Ja, Heeft u deze week 1 BK ¥*JjT_59 modellen aLWMUijftPUKinift PHI 1 IPC mru PHILIPS!*/- "WA°,SCMAN |99 PHILIPS INDESIT KOELKAST 25 25 'Spanning op de woningmarkt zal blijven of zelfs weer toenemen' i-.: aal K I E N ri i BON VOOR MILJOENEN □na HENGELO Waarbekenweg HONDERDEN) WINKEL/SHOW tot 80% u OPTING1.1.'. 1 phIup^Iutoradio AIWA HIFI-STEREO PMLNPSVIDEORECMDi WASAUTOMAAT TAFELMODEL ENSCHEDE DONDERDAG 15 JUNI 2000 HO 6 ZA 4 r Vergeleken met het vierde kwartaal van 1999 is de prijs van de gemiddelde bestaande koopwoning in het eerste kwartaal 2000 gestegen met 9,4 procent. Een vergelijking van het eerste kwartaal van 1999 met de eerste drie maanden van dit jaar, levert een prijsstij ging van 17,2 procent op: van fl. 316.000,- naar fl. 372.000,-. Deze en andere kwartaalcijfers van de NVM geven aan dat de markt in een iets minder woe lig vaarwater is gekomen. De voorzichtig teruglopende prijsstijging is een reactie op di verse ontwikkelingen: de afne mende betaalbaarheid van koop woningen, vooral voor eenverdie ners; de stijgende hypotheekrente en het gereed komen van een groot aantal woningen op de zo genaamde Vinexlocaries, dc grote nieuwbouwwijken in Nederland. Hierdoor groeide her aantal keu zemogelijkheden voor de consu ment en nam ook het verschil toe tussen de vraagprijs van een wo- ning en dc uiteindelijke verkoop prijs ervan. Deze informatie blijkt uit de woningmarktgegevens over het eerste kwartaal 2000 van de vakgroep NVM Wonen van de Nederlandse Vereniging van Makelaars o.g. en vastgoeddes kundigen NVM. Timo Smit, alge meen voorzitter van de NVM legt uit: 'Zoals ik in januari heb voor speld, laat dc overgang van het vierde naar het eerste kwartaal in de meeste regio's een beduidend lagere prijsstijging zien. Toch mo gen we niet vergeten dat koopwo ningen in vergelijking met het eer ste kwartaal '1999 minder betaal baar zijn geworden voor degenen die voor het kopen van een wo ning afhankelijk zijn van het inko men, zoals nieuwkomers. De groepen die wel beschikken over eigen vermogen hebben het gemakkelijker. Zeker als het om tweeverdieners gaat.' De gemid delde looptijd van een woning, de periode dat de woning te koop staat, steeg in het eerste kwartaal 2000 met drie dagen van 37 naar 40 dagen. Ten opzichte van het eerste kwartaal van 1999 nam de looptijd toe met ruim tien pro cent. Het aantal transacties door NVM-makelaars daalde het afge lopen kwartaal op jaarbasis van 57.117 tot 53.175. Tekenen die wijzen op een zekere ontspanning in de markt. NVM-voorzitter Smit: 'Het aantal keuzemogelijk heden voor consumenten is opge lopen tot gemiddeld ruim vier ob jecten per Idant en dat is een posi tieve ontwikkeling na alle explosi viteit van de afgelopen jaren. Ook het aantal verkopen bij inschrij ving is enorm teruggelopen.' De prijsverandering verschilt nog steeds sterk per regio. Ook de prijsverschillen per woningtype blijven een belangrijke metings factor. Ten opzichte van het vier de kwartaal 1999 steeg de prijs op jaarbasis van dc gemiddelde tus senwoning in het eerste kwartaal 2000 met 9,3 procent naar 321.000 gulden. Dc prijs van de gemiddelde hoek woning steeg met 7,7 procent naar 404.000 gulden. De gemid delde vrijstaande woning steeg in prijs met 8,5 procent naar 633.000 gulden, En het gemiddelde appar tement werd in vergelijking met het vierde kwartaal 1999 in het eerste kwartaal van dit jaar 9,4 procentduurder (nu 259.000 gul den). Smit gaf in januari al aan dat een zekere ontspanning in de markt allerminst het sein is om rustig achterover te leunen. Integendeel, er blijft een aanhou dend tekort aan kwalitatief goede woningen en de krapte op de ar beidsmarkt neemt nog steeds toe. Bovendien loopt de geplande nieuwbouw in omvang terug. 'Vanwege deze oorzaken zal de spanning op de woningmarkt het komende kwartaal zal aanblijven of zelfs weer iets toenemen', ver wacht Smit. De NVM en het Ministerie van VROM vinden al lebei dat dc woningvoorraad scheef is en het aanbod duurdere kwaliteitswoningen te klein. Echter, gemeenten kijken nog te veel naar de lijst woningzoeken den en bouwen alleen voor die doelgroep. Dat betekent nog meer eenvoudi ge en vrij kleine woningen, con stateren NVM en VROM. Hun gezamenlijk advies luidt: bouw kwaliteitswoningen, zodat bezit ters van goedkopere huizen kun nen doorstromen en hun wonin gen vrijmaken voor starters en j mensen met een kleinere porte- Staatssccretaris Johan Remkes van VROM zal deze boodschap de komende maanden uitdragen tijdens zijn bezoek aan een groot aantal gemeenten. Test nieuwe PRODUCTEN en verdien tot f 225.- p/dag!, bel 0900-2032030 (1,5gpm). HUISHOUDELIJK PERSONEEL y Gevraagd: hulp in de huishouding, 1 morgen in de 2 weken. Moet verschillende werkzaamheden willen verrichten. Tel. 0548-363515. I MEDEDELINGEN y Gratis toegang DUTCH MUSIC EVENT De Kast- Henk Westbroek van Dikhout - Tröckener Kecks-Slagerij van Kampen One Two Trio en Veronica FM. Zie www.vetel.nl KENN1SMAK1NG- RELATIE 0906.50.50.573 Bel de contactlijn Oost Nederland Even voorstellen: ben gescheiden, 33, tenger gebouwd, heb half lang donkerblond haar, blauw groene ogen, rook niet en heb 2 lieve kinderen. Ik wil graag in contact komen met een eerlijke, betrouwbare man op basis van vriendschap. Boxnummer:233253 (1gpm) 0906.50.50.573 Bel de contactlijn Oost Nederland Aantrekkelijke, intelligente, Russische vrouw met Nederlandse nationaliteit met 2 grote kinderen zoekt een man van rond de 50 jaar om liefde en alles mee te delen. Boxnummer: 260943 (1gpm). Vogels besmeurd met olie. gewonde vogels. Wie kent de beelden niet? Wie hart heeft voor de natuur om ons heen doet er iets aan. Fügeipits An]um verzorgt dagelijks honderden vogels en laat ze gezond terugkeren in de natuis: om dat goed te kunnen biljven doen. moeten we gaan uitbreiden Dat kan alleen met uw steun, word daarom donateur en geef om vogeisi O RAKETJES V /oor Hottens DeZakengids Om een rubrieksadvertentie op te geven voor Holtens Nieuwsblad/De Zakengids Plaatsingsdatum(s) - Fügehtits Anjum rwfugeidts.nl sas tekst pag.351 ik word donateur van Fügêipits Anjum! Deze Bon u opsturen r, een geffankèenfe emSGO naar: Vogelopvang Fügelplts De Singel 54.9155 Hl Anjum 'TeL CS13 - 5J1S91) Doraretranao mmmaai 10 per uar Mes? mag natuurlij* ook. u ontvangt een acceptgiro er, een Nieuwsflits, ijaarverssgi 51; denades vanaf 33.- ontvangt u gratis ons juaaumboek tsxcl 6.80 verz. tosten; GEEF OM VOGELS, WORD DONATEUR! GIRO 3464 Plaats hier uw advertentietekst Per vakje één leesteken of spatie gebruiken. (Denk aan adres en/of telefoonnummer en vergeet niet om belangrijke details te vermelden). BON REGEL 2_ 3 De kosten van uw advertentie: Prijzen zijn incl. 17,5% BTW t/m 3 regels per regel meer f 19.92 f 6.64 Hoe opsturen De volledig ingevulde bon, voorzien van uw eigen banknummer en handteke ning of met bijgevoegde giro-betaalkaart of bankcheque, dient 2 dagen voor plaatsing in ons bezit te zijn. Opdrachten die te laat zijn worden doorge schoven naar de volgende week. In gesloten envelop toezenden aan: Oostelijke Weekbladpers b.v. afd. Telefonische Verkoop Antwoordnummer 97, 7500 VB Enschede (een postzegel is niet nodig) Hoe betalen Vul op de bon uw eigen bankrekeningnummer in en plaats uw handtekening. Daarmee stelt u ons (éénmalig) in de gelegenheid om het bedrag te incasseren. Ook kunt u een ingevulde en ondertekende girobetaalkaart of bankcheque bij de bon opzenden. Ondergetekende: verleent hierbij een éénmalige machtiging aan Media Collect om het verschuldig de bedrag af te schrijven ten laste van zijn/haar rekening. .I i I i I i I i I i I i i I Datum:_ -Handtekening rekeninghouder:. Administratiekosten bij niet-kontante betaling f 6.50 Advertentie onder nummer/brieven buro v/d blad f 6.50 extra Bewijsexemplaar op aanvraag per post f 6.50 Telefonische opgave advertenties: 053-484 24 50 \oosteLLjke ujeekbLadpers bu Pak üw kans in de Nationale Postcode Loterij Ik hoop écht dat op uw postcode de Straatprijs is gevallen. Of dat uw Kienkaart deze week 25.000 gulden oplevert. Maar dan moet u wel mee spelen natuurlijk, want anders wint u helemaal niets. En dat zou zonde zijn. Het liefst zou ik al onze deelnemers een prijs geven. Of 't nou een grote of een kleine prijs is... iedereen verdient er min stens één. Al was het alleen maar voor de grote bijdrage die u levert aan de vele goede doelen die de Postcode Loterij finan ciële steun biedt. Dus grijp uw kans en vul de bon in. Zo kunt ook een keer in de prijzen vallen. V/>at f204 -f204.S45.-i5 i-iiT-r mM 09 18 23 26 28 31 36 52 58 62 75 76 78 81 94 Staat hier na de volgende trekking als winnaar van de Postcode Jackpot? I!Jfl» ik wil kans maken op alle prijzen in de Nationale Postcode Loterij, inclusief I de Postcode Jackpot, de PostcodeStraat- prijzen en de wekelijkse Kienprijzen. Hiermee steun ik 28 goede doelen. 3 x 12,50 (drie lotnummers) 2 y. f 12,50 (twee lotnummers! I 0.1 x 12,50 (één lotnummer) I A.u.b. uw keuze aankruisen en verder invullen in blokletiers. Deelname houdt In aan vaardlng van Ihet reglement, op aanvraag verkrijgbaar bij Ledenservice, tel. 0900 - 300 1500 (35 cpml. Ik machtig u hierbij tot wederopzegging om eenmaal per maand de inleg voorde I maandelijkse trekking en eenmaal per jaar voor de Extra Trekking van nevenstaande I rekening af te schrijven. de heer Naam: (Post)bank nummer: Bel mij bij een prijs r boven 10.000,- Tel:j_ I NATIONALE I Datum: Handtekening: bi I I I 1 I I I I I I I *L I L O T E R I J I Bon uitknippen en in een envelop (zonder postzegel) opsturen naar: Nationale Postcode Loterij. Antwoordnummer 19503 1100 VM Amsterdam. De lolerh is goedgekeurd door de Staatssecretaris van Justitie ondernummer L O Aqn/nnsa/flrti s d ri 10/15/1007 6595 AD in Ottersum met 9 winnende loten 25.000,- PER LOT en voor 6595 AD 069 extra: een BMW! Postcode Loterij iriends Kijk zondag 18 juni: 22.45 uur TROS TV2 en bel tot maandag 22.00 uur 0909 0055 (99cpm) om kans te maken op een: Psion Zakcomputer Meer informatie: www.postcodeloterij.nl Ledenservice: 0900-300 1500 (35 cpm) Postcode Loterij Kanjer Karavaan op lokatie 18 juni Braderie Zijtaart Ootmarsumsestr. 218 PHILIPS SCHEE&APPARAAT WBM&MIE Hl TWtWTIS MMMKH •sk m -<."5 mmmm MAGNETRON 17 LITER PHILIPS WEKKERRADIO VfflR MS; RADIO CASSETTESPELER mos v«jk i'm,* AIWA WALKMAN

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 6