'Te veel grijze haren om voor vast burgemeester te worden' Holtens Nieuwsblad Brandweer en gemeente storten geld op giro 777 -üMÖRIAL Klassiekerrit MAC nu ook voor auto's Een keur van planten tijdens bloemenmarkt "Hl m jk 11 jp - c^y LASA Uitstekend optreden Boh Foi Toch Geen bierbrouwerij in centrum Holten Socuwe begint met buitenschoolse opvang IN DIT Collectanten gezocht Het weer U ontvangt een fraaie Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 25 MEI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Brandweer Holten schenkt 15 duizend gulden aan het fonds voor de vuurwerkramp in Enschede. Ook de gemeente stort geld op giro 777 en maakt 20 duizend gulden over. 'Ook onze brandweer heeft mee geholpen bij de bestrijding van de ramp', geeft Gcrzcc aan. 'Daarnaast was /ij aanwezig bij het afscheid van de overleden brandweermannen.' In totaal wa ren 27 brandweerlieden van het korps in Holten in Enschede aan wezig om hulp te bieden. Dit kostte in totaal 384 werkuren. De brandweer vond het een goede geste om de daarvoor staande ver goeding van 15 duizend gulden over te maken op giro 777 en niet zelf te incasseren. Na beraad met het college van burgemeester en wcchoudcrs en goedkeuring van de raad, doet de gemeente Holten daar nog eens 20 duizend gulden bi). 'Het is onvoorstelbaar wat er kan gebeuren in zo'n korte tijd', geeft Gerzee aan. Hijzelf woont in Enschede. 'Dit is een enorm gebaar en stimulans voor Holtenaren en Holtense onderne mers om iets in dezelfde richting te doen.' Motor- en automobiclclub de Holterberg houdt zondag 28 mei de jaarlijkse klassiekerrit voor veteraan- en klassieke motoren. Aan deze rit zullen voor het eerst ook klassieke au to's deelnemen. 1 De rit heeft een lengte van ongc- veer 90 kilometer. De tocht gaat richting Vorden waar in het kader van de viering van liet 50-jarig ju bileum van de Vorden se Auto- en Motorclub de Graafschaprijders de nodige activiteiten zullen plaatsvinden. Vanaf 10.00 uur zullen dc auto's en motoren voor bezichtiging worden opgesteld bij clubgebouw 't Stuurhuus. Gestart wordt er vanaf 11.30 uur en liet inschrijfgeld bedraagt 7,50 gul den. Voorinformatie kan men te recht bi) Dirkjan Schooien tele foon 0548-362528,. Bloemen en nog eens bloemen, gen om de tuin in te gaan. F.cn Er was weer veel variatie in pro- rondje over de markt kon dan ook ducten op dc bloemenmarkt die goed helpen bij de keuze van dc zaterdag werd gehouden op planten. Smidsbelt. Dc lente is begonnen, j zodat velen toch de kriebels krij- (Foto:Johan Bolink) •#ViSN*'e eSAft- «'.'".s.. 7-V; V*..''.'-y - Ju* 1 AW- RUSSEN Maandag: 09.30 - 18.00 uur Dinsdag: 09 30 - 18.00 uur Woonsdag 09.30 - 21.00 uur koopavond Dondordag 09.30 - 21.00 uur koopavond Vrijdag- 09 30 - 21.00 uur koopavond Zatordag 09.00 - 17.00 uur Vooral 's avonds relaxed winkelplezier Buurtuertmgtng de Benseberg heeft vrijdag en saterdag het voorjaarsfeest gebonden. Naast vee/ spelactiviteiten voor jong en oud, was de groep Boh Foi Toch aanwezig vooreen concert. Een goed gevulde tent genoot van de dialect band. Fans ml de wijde omtrek kwamen speciaal naar Flolten omniet van dit optreden te hoeven missen. (Foto: Gert Perdon) Er komt geen nieuwe zaalruimte cn bierbrouwerij annex proevcrij in het centrum van Holten. Dc gemeenteraad stemde maandag 22 mei voor het advies van burge meester en wethouders om het bestemmingsplan hiervoor niet aan te passen. Wel wordt gekeken naar kleinschaligere mo gelijkheden. Hierbij zal de ge meente actief de helpende hand bieden. De eigenaren Natale cn Jansen van het Italiaanse restaurant Altamura aan de Dorpsstraat, vroegen de gemeente toestem ming hun horeca-activiteiten uit te breiden. De bedoeling was om gedeelten van meubelzaak Schuppert en het voormalige pand van schoenenzaak Steunenberg bij restaurant Altamura cn café Het Kcuntjc te betrekken. Hier zou zaalruimte kunnen komen voor vergaderin- Dorpshuis De Boschkamp is nu nog te klein, maar krijgt straks een uitbreiding. Spijker vertelt dat dit zeker niet op tijd klaar kan zijn. Daarom zal zo lang gebruik wor den gemaakt van de kelder in ge bouw Irene. Naast de plaatsen die Socuwe onder haar hoede neemt, verzorgt ook het gastouderbureau buitenschoolse opvang. In totaal heeft Holten subsidie toegezegd gekregen voor het realiseren van maar liefst 32,4 opvangplaatsen. Afrekening vindt plaats op basis van het aantal gerealiseerde plaat sen op 31 december 2002. Niet bestede middelen zullen te zijner tijd terugbetaald moeten worden. Stichting Sociaal Cultureel Werk (Socuwe) krijgt van de gemeente budget van 119.680 gulden om tien kindplaatsen te realiseren voor buitenschoolse opvang. In totaal heeft de ge meente bij het Rijk een aan vraag ingediend voor 32,4 kindplaatsen. Het liefst ziet wethouder M.F. Spijker dat er al op 3 september wordt begonnen met buiten schoolse opvang. Toch geeft Socuwe aan niet eerder te kunnen beginnen dan in oktober. Het probleem op dit moment is dat er geen ruimte is voor de opvang. Nico Gerzee over halfjaar waarnemend burgemeesterschap van Holten: Toen iemand Nico Gerzee ooit vroeg of het iets voor hem was om burgemeester te worden, had hij er nog nooit over nage dacht. Na gedeputeerde te zijn geweest van de provincie Overijssel, waagde hij het toch en werd waarnemend burge- i Haaksbergen. Op 1 december 1999 kreeg hij de zelfde functie, maar deze keer in de gemeente Holten. Een half jaar later is het hoog tijd om de stand van zaken op te maken. In dc korte tijd dat Gerzee waar nemend burgemeester van Holten is, heeft hij wel een goede indruk op kunnen doen van de gemeente en haar bevolking. „Ik ben een Twentenaar, dus ik kende Holten natuurlijk wel. Maar ik kende het niet tot in z'n vezels. Dat heb ik nu pas leren kennen, en ik moet zeggen dat: ik daar toch wel van onder de indruk ben. Hel is me opgevallen hoe sterk een kleine gemeenschap is. Dc band tussen dc mensen onderling is heel sterk en hierdoor is het gemakkelijk om zaken op te zetten. Hiermee denk. ik aan dc 4 mei herdenking, die echt: fantastisch was. Ook denk ik aan 5 mei samen met dc Canadezen, de viering van ko ninginnedag, de opzet van de triatlon, carnaval, de kinderboer derij en de paasvuren niet te ver geten. Als er iets groots georgani seerd moet worden, schuiven alle verenigingen in elkaar cn maken er samen iets moois van. De mo torclub helpt de triatlon en dc car navalsvereniging helpt de kinder boerderij." Ondanks dat Haaksbergen een stuk groter is dan Holten, vindt Gerzee dat er tussen dc beide ge meenten toch veel overeenkom sten zijn. „Het verschil tussen Haaksbergen cn Holten niet zo heel erg groot. Beide gemeenten hebben hele mooie natuurgebie den cn een behoorlijke recreatie en toerisme. Haaksbergen heeft een hele sterke industrie maar Holten heeft relatief gezien, dus naarmate het kleiner is, ook een behoorlijke industriepoot. Er is hier dus ook vrij veel werkgele genheid voor zo'n kleine gemeen- Subsidies voor projecten Een aantal projecten Holtense projecten heeft subsidie toegewezen ge kregen van de commissie Rabo Projectenfonds. Het gaat om de School- en Volksfeestcommissie en Bosschool Espelo. Zij brachten gezamenlijk een boekje uit over het oorlogs monument en de schuilhut in Espelo. Verder krijgt Scouting De Waardenborchgroep sub sidie voor de realisatie van een klimwand bij hun blokhut. Ook zal peuter speelzaal 't Hummelhonk geld krijgen voor de aan schaf van een bergruimte voor buitenspeelgoed. Het Rabo Projectenfonds werd eind vorig jaar in het le ven geroepen door Rabobank Holtcn-Markclo en biedt projecten gericht op de Holtense cn Markelose ge meenschap de kans zich te ontplooien. Hiervoor wordt door de bank jaarlijks een be drag van 100 duizend gulden beschikbaar gesteld. Wie een aanvraag wil indie nen bij de commissie Rabo Projectenfönds kan contact opnemen met Bianca Kuiphuis, telefoon 0548- 370701. gen, partijen cn andere bijeen komsten van grote groepen men sen. Daarnaast zou er ruimte moeten komen voor het exploite ren van een bierbrouwerij annex proevcrij. Volgens dc initiatiefne mers is er vooral op het gebied van zaalruimtc te weinig mogelijk heid in Holten. G.H. Markvoort zegt dat dc PvdA tegen uitbrei ding van horeca in het dorp is, maar ziet dit als een grensgeval. 'Natale wil geen disco.' Toch vindt zijn partij de plannen erg groot opgezet cn gaat daarom niet akkoord met dc op tafel liggende uitbreidingsplannen. Alleen Gemeentebelang Holten denkt anders over het initiatief van de horeca-ondernemers. W.fcL Vcncklaas: 'Het is een leuke aanvulling voor zowel Holtenarcn als toeristen. Er is ruimschoots parkeergelegenheid aanwezig, zo dat dit bij uitstek een goede plek De Bosschool in Espel krijgt een nieuw pannendak wel centje in de steer van h ude pand. Zie verder pagina: .1 Dc scouting krijgt een per manente klimwand. Deze I komt te staan bij de blokhut aan de Liezenweg. Zie verder pagina 5 Dauwtrappen bij De Schure Enkele vrijwilligers van jonge rencentrum De Schure houden op Hemelvaartsdag 1 juni een fietstocht. De start van de tocht is tussen TOO cn 10.00 uur. Er zijn twee lengtes: 40 kilometer en voor de- echte dauwtrappers 60 kilometer. Onderweg zijn posten aanwezig waar drinken te krijgen is. De kosten voor bedragen 7,50 gulden per persoon, kinderen van 5 tot en met 12 jaar 5 gulden, kinderen tot en met 4 jaar mogen gratis mee. Voetbaltoernooi Allard v Bruggen Bij SV Holten wordt zondag 28 mei het Allard van Bruggentoërnooi gehouden. De eerste wedstrijd op Meermanskamp begint om 10 Ou uur. Iedereen is van harte welkom hierbij aanwezig te zijn. John Reilly zoekt vrijwilligers die in Holten huis-aan-huis willen collecteren. Hij wil hier mee geld ophalen voor de vuurwerkramp in Enschede. Wie interesse heeft om mee te helpen bij dc collecte voor de vuurwerkramp, kan zich aanmel den bij John Reilly, telefoon 0548- 364506. Aanhoudend wisselvallig weer. Vrijdag, zaterdag en zondag val len er overdag van tijd tot tijd bui en of perioden met regen, afge wisseld door wat opklaringen en nu en dan zon. De middagrempc- raruren liggen rond dc 15.0 a 18.0 graden. Dit weerbeeld wordt ver oorzaakt door hogedruk boven de Azoren cn een depressie boven IJsland en noordelijke delen van Europa. Hiermee word een wes telijke stroming in stand gehou den. Er worden regelmatig storin gen vanaf de Atlantische Oceaan en de Britse Eilanden naar onze omgeving getransporteerd En daardoor houd het wisselvallige Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 11 Nico Gerzee is op f" plaats in Flolten. „Hp.e. kleiner de gemeenschap, hoe sterker de binding.(Foto: Gert Perdon te. Het grote verschil ligt dus bij de hechtheid van dc gemeente. Hoe kleiner de gemeenschap, hoe sterker dc binding en hoe nicer men bereid is samen dingen aan te pakken." Op de vraag of het Gcrzcc bevalt als waarnemend burgemeester in Holten, zegt hip „Uitstekend" Toch zijn er ook dingen die hij minder leuk vindt. „We hebben een behoorlijke werkdruk. Dit komt vooral doordat we in de herindeling zitten cn vacatures niet of nauwelijks op te vullen zijn. En je hebt natuurlijk toch be paalde mensen die erg veel beslag leggen op de tijd van dc ambtena ren door ons onder meer voort durend met bezwaarschriften te bestoken. Dat vraagt veel tijd en daardoor moeten we andere din gen weer uitstellen, dat is erg ver velend." Gerzee woont in Enschede, toch probeert hij zoveel mogelijk bij Holten betrokken te zijn. „Als ik hier langere tijd burgemeester zou zijn, zou ik hier zeker willen wo nen. Maar ik moet zeggen dat ik nu ook probeer om alles wat ik kan hier bij te wonen. Mijn vrouw komt bijvoorbeeld over een half uur hier naar toe om vervolgens samen met mij naar een vijftigjarig huwelijksfeest te gaan. We probe ren toch om gezamenlijk alles te doen." Normaal gesproken gaat per 1 ja nuari de gemeentelijke herinde ling van start. Dit betekent dat er geen gemeente Holten meer is en dai de taak 'waarnemend burge meester' er voor Gerzee op zit. ,Ja, wat ik daarna ga doen, weet ik nog niei. Ik wist ook niet van te voren dat ik burgemeester van Holten en Haaksbergen zou gaan worden. Ik heb te veel grijze ha ren om voor vast burgemeester te worden van een gc-mecnte. ]e kan natuurlijk gaan zeggen, ik ben oud cn ga fietsen. Dat kan ook nuttig zijn. Maar ik ben ervan overtuigd dat je altijd nog wel wat kan doen in de maatschappij." Voordat het zover is, wil Gcrzcc toch nog een aantal dingen berei ken in Holten. „Ja. ik zou graag dat de bednjfsverplaatsing van de Kol gestart wordt cn dat dit ge bied uiteindelijk een woonfunctie krijgt. Dat zou een verbetering zi|n voor de kern Holten. Verder is er natuurlijk nog het nationaal park dat in oprichting is op de Holterberg. Dit is erg belangrijk voor het toerisme. Dit zijn een paar zaken, ik heb ook maar een beperkte portefeuille, ander din gen zijn vaak politiek gericht. Ik wil veel maar in een paar maand kun je niet alles doen." Lees verder op pagina 5. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. als u ons een nieuwe daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens San een ander door! onpiaat. Gebruik deze bon voor -ft op ai het opgeven van een I nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad woonp Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I - '79.-X) per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76.75per Jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1