Proeven aan hockeysport tijdens kennismakingsdag Waterspelletjes zorgen voor verfrissing tijdens sportdag Geniet van Reestdal met avo n d f i ets v i e rd aags e Aanpassingen in dienstregeling NS Veel eerste prijzen bij Bergruitertjes Haarschool wint wisselbeker met estafette Mogelijk agrariërs naar metaalbranche SCHRIJVEN II DONDERDAG 15 IUN1 2000 H Hollens NIEUWSBLAD Starten in Markelo en Diepenheim De IVN afdeling Diepenheim Markelo houdt zondag 18 ju- hi een dagfictstocht door het Reestdal. Men zorgt zelf voor vervoer, fiets en lunchpakket. Vertrek is uit Diepenheim om 8.45 uur vanaf café restaurant De Uitspanning en vertrek uit Markelo is om 9.00 uur vanaf de VVV. De kosten bedragen rijf gulden. R'ie geen vervoer of fietsdragcr heeft of andere inlichtingen wenst tan contact opnemen met H. koetsier, telefoon 0548 362734. Dp donderdag 22 juni wordt er door IVN Markelo een ongeveer SO kilometer lange tocht gefietst door dc mooie omgeving van Markelo. Er zal een bezoek wor pen gebracht aan verschillende tuinen, onder meer een privé-tuin. Dc eigenaresse zal dan als gids fungeren. De fictssnelheid bedraagt onge veer 15 kilometer per uur en hal verwege is er 's morgens en 's middags gelegenheid een con sumptie te gebruiken. Deelnemers zorgen zelf voor een lunchpakket; de organisatie voor soep en drinken. Kosten 7,50 gulden per persoon kinderen 2,50 gulden. Inlichtingen S. Haan telefoon 0547-362747. Tentoonstelling Rijssens Museum In het Rijssens Museum is vanaf woensdag 14 juni de ex positie Uit de oude school ge klapt te zien. Deze expositie is mede mogelijk Doordat de ICE dc ritten overneemt op de trajecten naar Duitsland, heeft de NS dc treintijden in Holten enigszins aangepast. Vooral enkele stoptreinen richting Deventer ver trekken eerder. Dc stoptrein naar Deventer die op werkdagen en zaterdag om 7.23 uur vertrok, vertrekt nu om 7.15 uur. De stoptrein om 10.15 uur is gelijk gebleven. Dit geldt ook voor de trein om 12.15 uur. De trein die eerst zaterdags en zon dags om 16.23 uur vertrok en op werkdagen 16.15 uur als ver trektijd had, verlaat station Holten nu elke dag om 16.15 uur. Dit geldt ook gedeeltelijk voor de trein van 17.15 uur. Met het enige verschil dat deze in het weekend juist om 17.23 uur blijft rijden. De trein richting Almelo van 9.44 uur, rijdt nu niet meer op zaterdag en zondag. gemaakt door medewerking van de heer en mevrouw Vogelzang uit Hardenberg, die al 25 jaar alles verzamelen op het gebied van schoolmaterialen en daar heel ge makkelijk een ruimte mee kunnen vullen. We zien dan ook oude schoolban ken, orginele platen aan de mu ren, oude inktflcsscn, letter- plankjes en - doosjes, liederen bundels, pokkenbriefjes, leesboe ken van begin 1890 en 1900. Ook op het gebied van handwerken op dc lagere school is er van alles te zien. Ook de griffeldozcn en lei tjes ontbreken niet. ;Stclling is open op de normale tijden en wel maandag tot en met vrijdag van 10.00 17.00 uur cn op zaterdag van 14.00 - 17.00 uur en duurt tot cn met 23 september. Familiedag handbal Afdeling handbal van de SV Holten sluit zondag 18 juni het seizoen af met dc jaarlijkse fa- miliehandbaldag. Met minimaal tien teams bestaan de uit handballers, familieleden en kennissen, worden op sportpark Meermanskamp vanaf 10.00 uur wedstrijden gespeeld. Gezelligheid en spelplezier staan hierbij voorop. De dag wordt af gesloten met een gezellige barbe- (Foto: Gert Perden) Hockeyclub Holten aan de Molenbelterweg 3 houdt don derdag 22 juni van 16.00 tot en met 17.30 uur een kennisma kingsmiddag. Kinderen vanaf groep 3 (leeftijd 6 tot en met 16 jaar) worden uitgenodigd te er varen hoe leuk hockey is. De kinderen van het huidige F- team vragen leeftijdgenootjes (jongens cn meisjes) om hun team te komen versterken om volgend seizoen E6 te kunnen spelen. Deze middag is ook de afsluiting van het hockeyseizoen en de laat ste training. Holten heeft met ABS uit Bathmen cn N ijverdal een samen werkingsverband. Dc meisjes en jongens C vormen een team met vermelde clubs. Op deze manier blijft hockey mogelijk voor diver se leeftijdscategorieën in eigen plaats. Verder heeft de club een meisjes D-, meisjes B- en jongens A-tcam. Elke leeftijd kan dus aan de slag met hockey in Holten. Via een uitgekiend landelijk schoolsportproject, door beschik baar stellen van materiaal en ac commodatie, timmert dc Nederlandse Hockcybond aan dc weg. Ook in Holten zijn er contacten met de basisscholen en het voort gezet onderwijs over dit project. Tijdens de concoursen die dc afgelopen tijd werden verreden door de leden van PC De Bergruitertjes werden veel eer- ste prijzen in de wacht gc- sleept. Helena en Angela van I.ics traden jj aan in Markelo. Helena won met j' El Fuego twee keer dc eerste prijs 8 in dc L-drcssuur met 159 en 163 punten. Haar zusje Angela be- i haalde, eveneens met El Fuego j een eerste en een derde prijs in dc i B-drcssuur met 159 en 168 pun- Op zaterdag 10 juni namen dc 5 Bergruitertjes gezamenlijk deel 3 aan het concours in Hellcndoorn. f Een eerste prijs was er voor I Emmalic den Heijer niet haar po- i ny Misty in de B-dressuur met 164 j punten. f Helena van Lies ging in de L-drcs- j suur aan de haal met dc eerste j Prijs, samen met cl Fuego behaal- I de zij 167 punten, j Laura Tijhaar werd tweede met Saskia in dc L-drcssuur cn behaal- j de 166 punten. Joanna Spakman behaalde even eens een tweede prijs in de B- dressuur terwijl Ester Lammeers met Ammillion twee keer een eer ste prijs in de Z2 dressuur behaal de met 178 en 191 punten. Elsbeth Deijk won met Polly een yierde prijs in de B-dressuur. In Zelhcm op dc Achterhoekse paardedagen in een heel sterk deelnemersveld wist Ester Lammcrs met Amillion in dc z2 weer beslag te leggen op twee tweede plaatsen. De pony liet zich erg goed zien. Nicole Koebrugge behaalde in Oldenzaal tijdens een S.G.W. de eerste prijs met Duke. Sportagenda handbal Handbal: zaterdag 17 juni: Meisjes BI thuis tegen Boerhof/Mee ten om 13.00 uur; Meisjes B2 thuis te gen V&K om 10.00 uur. Zondag 18 juni: Familic-handbaldag vanaf 10.00 uur. i Dc Metaalunie, dc organisatie- van ondernemers in het mid den- en kleinbedrijf in dc me taal, gaat in Overijssel actief twee maatschappelijke problc- I men tegelijk aanpakken: ener- zijds het voortdurende tekort aan vakmensen in de metaal en anderzijds de beëindiging van veel boerenbedrijven. In de afgelopen periode heeft het Metaalunie-district Oost: bespre kingen gevoerd met: partijen uit de agrarische sector, zoals dc Gewestelijke GLTO, de oplei dingsinstituten (SMEOT), dc Provincie Overijssel en de me taalbedrijven. Nido-Universal Machines BV in Holten is een van de metaalbedrijven die graag deel neemt aan het initiatief om agra riërs een plaats binnen het bedrijf aan te bieden. Lezers ('n gedupeerde Oma!) j Dc reden van deze brief is de vol gende. Op vrijdag 2 juni j.l. overkwam j mij dit: om 14 uur deed ik bij Cl000 dc boodschappen. Omdat ik geen auto bezit cn op de Postweg logeerde, zouden ze de boodschappen bezorgen. Ik moest daarom 't karretje met in houd terzijde zetten met 't adres erop. Plots bedacht ik dat er nog een tas in 't andere karretje stond, (bij de kassa worden de karretejs I gewisseld) 't was nog geen vijf mi nuten later. Tot mijn grote schrik, was kar tas verdwenen. Overal rondgekeken (ook dc cassiere). Buiten, maar niets te vinden. Onbegrijpelijk is, dat de tas niet terug gebracht is. Dat zie je toch? In de tas (van Zeeman) zaten speeltjes voor de kleinkinderen, 'n overhemd zakdoeken voor mijn invalide man cn nog wat an dere spulletjes. Ik heb nog twee keer gebeld naar de C1000 maar er is niets gevonden of gebracht, jammer 't is voor mij best 'n flink bedrag geweest. De politie heb ik ook gebeld maar die kunnen wei nig doen. Mischien kunt u hier 'n klein stukje over schrijven in uw krant? En komt de tas als nog te rug bij de C1000? Bij voorbaat hartelijk dank Ondanks de warmte was het toch een hele drukte tijdens de sportdag van de Holtense ba sisscholen. Veel ouders, broer tjes en zusjes kwamen de leer lingen aanmoedigen tijdens het diploma onderdeel, dc spellen of de afsluitende esta fette. Dc sportdag werd dit jaar niet zo als gebruikelijk gehouden op het Meermanskamp, maar op dc sportvelden van Blauw Wit. Dit vanwege de verbouwing op het Meermanskamp. Blauw Wit stel de niet alleen haar sportvelden ter beschikking, maar ook een aantal vrijwilligers die ervoor zorgden dat in dc kantine alles goed ver liep. toernooi, Hendri Bronsvoort, was de hele dag aanwezig cn bleek een echte regelneef. Hij liep van hot naar hei om dc helpende leerkrachten en ouders bij te staan. Gelukkig had Bronsvoort de warmte verwacht. 'De kinde ren hebben veel waterspelletjes gedaan', aldus dc organisator. De sportdag wordt georganiseerd door een sportcommissic, waarin iedere school vertegenwoordigd is. Toch wordt Bronsvoort als dc grote organisator gezien. Dc sportdag wordt gehouden voor de groepen vijf tot en met acht van alle Holtense basisscho len. De groepen één tot cn met drie hebben vrij. De leerlingen in elk geval; de meeste leraren van deze groepen werden opgetrom meld om te helpen bij de sport dag, wat overigens geen overbodige luxe bleek. Naast leerkrachten en de vrijwilligers van Blauw Wit staken ook ouders en oudercommissiclcden een hel pende hand uit. Voor het starten cn het klokken van de zestig me ter sprint waren zelfs leden van de atletiekvereniging aanwezig. Zij starten cn klokken bij de atle tiek ook vaak cn waren dus zeer ervaren. Dc leerlingen zijn dc hele dag be zig met sport. De sportdag be staat uit: een diploma onderdeel, spellen en wordt afgesloten met een estafette. Dc waterspelletjes waren vooral opgenomen in het diploma on derdeel. Zo moesten dc kinderen op klompen lopen die gevuld wa ren met water, elkaar met natte Juichend boort dc Haarschool de uitslag van de estafette aan. (Foto: Gert Perdon) sponsen bekogelen, een bak wa ter op een lat boven hun hoofd dragen enzovoorts. Ook waren er andere spellen opgenomen in het diploma onderdeel: de leerlingen moesten bijvoorbeeld steppen op een grote step cn een ring over een elektrische spiraal voeren. Al deze spellen samen vormen dc achtkamp, een belangrijk onder deel van het diploma gedeelte. Verder moesten dc leerlingen voor het diploma zestig meter sprinten en balwcrpcn. Dit jaar werd er voor het eerst ook een driehonderd mctcrloop gehou den. Het hoogspringen en ver springen worden na dc sportdag tijdens dc gymles in de zaal afge nomen, omdat er op het Vletgoor geen verspringbak en geen hoog spring mogelijkheden zijn. Voor al deze activiteiten samen krijgen de leerlingen elk een diploma. Deze diploma's varië ren van A tot E, waarbij F. het beste is. Dit jaar krijgen dc leer lingen een nieuw ontworpen di ploma, met daarop dc vijf olym pische ringen. In deze ringen staan alle diploma onderdelen af gebeeld. Behalve het diplomagedeelte, waar dc leerlingen vooral indivi dueel moeten presteren, werd er ook aandacht besteed aan team sporten. De leerlingen spelen bij voorbeeld lijnbal cn slagbal tegen de andere scholen. De dag werd traditiegetrouw afgesloten met de estafette. Elke school werd vertegenwoordigd door haar beste lopers. De teams bestaan uit een jongen en een meisje uit iedere klas. Voor elke school lopen dus acht lopers. Het is niet alleen belangrijk om hard te lopen, maar ook om het stokje goed door te geven. Gebeurt dit niet op dc juiste ma nier, of valt het stokje, dan wordt het desbetreffende team gedis kwalificeerd. De winnaar van de estafette krijgt naast de beker voor de eerste prijs, ook nog een wisselbeker uitgereikt. I ir is voor elke school, dus voor plaats één tot en met vijf, een be ker. Die omdat de kleinste scholen een veel kleinere kans hebben om hoog te eindigen. Zij zouden dan dus nooit een beker winnen. De deelnemende scholen zijn: Hol terenk, Regenboog, Haar school, Bosschool en Dijkerhoek. Door dc fusies van verschillende scholen zijn cr nu al enkele jaren minder deelnemende scholen. Gelukkig is dat aan de resultaten niet te merken. Was cr aan het begin van de dag al veel publick, nu iedereen aan dc zijlijn staat voor de estafette lijkt het nog veel meer. Je zou denken dat sommigen alleen voor dc esta fette komen. Niet alleen het aantal toeschou wers, maar ook de warmte bereikt zo langzamerhand haar hoogte punt cn dc koelpakkingcn, meege bracht voor eventuele blessures, kri|gen een heel ander doel. Onder de estafette deelnemers zijn cr veel leden van de atletiek vereniging. ledereen is zenuwach tig en op het laatste moment wordt bij een enkele school de volgorde van de lopers nog gewis seld. Dan vlagt Bronsvoort de lo pers weg en barst er een enorm kabaal los vanuit dc kantlijn. Iedereen moedigt zijn of haar school om het hardst aan. Niet al leen de leerlingen, maar ook ou ders en leerkrachten. Uiteindelijk finisht de Haarschool als eerste. Dc Regenboog wordt tweede,» Holterenk derde, Dijkerhoek vierde, en dc Bosschool wordt vijfde. De Haarschool krijgt net als in '99, ook in 'tin de wisselbeker. Tijdens dc allereerste sportdag in '81 won de Haarschool ook al. Na de pnjsuitrciking hadden som mige leerlingen cr schijnbaar nog geen genoeg van. Een enkeling trok op een lege baan nog een sprintje dat ze natuurlijk wonnen. Handbaliers verliezen Voor de handbalcompetitie speelde de heren zaterdag avond tegen koploper Achilles. Heren 1 aangevuld met een aantal jonge spelers uit het tweede maakte er een leuke wedstrijd van tegen deze sterke tegenstander. Na een ruime achterstand in het begin (12-4) wist Holten voor rust nog iets terug te komen tot 14-9. Na rust ging de strijd gelijk op en waren beide teams aan elkaar ge waagd. Holten kon de achterstand echter niet meer inlopen en verl oor eervol met 24-18. Scores: Mark Wander Drent, Menno Koerse 5; Fabian Dorlas 3; Erik Kraan 2; Stefan Jansen 2 Wilfred Kampioenschap Beachhandbal Met vier teams nam Holten zondag 11 juni deel aan de voorronden van het Nederlands kampioenschap beachhandbal. Op het Hccrderstrand hadden de dames van Holten pech, dat door een fout in de organisatie dames 2 de eerste poule wedstrijd van da mes 1 speelde, die net verloren ging. De overige drie poulewedstrijden werden gewonnen, waardoor Holten als tweede in de poule ein digde. In de kruiswedstrijden won Holten ook alles waardoor een vierde plaats werd behaald. Daarmee werd Holten 1 reserve voor de Nederlandse kampioen schappen die op 25 juni op het strand bij Scheveningen. Dames 2 werd tweemaal in haar poule door tweemaal te winnen en tweemaal keer te verliezen. Dc beide heren teams, die voor het eerst deelnamen, troffen ster ke stegenstanders en werden elk driemaal in hun poule. Gerrit Koetsier wint Morlincourt De derde midfondvlucht (tot 500 kilometer) van het seizoen is ten prooi gevallen aan Gerrit Koetsier, gevolgd door G. Kwintenberg en G. Jurjens. De volledige uitslag is: G. Koetsier 1-11-17-19-25-27; G. Kwintenberg 2-7-9-19; G. Jurjens 3-6-20-22-24-33; G. lansen 4-23; H.Jansen 5; Henk van Beek 8-29- 30-31; J. van Werven 10-13-15- 21; R." Bankink 12-16-18; V Aaptink 26; H. Paalman 28 A. ten Dam 1 32. Jan Manenschijn 2e in Nijeveen Jan Manenschijn behaalde af gelopen zaterdag een tweede prijs tijdens de triathlon van Nijeveen. Dit was de derde wedstrijd in het Jeugd-Junioren circuit, waarin hij nu op een tweede plaats staat met vier punten achterstand. Fiestvierdaagse in Bathmen Evenals voorgaande jaren wordt door supportersvereni ging ABS in Bathmen weer een avond fietsvierdaagse gehou den en wel van 27 juni tot en met 1 juli 2000. De start van deze zeventiende fietsvierdaagse is 's avonds van 18.15 tot 18.45 uur vanaf café Braakhekkc aan dc Schoolstraat te Bathmen. Zaterdags wordt gestart tussen 15.00 cn 1.5.30 uur. Men mag van de vijf dagen er één overslaan om toch in aanmerking te komen voor een herinneringsmedaille. De kosten bedragen 7,50 gulden per persoon. Voor een ge- zinskaart betaalt men slechts 17,50 gulden terwijl per groep van maximaal tien personen de kosten 35 gulden bedragen. Er bestaat ook de mogelijkheid om één of meerdere avonden mee te fietsen, om te genieten van de prachtige omgeving rond Bathmen. Aan het uitzetten van de routes is veel aandacht besteed om u te kunnen laten genieten. Een kof- fiestop halverwege dc tocht zal ook dit jaar weer aanwezig zijn. De supportersvereniging ABS re kent op mooi weer en hoopt vele sportieve fietsers te kunnen verwelkomen vanaf 2~ juni.

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 11