Veiligheid langzaam verkeer staat voorop bij aanleg Zilverzandtracé Holtens Nieuwsblad r A> f Naam Vletgaarsmaten blijft toch bestaan IN DIT nummer Diefstal reservewiel Heuvelrugbus krijgt vervolg in andere vorm ÉffiÉÏSfe Het weer ROETGERINK VERRAST TWENTE! Familie Stevens is abonnee van de week Mogelijk gemeentelijk onderzoek naar verplaatsing Meermanskamp Hoge gasten tijdens 4 mei-herdenking Sierbestrating is maatwerk! ©STREEK U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint als u ons een nieuwe abonnee opgeeft. Holtens Nieuwsblad DONDERDAG 6 APRIL 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mail Holtens.Nieuwsblad@owp.wcgener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De bestuurder van een Tjechische vrachtauto werd woensdag 29 maart, toen hij s' morgens wakker werd, onaangenaam ver rast doordat het re servewiel gestolen werd. Kennelijk had men hot de monteren van het reservewiel een schakelaar aangeraakt waardoor de stroomvoorzie ning van de vrachtautocom binatie werd uitgeschakeld. Hierop werkte ook dc ver warming in dc cabine. De chauffeur werd wakker om dat het kouder werd in dc ca bine. Jongens stelen videobanden Door de politie werd op woens dag 29 maart drie jongens uit Deventer aangehouden we gens winkeldiefstal. liet drietal had bij een plaatseli)ke fotozaak een aantal videobandjes (Smm) bestemd voor een video camera weggenomen in dc veron derstelling, naar later bleek, dat het een GSM-telefoon w as. Tevens had men bij een plaatselij ke slijter twee flessen sterke drank weggenomen. Later bleek dat een van dc daders dezelfde dag ook nog een valse naam had opgegeven toen hij werd bekeurd terzake het rijden op een bromfiets zonder helm te Holten. Dc naam Vletgaarsmaten voor het nieuwe industrieterrein aan de N332 blijft gehandhaafd. Over welke straatnamen de wegen in dit gebied moeten krijgen is de gemeente nog niet uit. Dit kwam dinsdag naar voren uit een commissievergadering. Onder meer dc Holtcnse Industrie Groep (MIG) had ge vraagd of de lange benaming van het nieuwe industrieterrein niet korter en pakkender kan. Dc commissieleden vonden hier veel voor te zeggen, maar blijven toch bij de huidige benaming. W.A. Beldman/CDA): 'Het moet ge woon Vletgaarsmaten blijven. Zo wordt het al zes jaar in de volks mond genoemd. Dan hadden ze hierover veel eerder moeten re- dat de MIG gelijk heeft om als straatnamen te kiezen voor de na men van Holtcnse industriële grondleggers. W'.H. Yeneklaas (Gemeentebelang Holten) ziet hier echter een probleem in: 'We hebben daar in Holten nooit ge noeg namen voor. Het moeten dan namelijk wel echte industriële grondleggers zijn en niet een een mansbedrijfje die op zichzelf bc- gint.' De voorgestelde metaalnamen als Zinkweg en Nikkelstraat ziet hij door de negatieve bijklank hele maal niet zitten en vogelnamen zijn. volgens hem met passend voor het gebied. Bij het CDA gaat de voorkeur nog het meest uit naar de metaalnamen. Ook deze partij vindt vogelnamen niet pas sen, terwijl de voorgestelde we tenschappers als Watt, Galvani en Pascal voor velen moeilijk uit- spreekbaar en te lang zullen zijn. De VW Holten ziet de toekomst wel zitten, zo bleek op Algemene Ledenvergadering in de oude Raadszaal van het voormalige ge meentehuis. Bij een aantal re creatieondernemers staan forse uitbreidingen op stapel. Afgc-lo- pen jaar kwamen er 32.288 men sen, ruim tweeduizend toeristen meer naar de VW Holten. Zij zorgden voor een grotere omzet bij het VW kantoor. De samen werking met dc andere VW's moet zijn vruchten afgaan wer pen. Mogelijk nog voor dc va kantieperiode zit de nieuwe re giomanager op zijn plek. In een gerichte promotiecampagne pro beren de VW's toeristen uit Rotterdam en Rijnmond naar de Saliandsc Heuvelrug/Reggeland te lokken. Dc Heuvelbus gaat dit jaar opnieuw -in gewijzigde op zet- rijden. De VW gaat actief op internet. „In een oplage van vijfhonderd stuks is in opdracht van dc VW Holten een folder gedrukt over de Canadese Oorlogsbegraafplaats. Dc folder is in kleur uitgevoerd, dc tekst: is zowel in het nedcrlands als in het engels. Dc folder is op aan vraag gratis bij de VW te ver krijgen," vertelde voorzitter jan 'Nikkcls. Dc drukkosten zijn be taald uit de giften ter gelegenheid van de opening van het kantoor. Van de gemeente Holten krijgt dc VVV ccn voorschot op dc subsidie voor dc- kosten van de nieuwe rc- giomanagcr. Het kantoor van de regiomanager komt in de oude burgemeesterskamer. „Het huur contract van het pand aan de Dorpsstraat wordt gewijzigd. Dc VVV wordt hoofdhuurder, de Oudheidkamer onderhuurder. Dc VVV kan voor vergaderingen ge bruik maken blijven maken van de oude Raads- cn trouwzaal", liet dc voorzitter weten. Hij vertelde ook, dat dc Oudheidkamer niet akkoord gaat met het copiëren en/of vermenigvuldigen van oude films over Holten. Volgens de Oudheidkamer gaat op die manier het unieke karakter van de films verloren. Het VVVkanroor zal in 2000 op al le zondagen in juli en augustus geo pend zijn van 10.30 uur tot 15.30 uur. Tweede paasdag, ko ninginnedag, hemelvaartsdag, tweede pinksterdag en zondag 21 oktober is het kantoor eveneens geopend. Voor dc landelijke fiets dag op 13 mei is route van 35 kilo meter ontwikkeld, die zowel vanuit Holten als Nijvcrdal gestart kan worden. Waarnemend burgemeester N. Gerzee merkte op dat hij bij het Overijssels Bureau voor Toerisme gehoord had dat de groei van het: binnenlands toerisme toeneemt en dat Overijssel ruim 3 procent bo ven het landelijk gemiddelde zit. „Holten, het: dorp als geheel, zowel de recreatie als dc middenstand moet daar zeker van kunnen pro fiteren." In de tuin van Overijssel met Salland als achtertuin en Twente als voortuin is dc ligging van Holten ideaal te noemen. In dit verband werd opgemerkt dat er dan wel voldoende verblijfsaccomodatie in Holten aanwezig moet zijn. Volgens Johan van Dam, penningmeester van de VW en manager van Twenhaarsvc-ld wordt hier hard aan gewerkt. „Zodra dc provincie groen licht geeft beginnen wc met de bouw van 103 bungalows in het park. Camping Ideaal wil met der tig plaatsen uitbreiden en Dc Prins heeft ook plannen." Dc voorzitter vertelde dat ook bungalowpark De Haspel plannen in die richting heeft. De samenwerkende WV's Sallandse Heuvelrug/Reggeland werken aan dc naamsbekendheid van het gebied. Het imago van rust, ruimte cn natuur, slaiit goed aan. Ook wordt dc nadruk gelegd op dc veelzijdigheid van de omgeving. Door middel van een adver tentiecampagne in dc huis aan huis bladen in Rottcrdam/-Rijnmond met het nieuwe logo van de Sallandse Heuvelrug/ Reggeland en voordeelcoupons wordt extra de aandacht op het gebied geves tigd. Met metingen wordt het resul taat van de campagne in de gaten gehouden. Vanaf koninginnedag tot 20 augustus komt de Heuvelbus op zondag op nieuw in actie. De bus gaat nu ook langs campings cn bungalowparken rijden. De ge meente werkt mee aan dc promotic van de Hcuvclbus. „1 let is de be doeling om de autodruk in het Nationaal Park in oprichting naar beneden te krijgen, daarom geeft de gemeente subsidie", verklaart: de waarnemend burgemeester. De mening van leden op de verga dering is dat er zeker iets extra's van de bus uit moet: gaan: ccn open bus of dubbeldekker? F,en bi jzondere bus moet het wórden, misschien kan de Handelsvereniging er iets meedoen. Na het debacle van vorig jaar moet het project nu in elk geval slagen! In totaal zes insprekers maak ten bezwaar tegen de eventuele aanleg van het Zilverzandtracé. Twee inspre kers gaven aan juist voor te zijn. Toch gingen de commis sieleden akkoord met het voor liggende plan om het Zilverzandtracé cn de slinger door het dorp aan te leggen. Wethouder R.M.C. Dclahaije geeft daarbij aan dat het om een globaal plan gaat. Over de details zoals verkeersknelpun ten en -veiligheid, wordt later beslist. Hierover kunnen Holtenaren te zijner tijd hun bedenkingen schriftelijk bij de nlevcren. De inschrijving voor de Bevrijdingsoptocht is intus sen begonnen. De organisatie hoopt weer op vele aanmel dingen. Zie verder pagina 3 Toch bleken de ingezonden stuk ken van Holtcnaren nu ook al over deze details te gaan. Zo liet de visueel gehandicapte Tet Mulder weten dat er beslist een veilige oversteek moet komen op het knooppunt Larcnseweg- Dorpsstraat. Vooral dc bereik baarheid van het station vanaf dc Abraham Berghof laat nu te wen sen over. Delahaije geeft aan geen goede oplossing te hebben voor de ver keersveiligheid rond het NS-sta- tion wanneer hier straks vracht verkeer langs zal razen. 'Ik doe hierbij dan ook een oproep aan ie dereen om met suggesties te ko men. Er bestaan wel oplossingen voor, maar daarvoor moeten gro te financiële offers worden ge daan.' Het plan waarmee dc commissie leden maandag akkoord gingen, houdt alleen de goedkeuring van dc mogelijke aanleg van dc twee tracés in. Later wordt dan naar dc details gekeken. Delahaije hier over: 'We hebben vijf schetsont werpen liggen. Hieruit worden straks twee gekozen weikc wc na der zullen gaan bekijken.' Hr zal daarbij ccn vcrkcersmilieukaart worden samengesteld. Daarnaast wordt er gekeken naar dc ver keersveiligheid. Vooral dit laatste blijkt ccn heikel punt tc zijn bij dc massaal toege stroomde toehoorders cn dc in sprekers. Algemeen voorzitter van de orimïvereniging SV Holten, Wim Dogterom: 'Voor mij komt dc veiligheid van de kin- De cursus Streetdanc SV Bato lijkt een groot succe gaan worden Zie verder pa I.-.::-:--- (Vrijdag J Zondag Zon op in Holte Vrijdag op: 06:5 20:20 Zaterdag op: 06:54 onder: 20 Zondag op: O" 52 onder: 20:24 Het kruispunt bij de spooméjtpmgaug naar sportpark Mcenuanskamp kan tot onveilige situaties leiden bij het doorgaa deren en sporters voorop.' Hiermee doelt hij op de oversteek die fietsers straks moeten gaan maken bij de spoorwegovergang aan dc Valkenweg-Drostenstraat. \X annecr bier straks naast tretnen ook nog eens veel auto- en vrachtverkeer langskomt. Zeker als het Zilverzandtracé de krui sing nadert in een scherpe dode hoek, die nodig is om dc verbin ding met de rotonde in de Rijssenscweg tc kunnen maken. Ook Piet van Riel van dc scha- duwfractie van D'66 hamerde hierop. Verder benadrukte hij de extra geluidhinder die bet voor- omwonenden zal opleveren. Ook geeft Van Riel aan dat het Zilverzandtracé milieubelastend is, omdat het door een grondwa terbeschermingsgebied loopt. Dick Beldman, woordvoerder be woners Kol-noord, pleit juist voor aanleg van het tracé. 'Voor de vele fietsers wordt dc Kolweg door het vrachtverkeer siceds on veiliger.' Ook hij vindt het wel be langrijk dat de oversteek richting Meérmanskamp veilig kan wor den gemaakt. PvdA kan wel akkoord gaan met de globale plannen. Toch wordt een voorbehoud gemaakt. G.H. Markvoort: 'We wachten toch eerst op de gedetailleerde plan- - het nen. Veiligheid staat voor mclijk voorop.' Dit laatste geldt ook vo CDA. 'Auto's zijn voor ons on dergeschikt aan langzaamverkeer. Het gaat niet om binnen vijf mi nuten ergens anders tc zijn, maar dat wc cr veilig komen', geeft H. I Dul aan. Ontstaan er toch knel punten, dan moet het langzaam- en snelverkeer strikt van elkaar worden gescheiden om zo het probleem op tc lossen en de vei ligheid te handhaven. A.J. Kcvelam (VVD) blijft bij het standpunt dat het Zilverzandtracé alleen mag worden gebruikt voor n het Zilverzandtracé. (Foto: Peter Bulthuis) a- vrachtverkeer uit en naar het in dustrieterrein de Kol. Auto's zijn er niet getolereerd. 'Her tracc is primair bedoeld als ontlasting voor dc Kol, maar nu ineens ook het doorgaand verkeer door te la ten. Dit laatste is niet juist.' Ycncklaas benadrukt dat cr abso luut geen vrachtverkeer van de Kol het dorp in mag komen. Daarnaast moet de stationstraat vrij blijven van vrachtauto's. Hij geeft net als Dul aan dat het ver- keerstructuurplan hiermee niet stopt. Na een evaluatieronde is zeker een zuidelijke ontsluiting noodzakelijk. Flinke perioden met zon en droog. Wijdag overdag wolken velden en geregeld zon. Zaterdag wat meer bewolking en af en toe zon. Zondag perioden met zon afgewisseld door wolkenvelden. Middagtcmpcraturen rond de 11.0 a 14.0 graden. In de nacht en ochtend ligt het kwik dicht bij nul of iets er onder bij voldoende op klaringen. Dit weertype heeft te maken met een hogedrukgebied bij de Britse Eilanden. Dc wind komt het meest uit het noorden tot het oosten. Fijn weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weer pag: 3 Kostuums voor hem en haar nu met honderden guldens voordeel! (Zie onze advertentie) Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtcnse middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Stevens aan dc Hakkettsweg 9 overkwam dit deze keer. Blij verrast namen zij het cadeau met verschillen de surprises in ontvangst. Een paar sokken van Beltman Mannenmode, ccn bewaardozenset van Novalux Van dc Maat en waardebonnen van slagerij Brands, Albert Heijn, Foto Mulder, ccn tas van Broekhuis Dijkerhoek en twee toegangskaarten voor liet ijsstadion Dt Scheg in Deventer Colmschaic. Verder een bodylotionset van Drogisterij Wcdda, een bus All Protector van Steunenberg Schoencnmodc cn een cd van dc Oostelijke Weekbladpers. Zo zal er elke week een abonnee in het zonnetje worden gezet met een verrassingspakket. Een keer in de maand gaat er zelfs ccn su perverrassingspakket dc deur uit met extra cadeaus. Zoals ook deze weck. Het is dan wel geen Sinterklaas, maar een irouwe abonnee van het Holtens Nieuwsblad mag best ook op andere dagen van het jaar worden verrast met een cadeau. Iedereen maakt evenveel kans. Dc enige voorwaarde is een abon nement op het Holtens Nieuwsblad. Zeker gezien dat er wekelijks een gevuld pakket weg wordt gege ven en Holten ccn kleine gemeente is, maakt dat de kans alleen maar groter dat cr volgende keer bij u wordt aangebeld. Familie Stevens kan daarover meepraten cn geniet nu met volle teugen van bet ontvangen verrassingspakket, Wie weet bent u wel de volgende die dit bonuspakket ontvangt. Of misschien zelfs het superbonuspakket met nog meer verrassings- plezicr. WOENSDAG 5 APR"- Sportpark Meérmanskamp verplaatsen naar bijvoorbeeld Vletgaarsmaten. Dat is wat Gemeentebelang Holten, WD en PvdA graag als optie zien. Vooral nu het renoveren van de velden van SV Holten ineens 55 duizend gulden duurder uit vallen dan de geraamde 125 duizend. Daarnaast speelt ook de overstcckveiligheid voor sporters over het toekomstige Zilverzandtracé een rol. De overkoepelende sportorgani satie NOC*NSF heeft de twee te renoveren sportvelden gecontro leerd en kwam in eerste instantie uit op 125 duizend gulden. Voor de controleur kwam later echter een andere in de plaats, Hij kwam op een veel hoger .bedrag uit, om dat deze vertegenwoordiger van de NOC*NSF het noodzakelijk acht dat cr een drainagesvsteem wordt aangelegd. 'Ik heb me hier uitermate kwaad over gemaakt', laat wethouder M. Spijker de commissieleden weten. 'Pas na de aanbesteding werd in eens over drainage gesproken.' Hij erkent wel dat dit noodzake lijk blijki tc zijn, gezien de veelvul dige wcdstrijdafgelasungcn door wateroverlast op de eldcn. Ook chef Gemeentewerken en commissielid van SY Holten, G. Grave, beaamt dat. 'Naast het renoveren van dc toplaag is een drainage door hét rondom aanleg gen van zandslcuven een must.' Hij wijst er verder op dat de voet balbond KNVB eist dat de velden door NOC' NS F worden goedge keurd. 'Anders mogen er geen bondswedstrijden meer op wor den gegeven.' H.J. Dul (CD 'Ik dacht dat het NOC*NSF ccn autoriteit op sportgebied was, maar als iemand daar weggaat cn cr een ander komt, worden er andere be slissingen genomen cn is die auto riteit ineens weg.' Zijn partijgenoot W.A. Beldman vindt net als W.H. Yeneklaas (Gemeentebelang Holten) het maar vreemd dat deze extra inves tering nodig is. 'Meermanskamp ligt daar al bijna 30 jaar. Ik kan me niet oorstcllcn dat daar nu ineens drainage nodig is.' Wethouder J.A. Stegeman wil niet meteen de optie wegschieten om Meérmanskamp tc verplaatsen. Toch vindt hij het geen goed al ternatief voor de renovatie. 'Voor je zover bent, ben je zeker enkele tientallen jaren verder.' VOOR BOtMBR BI MOOi COMFORT N HUB Info SPECTRUM WONEN Zie achterpagina e katern. Ook dit jaar zullen veel hoge gasten Holten bezoeken om de herdenkingsceremonie bij te wonen op de Canadese begraafplaats. Acte dc presence zullen onder an dere geven de Canadese minister van Vcteranaffairs, de president van Royal Canadian Legend, voorzitters van alle geassocieerde stichtingen met betrekking tot ve teranenzaken. Natuurlijk zullen er ook veel hoogste onderscheiding- dragende veteranen, waaronder Smokei Smith dc enige nog leven de drager van het Victoriakruis, aanwezig zijn. De officiële Canadese herdenkingsband en erewacht zullen hun opwachting maken evenals vertegenwoordi gers van alle geallieerde landen. Ook worden ccn aantal hoge Nederlandse autoriteiten ver wacht. In de officiële delegatie zit ccn vertegenwoordiging van de Canadese jeugd, die samen met dc Holtensc jeugd actief aan de her denking zullen deelnemen. Holtcnaren die de herdenkingsce remonie willen bijwonen kunnen gecombineerde bus en toegangs kaarten verkrijgen bij het VVV kantoor tussen 7 cn 21 april. Wétcoiqe cAgoiri Vete/ans Als lezer van het Holtens Nieuwsblad wordt u goed geïnformeerd. Als abonnee bent u daarvan verzekerd. Geef dat ook eens aan een ander door Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede woonplaats Woonp Hijföj betaalt voor dit abonnement f 79.40 per jaar (betaalwijze: per actxptgto) f76.75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1