L Lookerveld grondlegger nieuw landgoed Look Holtens Nieuwsblad Minder Korhoenders Boek van wijlen Wiebe van der Velde aan z'n vrouw overhandigd IN DIT nummer geteld op Heuvelrug Familie Groteboer is abonnee van de week Feestweek Diessenplas Dauwtrappen met Kees Bos van Natuurdiorama U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuw abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 18 MEI 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail HoItens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Lósse nummers f 1,75 Staatsbosbeheer en Vereniging Natuurmonumenten hebben dit jaar op de Sallandse Heuvelrug vijftien korhanen geteld. Dat is minder dan het vorig jaar, toen er nog 23 hanen werden gesignaleerd. Het aantal hennen lijkt daarente gen vrij stabiel te zijn. De tellers zagen er zestien, ongeveer even veel als vorig jaar. Deskundigen gaan ervan uit dat het aantal kor- hennen op de Sallandse .Heuvelrug in werkelijkheid hoger ligt. Doordat de hennen veel min der opvallend zijn dan de hanen, zijn ze aanmerkelijk lastiger te tel len. 'Voor het groot worden van kor- [fioenkuikens is volgens (Staatsbosbeheer de hoeveelheid jaanwezige insecten in het broed gebied van doorslaggevend be lang, omdat de kuikens de eerste zes weken alleen insecten eten. Daarna gaan ze over op plantaar dig voedsel. De laatste jaren wa ren de winters kwakkelig cn voch tig en viel het weer in de juni maanden ook tegen. Hierdoor is de insectenstand in het gebied niet optimaal. Overwinterende in secten hebben veel van vocht te lijden, onder meer doordat hun poppen beschimmelen. Voor het eerst constateerden Staats bosbeheer en Natuurmonumenten dat het aan tal hennen in de populatie groter is dan het aantal hanen. Dit kan een bevestiging betekenen van de opgetreden schaarste aan insec- Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke reek een abonnee in het zon- ictje. Familie Groteboer aan de Beusebergerweg 68 uit Holten overkwam dit deze jkccr. flij verrast namen ze het bonus pakket met verschillende surpri- tvangst. Het pakket bestaat uit een waard- echeque van Beltman Man nenmode, waardebonnen van Slagerij Brands, vvaardeeheque van Albert Heijn, waardecheque van Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate, een transistorradio van Novalux Van de Maat, een cd van dc Oostelijke Weekbladpers en een tas van de fa. Broekhuis. (Foto: Gert Perdon) Van de uitgever beefy Betty van der Velde zojuist het eerste exemplaar van het boek dat door haar man voorrijn overlijden is geschreven gekregen. (Foto:Johan Bolink) Betty van der Velde heeft het eerste exemplaar van het boek over de spoorweg van Deventer over Raalte naar Ommen ge kregen. Het was een emotio neel moment voor haar en de aanwezige familie en vrienden. Het bock is geschreven door haar man Wiebe van der Velde. Hij heeft helaas dc verschijning van zijn bock, resultaat van jarenlang speurwerk, niet meer mee kunnen maken. In maart '1999 is hij ge storven, kort nadat het manuscript voor publicatie gereed was. Dc familie Van der Velde is 'spooroficT zoals Bcttv zelt zegt. Zij werkte bij spoorwegen toen ze haar man die ook daar werkte leer de kennen. Dochter Bianca werkt hij dc NS en dc opa van Wiebe was van mei 1928 tot mei 1934 stationschef van Diepenveen West op dc li|n Devcntcr-Zwolle. „Het zit in de genen", denken Bettv en Bianca. Maar zoon Bastiaan denkt van niet, als enige in het gezin had hij niet speciaal iets met treinen. Hij heeft een reclameopleiding, maar hij werkt in Den Haag bij de ma in het voorwoord van de Overijsselsche Lokaalspoorweg Maatschappij Devcntcr-Ommcn legt Wiebe van der Velde uit hoe hij via zijn opa liefde voor het 'spoor' ontwikkelde. Hoe hij als jongen veel rijd door bracht in cn bij het station in Deventer, niet ver van zijn ouder lijk huis. Op 17-jarige leeftijd ging hij wer ken bij de NS in Deventer en zi|n belangstelling voor sporen en trei nen nam daardoor sterk toe. Hij ging op zoek naar informatie over de lokaaltreinen bij oudere mede werkers en via een rubriek in het Deventer Dagblad. Dit leverde een schat aan gege vens op, die aangevuld met stuk ken uit het gemeentearchief in Deventer een compleet beeld op leveren van de oude spoorweg. Naar aanleiding van deze schat aan gegevens ontstond het idee dit alles in boekvorm te publiceren, omdat ook anderen geïnteresseerd bleken in dc oude en historische spoorlijn. Na aanvankelijke problemen lukte het toch een uitgever voor het boek te vinden: de uitgeverij Uquilair B.V. te 's -Herto genbosch, een gespecialiseerde uitgeverij, bekend in de wereld van de liefhebbers. Deze uitgeverij heeft van het levenswerk van Wiebe van der Velde een prachtig bock van roy aal formaat gemaakt. Het bock behandelt de geschiedenis van de spoorlijn vanaf dc aanvraag voor concessie tot aanleg van een stoomtramlijn in 1S98 vanaf Deventer via Raahc naar Ommen tot de laatste trein in 1935.Het bock bevat vele prachtige foto's en historische documenten cn is niet alleen voor liefhebbers van oude treinen interessant. Het is bijzonder goed gedetail leerd en nodigt uit tot lezen. Zowel de liefhebber als dc leek zullen veel plezier beleven bij het lezen van de Overijsselsche Lokaalspoorweg Maatscappij Dcventer-Ommen. Door het le zen van dit boek worden in het Overijssels iandsschap plotseling delen van de oude spoorlijn zicht baar en dat is een unieke ervaring. De eerste druk heeft een oplage van tweeduizend exemplaren cn kan behalve "bij de uitgever Uquilair te 's -Hertogenbosch on der vermelding van 'Of.DO' ook in Holten bij boekhandel Heusinkveld besteld worden, De prijs van het boek bedraagt 49 gul den inclusief verzendkosten, over te maken op postbank 7460304 of banknummer 144523787 ten na me van de uitgeverij. Het is een historisch tijdsdocu ment rondom dc spoorlijn gewor den en Bettv Bianca en Bastiaan van der Velde kunnen terecht trots zijn op het werk van Wiebe. iet plan van dc provincie Overijssel tot het oprichten van dgoederen om zodoende de tuur in de provincie een ïieuwe impuls te geven maak- e heel wat los. Dok in Holten waar een aantal jnthousiastclingcnvoor dit doel stichting gevormd heeft, nmiddels zijn dc plannen in ver fde rd stadium cn heeft dc richting het Lookcrvcld een in- itievcrklaring van de provincie, let belangrijkste doel van de lichting is uiteindelijk het land- chap en de natuur duurzaam te hoeden", benadrukt Jannette Iaverslag voorzitter van de stich- Doel is uiteindelijk het landschap en de natuur duurzaam te behoeden' ring. Het landhuis is naar een idee van Anita Pekkeriet geïnspireerd op het oude Chinese Yin-Yang symbool. De maquette van het landhuis, ge maakt door Bennie Hollegien, geeft een indruk van het zeer bij zondere moderne gebouw. „Dat was ook één van de voorwaarden van de provincie, een woning van deze tijd. Geen traditioneel kas teel", vertelt Jannette. Yin en Yang staat voor harmonie en evenwicht: licht cn donker, sterk en zwak, mannelijk en vrouwelijk vult elkaar aan. Uitgaande van het Yin -Yangsymbool, twee in elkaar grijpende halve cirkels is een land huis ontworpen dat nog nergens Ia ruim twee jaar is de verbou- ing van woon- en zorgccn- rum Diessenplas klaar. En dat ordt gevierd. staan verschillende cvcncmcn- cn op het programma om aan de ingebruikname van het geren- veerde Diessenplas een feestelijk n officieel tintje te geven. Dc ecstwcck begint met een open >p zaterdag 20 mei. Iedereen an dan komen kijken van 10.00 11.30 uur en van 14.30 tot 16.30 uur. Dinsdag 23 mei is voor bewoners en medewerkers een feestelijke dag met onder meer een koud en warm buffet. Woensdag 24 mei cn donderdag 25 mei zal er een re vue op de planken verschijnen. Hieraan doen mcdcwegwcrkcrs cn vrijwilligers mee. Als afsluiting van de fccstweck vindt vrijdag 26 mei de officiële opening voor genodigden plaats. Burgemeester Gerzee zal die ope ning verrichten. in Nederland gebouwd is. Het gaat straks liet middelpunt vor men van liet nieuwe landgoed. Op hel: hoogste punt zijn de beide gedeelten ongeveer tien meter hoog en hebben ze drie verdiepin gen. Het grasdak loopt flauw af tot twee etages. Samen omsluiten ze een centrale binnenplaats. Het landhuis, dat op een kleine heuvel ligt, wordt uitgevoerd in moderne materialen, één van dc twee gebogen wanden bestaat uit getint glas, de andere uit lichtge kleurde steen. De doorsnee van dc cirkel is ongeveer dertig metet. De inhoud is drieduizend kubieke meter. „Dc indeling van binnen is vrij, dc toekomstige eigenaar mag dat bepalen mits het bouwkundig verantwoord is", zegt de voorzit ter. Behalve Jannette Haverslag zit Bram Verhoeven in het be stuur. „Maar wij doen het niet al leen hoor, we worden geholpen cn gesteund door heel veel Holtenaren", aldus Jannette. Het landgoed, komt aan de rand van de Sallandse 1 leuvelrug bij Holten op de open corridor tui sen de Hólterbcrg en de Borkeld cn Zuurberg. Het is te bereiken vanaf dc Yclddiik. Er is een privé - gcdeelte, dat door een vijver ge scheiden wordt van het terrein be stemd voor openbaar gebruik. Weilanden met houtsingels en ha gen, bospercelen cn water(win)gc- Jannette Harerslag toont de maquette van het landhuis dat duidelijk laat zien dat hier Yin en Yang is toegepast. (Foto: Johan Bolink I bieden maken deel uit van het landgoed. Het totaal tien hectare grote landgoed blijft behalve het privé-gedeelte eigendom van de stichting het Lookerveld. In dc toekomst moet het landgoed bij dragen tot een betere beleving van dc landschapswaarde en een fraaie vergroting van de mogelijkheden in Holten. Fr zijn paden voor wandelaa fietsers en ruiters in het ontwi opgenomen. Verder is het de bedoeling dat er een afwisselend landschap ont staat door diverse beplantingen. Gerzee: 'Holten leeft regels na' Naar aanleiding van dc ramp in Enschede merkt burgemeester Gerzee, die zelf in die plaats woont, op dat er in Holten goed gelet wordt op dc naleving van re gels. Bestemmingsplannen wor den zo opgezet dat zware indus trie zo min mogelijk overlast kan bezorgen. Woon- en industriege bieden worden indien mogelijk gescheiden gehouden. Daarom is de gemeente ook niet voor be drijfswoningen op industrieterrei nen. Okkenbroeksweg wordt hersteld Dc Okkenbroeksweg tussen dc Pasmanweg en Espelodijk wordt hersteld. Een paar jaar geleden is de Espelodijk gereconstrueerd. Dit is het vervolg. De firma Krekel gaat het project uitvoeren, de kosten zullen 130.600,00 gul den bedragen. Aanvraag Keuntje niet gehonoreerd De gemeente geeft een nega tief advies over de wijziging van het bestemmingsplan voor Dorpsstraat 29 en 29A. Dit advies komt nog ter behande ling in dc Raad. Het gaat hier om het pand van Schuppert. De uit baters van Kcunt)e willen in dit pand met nu nog winkelbe-stem- ming grootschalige Horeca gaan opzetten. Een Holtens proeflo kaal voor speciaal Holtens bier is de bedoeling. „Op zich is hier niets op tegen", vindt de burgemeester. „Alleen de omvang van het plan met bussen vol toeristen lijkt hem op deze plek niet erg gelukkig. Evaluatie HIP Vanaf september 1999 bestaat het HIP, het Holtens informatie Punt. Dit is één loket, als aan spreekpunt voor werken wonen en zorg. Door middel van folders en info is deze samenwerking van gemeente, thuiszorg, kruisvereni gingen, Diessenplas, Welzijn Ouderen en Spectrum Wonen goed bekend geworden onder de bevolking van Holten. Over enige tijd zal er een evaluatie plaats heb ben over het HIP. Als alles volgend planning verloopt is de uitbreiding van dc Haarschool op 30 juni klaar. Dc school wordt uitge breid met twee klaslokalen en pcrsoncclskamer. SV Holten en Blauw Wit strijden om cup De eerste elftallen van SV Holten en Blauw Wit treffen el kaar op dinsdag 23 mei voor dc traditionele wedstrijd om de Derby-Cup. Tijdens het jaarlijkse op sportpark Meermanskamp maken beide teams uit wie dit sei zoen over het sterkste Holtense voetbalteam beschikt. Hoewel cr al sinds de opening van sportpark 't Vletgoor om dc plaatselijke bo kaal w ordt gestreden, is er voor de spelers reden om nog iets extra te laten zien. Door zich in dc kijker te spelen kan er een plaats worden afge dwongen in het combinaoe-clfial dat op vrijdag 14 juli in Holten uitkomt tegen eerstedivisionist Heracles Almelo. Beide hoofd trainers stellen het combinatie elftal samen. De toegang tot de wedstrijd om de Derby-Cup is gratis. Dc aan vangstijd is 19.30 uur. Het weer Vrijdag tot en met zondag Af en toe zon en enkele buien, vrij zonnig. Vrijdag, zaterdag cn zondag hebben wc overdag op klaringen en enkele buien afge wisseld door af cn toe zon. De temperaturen liggen rond de 15 a 18 graden. Dc- wind komt uit het zuidwesten tot het noordwesten en is matig. Dit weertype wordt veroorzaakt door een depressie in de w ateren bij Scandinavië. Du svsteem is ge vuld met vrij koude lucht in de hogere luchtlagen van dc atmo sfeer. Daardoor is de lucht ook onsta biel cn moeten w e rekening hou den met buien. En zo is het zon nige warme cn droge weer voor bij. Weerman, Freddie Paalman de aanleg van bos, waterwegen cn een kikkerpocl. Look gaat ook deel uitmaken van een ecolo gische verbindingszone. „Toevallig was die daar gepland, de stichting werkt, ervan harte aan mee", verzekert Jannette. Het landgoed heeft een gunstig effect op de drinkwatervoorzie ning bij Holten; agrarisch gebied wordt ten dele vervangen door bos. Dit heeft een vermindering van nitraatdoorslag tot gevolg. Bovendien wordt op het landgoed een retentieviiver aangelegd. „De eerste contacten had dc stichting met ex-burgemeester Verhoeven. De huidige waarnemend burge meester Gerzee is enthousiast over het plan. Hij maakte deel uit van dc provin ciale commissie voor de ontwik keling van landgoederen voor hij in Holten kwam. Een leuke bijkomstigheid", vertelt Janette. De stichting voert al onderhande lingen met eventuele kopers van het landhuis, maar wil daar nog geen mededelingen over doen. Als alles meezit kunnen over niet al te lange tijd voorbereidingen voor de bouw van het landhuis worden gemaakt. Dan heeft Holten als opvolger van de oude Waerdcnborch weer een prominent 'kasteel' op zijn grondgebied. Ook bij het Natuurdiorama Hólterbcrg kunnen liefhebbers tij dens hemelvaart gaan dauwtrappen. Kees Bos, geboren cn ge togen op de Holterberg. laat tijdens de wandeling de mooiste plekken van dit gebied zien en vertelt over het wel en wee van flora cn tauna van deze unieke streek. De tocht begint om ~.0(l uur. Na afloop van de anderhalf uur durende wandeling staat cr een uitgebreid ontbijtbuffet klaar bij Restaurant dc Wielen, te genover het museum. Daarna brengt men een bezoek aan het Natuurdiorama. De all-in prijs voor dit arrangement bedraagt 24,50 gulden per persoon. Daar maximaal vijftig personen kun nen deelnemen, is reservering gewenst. Inlichtingen en reserve ring kan bij het Natuurdiorama Holterberg, telefoon 361979. Dartstoernooi in café 't Klavier In café 't Klavier wordt zondag 21 mei het jaarlijkse kopcl/mix- toernooi darten gehouden. De eerste darts worden om 14.00 uur gegooid. Inschrijven kan voor vijf gulden vanaf 13.30 uur. Dit toernooi houdt in dat een dame en heer zich koppel inschrijven. Diegene die nog geen dartpartner hebben, kunnen zich ook mel den bij de inschrijving. Dan worden ze aan een partner gekoppeld. geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Gebruik deze bon voor het opgeven van een nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede I Hiy&j betas! t\sxr cft abonnement f 79.40 per jaar (betaahujze: per; f76,75perjaar (bsBalnijze: auto

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1