GEEF! Grasmaaierrace in plaats van keuring Dijkerhoekse tuinen Mei zeer warm, maar wel nat Tennisteam zondagmix kampioen Medische DIENSTEN DIENSTEN 't Autootje Kerk Burgerlijke STAND WEEK Rijbewijzenbureau pleit voor tijdige aanpassingen gelijke kruisingen GIRO 777 RAMP IN ENSCHEDE Vogelschieten op 17 juni officieuze opening Dijkerhoekse Feest DONDERDAG 15 IIIXI 2000 H Holtens NIEUWSBLAD C is, wat is t'r? Ie kickt zo lilk. Of bi'j met't verkeerde been uut berre cstapt?' De kö'j wal z.eggn Wilm. Ik heb- be akelig völle pech chad. Ie möt weetn, ik heb vannach edreumd.' 'Doar hoo'j toch neet zo lilk van tc kiekn A-lans.' 'Loat: mi'j now is uutproatn'. 'Good, good, Mans, ik hoale mi'j wal stille.' "Ie möt wcetn Wilm, det ik gek bin op Oldtimers en vannach heb ik d'r eene ekoch. Ie weet wal det r-Fordje van van Puffelnl ('ïadstikke mooi, gaaf autootje. Ik heb 'm op'ehaald en derek be taald. En zo bin ik d'r met noar huus hen etuft. Vuur de garage st- appn ik uut en deu de garage- duurn lós um 'm binn te zettn.' 'Toen wördn ik wakker. Kö'j oe vuurstelln det ik kwoad bin. As ik drei minuutn later wakker was ewördn, dan had ik 'm in de ^tra ge ehad en dan had ik de duurn dicht'edoan en had ik 't autootje chad. Now, bin ik als kwiet. Mans leup wieter en ik heurn um nog mompeln: 'Wat 'n pech, wat 'n pech'. G.J. Gervedink Nijhuis Arts: weekenddienst: huisartsenmaatschap Holten, Keizersweg 32, telefoon .363553. Spreekuren uitsluitend voor spoedgevallen: 11.00 en 16.00 uur, zonder afspraak. Apotheek: Vrijheidslaan 7, telefoon 361111. Geopend op werkdagen van 8.30 tot 18.30 uur, zaterdag van 10.00 tot 1 "".00 uur, zon- en feestdagen van 11.00 tot 11.30 en van 16.00 tot 16.30 uur. Buiten de openingstijden eerst bellen om af te spreken wanneer de assistente in de apotheek is. Tandarts 17 - IS juni: K. van Aken, Keizersweg 28 Holten, tel. 0548 361787. Behandeling uitsluitend na telefonische afspraak. Dierenarts: Dierenartsencombinatie Holten, Houtweg 18, telefoon 362004. Spreekuur: zaterdag 8.00 - 9.00 uur. Daarbuiten na telefo nische afspraak, tel. 362004. Dierenart.senpraktijk Holten, S. Minnema, Larenscwcg 54, telefoon 362835, b.g.g. 06-53372156. Hervormde Kerk: Zondag 18 juni: 9.30 uur, ds. S.M. Roozenböom, Schrift en Tafel. Nevendiensten. 19.00 uur, ds. Koolc, Stecnwijk met medewerking van Campanella. Oppasdienst: mevrouw Osscwaarde, Marloes Wölters. Collecte in dienst diaconie. Uitgangscollecte orgelfonds. Dijkcrhock: Zondag 18 juni: 9.30 uur, cand. Mevr. V.d. Boogaard. Gereformeerde Kerk: Zondag 18 juni: 9.30 uur, ds. H.P. Mulder. 19.00 uur, ds. M. Valk, Wijhc. Kindernevendiensten: groep 2 en 3 o.l.v. Truus Hulsman; groep 4 en 5 O.l.v. Hcrma Aanstoot; groep 6 en 7 o.l.v. Trijnet Ovcrkempc; Groep 8 o.l.v. Jenny Wieldraayer. Evangelie Gemeente De Loofhut: Zondag 18 juni: 10.00 uur. Diessenplas: woensdag 21 juni: ds. H.P. Mulder. Katholieke Kerk: Zondag 18 juni: 10.00. uur, Eucharistieviering. Voorganger pastor Hogcnelsl. Zang: dameskoor. Nieuw Heeten: Zaterdag 17 juni: 19.00 uur, Eucharistieviering. Voorganger pastor Rademakcr. Zang: Dameskoor. Zondag 18 ju ni: 9.00 uur. Eucharistieviering. Voorganger pastor Rademaker. Zang: Herenkoor. juli 2000. a Geboren: Jojanno dv H.j. Dalemans en F.D. Menalda van schou wenburg; Marlies Babettc dv E.Evers en M.A. Veldhuis. Overleden: M. Assink- Spanjersberg, oud 66 jaar. Ondertrouwd: J van Ommeren en w. Overmeen. Gehuwd: G.a. Brands enJ.S. Veldwijk. Maandag Vorige week was het in dc vroege ochtend uren nog onbewolkt. Maar daarna nam de bewolking geleidelijk toe vanuit het zuiden op nadering van een actief regengebied. De zon liet zich eerst nog af en toe zien. Net na het middaguur begon het te regenen. Dc neerslag was meer buiig van karakter. De hele middag regende het bijna langdurig tijdens dc passage van het regengebied. Espclo ving 11.0 mm op en Holten registreerde 9.6 mm. Dinsdag Was er in dc ochtend en morgen nog vrij veel bewolking. Het was wel droog, maar dc zon kwam er niet aan te pas. Dit gaf een somber weerbeeld. Met: een noordwestelijke stroming werd vochtige lucht aangevoerd. In de loop van de middag werd dc lucht geleidelijk wat droger, wc kregen enkele opklaringen afgewisseld door af en toe zon. Wel vormden zich stapelwolken. Woensdag Begon de ochtend en de eerste helft van de morgen met veel zon en praktisch onbewolkt. Daarna vormden zich al snel stapelwolken en vielen er in de loop van de morgen geregeld regenbuien. Ook in de middag hielden we het niet droog. Wc hadden een afwisseling van enkele buien, stapelwolken en geregeld zon. Een noordwestelijke stroming voerde onstabiele lucht aan. Donderdag Na een frisse start met 7.0 graden in Holten en Espelo 6.1 graden was de zon er al vroeg bij. Er waren alleen wat wolkensluicrs aan wezig. De héle morgen bleef het zonnig. Wat later vormden zich tij delijk wat stapelwolkjes, 's Middags was het onbewolkt en zonnig. Het werd een prachtige zomerdag. Met een matige zuidoostelijke stroming werd droge lucht aangevoerd. Vrijdag Startte onbewolkt en zonnig, dit hielden we nagenoeg dc hele dag vast. De wind was matig en kwam uit het zuidoosten. Doordat de- lucht droog was konden zich nauwelijks wolken vormen. Pas later in de middag kwamen er stapclwolkjes voor. l iet: werd erg warm met een temperatuur van 29.9 graden. Een matige zuid tot zuidoos telijke stroming voerde droge cn warme lucht aan. Zaterdag In de avond van vrijdag op zaterdag vielen er enkele warmte on weersbuien, dit was zeer plaatselijk. Holten kreeg 6.0 mm, Espelo 1.3 mm. Ook werd het een zwoele nacht met 16.4 graden, 's Morgens hadden we een afwisseling van wolken en dan weer zon. I .atcr in dc middag lukte het beter met dc zon. Doordat dc wind uit bet noordwesten kwam was aangenaam met 22.6 graden. Eerste Pinksterdag W as het in de ochtend cri morgen onbewolkt en zonnig. Er waren alleen wat wolkensluicrs. Prachtig weer dus. In dc tweede helft van de middag was er beduidend minder zon, er dreven van tijd tot tijd wolkenvelden over. Een rug van hogedruk lag van zuidwest naar noordoost over ><ns land, deze trok zeer langzaam oostwaarts en zorgde voor het mooie weer. Mcico Holten, Freddie Paalman Het vogelschieten zal ook dit jaar weer de officieuze opening van het Dijkerhoekse feest vor men. Dit evenement zal plaats hebben op zaterdag 17 juni om 20.00 uur, op het terrein van 't Bonte paard. Alle inwoners van Dijkerhoek die ouder zijn dan achttien jaar mogen deelne men aan het schictevcnement. Dc jeugd zal dit jaar, mits inwoner van Dijkcrhock of behorende toi dc schoolkring Dijkerhoek en twaalf jaar of ouder, ook weer kunnen deelnemen. Natuurlijk zal ook de schutterskoning weer be kend worden gemaakt. Op vrijdag drieëntwintig juni be gint het feest dan ccln. 's Middags om één uur vertoont Ton Laros zijn 'Laphen is oké show' voor de Dijkerhoekse schoolkinderen. Dc kinderen worden verwacht in zaal 't Bonte Paard. Dc voorstelling is bcdocit voor kinderen van vier tot cn met twaalf jaar, maar jongere kinderen zijn natuurlijk ook van harte welkom. Dan, op diezelfde vrijdag om kwart voor acht vertoont D.A.T. de revue 'D.A.T. is in alle Staten'. De titel heeft alles tc maken met Amerika. Na afloop van de revue zal er gelegenheid zijn tot dansen. Zoals gebruikelijk vindt op zater dag vierentwintig juni de optocht plaats. Ook zal 1-1MV de optocht weer begeleiden. Wat: wel nieuw is echter is de tijd. Op veler verzoek zal de optocht niet om negen uur, maar om tien uur vertrekken. Deelnemers moeten zich om half- tien opstellen in dc weide van dc familie Veneklaas. Na de optocht zullen in de tent de prijzen wor den uitgereikt. Natuurlijk zal er weer de publieksprijs zijn en voor LET OP DREMPEL' Ook de optocht is weer onderdeel ran het Dijkerhoekse Feest. (Foto: Johan Bo/ink) dc schoolkinderen is cr ccn extra publieksprijs. Want natuurlijk doen de schoolkinderen ook weer •mee. Zij zijn druk aan het' brain stormen over wat ze gaan versie ren of als wat ze verkleed zullen gaan.Na de optocht zal cr zoals gewoonlijk weer een Kleinvee- en rommelmarkt zijn. Dan, dat zal rond elf uur zijn, is er een stoelen dans, zijn er individuele spelletjes, voor de groepen cén tot en met vier cn een kinderzeskamp voor dc schoolkinderen, van de groe pen vijf tot en met acht. Tevens zal er een kermis, met gratis draai molen, cn een luchtkussen zijn. Om de feeststemming niet te ver storen, kunnen de kinderen om één uur eten bij 't Bonte Paard. Natuurlijk kunnen ze daar ook weer een cadeautje uitzoeken. De kinderen kunnen om haiftwee worden opgehaald. Om twee uur zal dan de zeskamp beginnen. Zaterdagavond spelen de Alpha Showband en KABAAL in de tent. De Alpha Showband bestaat uit vijf afgestudeerde musici, die na diverse audities zijn geselec teerd. Zij staan garant voor een perfecte avond: Latin American, Het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) pleit voor tijdige aanpassing van gelijkwaardige kruispunten, voordat fietsers van rechts voorrang krijgen. De minister van Verkeer en Waterstaat kon digde onlangs aan, dat vanaf 1 mei 2001 op gelijkwaardige kruisingen alle verkeer van rechts voorrang krijgt. Het CBR is bezorgd dat niet alle infrastructuur op die datum zo is aangepast dat snelverkeer wordt afgeremd. Ook bij dc invoering van de bromfiets op de rijbaan, december vorig jaar, waren veel fietspaden nic-t tijdig afgestemd op de nieuwe regels. l iet CBR dringt er verder op aan, dat dc voorlichtingscampagne rond de nieuwe verkeersregel eerder zal starten dan bij Bromfiets op de rij baan. De late start leidde vorig jaar tot wanordelijke verkeerssituaties. Om kruispunten aan te passen aan de komende wetwijziging treffen gemeenten, provincies, waterschappen cn Rijkswaterstaat momentcel vcrkcersrcmmcnde maatregelen. Gelijkwaardige krui singen worden voorzien van drempels, uiiritconstructies of zo geheten 'pianoklavieren' om met name liet snelverkeer bij het nade ren van de kruising af te laten remmen. Op veel doorgaande we gen worden met borden en haai- entanden voorrangsregclingen ge construeerd of verkeerslichten geïnstalleerd. dansmuziek, gouwe ouwe, Top veertig, alle facetten van de lichte muziek zullen de revue passeren. En de Nederlandse smartlappen worden zeker niet vergeten. Met de Bathmensc rockband KA BAAL viert de stevige rockmu ziek hoogtij. Zij begonnen als schooljongens die wat in een gara ge rammelden met een paar valse gitaren en een gammel drumstel, vandaar de naam KABAAL, l iet lawaai is echter vervangen door strakke rock "n roll met een pro fessionele uistraling. Op zondagmorgen om elf uur kan men Friihshoppcn bij de Haaksberger Muzikanten. Deze Egcrlanderkapel onder leiding van dirigent Hendrik Wissink heeft geen aankondiging meer no dig. De zondagmiddag wordt van twaalf tot vijf gevuld door: Stcnzel Geraldo, een knipsclar- ticste, vier attracties cn de band en De Bilt werd de hoogste tem peratuur gemeten op 16 mei met 29.6 graden; dc laagste tempera tuur 4.9 graden op 30 mei. Hc-t koele wisselvallige weer van de laatste twee weken zorgde ervoor dat mei met 106.0 mm in Dijkerhoek, Bcuseberg 98.2 mm. Holten 89.0 mm, Espelo 87.0 mm en in De Bilt 85.0 mm tegen nor maal 61.0 mm, nat was. De eerste hcift van de maand gaf wat neer slag betreft van plaats tot plaats Straat. Stcnzel Geraldo, een goed op elkaar ingespeeld duo, combineert mime. variété cn co medy. Joke August, de knipselar- ticste, zal uw silhouet knippen. En dat niet met tekeningen, nee, zo uit dc losse hand. Dc vier attrac ties zijn: de Funnv Playbus, speci aal ingericht voor kinderen, de Climbing Palm, bet Acro Benji en Stick Up. Al deze attracties zijn gratis. En dan de wereldberoemde band Straat. Dc organisatie had geluk dat deze band haar toer door Rusland moest afzeggen, maar ze staan er dan toch maar. Omdat cr dit jaar geen tuinkeurin- gen meer plaatsvinden, wordt de ze open plek opgevuld door een grasmaaierrace. Het gaat erom wie het snelste gras kan maaien. Op een parcours zal er gestreden worden in drie klassen: de hand- gecluwde gazonmaaier, zelfrijden- de achterloop gazonmaaier en de zitmaaier. Ook om de veiligheid is gedacht. De machines moeten aan een aantal eisen voldoen, die voor de wedstrijd door ccn ken ner worden gekeurd. Voor alle klassen geld dat het maaigcdeelte niet mag werken. Bij de standaard motorisch aangedreven machines moeten alle vciligheidsschakelaars werken. Scherpe delen zoals ha ken van dc verwijderde vangbak (deze hoeft niet aanwezig te zijn) moeten afdoende met bescher mend materiaal bedekt worden. De grasmaaierrace zal plaatsvin den tijdens dc zeskamp. Naast de prijs voor de snelste grasmaaier, zal er ook ccn prijs zijn voor dc creatiefste of mooist uitgedoste grasmaaier. BRUISEND ten bate van de 201 opvang 15, 16 en 17 juni CENTRUM NIJVERDAL CULTUUR I Iniem Straattheaterfeslival RTVOost Tour d'Overijssel Holtens NIEUWSBLAD Holrcns Nieuwsblad is een uitgas e van Oostelijke Weekbladpers BV, be horende tot Wegener XV, in sa-men werking met dc stichting Holtens Nieuwsblad. Stichtings-bcstuur W.M. Bevers, sccrctans, Kollingscrf 4, "45 i XC Holten, Directie: J.V.Munstcrman Mw. G. Arcndscn-Tiebcn tel. 0314 - 33 54 10 (privé) Eindredactie: Peter Bulthuis cn Peter Koehorst Peter Bulthuis Telefoon: 0548-36 67 99 I;ax: 0842-11 67 34 Mobiel: 06-54 93 58 41 Holtcns.Xicuwsblad@owp wegencr.nl Peter Koehorst Telefoon: 0548-36 71 57 Mobiel: 06-51 29 45 18 Adres redactie: Kerkhofsweg 18. 7451 BG Holten, telefoon 0548-36 38 03, fax 0548-36 64 97 Redactioneel medewerker: |okc Oostervelc, telefoon 0548-36 78 4 fax 0548-36 79 51 Meteorologisch medewerker- Preddie Paaiman, telefoon 0548-36 40 07 (voor alle weersinformatie) Advertenties: Getfcrtsingcl 41. "513 GA Enschede, telefoon 053-484 24 50 Orders worden afgesloten en uitge voerd overeenkomsng onze algemene voorwaarden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel cn Fabrieken te Enschede. Advertentie-adviseurs: kantoor: al leen op dinsdag tot 14.00 uur telefoon 0548-363803 cn fax 0548-36649"; an dere werkdagen telefoon 0548-519~97 cn fax 0548-519798. Arno Srukker, mobiel 06 - 54 68 60 96 Otto IJsjaccrr, mobiel 06-51 19 83 42 Advc :s kunt u in Holten ot ipgcvei bij: G.W. Knapen, Ijrcnsewcg 3. tele foon 0548-36 12 24 tot dinsdag 12.00 uur, of het kantoor aan dc Kerkhofsweg 18. Abonnementen en klachten bezor ging: familie Bouwhuis. Aalpolsweg 6, tn.v Nationaal Rampenfonds Den Haag grote verschillen. Op 3 mei kreeg Holten over het etmaal 1~.4 mm, Dijkerhoek 22.0 mm. Bcuseberg 25.0 mm cn Espelo 16.3 mm te verwerken. Ook op 17 mei was het raak, tijdens onweersbuien viel er in Holten 27.6 mm in dc re genmeter, Dijkerhoek en Espelo noteerden 25.5 mm en Bcuseberg 26.0 mm. Zware regen en on weersbuien veroorzaakten in het zuiden en zuidwesten van het land, plaatselijk wateroverlast. Dieptepunt voor de maand mei was de unieke zware storm van zondag 28 mei die ons land trof. Zeer zware windstoten, aan dc kust zelfs 120 km per uur, richten aanziendelijke schade aan bomen eri gebouwen aan. De zware storm eiste in ons land drie men senlevens. Ook in Holten was het raak, di verse bomen waaiden om door de zware windstoten, ook lagen de wegen in Holten en omgeving be zaaid met veel afgerukte takken en bladeren. Weerstation Holten noteerde een windstoot van 68 km per uur: windkracht 8. De ge middelde windsnelheid bedroeg windkracht zeven. De laatste twee weken echter waren op de laatste dag na, over het algemeen aan de sombere kant. In De Bilt scheen de zón 210 uur tegen 197 uur nor maal. Het aantal zonloze dagen in Holten bedroeg er twee wat nor maal is voor de maand mei. Onweer kwam op vier dagen in mei voor. Weerman, Freddie Paalman Het zondagmix 35-plustennisteam van Tennis Club Holten is kampioen geworden. Ze werden dit door in de allerlaatste zeer spannende thuiswedstrijd te winnen van Veenhorst-1 uit Almelo. De uitslag was 4-1 De teamleden zijn zittend van links naar rechts: J. den Engelsen, R. Zwijnenberg, T. Mulder. Staand van links naar rechts: H. Kaffencr, A. Beuwer en F. Kuster. Met in Holten ccn gemiddelde temperatuur van 15.4 graden, Espclo 15.0 graden cn in De Bilt 14." graden tegen 12.3 graden normaal was mei zeer warm. Hiermee komt deze maand samen met 1917 op de vierde plaats in de rij van warme meimaanden van de afgelopen honderd jaar. Op 5 mei werd in Holten de eerste zomerse dag (25.2 graden) van dit jaar ge noteerd. Deze dag was meteen ook het begin van een zomerse periode die aanhield tot cn 16 mei. Gedurende dit tijdvak van 10 dagen werd in Holten dagelijks de 25.0 graden overschreden. Gedurende de zomerse periode van 5 tot en met 16 mei kwamen regelmatig zonnige dagen voor. Vanaf 17 mei brak een periode aan an koel, wisselvallig weer en werd bijna nergens in het land dc 20 graden meer gehaald. Het aan tal zomerse dagen bleef op 10 staan. Dc Bilt kreeg cr 12, wat overigens ccn evenaring van het recordaantal zomerse dagen in de maand mei is, tezamen met mei 1992. Normaal telt mei twee zomerse dagen. Het aantal warme dagen (maximum van 20.0 graden of ho ger) bedroeg in Holten 13 dagen tegen 8 dagen normaal. In Holten

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 3