Mini's Mintonette in bloemen door behalen kampioenschap Kaartverkoop Unicef tijdens Koninginnedag Ondanks naam Corruptus zijn het goudeerlijke knullen Energiebedrijf Cogas bezig met innovaties Bedrijvenvoetbaltoernooi sponsoren Blauw Wit '66 Mark Tuitert krijgt eerste werkpocket Randstad Dirkje Boer in zonnetje na winnen op Fair 2000 jjf- - MINTOMETTC e F f DONDERDAG 20 APRIL 2000 H Holtens NIEUWSBLAD E Duitse leerlingen op bezoek bij school De Waerdenborch In het kader van een grensoverschrijdend uitwisselingsprogramma dat wordt gefinancierd door het (Europees Platform, waren 28 leer lingen van het Hannah-Ahrendt Gymnasium uit Lcngerich te gast bij Havo 3b van SG De Waerdenborch. De leerlingen waren on dergebracht in gastgezinnen. Contacten waren snel gelegd, want men had elkaar al in december bij de eerste ontmoeting in Lengcrich leren kennen, 's Avonds was er een gezellige internatio nale avond samen met Canadese scholieren, die op doorreis door Europa Holten aandeden. Dankij de inzet van mevrouw Husslage- I.atervccr waren ook deze jongelui in gastgezinnen ondergebracht, de Duitse en Nederlandse leerlingen brachten zaterdag een bezoek aan Deventer, waar een interessante wandeling werd gehouden. De relatie met de Duitse hanzesteden was vanzelfsprekend een be langrijk thema. Na een zondag die met de gastgezinnen werd door gebracht, woonden de leerlingen op maandagochtend een aantal lessen in De Waerdenborch bij. Als afsluiting werd er in een heer lijke voorjaarszon een wandeling naar de Canadese begraafplaats gemaakt, waar de Duitse leerlingen geïnformeerd werden over de betekenis van de Canadcsen voor Holten en over de herdenkings plechtigheden, die er ook dit jaar weer georganiseerd zullen wor den. Een interessant en gezellig weekend werd hierna afgesloten. De volgende uitwisseling zal weer in december 2000 in Lengcrich plaatsvinden. Randstad Uitzendbureau in Holten heeft de eerste werkpocket uit gereikt aan schaatser Mark Tuitert. l iet is alweer de 24ste editie van deze handzame pocket voor bedrijven, instellingen, werkenden en werkzoekenden met nuttige informatie over alle aspecten die sa menhangen met het thema werk. De werkpocket is voor relaties gratis te verkrijgen bij alle vestigingen van Randstad Uitzendbureau. De Werkpocket is in 1978 ontwikkeld om uitzend krachten te informeren over alle regelingen op het gebied van so ciale zekerheid en werk. Inmiddels wordt de werkpocket niet alleen door uitzendkrachten geraadpleegd, maar ook door schoolverla ters, werkzoekenden, werknemers, werkgevers en adviserende in stellingen. De werkpocket volgt de ontwikkelingen in de samenle ving en besteedt aandacht aan een breed scala van onderwerpen: van studeren, solliciteren, een (flexibele) baan en carrièreplanning, tot aan het genieten van de oude dag. In de Werkpocket 2000 zijn zoals gebruikelijk wetswijzigingen en actuele onderwerpen opge nomen. Alle informatie is geactualiseerd en voorzien van verwij zingen naar belangrijke adressen en internetpagina's. Uitslagen schaken Het was zaterdag 15 april groot feest in sporthal 't Mossink. Er waren bloemen, een herinne- ring, gebak en er was wat te drinken. Dit alles voor de kam pioenen en bijna kampioenen van Mintonette. G1 bestaande uit Sander, Kelly, I .aura en Renc moest spelen tegen Vrivo. De opslag ging beter en ook de eerste bal werd steeds be ter gevangen. De eerste set werd na een slecht begin toch gewon nen. In de tweede set ging Mintonette steeds beter spelen en won uiteindelijk ook deze set. De tweede wedstrijd van G1 ging tegen Mintonette G2. De spelers kennen elkaar dus heel goed en ie dereen wist de zwakke plekken bij de tegenstander. Er waren vele lange rally's. De eerste set werd door de klok, de set mag maxi maal een kwartier duren, beslist. G1 had op dat moment een punt voorsprong. Dc tweede set werd met twee punten verschil door G1 gewonnen. G2 bestaande uit Sander, Mike,. Kelly en Marit, speelde daarna te gen Vocluma. Vooraf was be kend, dat het een moeilijke wed strijd zou worden. Toch wisten de Holtenarcn de eerste set te win nen. In deze set werd er erg goed geserveerd cn netjes in drie keer gespeeld. Dc tweede set werd verloren, maar ook in die set werd ct door Mintonette netjes ge speeld, Na afloop van de wedstrij den kregen alle G-tjes een vaantje ter herinnering aan het seizoen 1999-2000. In de leeftijdsopbouw van dc mi ni-competitie komen na dc G-tjes de F-jes. Dit seizoen deden er drie F-teams mee aan de competitie, twee jongens teams en een mix- team. Het spannendst was het voor F2, ccn jongensteam dat uit komt in dc FB-poule. Dc jongens stonden al ruim bovenaan met ne gen punten verschil, Tegen num mer twee Pallergaste lieten de Holtenaren direct zien waarom zij bovenaan stonden. Het was bin nen vijf minuten 7-2. Patric van Cocverden, Alexander Oldenburg, Jeroen Grootheddc en Niels Marsman speelden de sterren van de hemel....hct kam pioenschap werd binnengehaald na een secwinst van 15-5. Ook alle andere sets werden op deze dag door dit sterke team gewonnen. In de FA-poulc speelden twee teams van .Mintonette. Het jonge mixteam, F3, speelde dit seizoen voor 't eerst competitie. De pres taties van dit team zouden deze dag belangrijk zijn voor F1het op de tweede plaats staande jongens team. F3 stond derde en moest te gen koploper Rivo 1. Bij winst van F3 zou F1 kampioen kunnen worden. F3 speelde fantastisch. Frank Gruyters viel zich te pletter cn haalde samen met Jette ielaard de meest onmogelijke ballen van de grond. Mede door de aanmoedigingen van F1werd het 5-5 toen er nog 4 spelen was. In die i maakten Paul Aaftink na aanspe len van Rence Ossewaarde een mooi punt cn scoorde Laura Zweers met een mooie opslag. Mintonette kampioen'. (Foto: Gert Perdon) Toch waren het de Rijsscnse jon gens die in dc laatste seconde het winnende punt binnenhaalden 7- 8. In de tweede set ging Rivo we derom goed van start en won uit eindelijk de sei duidelijk met 12-8. F3 eindigde hierdoor op een goe de derde plaats. FI kon door hec verlies van F3 nu nog slechts spelen voor de tweede plek. De jongens, Tjarko Hissink en Mike cn Dannv Stcgeman, maakten cr tegen Holyoke een spannende wedstrijd van, die ze uiteindelijk met 15-8 cn 15-1 wonnen. De tweede plek werd hierdoor veiliggesteld. De oudste miniteams van Mintonette zijn de E-tjes. Er speelde dit jaar drie E-tcams van Mintonette mee in de competitie, waarvan E2 en E3 kampïoen- skandidaat waren. Na een aantal spannende wedstrijden, waarbij dc meiden Sanne ten Kampes 1 Yoogt, Myrtc de Vri|er, Ellen Wielaard, Inge Rietberg, Sabine Paalman, Anouk en Rianne Bruggink, Anne Dangremond en Mariska Dommerhoh hun uiterste best deden om fraai volleybal te laten zien, drie keer spelen, smashen cn bovenhands opslaan, werden aan het eind van de ochtend, onder luid applaus de prijzen afgehaald. E2 en F.3 werden elk in hun eigen poule kampioen. El eindigde in haar poule als goede tweede. Unicef zal op 29 april weer met de nieuwe voorjaarscollcctie in een kraam op de Smitsbelt staan. De nieuwe collectie kaarten is heel kleurrijk en heeft een brede variatie aan stijlen van bloemen, voor kin deren cn van bekende kunste naars zoals Monet cn Andy Warhold tot exotische ontwer pen uit Mexico en Australië. De Unicef wenskaarten zijn alle maal zonder voorgedrukte tekst zodat deze voor allerlei gelegen heden gebruikt kunnen worden. Daarnaast heeft L niccf ook een mooie collectie geboortekaartjes. De collectie Unicef cadeaus is uit gebreider dan ooit. Het Unicef Wereldspel is een nieuwkomer, plezierig en leer zaam voor bet hele gezin. Het kinderfonds van de Verenigde Naties spant zich al meer dan 50 jaar in voor hulp aan kinderen in meer dan 160 landen. Deze hulp bestaat onder meer uit verbetering van ónderwijs (vooral ook aan meisjes), het tegengaan van kinderarbeid en het zorgen voor goede voeding, schoon drinkwater cn medische yoorzie- Ook is Unicef ter plaatse in door oorlogen of natuurrampen ver oorzaakte noodsituaties. Verkoopdepot in Holten: Bogaard Churchillstraat 141 tel:362398. De Nederlander is een gezel schapsdier. Zodra ze met meer dan twee zijn, richten ze een club, vereniging of stichting op. Dit alles onder het motto: hoe meer zielen, hoe meer vreugd. Holten kan wat dat be treft misschien wel model staan. Naast alle recht toe recht aan verenigingen op sport- en hobbygebied kent de gemeente nog een heel stel clubs en clubjes, getooid met nieuwsgierig makende namen. In een paar afleveringen zullen we kijken wat de club is achter de naam. Hoewel de naam van de club eer der een lidmaatschap van voor malige Rotterdamse burgemees ters doet vermoeden, gericht op het grote geld, is de werkelijkheid rond Corruptus geheel anders. Zoals zoveel Holtense clubs is het plaatselijke carnaval een belangrij ke bindende factor. 'Het is echt een vriendenclub', vertelt Marrijn Tiekink, die wij ondervroegen naar de achtergronden van de club. 'Wij zijn met het carnaval van 1999 echt als club gegaan, maar ook daarvoor gingen we al met elkaar om.' De meeste Corruptuslcdcn kennen elkaar al vanaf de schoolbanken, vertelt Tickink. Verder blijkt, zoals bij zoveel Holtense clubs, het voet bal ook een bindende factor te zijn. 'Wc zijn met zon man of tien. Van school cn voetbal kennen we elkaar vrij goed. In dc loop der ja ren is het ccn echte club gewor den.' Haast vanzelfsprekend is het carnaval een hoogtepunt in het verenigingsjaar van Corruptus. Het zottenfecst is niet alleen een prima gelegenheid om de bloeme tjes eens buiten te zetten, maar het doet ook een appel op de creatieve geesten binnen Corruptus. Waar dc andere Holtense clubs zich met een wa gen presenteren kan dit tiental niet achterblijven. In de bouw van dc praalwagen gaan heel wat vrije uurtjes zitten van de leden. Maar het blijft niet bij het carnaval. 'W e zijn ook actief tijdens dc Keuncfccsten en bij het spelcir- cuit', vertelt Martijn. 'En dan ma ken we elk jaar met elkaar een uit stapje.' Blijft natuurlijk dc vraag of Corruptus actief aan ledenwer ving doet. Martijn antwoordt ont kennend. 'Eigenlijk komt cr nie mand meer bij', zegt hij. 'Maar er valt ook niemand meer af.' Waarmee maar gezegd wil zijn dat Corruptus inderdaad een hecht tiental vormt. De leden van de Nederlandse Bond van Plattelandsvrouwen in Dijkerhock, hebben hun voorzitster Dirkje Boer in het zonnetje gezet. Zij won tijdens de wedstrijd Fair 2000 in Zwolle. Daarom droegen zij haar ccn gedicht voor tijdens de bijeenkomst die dins dag werd gehouden in liet Bonte Paard. Daarna volgde een lezing van mevrouw Dutewcerd over psychiatrie. Zij werkt zelf in het psychiatrisch ziekenhuis Brinkgrevcn in Deventer. Dirkje, onze al lied bezige bieë; Was dc vurige wekkc toch zo hlieë; ln Zwolle op de Fair, Dreugze eur houtje met flair, Dc hele provincie deed met de wedstried met Wel vieftig heul jes werd'n deur de dcelncmstcrs op 't heult c-zet; De jury, die alle hcutjes good had bekèk'n Zei, tien lesten louw met dc eerste pries vertrck'n; Det was Dirkje clic het podium op kwam, het allerlaatst; Het gezegde: I .est Best" was dus goed op zin plaats; En det was nog nu alles, het publiek mog ok eur mening geem Het is nit bic die éne pries ubjeem; Twee eer ste prieze, det bad Dirkje nooit verwacht; Zie was hoaste een betje van slag; En wiclc as ofdcling bint natuurlijk zo grouts as wat; Det onze vuur/itter det vuur mekaar ebrach had; Heel Ovcricssel mut noc toch weet'n van'n Diekerhook cn woer det ligt, Ik vinrië det hint ze toch an Dirkje verplicht; Fantastisch Dirkje, waj vuur onze ofdcling heb edoan, Wiclc hopt dan ok, dej nog joarn zo creatief duur meugt goan; Van 1 lanc gefeliciteerd. (Gedicht gemaakt dooi Jet Broekhuis) Het energiebedrijf Cogas ont wikkelt dc komende maanden ccn aantal opvallende innova tieve activiteiten. Het gaat on der meer om de exploitatie van het eerste commerciële en openbare tankstation voor aardgas, dc koppeling van de vuilstortplaatsen Vasse en Collendoorn aan kleine elektri citeitscentrales en gaswinning op de vuilstortplaats bij Zenderen. Deze initiatieven worden genomen om mee te werken aan het terugdringen van onder meer het broeikasef fect. Het terugdringen van dit effect was het belangrijkste thema op basis waarvan ruim tien jaar gele den door dc gezamenlijke ener giebedrijven in het kader van het Milieu Actie Plan (MAP) dc stra tegie werd vastgelegd voor het milieubeleid. Deze moet bereikt worden door uitvoering van ccn omvangrijk pakket aan maatrege len. Dit bestaat onder meer uit het stimuleren van efficiënter gebruik van energie, efficiëntere productie van energie en de inzet van duur zame energiebronnen. Formeel is de uitvoering van het MAP bijna afgerond, maar dat is voor Cogas zeker geen reden van het ingezet te beleid af te wijken. Mede in dat kader worden de in novatieve activiteiten ontwikkeld. Algemeen directeur Nico Schiphorst vertelt: "Wc willen de ze uitvoeren als een sterke en zelf standig opererende energieleve rancier. Daarbij leggen we het ac cent op Oost-Nederland cn trek ken nadrukkelijk onze eigen lijn. Wc richten ons op het leveren van maatwerk aan dc klant. Dichtbij dc klant kruipen. Dat is onze in steek en daarop sluiten onze nieu we initiatieven aan. Uiteraard be waken we ook sterk onze bestaan de dienstverlening." Cogas heeft dc primeur: dc ope ning van het eerste commerciële openbare aardgasstacion in Nederland. Vanaf dinsdag 30 mei kan iedereen aardgas tanken bij het Shell pompstation Leus aan dc Henriëtte Roland Holsrlaan in Almelo. Aardgas is aanzienlijk schoner dan benzine en diesel. De emissie van aardgasauto's bevat veel minder koolmonoxide, stik stofoxide, koolwaterstoffen en roetdeeltjes. En in vergelijking met LPG heeft aardgas ccn veel lagere C02-uitstoot. "Aardgas is niet alleen milieuvriendelijker dan LPG, maar ook veiliger, ln tegen stelling tot LPG is aardgas lichter dan lucht. Het vervliegt als het vrijkomt en daardoor bestaat er geen gevaar voor explosie", legt Schiphorst uit. Dc kostprijs van aardgas zal de consument zeker aanspreken: ui teraard afhankelijk van dc markt ontwikkeling enkele dubbeltjes per liter lager dan LPG. Cogas heeft plannen om nieuwe elektriciteitsopwekking te realise ren met biogas uit Vasse en het bij Hardenbc-rg gelegen Collendoorn. Ook zijn er plannen om biogas te benutten uit Zenderen en deze op den duur tc koppelen aan nieuw tc bouwen warmtekrachtinstalla ties. Het rendement van de ener gie, die op deze wijze tot stand komt, is veel hoger dan dat van aardgas. (Foto: Gert Perdon) Een week na zijn overwinning op medekoplopcr Gerrit Luggenhorst is Ben zijn voor- sprong inmiddels weer kwijt geraakt. Een blunder in zijn partij tegen ti telhouder Ton van Oijen was hier debet aan. Alles wees erop dar de- i ze partij in remise zou eindigen. Door enkele onnauwkeurige zet- 1 ten van Ton kreeg Ben echter de i overhand. Op het moment dat de winst voor het oprapen leek maakte Ben ccn vreselijke blunder I waardoor hij kon kiezen tussen dameverlies of mat. Ben koos dc derde mogelijkheid: opgave. Gerrit Luggenhorst liet in zijn du el tegen Dick van der Knaap geen i steek vallen zodat hij weer op ge- lijke hoogte met Ben is gekomen. i Door de ontwikkelingen van de j laatste weken is echter ook Henk i Jongman steeds dichterbij geko- i men en hij zou eventueel nog met I het bot kunnen weglopen. Ook Henk liet afgelopen maandag avond geen steek vallen en won probleemloos van Karl Heinz De eerstvolgende schaakactiviteit van de schaakvereniging zal het Openluchtschaak zijn op de Smidsbelt tijdens de activiteiten die worden gehouden ter gelegen heid van Koninginnedag. Iedereen met belangstelling voor schaken is welkom om te komen schaken op 29 april. Dit geldt overigens ook voor onze cluba vonden in kantine Meermanskamp op elke maan dagavond. Uitslagen: Ton van Oijen - Ben van dc Griendt 1 - 0; Dick van der Knaap - Gerrit Luggenhorst 0-1; Henk Jongrrfan - Karl Heinz Leisten 1 - 0; Dinant van Beek - Cees Olij 1/2 - 1/2; Bertus van Beek - Henk van Beek 0-1; Alrik Baltus - Ronald Klein Teesehnk 0-1, Rob Gcrvedink Xijhuis - Roclf de Jonge 1 - 0; Rick Romp - Bas van Beek 0 - 1 Doek valt voor schaakteam 1 Het was een week met twee gezichten voor de schaakver eniging Holten. Vorige week dinsdag viel definitief het doek voor het eerste team door een 5-3 nederlaag tegen ESGOO 3 uit Enschede. Achteraf gezien had ook een overwinning de Holtenaren niet geholpen doordat De Oppositie uit Deventer met 4'/2-3Vi won van Borne. Holten kwam al snel op achters tand. Weliswaar speelde Ben van de Griendt al snel remise maar daarna stroomden dc nederlagen binnen. Henk Jongman, en Cees Olij konden het niet bolwerken. Doordat Gerrit Luggenhorst, Henk van Beek en Gerrit Stevens alle drie remiseerden kwam de tussenstand op 5-2 voor ESGOO en was de nederlaag dus een feit. Ton van Oijen wist als enige de volle winst binnen te halen waar door hij meteen ook zeer goede zaken deed voor de externe beker. Naaste concurrent in deze com petitie is tweede teamspclcr Bas van Beek. Het tweede Holtense schaaktcam speelde afgelopen maandagavond haar laatste wedstrijd van het sei zoen. Het tweede team van Het Zwarte Paard uit Ommen kwam op bezoek. Om zeker te zijn van klassebehoud mochten de Holtenaren met maximaal 4-2 verliezen, een in theorie niet al tc moeilijke opgave. De eerste start was echter weinig hoopgevend. Jan van Calcar op bord 6 kwam al snel een Paard en drie pionnen achter. Pas toen werd Jan echt wakker. Hij ging et eens goed voor zitten, verzon enige listen en zowaar, hij won ook nog. Teamleider Dick van der Knaap verging het ook slecht. Hij er- blunderde een pion in de opening, maar even later \olgde zijn oppo nent dat slechte voorbeeld. Toen bijna alle materiaal van het bord was, werd de vrede getekend met remise. Hetzelfde resultaat boekte Ronald Klein Teeselink op bord 5. Hij had weliswaar een betere stelling, maar geen tijd meer, zo dat hij remise moest accepteren. Busreisje Passage Het reisje voor dc leden van Passage is gepland op donder dag 11 mei. De reis gaat naar Giethoorn. Vertrek vanaf res taurant Vosman om precies 9.00 uur. Diegene die mee willen worden verzocht om 8.45 uur aanwezig tc zijn. Leden kunnen zich nog op geven tot cn met 2~ april. De bus is nog met vol. Opgeven kan bij Janny Heemskerk, telefoon 363879 of Marie Brinkman, telefoon 361449. Blauw Wit houdt vrijdag 28 april houdt een bedrijvenvoetbaltoernooi op sportpark 't Vlctgoor. Het toernooi is ccn initiatief van de Activireïren Commissie van Blauw Wit en wordt ge houden voor bedrijven die als sponsor verbonden zijn aan Blauw Wit. De voetbalvereni ging Blauw Wit wil op deze manier de band tussen spon sors en vereniging bena drukken. De bedrijven gaan deze avond met elkaar de sportieve strijd aan. De win naar weet zich verzekerd van de bedrijvenbokaal 2000. De teams bestaan uit zeven spe lers die op een half veld bun technische en tactische kwaliteiten zullen tonen. De spelregels zijn hier en daar wat aangepast waardoor het pu bliek leuke en spectaculaire wedstrijden tegemoet kan zien. De buitenspelregcl zal niet ge hanteerd worden. Dc aftrap van dit nieuwe evenement is om 19.00 uur. De finale zal om 21.30 uur be ginnen. c ttvt VOLLEV6'/tLK7IMPAC>rVfV

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5