GEEF!!! OXALIS I Iff) VERRASSENDE op kindermode en kinderschoenen /.VWP m m RAMP IN ENSCHEDE GIRO Verdubbeling van appartement brengt de Vereniging van Eigenaren bijeen 4b NEVEN-APPARTEMENTSRECHT KOMT IN DE PRAKTIJK NOG WEL EENS VOOR Ontdek Oxalis bloemen- en plantenshop |£J 1 De slijter die u verrast... VRUCCINK BOTTELIER| 1 DONDERDAG 15 JUNI 2000 HO 9 In de praktijk komt het nog al eens voor dat door aankoop van het men van tvvec appartementen in een Vereniging van Eigenaren (VvE) één appartement wenst te maken. Om het te realiseren, dient de bouwmuur tussen de appartemen ten geheel of gedeeltelijk te worden verwijderend. Een bouwmuur is de muur ter scheiding van twee appar tementen met elk een apparte- mentsrecht en dus ook bij een VvE een gemeenschappelijk eigendom. Het appartementsrecht is, zoals om schreven in art.5:106 BW: a) het exclu sief zakelijk gebruiksrecht van bepaal de gedeelten van gebouw en grond; b) een aandeel in de eigendom van een gebouw en/of grond. De begrenzing van de appartementsrechten zijn op te kening aangegeven en met de minuut van de splitsingsaktc ingeschreven/ge- deponeerd bij de Dienst van het Kadaster en Openbare Registers. De Vereniging van Eigenaars is gebonden aan de notariële splitsingsakte waarin de splitsing van het complex is om schreven, alsmede het Modelreglement j bij splitsing in appartementsrechten, welke van toepassing is. Het i Modelreglement kan van verschillende i data zijn, in dit voorbeeld november 1983. Men vindt het omschreven in de splitsingsakte., S Indien een eigenaar voornemens is om na aankoop van het nevcn-appartc- mcntsrecht en daarmee het gebruiks recht zal gaan verkrijgen van het naast gelegen appartement, is het verstandig met de onderhandeling tot aankoop van het appartementsrecht de voor waarden op te nemen, dat de VvE toe stemming zal moeten verlenen tot het doorbreken/verwijderen van de bouw muur tussen de twee appartementen. Een besluit van de algemene ledenver gadering VvE, met of zonder voor waarden, kan namelijk een bclemme- ring zijn om tot aankoop van het (nc- ven)-appartemcntsrccht over te gaan. I De eigenaar van een appartements recht, die het neven-appartementsrecht wenst aan te kopen met het voorne men beide appartementen tot écn ap partement te verbouwen, vraagt via de bestuurder van de VvE toestemming aan de algemene ledenvergadering van de VvE om de bouwmuur tussen de twee appartementen geheel of gedeel telijk te mogen verwijderen. Het ver zoek dient schriftelijk met de benodig de tekeningen en berekeningen te wor den ingediend. De bestuurder verstrekt de nodige informatie omtrent de te volgen procedure van VvE alsmede inzake aanvraag bouwvergunning en registratie bij het Kadaster. Voor de bouwaanvraag aan de ge meentelijke instanties moet men even eens tekeningen en constructiebereke ningen indienen. De bestuurder zal de eigenaar er zeker van moeten overtuigen dat bij eventu ele toestemming doofde VvE, alsme de na ontvangst van de bouwvergun ning en realisatie, de eigenaar de wijzi ging moet melden bij het Kadaster ter wijziging van de tekeningen. De kosten daaraan verbonden komen ten laste van de verzoeker. Mocht de eerstkomende algemene le denvergadering van de VvE eerst over geruime ti jd worden gehouden, dan kan men de bestuurder verzoeken een extra vergadering te willen uitschrijven met als enig agendapunt de doorbre king van de bouwmuur. Alle kosten verbonden aan het houden van deze extra vergadering komen voor rekening van verzoeker. Mocht besluitvorming niet op de juiste wijze tot stand zijn gekomen, dan is en blijft het besluit ongeldig en is de- Vereniging van Eigenaars geheel aan sprakelijk. Ook een bestuurder kan aansprakelijk worden gesteld. Dc Vereniging van Eigenaren kan zich nimmer beroepen op besluiten als deze niet rechtsgeldig zijn genomen. Meer informatie kan worden ingewon- ncn bij VvE Belang, Postbus 210, 4900 AE Oosterhout. H.J. Derksen Met spoed gevraagd: voor in de vakantieperiode gesloten Lindelaan t.n.v. Nationaal Rampenfonds Den Haag Voor onze in Holten vragen wij: a. Gediplomeerde bloembinders(sters) b. Leerling bloembinders(sters) Voor ons Tuincentrum in Deventer vragen wij: Tuinman voor lichte onderhoudswerkzaamheden en verzorging buiten afdeling TC of diegene die hier voor opgeleid w 'llen worden. Aanmelden alleen schriftelijk Oxalis Vorden BV Groothandel in bloemen en planten Handelsweg 6, 7251 JG Vorden Voor betaalbare topkwaliteit bloemen en planten Certificaat Jenever KWV 1^75 Pinotage 13,95 KWV Steen Q,QS Remy Martin VSOP Cognac ...onze Vaderdag kado-tips miniatuur XO Whisky Likeur «i 42,95 I Ballantine's H Scotch Whisky La 1 f9,95 llilH7QCII O Jacht E Bitter VS Cognac '6.95 44.95 Stationsstraat 10 Holten Tel. (0548)361375 Geldig t/m 24 juni 2000. Prijzen zijn afhaalprijzen. OMming o.a. Pointer, Mexx, Rags, Locker, Barbara Farber, Salty dog, Bird dog, Carbone en Ragazzi o.a. Compagnucci, Hupsakee en Esprit Dorpsstraat 148, Enter Tel. 0547-381766/383631 M 0 D E - SCHOENEN Dinsdag gesloten Donderdag koopavond MODE STRAAT V AN TWE N T E

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 9