Vernieling bij skateplek jeugd: 'Daar word ik zo droevig van' Holtens Nieuwsblad IN DIT NUMMER EngêTseTRoorzcing in Indrukwekkende herdenking Dorpskerk Holten Annie M.G. Schmidt centraal in bibliotheek en Boschkamp Familie Vukkink is abonnee van de week GRATIS TV EN VIDEO Open dag Blauw Wit voor leerlingen basisscholen U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Zie elders in deze krant PONDERD; ftftrffmoMomrk,,, to J dat er op hot Kttlfitomattsplm haambounn yn ontMt »*r «<*4 W®* ,F"°: ens Nieuwsblad AX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtcns.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs 1 84,25 Losse nummers f 1,75 Het vocaal ensemble Exicon uit Enschede treedt zaterdag avond 13 mei op in de Dorpskerk van Holten met een veelzijdige keuze uit het rijke Engelse koorrepertoire. Het beging van het optreden is om 20.00 uur en de entree is 7,50 gulden. Exicon komt naar Holten op verzoek van dc interkerkelijke commissie Vorming en Toerusting. F.cn aantal jaren gele den heeft Exicon al eens een uit voering in Holten gegeven. Dc positieve ervaringen met het koor heeft dc commissie doen beslui ten het Twentse koor nogmaals uit te nodigen. Het vocaal ensemble Exicon is opgericht in 1984 met als doelstel- I ling: Streven naar koorzang zon- der instrumentale begeleiding (a capella) en met een ongedirigeerd collectief. Het koor is daar won derwel in geslaagd. Het heeft zich in korte tijd ontwikkeld tot een toonaangevend kamerkoor. Vorig jaar werd het derde lustrum gevierd met een concert in z.eer uiteenlopende stijlen, die het koor in dc voorafgaande vijftien jaar had beoefend: oude koorpolvfo- nie, romantisch werk, stukken van eigentijdse componisten en ook lichte muziek. Het nieuwste pro gramma ruime keuze uit het rijke Engels koorrepertoire. Zoals volkslied jes, madrigaalteksten uit dc zes tiende eeuw in moderne zetting en cycli van grote koorcomponis ten als Benjamin Britten en Gerald Finzi. In Holten zullen te horen zijn vijf volksliedjes, vijf 'flowersongs' van Benjamin Britten en zeven gezongen ge dichten getoonzet door Gerald Finzi. Verder zijn er werken van Stanford, Martland en Bennet. Het Holtcns Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtensc middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Vukkink aan de Vrijheidslaan 20 uit Holten over kwam dit deze keer. Blij verrast namen ze het bonuspakket met verschillende surprises in ont vangst. Het pakket bestaat uit een waard- echcque van Beltman Man nenmode, waardebonnen van Slagerij Brands, waardccheque van Albert Heijn, waardecheque van Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate, een een klok van Novalux Van de Maat, een cd van de Oostelijke Weekbladpers cn een tas van de fa. Broekhuis. (Toto: Gert Perdon) Receptie HMV Het is op 15 mei 55 jaar gele den dat dc Holtensc Muziek vereniging H.M.V. werd opge richt. Deze vereniging ontstond door het samensmelten van dc voor oorlogse Christelijke muziek vereniging Excelsior en tie al gemene Holtensc Muziekver eniging. In 1956 werd dc drum band eraan toegevoegd cn in 1972 werd er verder uitgebreid met dc majorettes. Ter gelegenheid van dit jubileum houdt het bcsiuur een receptie op zaterdag 20 mei om 14.30 uur in café-restaurant dc Poppe. Voorafgaande aan deze receptie zal het bestuur om 10.30- üür een krans leggen op dc nieu we begraafplaats ter nagedachte nis van alle overleden leden en oud-léden. Vlaggen weg Een aantal jongeren is op vrijdag 5 mei op de Kolweg door buurtbewoners aange houden. Dit nadat ze hadden dal jongelui Canadese vlag gen tut dc straatversicring hadden weggenomen. Dc po litie heeft dc jongeren over genomen. Na verhoor wer den de jongeren doorverwe zen naar bureau Halt. Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina VOOR ALLE ORANJEFANS, Hans Verkerk viert hel EK-voelbal met een spectaculaire actie. Bij aankoop van een complete keuken krijgt u een AIWA kleuren-TV en HiFi-videorecorder cadeau Kom dus snel naar onze EK-keukenshow, en scoor met dit winnende aanbod. Met een Hans Verkerk keuken is iedere oranjetan een winnaar! U HOEFT GEEN MINUUT VAN HET EK TE MISSEN OLDENZAAL: WOONPROMENADE VAN GILS - 0541-530562 RUSSEN: AMBACHTSSTRAAT 19 - 0548-515757 In samenwerking tussen de Bibliotheek en de stichting voor Sociaal en Cultureel Werk, wordt er rond de geboor tedag op 20 mei van de be kende jeugdboeken schrijfster Annie M.G. Schmidt een aan tal activiteiten voor kinderen gehouden in de Holtensc bi bliotheek en dorpshuis De Boschkamp. De week start op woensdag 17 mei. Tijdens de openingsuren van de bibliotheek zal er worden voorgelezen uit dc mooiste boe ken "van Annie M.G. Schmidt. Alle kinderen tot en met 7 jaar zijn van harte welkom om mee te genieten van dc verhalen die deze schrijfster heeft achtergelaten. Eveneens in de bibliotheek is van 17 tot cn met 24 mei tijdens dc openingsuren een overzicht te zien van haar boeken. „Omdat er heel veel werk van dc hand van deze schrijfster is verschenen, durven we niet te beweren dat al haar werk hier ligt, maar wel heel veel", aldus de organisatie. Kinderen van alle leeftijden kun nen tussen 17 cn 24 mei deelne men aan een Annie M.G.Schmidt Quiz. Deelname formulieren zijn vanaf 17 mei af te halen bij de bi bliotheek, daar kunnen ze ook weer ingeleverd worden. Voor de winnaar is er een prijs aan de quiz verbonden. Op zondag 21 mei om 14.00 uur wordt in de ontmoetingsruimte van dorpshuisje Boschkamp op een groot beeldscherm de film Abeltje vertoond. Kaartjes kosten drie gulden per persoon cn zijn ook vooraf te koop bij het dorps huis. Lees verder op pagina 5. Veteraan Maurice I.. Fay cn 1 zijn vrouw xi|n in 1 loken gas tvrij ontvangen door de fami lie Rietman. Fay was dan ook zeer ontroerd dc afgelopen tijd. Op *t Vletgoor houdt Blauw Wit op zaterdag 13 mei een open dag worden voor kinde ren uit dc groepen twee en drie van de basisscholen. De dag staat in het teken van spel letjes die met voetbal, gezelligheid en lol te maken hebben. Dc kin deren worden al vroeg verwacht. Om 8.30 uur worden ze opgevan gen bij het toegangshek. Hierna worden er allerlei leuke dingen tevoorschijn getoverd. Dc jeugd zal zich deze ochtend zeker niet vervelen. Deze intensieve, maar vooral ook leuke morgen eindigt om ongeveer 12.15.uur. Meer informatie kan men verkrij gen bij enkele leden van de orga nisatie: Henry Stam (364319), Frederiquc Oolbekkink en Dirk Jan Beldman (362435). Via dc scholen zijn de kinderen van informatie voorzien cn heb ben ze zich kunnen opgeven. Indien de kinderen vergeten zijn het strookje in te leveren, maar men wil wel meedoen, dan kun nen ook zij zich om 8.30 uur mel den. Ook dc ouders van de kinderen zijn van harte uitgenodigd deze ochtend tc komen kijken. Haarscheuren ontdekt: Kalfstermansweide wordt opnieuw bestraat Voorjaarsfeest: Boh Foi Toch HOLTEN - „Ongeveer 70 pro cent van de rode stenen op dc Kalstermansweide vertoont haarscheuren. Tijdens de bes trating van het plein was hier van nog niets te merken en de firma Krekel die de stenen heeft gelegd treft ook absoluut geen blaam", zegt J. Heller van de dienst gemeentewerken met stelligheid. „Dc stenen zijn van Duits fabri kaat, naar aanleiding van onze klacht hebben de leverancier en dc fabriek een onafhankelijke des kundige gestuurd. Hij heeft alles grondig onderzocht en ontdekte dat er tijdens het bakpróces iets mis is gegaan. Daarom zal het plein opnieuw bestraat worden zonder dat de gemeente hiervoor hoeft te betalen. Dc nieuwe rode stenen zijn een centimeter dikker dan de oude cn het formaat is tien bij twintig centimeter", aldus Heller. „Het is heel jammer, dat vinden wc bij dc gemeente ook", zegt Heller. „Het is het hart van Holten, we willen daar een vrien delijk en fraai plein voor festivitei ten cn evenementen." Dc bevol king van Holten heeft het in hei algemeen over Kalfstcrmansplein. officieel is het nog steeds dc Kalfstermansweide. Volgens Heller is er nog geen besluit geno men om de naam tc wijzigen. In weck 23 wordt begonnen met de herbcstrating, die ongeveer drie weken gaat duren. Per baan wor den de rode stenen vervangen. Dc oude worden weggehaald en door de leverancier afgevoerd. Nog voor de zomerfeesten is het plein weer bruikbaar. „Daar gaan wc van uit", zegt Heller, „l iet plein heeft de gemeente een hoop geld gekost, het moet dus in orde zijn." Dc nieuwe stenen hebben een afwijkend formaat, zijn dikker en hebben ingebakken afstandhouders in de hoeken. Eigenlijk zijn ze duurder clan de oude, maar Holten krijgt ze voor dezelfde prijs, omdat op dc ande re een langere levertijd zit. Verleden jaar november is een be gin gemaakt met de uitvoering van de bestrating. Fundering, lei dingen en verharding zijn toen aangebracht. Begin dit jaar is de bestrating ter hand genomen. De stedenbouw kundige van de gemeente Holten beeft zich over het oncwetp gebo gen cn door de verwerking van gele, rode cn oude stenen in vak ken en grijze klinkers in banen een mooi cn levendig plein tot stand gebracht. „De gemeente heeft heel veel positieve reacties gekregen. Het was dan ook ver schrikkelijk vervelend dat na een regenbui dc scheurtjes ontdekt werden. En dat wordt alleen maar erger. Bij onderzoek bleek dat de scheuren door dc hele steen heen lopen. Op liet plein moeten zware vrachtauto's kunnen rijden cn staan. |c snapt dus wel. wat er gaat gebeuren als wc de oude stenen laten liggen. In minder dan geen tijd ligt alles schots en scheef en is het een absolute puinhoop." Die puinhoop zag Heller bij in spectie van het plein ook al bij dc skateplek voor de jeugd. Het hek was vernield en er lag rotzooi cn gebroken glas van bierflesjes. „Daar word ik zo droevig van", is zijn reactie. „Zuiver vernielzucht, we maken ccn plek voor dc jeugd en dan gaan ze er zo mee om. Wat heeft dat nou voor zin. Ik wil de jongeren cn hun ouders er op wij zen waar ze mee bezig zijn. Om de lantaarnpaal hebben we al ge mene prikpunten moeten maken om het naastgelegen pand te be schermen. Daar klom men het dak opd' Toch hoopt Heller dat het alle maal voor elkaar komt met de Kalfstermansweide. Binnenkort wordt er een toiletunit op het plein geplaatst. Achter de muziek koepel, die opgeknapt is, is een speeltuintje voor de kleintjes aan gelegd. De horccaonderncming aan net plein maakt een serre cn terras richting plein. „Ik hoop dat we in Holten over niet ai te lange tijd een prachtig plein hebben, waar jong en oud graag komen. Een bruisend hart voor Holten, dat is dc wens van dc gemeente." De Achterhoekse band Boh Foi Toch speelt op za terdag 20 mei in de feest tent aan de hoek Langstraat/Evertjesweg. Dit alles in het buurtschap de Beusebcrg als afsluiting van het voorjaarsfeest. Boh Foi toch staat garant voor een avond vol van mu zikaal vermaak voor jong cn oud. waarbij alle teksten in het dialect worden gezongen. Dc snelle feestnummers met trekbuul (harmonica) cn rus tige nummers worden op spitse wijze aan elkaar ge kletst door Hans Kcupcr. De hand is bij vele mensen bekend van hun grandioze optredens hij het frühschop- pen van de Keuncfeesten in Holten. Ook voor het optreden in de Beusebcrg heeft Bob l oi toch aangegeven alles uit de kast te halen om er een groot feest van tc maken. Kaarten a 12.50 gulden zijn tot en met woensdag 17 mei in dc voorverkoop verkrijg baar bij horeca gelegenheid het Klavier. Aan dc tent zijn dc kaarten vijftien gulden. Feestweek in Holten „De week die begon met een ver regende Koninginnedag op 29 april werd op maandag 8 mei Iech telijk afgesloten met het afscheid van de in Holten verblijvende Canadezen. Op Koninginnedag scheen de zon gelukkig wel met de aubade 's morgens en 's avonds kon dc taptoe bij droog weer on der grote belangstelling gehouden worden op dc Smidsbelt. Ik hecht er aan, namens het gemeentebe stuur van Holten, de bevolking van Holten te bedanken voor hun inzet rond de feestelijkheden cn de herdenking op 4 mei op de Canadese begraafplaats. Dit be gon met een grote opbrengst van de gehouden collecte. Velen van u hebben geholpen Holten een feestelijke aanblik te gewen door de straten te versieren en ook de- optocht kan geslaagd genoemd worden. Een aantal gezinnen in Holten heeft Canadese veteranen en hun partners of familieleden opgevangen-en tc logeren gehad. Voor sommigen waren dat her nieuwde contacten voor anderen nieuwe ontmoetingen met Canadezen. Veel Holtensc bedrij ven hebben op een of andere wij ze deze bijzondere feest- en her- denkingsweek gesteund. Dc plechtige herdenking op de Canadese begraafplaats kon dit jaar gelukkig ook door veel Holtenaren bijgewoond worden. Het was een bijzondere gebeurte nis die nog lange tijd in de- harten van dc aanwezigen zal naklinken. Dit had zeker ook te maken met de wijze waarop de schoolkinde ren uit Holten een rol speelden in deze gebeurtenis cn ook dc inzet van dc 1 l.MV heeft op een ze-er goede wijze bijgedragen aan het welslagen van dc bijeenkomst- Nogmaals harteli|k dank voor uw aller inzet. Het is toch maar weer overduide lijk dat dc Holtensc samenleving met grote inzet en in goede ge meenschapszin een dergelijke week tot een zeer geslaagd wist te maken. Wij mogen er trots op zijn dat onze Canadese bevrijders met een voldaan gevoeld terugkeren naar Canada." Drs. N. Gerzec Burgemeester van Holten Warm en vrij zonnig, wel kan er een regen of onweershui vallen. Vrijdag, zaterdag cn zondag heb ben wc overdag perioden met zon afgewisseld door stapelwolken, met kans op een regen of on weersbui. De temperaturen liggen rond de 24.0 a 2 .0 graden. el wordt het geleidelijk aan druk kend warm door een hoge lucht vochtigheid. Dit fraaie weer heb ben we te danken aan een hogc- drukgebied in dc wateren bij Schotland cn lagedruk hoven Zuid Europa, hiermee wordt een warme oostelijke stroming in stand gehouden. Weerman, Freddie Paalman Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander doorI Gebruik deze bon voor het opgeven van een - abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hiyüj betaalt ssxx <ht abonnement I f79.40perjaar (betaahv.ize: per accept&ro) f76.75per par (betsataQze: auxmaósdil

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1