Holtenaren in naam van koningin onderscheiden met oranje lintje Holtens Nieuwsjrtajt Garage Stukker verhuisd naar vestiging autobedrijf Marissink aan Oranjestraat INDIÏ Bevrijdingsoptocht gaat dit jaar ook door De Kol Horeca werkt samen voor organisatie Bevrijdingsfestijn op Kalfstermansplein Stichting Het Lookerveld zorgt voor toekomstig landgoed in de Look U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. BON 10j i Holtens ln DONDERDAG 4 MEI 2000 FAX: 054S - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 Vernielingen straatversieringen In Holten zijn in de nacht van donderdag 27 april op vrijdag 28 april op diverse plaatsen ver nielingen aangericht aan de straatversieringen die zijnge- plaatst in het kader van de vie ring van bevrijdingsdag. Op de Fazantcnweg is ccn lan taarnpaal kromgetrokken en zijn er diverse brievenbussen gesneu veld; Op de Kokveg zijn van de versieringen diverse vlaggetjes verwijderd; Op de Oranjestraat zijn twee palen waaraan versierin gen waren bevestigd atgebroken. Met vermoeden bestaat dat de vernielingen zijn gepleegd door leerlingen van de plaatselijke scholengemeenschap die samen met de examenklassen een galabal hadden in Lucky Luck te Rijssen aangezien de vernielingen ver moedelijk rond de klok van 03.00 uur zijn gepleegd en men toen te rugkwam van genoemd bal. Met is dan ook aannemelijk dat alcohol weer een grote rol heeft gespeeld. Mocht iemand iets gezien hebben van deze vernielingen en de per sonen kennen, dan verzoekt de politie dit te melden. Gevonden voorwerpen Verloren: Gehoorapparaat; GSM nokia met namaakhouten frontje; groene brievenbus no: 70; kater v. it met bruin en zwart; lederen heren- portemonnee met bankpas ABN/AMRO en geld; zilveren das speld; gouden kettinkje met daaraan een kindertandje. Gevonden: Etui met schoolspul len; mobiele telefoon merk Ericson kleur zwart met blauw; fictssleutel AXA; poes 1 jaar oud wit met rood/bruin en zwart; bruin lederen portemonnee met geld. Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 E-mailHoltens.Nieuvvsblad@owp.wegener.nl Ab Stegeman en Frederik Willem Lubbersen krijgen plaatsje in Orde van Oranje Nassau I De onderduikershut aan de I Haarlcrwcg is officieel gco- pend. Leerlingen van de Bosschool en de School- en Volksfeestcommissie Espclo I het deze geadopteerd, /.ic verder pagina 3 Programma bevrijdingsioop Het programma van de bevrij dingsloop op 5 mei in Holten ziet er als volgt uit: Voorafgaande is cr een estafette loop, waarbij atleten het bevrij dingsvuur uit Wagcningcn halen. Het is mogelijk zich hierbij vanaf 08.45 uur aan te sluiten. Het ver trekpunt is bij de ippert van waar men hardlopend naar Holten zal gaan. Dc route voor de binnenkomst in Holten loopt als volgt: via de Beusebcrgerweg, contonde - Ab Janscnstraat - Wilhclminastraat - Larenseweg - Schoolstraat en Oranjestraat naar de Smidsbelt. 10.15 uur, Holtensc scholieren- loop vanaf groep 1 tot en met 8. Deelname is gratis. 11.15 uur, wedstrijdloop dames, heren en veteranen 10 kilometer. Hierbij zijn geldprijzen tc winnen. Zo zal er voor dc eerste 1 loltcnse dame en heer ccn wisselbaker be schikbaar worden gesteld. 11.20 uur, prestatieloop 5 kilomc- Inschrijfgeld: 5 kilometer 5 gul den; 10 kilometer 7,50 gulden. Dc inschrijving is op Smidsbclt. Het liefst ccn halfuur voor dc start van dc loop. Het parcours voor de scholicrcnloop vindt plaats in het dorp. Voor dc 5 en 10 kilometer kan men genieten van het vals plat cn dc heuvelachtige omgéving van dc Beuscbcvg en wel in ccn ronde van 5 kilometer. De organi- tal leden van SV Holten afdeling atletiek. Twee Holtenaren werden rond Koninginnedag uit naam van koningin Beatrix, voorzien van een lintje. Wethouder Ab Stegeman werd benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau en oud-Holtenaar Frederik Willem Lubbersen tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. Stegeman kreeg dc versierselen door burgemeester Nico Gcrzce opgesteld in het gemeentehuis v an Holten. De sinds 1959 naar het Australische Tasmanië geëmi greerde Frederik Willem Lubbersen kreeg het lintje uit banden van de Honorair Consul der Nederlanden, George Huizing. Dc wethouder zet zich al jaren lang in zeer brede zin in voor dc land- en tuinbouw. Hij doet dit in het algemeen zowel plaatselijk als gewestelijk en voor de varkens houderij in het bijzonder. Zo beeft bij functies vervuld bij de Rabobank en dc Gewestelijke Land- cn Tuinbouw Organisatie (GI .TO). Ook steekt hij veel werk in het wethouderschap, terwijl dat moet worden gecombine het exploiteren van een agrarisch bedrijf. Door zijn jarenlange bre de inzet voor de land- en tuin bouw, kreeg hij het lintje opge speld. Vooral ook omdat het om liefdeswerk gaat waarbij dc be scheiden vergoeding die hij er voor ontvangt in geen verhouding staat tot de tijdsbesteding. frederik Willem Lubbersen kreeg het lintje uitgereikt door zijn ver dienstelijkheid voor de Nederlandse gemeenschap. Hij beeft onder meer meegewerkt bij de oprichting van de christelijke school in Tasmanië en het monu ment van ontdekkingsreiziger Abel Tasman, dat in '1988 door koningin Beatrix werd onthuld. Bovendien verzorgt Lubbersen al meer dan negentien jaar het Nederlandstalige radioprogram ma v oor dc Nederlandse emigran ten aan de andere kant van de we reld. Belangeloos was ook zijn be stuursfunctie van de Dutch Astrakan Society en van de Multicultural Ethnic Community van het FM 92,1-radiostation. 1— lb Stegeman me! n George Huiring Gndanks de vele regen, was Koninginnedag een groot feest in Holten. Zie verder pagina 7 burgemeester Xico Geroet, FotoPeter Bulthuis): Fredenk Willem Lubbersen krijgt bet Hut Aan dc bewoners van deze straten wordt dringend verzocht om het wegdek autovrij te houden. Op de Smidsbclt zal dc optocht worden begroet door het collége van B en W en een groot aantal Canadezen. Het commentaar bij de verschillende disciplines zal worden verzorgd dooi Jan Nikkcls. Na dc Smidsbelt zal er ccn mogelijkheid zijn om dc wa gens tc aanschouwen op de kalfstcr-mansweidc, waar het Bcvrijdingsfestijn op het Kalfstcr- mansplein zal plaatsvinden. Burgemeester N. Gcrzec zal rond 19.00 uur vanuit de koepel de ver schillende prijzen uitreiken. Ondanks een minder aantal startnummers dan vijf jaar ge leden, zal de bevrijdingsop tocht op 5 mei toch gewoon van start gaan. I-let opstellen van dc optocht zal zijn in de Wilhelminastraat om 13.45 uur, nabij dc Haarschool. Om '14.30 uur zal HMV uiteinde lijk het startsein geven, waarna dc stoet richting de Vrijheidslaan, Keizersvvcg, Dorpsstraat, Oranje straat, Noordenbergstraat, Waar- denborgstraat, Bergmanstraat, kolvveg, Noordenbergstraat, Oranjestraat, Dorpsstraat, Smids bclt cn Kalfstermansvveidc gaat. Naast de bevrijdmgsoptoebt is er de straatversiering. (Foto: Joban Bo/ink) Ook Toyota-gebruikers blijven welkom Autobedrijf Stukker heeft za terdag 15 april een druk be zochte open dag gehad. Daar was alle reden toe, want eige naar Teun Stukker heeft auto bedrijf Marissink aan de Oranjestraat overgenomen. Zijn vestiging aan de Pannenbakkersstraat is inmid dels gesloten cn wordt overge heveld. 'Het geheel paste exact in elkaar', begint Teun over de overname. 'Gerard Marissink deed de zaak van de band, omdat zijn contract met Toyota afliep cn hijzelf geen opvolgers heeft. Veel automerken willen binnen dc regio minder aanspreekpunten cn stoten daar om kleine contractpartners at. Marissink bekleed inmiddels een baan als hoofdverkoop bij een grote Toyota-dealer elders in het land. Wim Bulsink van Esprit Vastgoed BV gevestigd aan de Larenseweg 12 te Holten, heeft beide pat tijen met elkaar in contact gebracht. Hij wist namelijk dat garage Stukker tc kampen had met ruim tegebrek cn deze ruimte niet Vandalisme straatversiering De succesvolle stuntdag van leerlingen van scholengemeen schap De Waerdcnborch had vorige week een betreurens waardig staartje. Enkele leer lingen vernielden de net aan gebrachte straatversiering aan de Voorboersstraat. Rector L.G.M. van Minderhout be treurt het zeer dat dit is ge beurd. 'De leerlingen hadden een stunt dag met een goed programma', geeft Van Minderhout aan. 'Veel spelactiviteiten en een barbecue.' Ook 's avonds hadden de leerlin gen veel plezier met een gala in uitgaanscentrum Lucky Co te Rijssen. 'Het vervoer naar Rijssen was per bus', legt Van Minderhout uit. 'Na afloop wer den ze afgezet op dc Kolwcg. Aangeschoten na het feest, von den enkele leerlingen het nodig om delen van de straatversiering in dc Voorboersstraat te verwijde ren cn kapot tc maken.' Hij vindt het betreurenswaardig dat een ge slaagde dag zo moest eindigen. 'Ik wil graag mijn spijt betuigen aan dc bewoners van dc Voorboersstraat. Het is zeer be treurenswaardig dat sommige leerlingen van de W'aerdenborch niet het respect voor andermans goederen op kunnen brengen', zegt dc rector. Het weer Deo, feit. (Foto: Gert Perdon) ap de kol. voorhanden De onderhandelingen eind maart in een stroomvt ling en op '1 april was de O' me administratief een fei werkzaamheden zijn van :snel- april voortgezet vanuit de nieuwe locatie aan dc Oranjestraat 30. De service van zowal Garage Stukker als Autobedrijf Marissink blijven gewaarborgd onder de nieuwe naam Autobedrijf Stukkci. Iedereen is van harte welkom bij het bedrijf voor verkoop, onder houd en reparatie van elk auto merk, waarbij de nadruk ligt op Volvo, Toyota en Suzuki. Vrijdag t/m Zondag Zon op in Holten 1 rijdag op: 05:58 onder 21:08 Zaterdag op: 05:5~ onder 21:10 Zondag op: 05:55 onder 21:11 Waarschijnlijk vrij zonnig en kans op enkele buien mogelijk met on weer. Vrijdag Bevrijdingsdag, wolkenvelden afgewisseld door perioden met zon. Dc tempera tuur ligt rond de 20.0 a 22.0 gra den. Zaterdag en zondag is het vrij zonnig als de verwachting uit komt. Misschien enkele wolken velden. Middag temperatuur komt uit op 21.0 a 22.0 graden. Mocht dit door gaan dan is het nog geen stabiel weer. Dit in ver band met depressie invloed vanuit Frankrijk als het wat warmer wordt er ook onweersbuien mee komen. De wind komt dan uit het noordoosten tot oosten. Prettig weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 Als afsluiting van het bevrij dingsfeest op 5 mei, wordt van 16.00 tot 20.00 uur het Bcvrijdingsfestijn op Kalfster mansplein gehouden. Dit is een initiatief van de gezamenlijke horecaondernemers van Holten in samenwerking met de Holtense handelsvereniging. Het is dc eerste keer dat de hore ca de handen in elkaar steekt. 'Vooral in de zomervakantie is er nog ruimte op de agenda om wat te kunnen organiseren', vertelt Ada Keulen, voorzitter van de ini tiatiefnemers. 'Fr werd vanuit de handelsvereni ging gevraagd of de horeca in Holten niet iets wilde doen.' Volgens haar waren de ho recaondernemers meteen enthou siast over het idee. 'Wie niet mee doet, geeft wel geld om de activi teiten te financieren.' De eerste zal dus 's avonds op kalfstcr- mansweidc plaatsvinden onder dc naam Bcvrijdingsfestijn op kalfstermansplein. 'Hiermee wordt meteen het nieuwe plein in gewijd', geeft ze aan. 'We zijn na melijk de eersten die er echt ge bruik van maken.' De praalwagens van de optocht die 's middags een ronde door het dorp heeft gemaakt, staart cr langs de rand opgesteld. Daarnaast staan er enkele tapeilandcn cn kraampjes met hapjes. Net als dc Sploder dreimöllc en het spring- luchtkusscn vaq SV Holten. Deze twee laatste activiteiten zijn gratis te gebruiken. 'Het plein wordt feestelijk ingericht met terrasjes', geeft ze aan. Dc band Blind Date zal tenslotte optreden in de net gerestaureerde muziekkoepel. 'Wc zijn net twee weken bezig', vertelt Keulen over de horecagroep. Deze zal onder dc naam Horeca Ondernemers Holten (HOM) gaan opereren binnen dc handelsvereniging met naast Ada Keulen als voorzitter, Geke Natale als secretaris en Aaldrik Paalman als penning meester. Voor de groep is het nog tc kort dag om nu al met een festiviteitenagenda voor dit jaar te- komen. Dat het niet bij deze ene keer zal blijven, is volgens Keulen echter wel zeker. Landgoed Het Nijenhuis bij Heino %vas het decor voor de ondertekening van de inten tieverklaring voor de bouw van vier nieuwe landgoederen in Overijssel. De nieuwe landgoederen die de in vier Overijsselse gemeenten in Overijssel gaan sieren, zijn: landgoed Benoorden d'IJssel bij Zwolle, initiatiefnemer is Grontrpij Overijssel; land goed Weusthag bij Hengelo, initiatiefnemer de heer A. Meekcs; landgoed Look bij Holten, initiatiefnemer Stichting Het Lookerveld; Plantage Witharen bij Ommen. De provincie Overijssel is begin januari 1999 met het experiment nieuwe landgoederen gestart. Met het landgoederen experi ment wil dc provincie inzicht krt|gen in de maatschappelijke meerwaarde van nieuwe land goederen in de randzoncs van grote steden cn grondwaterbe schermingsgebieden. ln Overijssel mogen in totaal vijf nieuwe landgoederen gebouwd worden. Deze landgoederen moeten minimaal 10 ha groot zijn, uit minimaal 30 procent nieuw bos bestaan en voor 90 procent opengesteld worden voor publick. I lier staat tegen over dat dc nieuwe landgoedei genaren een huis mogen bou wen op een plek waar dat nor maal niet mag. ln totaal zijn cr bij de provincie zeshonderd brochures opgevraagd door mensen die interesse hadden m de bouw van een nieuw land goed. Uiteindelijk hadden zich 25 initiatiefnemers voor het ex periment aangemeld. Om div« se redenen zijn er kandidaten af gehaakt. Het belangrijkste knel punt was de grondverwerving. Ook zijn er ontwerpen afgeval len, omdat ze niet passen in het 'verstcdclijkingsconccpt, plano logische belemmeringen of de financiering. Na verschillende selectierondes zijn er uiteindelijk vier initiatiefnemers ovcrgcblc- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. aan een ander door! Adres: Woonplaats Gebruik deze bon voor het opgeven van een Hollens Nieuwsblad inzenden aan: Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede HijAj betaalt loor de abonnement 1 Z f 84.25 perjaar (betaalwijze: per acceptgro) f si.as per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1