Zandweg Scheperspad: openbaar of toch niet? M Holtens Nieuwsblad Attentie: Paasactie HHV Ontsteken paasvuren CBR: tijdige aanpassing gelijkwaardige kruisingen Familie Van den Brink abonnee van de week Enkco 40-jarig bestaan met feestelijke Open Dag 4B#IP 18.00 uur geopend!!! Jeugdcursisten dansschool Vollenbrock slagen allemaal voor afsluitende toets WIE WORDT VERKOPER(STER) VAN HET JAAR? Aanrijding op N332 IN DIT nummer Weekendweer DISCOUNT U ontvangt een fraaie tfoitens Nieuwsblad DONDERDAG 20 APRIL 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De Holtens Handelsvereni ging houdt zaterdag 22 april een Paasactie. In de vitrine van NovaluX/ Van de Maat zullen kuikens rondkruipen die moeten wor den geteld. Inschrijfformulier en liggen op de toonbank bij de firma Van de Maat, en kun nen hier ook weer in een spe ciale bus worden ingeleverd. De tien beste inzenders win nen een taart. Tussen 12.00 en 16.00 uur is The Balloon Promotions aan wezig om de Hpltcnsc jeugd te De paasvuren in drie buurt schappen zullen Eerste Paasdag worden ontstoken. Burgemeester N. Gerzee steekt zondag 23 april tegen 21.00 uur het grootste paasvuur aan. Pas daarna mogen de an dere worden ontstoken. De jurv gaat zaterdag keuren en burgemeester de reikt 's avonds in café Bierlokal am Bahnhof de prijzen uit. Ook wordt er een schoonheidsprijs toegekend. Net als voorgaande jaren is bij de VVV Holten een paasvuurroute per auto of fiets verkrijgbaar die langs alle drie vuren in Holten gaat. Het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) pleit voor tijdige aan passing van gelijkwaardige kruispunten, voordat fietsers van rechts voorrang krijgen. van Verkeer en Waterstaat kondigde aan dat van af 1 mei 2001 op gelijkwaardige kruisingen alle verkeer van rechts voorrang krijgt. Het CBR is be zorgd dat niet alle infrastructuur op die datum zo is aangepast dat snelverkeer wordt afgeremd. Ook bij de invoering van de bromfiets op dc rijbaan, in december vorig jaar, waren Veel fietspaden niet tij dig afgestemd op dc nieuwe re gels. Het CBR dringt er verder op aan, dat dc voorlichtingscampag ne rond de nieuwe verkeersregel eerder zal starten dan bij Bromfiets op de rijbaan. De late start leidde vorig jaar tot wanor delijke verkeerssituaties. Om kruispunten aan te passen aan de komende wetswijziging treffen gemeenten, provincies, waterschappen en Rijkswaterstaat momenteel verkeersremmende maatregelen. Gelijkwaardige krui singen worden voorzien van drempels, uitritconstructies of zo geheten pianoklavicrcn om met name het snelverkeer bij liet nade ren van dc kruising of te laten remmen. Het CBR wacht zo lang mogelijk met de aanpassing van de theorie- examens om dc meeste kans te maken op beeldmateriaal waarin de infrastructuur is aangepast. Met de herziening van dc theorie- examens is een bedrag van onge veer een miljoen gulden gemoeid. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtcnse middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Van den Brink aan dc Oude Stationsstraat 2 overkwam dit deze keer. Blij verrast nam zij het bonuspak ket met verschillende surprises in ontvangst. Dit kwam nog eens extra bij dc supersurprise die ze deze weck al kreeg. De familie heeft namelijk 12 hec tare grond erbij gekocht. Op de foto te zien tot aan dc grens wl Dc Enkco bestaat veertig jaar en gaat dit zaterdag 13 mei vie ren met een Open Dag. Iedereen is welkom om het vleesverwerkingsbedrijf nu eens van binnen te bekijken. Aan dc zijde van dc Waagweg komt een grote feesttent te staan, waar onder andere Dolf Moed een optreden houdt met zijn theaterfiets. Hij zal speciaal voor kinderen, maar ook een beetje voor de ouders, leuke sketches opvieren en liedjes zingen. Ook zal een clown aanwezig zijn die ballonnen uitdeelt, een draaiorgel cn pollcrtjeskramen. Door de fabriek zelf wordt een route uitgestippeld, die laat zien hoe bijvoorbeeld een stuk vlees wordt verwerkt tot hamburgers. Grote pannen staan klaar met dit bij het molentje. Een drinkglazcnset van Novalux Van de Maat, een tas van Firma Broekhuis, een cd van de Oostelijke Weekbladpers en waardebonnen van Slagerij Brands, Beltman Mannenmode en Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate. (Foto: Gert Perdon) Het Schepetspad, een smal zandweggetje tussen de Molenbelterwcg en de Enkweg, blijft in het nieuws komen. In de arrondisse mentsrechtbank te Zwolle werd hierover vrijdag een zit- ting gehouden over het wel of niet bestaan van het pad. Twaalf getuigen werden ge hoord. Advocaat Van Nie ver dedigde de huidige bewoners Meijer en Willemsen aan het Scheperspad, terwijl Peter Spruijt dit deed voor de vereni ging van vrije wandelaars, de Nemo. De gemeente Holten werd vertegenwoordigd door wethouder Dclahaije. Het blijft steggelen rond het Scheperspad. Al 28 jaar wordt er geprobeerd het oude 280 meter lange herderspad open te krijgen voor publick cn het te behouden op de wegenlegger als openbare weg. Het probleem is echter, dat het pad op sommige stukken door dc tuinen van aanwonenden loopt. Deze hebben het pad op hun terrein afgesloten met hekken cn heggen, zodat gedwongen andere route moet worden ge volgd: over akkergrond. Nemo wil voorkomen dat kleine wandelpadén zomaar verdwijnen, zoals zo vaak gebeurt en ziet het Scheperspad als testcase. Uit vori ge rechtszaken is naar voren ge komen dat de gemeente het pad openbaar mag maken. Tot nu toe heeft deze niets gedaan om dit ook daadwerkelijk uit te voeren. Met deze nieuwe rechtszaak hoopt de Nemo dat de gemeente 1 Ióltcn straks wordt: gedwongen dit te doen. Volgens advocaat Van Nic kun nen zijn cliënten niet worden ver wijt dat ze het pad niet over hun grondgebied willen hebben. 'Beiden wisten niet wat hen boven het hoofd hing, toen ze er gingen wonen.' Peter Spruijt van Nemo is het daar wel mee eens, maar be schuldigt: juist de gemeente ervan niet haar recht te gebruiken het pad open te stellen. Wethouder Dclahaije wilde echter -id Hef Scheperspad blijf! een hot issue. (Foto: Johan Bolink) geen standpunt van dc gemeente naar buiten brengen. Door een misverstand was hij namelijk ge komen als toehoorder en niet als vertegenwoordiger van de ge daagde gemeente. 'Dc brief die we ontvangen hebben van dc recht bank, is behandeld door het colle ge van burgemeester en wethou ders. Wij hebben deze niet uitge legd als een rechtszaak tegen dc gemeente, maar het gezien als een getuigenzitting', geeft Delahaije aan. Omdat het Schcpcrspad in zijn portefeuille zit en graag op de hoogte wil blijven van dc gebeur tenissen daaromtrent, ging Delahaije toch naar de zitting. 'Tot mijn stomme verbazing moest ik achter dc tafel zitten.' Er werden tijdens dc zitting getui gen gehoord die ooit langs het Scheperspad hebben gewoond of daar direct bij betrokken zijn ge weest. Uit verklaringen van hen blijkt het pad niet echt druk belo pen ie worden, maar komen er zo nu en dan toch wel wandelaars voorbij. Ook al loopt het pad niet door. Een deel vindt zijn weg over akkergrond, een ander deel keert terug. H. Hamers heeft tussen 1969 cn 1981 aan de Enkweg gewoond. Hij herinnert zich dat er weieens mensen over het Schcpcrspad lie pen. 'De doorgang was gesperd door een hek en een compost- hoop. Later is de hoop en het hekje weggehaald en is er een beeld voor in de plaats gekomen.' Het pad door de tuin werd kundig opgevuld met de compost, zodat er een mooi gazon overbleef. Spruijt: 'Volgens de wegcnlegger was het Schcpcrspad. toen al om gebogen iangs het perceel been.' K. Bos heeft tussen 1962 en 1964 nooit een composthoop of ander obstakel kunnen ontdekken. Hij kwam in die tijd vaak naar de Enkweg, omdat zijn zuster cn zwager daar woonden. 'Het pad liep in de tuin tussen dc heg en het huis. Ik zag er vaak toeristen langskomen.' Het waren voor hem onbekenden die daar toen door dc tuin van zijn zus liepen. OokJ.S. Russ-Bos had mensen door haar tuin lopen toen ze tus sen 1957 en 1968 aan de Enkweg woonde. 'Er kwamen geregeld mensen langs. Vooral meneer Dijkstra, want die had het Scheperspad als vaste route naar het station.' Problemen had ze er niet mee dat al die wandelaars maar door haar tuin liepen. 'Ik vond het wel gezellig. Het waren meestal bekenden cn dan zwaai den wc naar elkaar.' Onbekenden liepen volgens haar dc route om de heg heen. 'Ieder college heeft wel met het Scheperspad te ma ken gehad', geeft E. van Schooten aan. Zelf raadslid bij de gemeente Holten en in de vorige raad wet houder. Hij kan zich niet herinne ren dat het Scheperspad ooit openbaar zou zijn geweest. Vanaf nu is uw Albert Heijn in Holten Iedere zaterdag tot Wij hopen u zo nog beter van dienst te kunnen zijn. Personeel Directie Supermarkt Wansink De jeugd van dansschool Vollenbrock Holten heeft maandag 17 april in het Bonte Paard afgedanst. Alle deelne mers zijn geslaagd. Er waren 250 mensen aanwezig, waar van ruim honderd meededen aan de afsluitende test van de danscursus. Mevrouw Bake deed dc jurering cn lette vooral op de houding van vleesproduct, zodat bezoekers meteen toe kunnen happen. Alle facetten van dc productie zullen worden belicht, terwijl ook kan worden gekeken in het Dc Preuvcricje. Vroeger een populai re disco, nu ccn proefrestaurant voor klanten van Enkco. GEVONDEN: zilveren armband met naamplaatje Eddie cn datum 12-2-1999; witte met lichtbruine hond met halsband. Deze hond loopt in dc omgeving Bijvanksweg en is niet te pakken te krijgen. Verloren: Double dameshorloge merk Seiko; beige portemonnee met SNS bankpas en pasfoto's; bnl goudkleurig montuur in donker rood etui; witgouden ring met steentje; lange sleutel aan sleutel hanger; mobiele telefoon merk Ericson blauw/zwart. In deze uitgave van het Holtens Nieuwsblad staan een groot aantal foto's waaruit u kunt kiezen wie uw favoriete verkoper(ster) is van dit jaar. Een deskundige jury zal naar het aantal inzendingen bepalen wie het vaakst is genomineerd. Stuur in deze bon! j Mijn favoriete verkoper(ster) j I omdat: I J Hij/zij werkt in de winkel van: J I Deze bon inleveren voor 1 mei bij het Holtens ^Nieuwsblad, Kerkhofsweg 18, Holten de kinderen, of ze er netjes uitza gen en goed in dc maat liepen. Volgens Ben Vollenbrock is er bij dc jeugd zeker geen kentering te merken in het volgen van stijldan sen. 'Dat valt reuze mee', geeft hi) aan. Dit blijkt dan ook wel in het aantal deelnemers van dc test. 'Zelf verbind ik er altijd een wedstrijd aanvast." Daarvan volgt hieronder de uitslag. Danstest brons fi nalisten 1. Koen Kippers en Leonie Wiggers; 2. Rick Schoneveld en Janneke Wassink; 3. Rick Straalman en Rianne Gcmmink; 4. Rudy Smeek en Bettine Mannessen; 5. Op de Provinciale weg N332 vond donderdag 13 april een aanrijding plaats. Een aantal auto's reden over deze weg in de richting Lochem. Net voor de Larensewcg staken een paar eenden de weg over waar voor werd geremd. De eerste twee auto's konden nog op tijd stoppen doch een derde botste op zijn voorganger. Deze bestuurder bad ten gevolge van ccn eerder plaatsgevonden ongeval een Whiplash opgelopen en nu klaag de deze weer over pijn in zijn nek. - De paasvuren worden dit weekend ontstoken. De paas- vuurbouwers in Dijkerhoek zijn er bijna klaar voor. j Zie verder pagina 3 Twee Holtcnaren lopen de marathon in Rotterdam uit. Eén daarvan is Joke Nijland. Zie verder pagina 11 Jeroen Bussink en Linda Voskamp; 6. Willard Schutte en Jcnneke Jacobs. Zilversterfinalisten I. Roy Calkhoven en Annemie O vermar s; 2. Sjoerd Woltjer en Marjan Bronsvoort: 3. Jan Willem Wegstapel en Jonanne Scholthof. Scholieren centraal bij herdenking De kinderen van de Holtense basisscholen zijn a! druk aan het oefenen voor de herden king op 4 mei. Het Canadese en Nederlandse volkslied en een extra danklied wordt door hen ingestudeerd. Een aantal kinderen zal een ge dicht voordragen in het Engels, Frans en Nederlands. Tevens is er ccn speciale voordracht van drie kinderen die op bijzondere wijze hulde brengen voor de inzet van de veteranen 55 jaar geleden. Ook vindt er ccn speciale bloemleg- ging plaats. De veteraan Bill Webster heeft 6000 kruisjes ver vaardigd die samen met ccn bosje bloemen bij dc graven worden ge plaatst. Deze kruisjes zijn met een speciale koerier uit Canada over gevlogen. Dc koninklijke lucht macht zal tijdens de blocmlegging een Hy-ovcr verzorgen. Op deze manier onderscheidt dc herden king in Holten zich van herden kingen elders in Nederland. Holtenaren kunnen tot 21 april nog kaarten verkrijgen bij dc VYY Holten. Daarna gaan dc kaarten naar belangstellenden bui ten Holten. Licht wisselvallig weer met af en toe zon en enkele buien. Goede Vrijdag overdag enkele buien of ccn enkele bui. Tussen dc buien door zijn er opklaringen en af en toe zon. Zaterdag en Eerste Paasdag, Tweede Paasdag valt er af en toe een enkele bui, afgewis seld door opklaringen cn zon. De middagtemperaturen komen uit op 15.0 a 1~0 graden. Dit licht wisselvallige weer wordt veroor zaakt door ccn depressie boven de Britse Eilanden. Hiermee wordt met een zuid tot zuidwestelijke stroming onstabie le lucht aangevoerd waarin zich buien ontwikkelen. DÈ COMPUTER KOOPJES BEURS TWENTEHAUEN - ENSCHEDE 24 APRIL MAANDAG 10-16 UUR J 11 J TT HARD- SOFTWARE TEGEN BODEMPRIJZEN Hij is per .ambulance ov bracht naar het ziekenhu Enschede. :rge- Als lezer van het Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint geïnformeerd. daarvan verzekerd. abonnee opgeeft. Geef dat ook eens ian een ander doorI Gebruik deze bon voor het opgeven van een I nieuwe abonnee Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats IH/jyèjj betaalt voor dit abonnement f 75.40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiio) f 76.75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1