n a Bewoners Look voelen zich buitengesloten LET OP: Holtens Nieuwsblad „De Gezonde Krant" Gratis toegangskaarten voor herdenking 4 mei Wetcottje cAóaitf Vetefatjs Familie Paalman is abonnee van de week Attentie: 18.00 uur geopend!!! Entreebewijs Jovink is uniek T-shirt Mum rFïFFi Opnieuw rechtszaak openstelling smal zandweggetje Scheperspad IN DIT nummer Man valt tijdens werk van negen meter hoog U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuw abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 13 APRIL 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 Spelmiddag kinderboerderij Kinderboerderij Dondertman houdt op Palmzondag, 16 april, een leuke spelmiddag voor kinderen tot 12 jaar. Het begint om 13.30 uur en kost een gulden. Aan de hand van een formu lier moeten ze een Paasroutc volgen. Dc route eindigt bi| dc expositieruimte op het ter rein. Voor kinderen tot 8 jaar is er een knikkerspel, dc ou deren spelen een Paastriviantspel. De paashaas is natuurlijk ook aanwezig. Inschrijfavond autocross MAC de Holtcrberg houdt maandag 17 april een inschrij favond voor de traditionele au tocross. Deze wordt een week later gehouden op het terrein van Van Schooten aan de Raalterweg. MAC-leden die willen deelnemen kunnen zich ervoor aanmelden in 't Stuurhuus vanaf 20.00 uur. Er wordt gestreden in dc categorieën dames, heren en veteranen. Wie niet in de gelegenheid is te ko men, kan dc bewuste avond bel- len met nummer 0548-364716. Het spektakel aan de Raalterweg begint om 12.30 uur en wordt als vanouds afgesloten met de afval- Er wordt een grote belangstel ling verwacht voor de herden kingsceremonie op 4 mei op dc Canadese begraafplaats. Holtenaren die de herdenkingsce remonie willen bijwonen op de Canadese begraafplaats kunnen nog tot 21 april (gratis) toegangs kaarten verkrijgen bij de VVV in Holten. Op deze kaarten staat ook de ver trektijd van.de shuttlebus ver meld: Deze bussen vertrekken vanaf de Sri Forthaarsweg. Vanaf de uitstap- plaats aan de Forthaars erg gaat u tc voet naar dc begraafplaats. De organisatie zorgt er voor dat u ook met dc bus terug naar het dorp kunt. Een ieder die te voet terug kan naar het dorp wordt verzocht dit ook zoveel mogelijk te doen. Er moeten namelijk in korte tijd veel voerd worden! Dc route van de bussen loopt via de Rcebokkcnwcg en dc Alle toegangswegen naar de Holterberg worden afgesloten, u kunt dus niet met de auto of fiets naar de begraafplaats. Mits u in het bezit bent van een toegangsbewijs kunt u dc begraaf plaats wel wandelend bereiken. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtensc middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Goorman aan de Boerendanssteeg 3 overkwam dit deze keer. Blij verrast nam zij het bonuspakket met ver schillende surprises in ont vangst. Een paar sokken van Beltman (Foto: Gen Perdon) Vanaf nu is uw Albert Heijn in Holten Iedere zaterdag tot Wij hopen u zo nog beter van dienst te kunnen zijn. Personeel Directie Supermarkt Wansink Bewoners van dc Look voelen zich. behoorlijk gepasseerd door de gemeente Holten. De eventueel aan te leggen Zilverzandtracé snijdt de wijk volledig af van de rest van het dorp en niemand in de ge meenteraad die zich daar druk over lijkt te maken. De familie Bogcrs woont al 27 jaar in de Look cn verzekert dat deze minachting voor dc woon wijk bij de gemeente niet van de laatste tijd is. Met het bakkeleien rond de komst van het Zilverzand tracé komt dit echter weer bovendrijven. Het echtpaar heeft gebruik ge maakt van het inspraakrccht tij dens een commissievergadering waar het verkeersstructuurplan werd behandeld. Ze had het idee met een kluitje in het riet tc zijn weggestuurd. A.). Bogcrs: 'Het CDA zei zelfs dat ze er geen moeite mee had wanneer het au toverkeer ruim drie kilometer moet omrijden. Als de veiligheid van het langzaamverkeer maar gewaarborgd blijft.' Natuurlijk zijn ook de Bogers voor een goe de veiligheid van fietsers, maar wijzen erop dat juist Lookbcwoners de meeste proble men zullen ondervinden van het Zilverzandtïacc. 'Wij hebben er straks altijd last van: of bij de spoorwegovergang bij de Drostenstraat of bij dc rotonde in dc Rijssenseweg.' Dit laatste knelpunt is volgens de Bogers een ondergewaardeerd probleem. 'Die rotonde heelt de Rijssenseweg er voor dc fietsers niet veiliger opgemaakt. Langzaamverkeer heeft in tegen stelling met dc andere rotondes in het dorp, er geen voorrang.' Dit zou volgens hen behoorlijke ver warring op kunnen leveren. Daarnaast heeft de afsluiting van de Landuwerweg op de Rijssenseweg ervoor gezorgd dat auto's richting Twenhaarsvcld langs fietsers racen. Dc rotonde zorgt verder voor een gevaarlijke situatie, wanneer bet Zilverzandtracé erop wordt aan- De Stationsstraat is n de knelpunten in bei Zilver^andtracé. (Foto: Peter Bulthuis) gesloten. 'Over dc parallelweg naar Rijssen rijdt veel school jeugd, vaak rijendik.' Snelverkeer zal de parallelweg gaan gebruiken als sluiproute, terwijl het Zilverzandtracc er ook nog eens overheen gaat. Daar komt verkeer uit de Look noodgedwongen bij: 'Vroeger staken we icr hoogte van de Landuwerweg over. Nu moe ten wc eerst over de parallelweg naar dc rotonde rijden en daar komt straks nog eens het Zilverzandtracé bij.' Verder zorgt dc aansluiting van het tracé op dc rotonde ervoor, dat er ter hoogte van dc spoor wegovergang een grote knik moet komen om zo op dc haaksliggcn- de Drostenstraat tc kunnen wor den aangesloten. Hierdoor valt het zicht weg op deze gevaarlijke kruising voor vooral fietsers. De Bogers benadrukken dat er veel jeugd naar Meermanskamp fietst, maar het is zeker niet de hoofdmoot welke straks van het gevaarlijke kruispunt gebruik moet maken. Tiet zijn niet alleen fietsers die naar Meermanskamp gaan. Kijk maar eens op een wed strijddag, dan staat het grote par keerterrein tegenover het sport park vol met auto's.' Het grootste probleem voor de Look is vooral dat het Zilverzandtracc straks hun woon wijk zal gaan isoleren van de rest van Holten. 'Er staan hier zeker tachtig panden. Die kun je toch niet zomaar aan hun lot overla ten? Het lijkt dat dc gemeenteraad voor ons doof is; dat ze niets met ons te maken willen hebben. Wij hebben straks dagelijks met het Zilverzandtracc tc maken, terwijl er alleen maar rekening met de sporters wordt gehouden.' Het geeft volgens dc twee aan dat er een gedachte heerst alsof Holten ophoudt ten noorden van dc spoorlijn. 'Het kan toch niet zo zijn dat we straks worden ver plicht in Rijssen tc moeten gaan winkelen?' Een ander probleem ziet de fami lie Bogers in de toeristen die loge ren op camping dc Holterberg aan dc Rcebokkcnwcg. 'je /lct het nu al vaak gebeuren, maar straks zullen dc toeristen allemaal met hun auto een uitweg gaan zoeken over de onverharde Forthaarsweg om zo het dorp in te rijden.' Ook de komst van de zogenaam de slinger door het dorp kan volgens dc twee moeilijkheden gaan ople veren. Dit is een nieuw aan te leg gen verbindingsweg tussen de Oranjestraat cn dc Kerkhofsweg. Deze moet straks het doorgaand verkeer uit het centrum halen. Vooral op de Stationsstraat, waar het verkeer over het Zilverzandtracc cn de Kerkhofsweg elkaar gaan ont moeten. Met het langzaamverkeer erbij richting NS-stauon, maakt dit dc chaos compleet. iode, een windlicht van Novalux Van dc Maat, een tas van Firma Broekhuis, een cd van de Oostelijke Weekbladpers en waardebonnen van Slagerij Brands, en Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor bet ijsstadion De- Scheg in Deventer Colmschate. jjÊpAV U4-2C00 Bw Jovink en de Voederbietels komen vrijdag 14 april naar Espelo met hun Tour de Sjans. Er zijn dit jaar geen kaarten voor dit optreden verkrijgbaar. Vorig jaar waren er namelijk veel meer bezoekers in de tent dan dat er kaarten waren ver kocht. Kopiëren is tegenwoordig dan ook vrij simpel. Dc or ganisatie heeft daarom besloten om dit jaar unieke T-shirts. tc laten drukken die tegelijk als toegangsbewijs gelden. De shirts met speciale opdruk Gedreagt Oe bij Jovink in Espelo vliegen in een rap tempo weg. Aangezien het niet ondenkbeeldig is dat dc gehele voorraad weg is voor de sluiting van dc voorverkoop, is het aan tc raden om er snel bij te zijn. De shirts zijn te koop bij de VW en diverse cafés in Holten, Bathmen Djjkerhoek en Nieuw-Heeten. Elk concert is uniek op zich. Ten behoeve van het opnreden aan de Espelodijk worden et aparte teksten cn videobeelden gemaakt, geprojecteerd op een schema van 4x4 meter. Daarnaast zorgen twee mobiele camera's voor interessante beel den uit de zaal en vanaf het podium. Deze livebeelden worden af gewisseld met geestige filmpjes, bewegende logo's cn mooie klcu- renprojecties. Dc jovinks zullen dit keer in wielrcnnersoutfit over bet podium sprinten. Ook zullen ze veel te hoge verkeersdrempels in dc Espelodijk beklimmen. Natuurlijk met gerstennat in hun bi don. Als voorprogramma is het de taak aan Gedreagt Oe uit nabuur schap Dickerhook om dc Sploder hekkalvercn op te warmen voor het hoofdgerecht. Tussendoor is er dan nog een optreden van Hendrik Haverkamp, bekend als podiumbccst van Normaal. De Vereniging van Vrije Wandelaars (Nemo) eist vrij dag 14 april in de arrondissementsrechtbank van Zwolle, herstel cn dc openbare toegankelijkheid van het Scheperspad. Ondanks vier be sluiten van B cn W gemeente Holten om het Scheperspad te herstellen (in 1973 cn 1976), een besluit van Gedeputeerde Staten (in 1980), twee uitspra ken van de Raad van State (in 1977 en 1987) en een uitspraak van de rechter (in 1997) is er nog geen enkele verandering in de toegankelijkheid van dit oude schaapherderspad veran derd. Volgens de Nemo krijgt hierdoor de illegale cn zelfs strafbare afslui ting van het openbare Scheperspad een schijnbare legiti miteit. Door voortdurend niet re ageren op de gerechtvaardigde verzoeken van aanwonenden cn wandelaars (Vrienden van het Hooker Pad en Nemo), houdt dc gemeente deze situatie tot van daag in stand. Door deze passiviteit van de ge meente' stelt dat volgens Nemo andere aanwonenden steeds op nieuw in gelegenheid nieuwe be roepsprocedures tc beginnen. Op 14 april zetten de aanwonenden voor de vierde keer hun hakken in het zand. .Zi| willen het Scheperspad afsluiten cn uit de Wegenlcggcr v erwijderen. Namens de wandelaars komt Bcvrijdingswcck 2000 staat bol van activiteiten. Daar hoort ook de str; bij. Zie verder pagina 3 Stichting Paardrijden Ge handicapten bestaat 25 jaar. Dit wordt gevierd meteen re ceptie. Zie verder pagina 5 Boottocht Rode Kruis Dc afdeling Holten van het Nederlandse Rode Kruis houdt dinsdag 9 mei haar jaarlijkse boottocht. Deze dagtocht is bestemd voor mindervalidc mensen en hen die moeilijk op eigen gelegenheid een uitstapje kunnen maken. Opgave bij Nelly Stevens-Krekel, Oude Deventcrwcg 41364622. Inbraak woning Wiegmannink In de vroege ochtend van maandag 3 april werd getracht in te breken in een woning aan Erve Wiegmannink. Men was bezig een gaatje te boren in een slaapkamerraam op de be nedenverdieping. De bewoonster wérd hiervan wakker en ging kij ken. Hierop nam de inbreker de benen zonder de inbraak voltooid te hebben. Een zoekactie met de speurhond leverde niets op. Gevonden Gevonden: |onge hond reu. Betrctt een groot type jachthond van boven zwart met onder witte vlekken; mobi le telefoon merk Nokia; sleutelbos vijf sleutels aan ring. Verloren: l'nar schoenen, zoge naamde skatebordschocnen van het merk Duffs maat 41 en kleur blauw: zwarte portefeuille met paspoort en giropas; mobile telefoon merk moto rola; poes grijs/bruin met witte vlek ken: Seiko hcrcnhorloge met achter op inscriptie Nijwa cn datum. Nemo op voor het belang van voetpaden en het behoud van het Scheperspad. Het zijn juist namehik deze klei nere. onverharde paden die voor wandelaars zo aantrekkelijk zijn. Niet alleen dc doorgaande en ge markeerde paden zoals het Pieterpad en YYY-routes zijn aantrekkelijk voor wandelaars, maar ook de minder bekende pa- dciï en lokale verbindingen zijn minstens even belangrijk. Deze paden verbinden de onder delen van het wandclnctwcrk met elkaar. Deze onbekende en on dergewaardeerde paden verdwij nen in hoog tempo. Afgelopen 40 jaar is het overgrote deel van het totaal aan onverharde paden verd- Deze week bij uw weekblad Op de Kerkhofsweg vond dins dag 4 april een bedrijfsongeval plaats. Een werknemer van een bedrijf uit Nijvcrdal was op ongeveer 9 meter hoogte aan het werk met ccn in aanbouw zijnde opslag loods. Hij stond daarbij op een ladder die kennelijk is gaan schui ven waardoor de man naar bene den viel. Het slachtoffer is per ambulance voor nader onderzoek overgebracht naar hot ziekenhuis. Een damhert ontsnapte vrijdag 7 april vanaf een afgezet terrein van de scholengemeenschap. Het dier dat samen met nog ccn exemplaar aan de scholengemeenschap was geschonken, was kennelijk nog niet aan zijn omgeving gewend en wilde verder kijken dan de bedoe ling was. Men een verdo vingsgeweer kon het dier gevan gen worden oordat er andere on gelukken konden gebeuren. Verkeerscontrole: De afgelopen week zijn tijdens diverse verkeers controles weer 19 bestuurders be keurd en wel terzake niet dragen van dc bromfietshelm (6 stuks); niet dragen van dc autogordel (9 stuks); i keer het voeren van het niet noodzakelijk voeren van mistlichten; 1 keer auto niet APK gekeurd en 1 keer wegen s het niet voeren van een kentekenplaat. Tevens werd een inwoner van Holten aangehouden wegens het rijden onder invloed. Als lezer van het Hoi tens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door.' Gebruik deze bon voor het opgeven van een abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Woonplaats: Hipïij betaalt voet dit abonnement J f 79,40per jaar (beaalwjze: per acceptg'fo) f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch) Exportslat ji Holten Holland;

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1