomst op zaterdag, bleek dat dc gehele fiets was ges loopt. Van de op het moment van par keren goede fiets, was in het ge heel niets heel gebleven. De eigc- is behoorlijk benadeeld. Wat bewoog Rijssense burgemeester de zaken zo op de spits te drijven? 'Wat de burgemeester kan heb ben bewogen dc zaken nu nog zo op de spits te drijven is ons een raadsel. Hij maakt het toe komstig functioneren van SGP en RPF in een nieuw college van de nieuwe gemeente wel haast onmogelijk. Dat hij in dat college niet terugkomt is duidelijk, maar de inwoners van Holten zitten beslist ook niet te wachten op wethouders die de herindeling zo duidelijk en halsstarrig hebben afgewe zen', meent de Rijssense WD- fractievoorzitter Ton de Geest. Samen met cle Rijssense fracties CDA en PvdA heeft de VVD een brief doen uitgaan richting minis ter Klaas dc Vries en de vaste ka mercommissie. Hierin nemen cle drie Iracties volledig afstand van dc door de gemeente Rijssen ge zonden brief. Ze spreken hun af keuring uit over het besluit van de gemeente Rijssen om een kort ge ding aan te spannen. In cle brief van CDA, PvdA en VVD wordt benadrukt dat in dc gemeentelijke brief de mening van de kleinst mogelijke meerderheid van dc raad wordt verwoord. De Geest is duidelijk in zijn wiek geschoten. 'In cle vergadering van dc commissie Algemene Bestuurlijke en Economische Zaken werden we ineens gecon fronteerd dat dc gemeente Rijssen brieven naar minister De Vries en dc vaste Kamercommissie heeft gestuurd over de procedure rond e I VD-fractievoonjtter Ton de Geest spreekt duidelijke taal over de berindeling. (Foto: Rintti de gemeentelijke herindeling. Deze brieven zijn in beslotenheid opgesteld en daarna in het college van burgemeester en wethouders gebracht waarna een collegemecr- hebben gestemd derheid besloot de brieven te ver- stem van de burgc zenden. Duidelijk is dat de wet- slaggevcnd isgewe houders van CDA en PvdA tegen voorzitter van dc V dat dus de door- De fractie- 'VD indt het vreemd cn moeilijk te verteren dat er op geen enkele wijze contact is gezocht met de gemeenteraads fracties om hen hierin vooraf van in kennis tc stellen. 'En we heb ben toch allemaal een fax in huis', stelt hij. De Geest vindt dc hele gang van zaken het zoveelste be wijs van gebrek aan openheid in het gemeentehuis. 'Ondanks alle beloften naar aan leiding van het rapport van de commissie van wijze mannen ge beurt er weer zoiets'. 'De acties van de burgemeester zijn achterhoedegevechten na mens dat deel van Rijssen dat bang is haar macht tc- verliezen. Nu men op basis van argumenten dc strijd dreigt tc verliezen wordt juridische haarkloverij als laatste redmiddel in de strijd geworpen'. Wat De Geest betreft is het dui delijk dat minister Dc Vries ge heel handelt in de geest der wet. 'Ook Rijssen heeft ruimschoots de gelegenheid gehad haar stand punten naar voren te brengen Aan die standpunten is niets ver anderd. W el of geen Twentestad heeft in dc hele discussie rond Rijssen en Holten geen rol gespeeld. Op een herhaling van zetten zit niemand te wachten. Nog meer tijdverlies is noch aan de burger noch aan het ambtelijk apparaat te verkopen. Dat van uit stel misschien wel eens afstel zou kunnen komen is de laatste stro halm waar behoudend Rijssen zich aan vastklampt'. De jaarlijkse brandweer e geslaagd. Lees verder op pagina 3 Weer vechtpartij in Dorpsstraat Op de Dorpsstraat vond afge lopen vrijdagnacht een massa le vechtpartij plaats. Hierbij raakten enige tientallen perso nen bij betrokken. begon de vechtpartij in een partycentrum. Deze onenigheid kreeg echter een vervolg, huiten op straat. Bij de vechtpartij vielen tenminste twee gewonden. Ten tijde van de vechtpartij werden doordc politie vier personen aangehouden. Later is aangifte gedaan door een van dc bezoekers, dat hij onder meer met een ketting was gesla gen. In verband met deze aangifte wordt een afzonderlijk onderzoek ingesteld. Vernielingen sporthal Mossink Er werden afgelopen week ver nielingen aangericht aan de sporthal langs dc Keizersweg. Vernield werden zes bevestigings punten voor dc lichtkoepels en Zon op in Holten van 25 ventilaticpijpen gingen de kapjes eraan. Het betreft waar schijnlijk het werk van enkele pu bers. oefening van dc EHBO is goed Het damesteam van Okia eindigt derde tijdens NK Touwtrekken op eigen ter rein. Lees verder op pagina 9. Het weer Vrijdag t/m Zondag dienst tussen Markelo en Holten 280 reizigers per jaar vervoert. Dat is niet voldoende om een lijn dienst in stand te houden. Er moet een aantal van minimaal zes honderd reizigers worden ver voerd wil een lijndienst levensvat baar zijn. Dc gemeente Holten laat het hier niet bij zitten. Per doelgroep wil de gemeente bekijken waar ze in kunnen springen door middel van een tariefdifferentiatie. Onder de doelgroepen zijn de gehandicap ten, ouderen, minderdraagkrach- tigen, scholieren en leerlingen van bijzonder onderwijs. Elicrmce gaat Holten verder dan andere plaatsen in de regio. De commis sie heeft uitgesproken het onder zoek dit jaar nog af te ronden voor Holten samen gaat met Rijssen. Russen tanken zonder betalen Twee Russen werden vorige week op de A 1 woensdag aan gehouden, die kort daarvoor hadden getankt, zonder dat de benzine was afgerekend. Beiden werden voor verhoor naar het politiebureau overgebracht. Zij dienden dc getankte benzine alsnog af te rekenen. Daarnaast kregen zij een boete van 500 gul den, die ter plaatse werd betaald. Hierna konden zij hun weg rich ting Rusland vervolgen. Winkelruit vernield Een winkelruit werd vorige week donderdag vernield aan dc Larenseweg. In verband hiermee werden een 13- en een 14-jarige Deventenaar aange houden. Zij bekenden hiervoor verantwoordelijk te zijn ge weest. Vrijdag op: 05:16 onder 22:00 Zaterdag op: 05:17 onder. 22:00 Zondag op: 05:17 onder 22:00 Buien Wisselvallig en koel weer. De ex treme hitte van de afgelopen da gen zijn we voorlopig kwijt. Vrijdag, zaterdag en zondag val len er overdag van tijd tot tijd en kele buien die worden afgewisseld door enkele opklaringen en af cn De middagterriperaturen komen te liggen tussen de 17.0 en 18.0 graden. Een noordwestelijke luchtstro ming zorgt voor bewolking en Maar het kan ook nog best mee vallen. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 De gemeente Holten ont houdt zich van de mogelijk heid in beroep te gaan te gen de uitspraak van de arrondissementsrechtbank in Zwolle over het Scheperspad. De rechter besliste na dc zitting op 14 april het bezwaar tegen afwijzing van bestuurs dwang door de gemeente om het Scheperspad open te stellen, gegrond te verkla- Dc vereniging van vrije wandelaars (Nemo) heeft de rechtszaak tegen de gemeente aangespannen, omdat Holten her Scheperspad nog steeds niet in ere had hersteld. Uit voorgaande rechtszaken heeft de gemeente juist dc vrije hand gekregen om dit pad weer openbaar te maken. Daarbij had de gemeente vol gens de Nemo gebruik kunnen maken van bestuursdwang. Holten heeft dit echter niet ge daan. De Nemo heeft met de uit spraak gelijk gekregen. De ge meente had bestuursdwang mogen gebruiken. Verder is het pad in 30 jaar vóór 1995 gebruikt en is de loop van het pad bekend. Toch houdt dit niet in dat de gemeente per di rect het Scheperspad als open baar pad opent. Verder kan er nog beroep worden aangetekend door de partijen. Als lezer v$n het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gppf Har nnlr pprts tJosL-- aan een ander door! Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Holtens Nieuwsblad Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad 1 Adres Woonplaats 7500 VB Enschede Hijrij besalt voor afr abonnement f 79.40perjaar (betaalwijze: per acceptgiro! f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch!

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1