Evelyn Hulsman start skeeler- en skateclub Holtens Nieuwsblad Leerlingen planten bomen Familie VenekSaas is abonnee van de week 14 Bestuurders beboet tijdens politiecontroles BEURS Expo(ce/ifer Baby Ongeval Molenbelterweg CM KMI- 4 V ïlijM Broekhuis waarschuwt voor gebruik unipijp IN DIT nummer Visvereniging Rietvoorn ontdekt illegale vissers U ontvangt een fraaie abonnee opgeeft. Hastens Nieuwsblad DONDERDAG 23 MAART 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Veneklaas aan de Reebokkenweg 8overkwam dit deze keer. Blij i zij het bonuspakket i schillende surprises vangst. :>dc, een Power Washer van Novalux Van de Maat, een tas van Firma Broekhuis, een cd van de Oostelijke Weekbladpers en waardebonnen van hoveniersbe drijf Mulder, Slagerij Brands, Albert Heijn en Foto Mulder. Daarnaast nog twee toegangs kaarten voor het ijsstadion De Scheg in Deventer Colmschate. Perdon) .en paar sokken van Beltman Er werden weer de afgelopen week vele verkeerscontroles uitgevoerd. Daarbij werd tegen veertien bestuurders proces verbaal opgemaakt. In de navolgende gevallen werd proces-verbaal opgemaakt: zeven keer wegens het niet dragen van de autogordel; een keer overschrijden van de r snelheid; twee keer inhalen in een inhaalverbod; een keer rijden on der invloed van alcoholhoudende drank; een keer rijden op brom fiets zonder helm; een keer we gens het inhalen over een doorge trokken streep. De controles zul len onverkort door de politie wor den voortgezet. 00K LENTEKRIEBELS? KOM NAAR DE LENTEBEURS! Het voorjaar is de tijd voor nieuwe dingen: in huis en in uw leven. Kom uw hart ophalen tijdens onze nieuwe voorjaarsbeurs, daar kunt u kennismaken met alles wat het leven leuk maakt: Wonen en interieur Antiques Mode Culinair theater Metamorfoses Vrije tijd/creatief Babyworld OPENINGSTIJDEN Donderdag en vrijdag van 14.00 - 22.00 uur Zaterdag en zondag ENTREEPRIjS ƒ13,50 p.p. (Kinderen tot 12 jaar en 65+ ƒ6,-. Kinderen tot 6 jaar gratis) -vv U vindt het Expo Center aan de Al (richting Hengelo, afrit 30) Tel. 074 - 2 559 559 Het thema waarbij ualles kunt vinden over vwvw.expocentef.nl zwangerschap, baby's en kleine kinderen Er vond op de Molenbelterweg op maandag 13 maart een een zijdig verkeersongeval plaats. Een nog jeugdige bestuurder uit Hollen reed vanaf de Burgemeester van den Borchstraat de Molenbelterweg op. Na de eerste bocht: vermoede lijk met te hoge snelheid genomen te hebben moest de bestuurder uitwijken voor een geparkeerde auto. Daarbij reed hij via het voor hem linker trottoir de achtertuin van een aldaar staande woning in en werd en passant een duiven hok, die in die tuin stond, geramd waardoor deze een stukje werd opgeschoven. Dc auto werd door een bergingsbedrijf uit dc tuin ge takeld. Dc bestuurder was zijn rijbewijs al een tijdje kwijtgeraakt wegens het te hard rijden op dc Holterbergweg maar had deze weer terug gekregen. Macrofoto's in gemeentehuis In de hal van het gemeen tehuis is tot en met 24 april een expositie ingericht van macrofotografie van Senno Timmerman uit Heino. Bright Spots! Is de tweede foto-expositie van Senno. Twee jaar geleden begon hij niet exposeren in Zwolle en Raalte. Het thema van zijn fotografie is het zoeken naar licht, zowel, letterlijk als fi guurlijk. Dat is ook in deze expositie terug te vinden. Het: onderwerp van de expositie is de natuur, dichtbij. Senno zocht naar een manier om van gewone dingen uit: dc na tuur een Bright spot te ma ken. De compositie, de kleur bij een grote rol. Hierdoor wordt soms een vervreem dend effect verkregen. In het kader van Boomfeestdag 2000 plantten leerlingen uit groep 6 van de basisscholen woensdag 22 maart bomen ei struiken op de verharde Kalfslermansweidc. Wethouder Slegcman hielp mee de eerste boom neer te -petten. Na aflpO) kreeg iedereen een vaantje mee naar huis. Zie ook pagina 3. (Foto: Gert Perdon) De politie heeft van de plaatselijke visvereniging De Rietvoorn gegevens ontvangen over controles die controleurs van de visvereniging het afge lopen seizoen zelf hebben uit gevoerd. Uit die gegevens bleek dat toch nog vrij veel vis sers niet beschikken over de vereiste vergunningen. De visvereniging verzocht de po litie om meer controles uit te voe ren aan de Holtense viswateren. Hieraan werd gevolg gegeven. Aan het Catsmeer werden twee karpervissers aangetroffen die aan het vissen waren zonder vergun ning. Zij kregen daarvoor een be keuring. De politie zal tijdens de surveil lance het Catsmeer en andere Holtense viswateren wat regelma tiger gaan bezoeken en controle Firma Broekhuis heeft met ver bazing gereageerd op een fol der over de unipijp, die op 16 maar landelijk is verspreid. Hierin wordt vermeld dat deze unipijp ook bruikbaar zou zijn als gasleiding. Volgens Broekhuis is dit beslist niet aan te raden. Het zou zelfs tot le vensgevaarlijke situaties kun nen leiden. 'Tot grote .verbazing hebben we de folder gelezen', zegt Fré Lansink van de Firma Broekhuis uit Dijkerhoek. 'In dc folder staat Naast toerritten en wedstrijden, ook cursussen Evelyn Hulsman uit Holten en Ernst Rompas uit Deventer Colmschate hebben met z'n tweeën de skeeler- en skate club Colm-Skatc 2000 opge richt. Hierbij zal Evelyn zich vooral gaan richten op Holten. Bij haar kunnen belangstellen den terecht voor een lidmaat schap, deelname aan wedstrij den c De bodem voor de nieuwe club werd vorig jaar al gelegd. 'Bij ons zitten ze allemaal op schaatsen', begint Evelyn. Her ijsseizoen was afgelopen, maar van De Scheg in Deventer kregen de kinderen een uitnodiging om mee te doen aan een skeelerwedstrijd. Het papiertje werd in eerste in stantie aan dc kant gelegd, totdat leraar Chris Offringa van de Regenboog vroeg of ze ook mee wilden doen aan deze wedstrijd. 'Wc hadden nog nooit geskcelerd. Waar kun je die dingen hier ko pen?', was de eerste reactie van Evelyn. Enkele dagen voor de wedstrijd werden dan toch skee lers aangeschaft, zodat er meege daan kon worden. 'Er hing daar een heel leuk sfeertje. Iedereen 'was zo spontaan.' Het gezin Hulsman had het et- heel erg naar de zin, zodat deze niet schaatsen verwante sport daarna bij hen intrek bleef. 'Op de Langstraat: waar wij aanwonen, wordt veel gcskeelerd', geeft Evelyn aan. 'Een huisvrouwtje schoot mij een keer aan of ik met haar wilde skeeleren. Ze durfde niet echt alleen, omdat ze bang was te worden lastiggevallen.' Dc interesse was gekweekt, maar skeeleren in clubverband bleef uit. Om dc doodeenvoudige reden dat er geen club in de buurt was. Met: schaatslcraar Ernst Rompas werd het plan gesmeed om dan zelf maar een skeelerclub op te gaan richten. In februari van dit jaar werd de oprichting van de of ficiële vereniging een feit en werd deze aangemeld bij de landelijke bond SBN. 'Dc bond vroeg meteen o f we ook wedstrijden gaan -houden', zegt: Evelyn. Dit blijken de twee zeker Evelyn Hulsman: 'Misschien kunnen we. een wedstrijd vóór de triatlon houden.(Foto: Gert Perdon) Collecte Simavi De medische hulporgani satie Simavi vraagt tijdens haar 75-jarig jubileum ex tra aandacht voor het ge brek aan schoon drinkwa ter en sanitaire voorzienin gen in ontwikkelingslan den. De nationale collecte van 26 maart tot 1 april heeft dan ook als thema: 'Geef voor schoon water'. Tijdens de collecteweek komt de collectant aan de deur voor een bijdrage aan de pro jecten van Simavi. Passage De dames van de christelij- ke-maatschappelijke vrou wenbeweging De Passage worden donderdag 23 maart weer in dc Kandelaar verwacht. De heer I-I. Abbink uit eiber- gen is deze avond te gast. Hij zal aan de hand van dia's ver tellen over het werken met schapen, de flora en fauna en over het trainen van honden. De heer Abbink brengt een van zijn honden nice. De bij eenkomst begint om 20.00 uur. Belangstellenden en nieuwe leden zijn welkom. Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 op de vergunningen gaan uitvoe ren, Indien dit niet in orde is, zal verbaliserend worden opgetre den. Omdat het weer langzaam wat be ter wordt en het dan bij veel vis sers weer begint te kriebelen, is dat een reden temeer om, voordat men zich naar het viswater be geeft, even na tc zien of de ver gunningen (visaktc en vergunning van de rechthebbende op het vis recht, in het Holtense geval de- Rietvoorn dus) in orde zijn. BOOM AANPLANT PAP- Combinatic biedt de gemeente Holten drie rode beukenbomen aan. Zij doet dit op donderdag 23 maart. De bomen zullen een plaatsje op de Kalfstermanswcide krijgen. Woensdag werden hier al bomen en struiken door scholie ren geplant. De SV Bato staat altijd open voor nieuwe sporten. Zo gaat de vereniging nu starten met Streetdance. Zie verder pagina 3 j De Wildbeheereenheid Holten doet meer dan al- j j leen op wild jagen. I Zie verder pagina 5 dat de unipijp geschikt is voor zo wel gas, water, vloerverwarming en cv-leiding. Niets is echter minder waar: dc unipijp is een uitstekend product, maar absoluut niet geschikt voor Wanneer doe-het-zelvers de kunststofpijp hiervoor wel zou den gaan gebruiken, zou dit zelfs tot explosies kunnen leiden. Fré waarschuwt hiervoor en bena drukt dat het aanleggen van gas leidingen het beste aan de vakman kan worden overgelaten. Bijeenkomst over Matthaus Passion De Stichting Kunst en Cultuur Holten wil in het speciale Bachjaar 2000 haar donateurs en andere belangstellenden in de gelegenheid stellen om wat meer inzicht te verkrijgen in de muziek en achtergronden van Baehs muzikale en dramati sche meesterwerk de Matthaus Passion. En dat kan donder dag 23 maart in dorpshuis de Boschkamp. Aanvang 20.00 uur, de entree voor donateurs is zes gulden, anderen een tientje en scholieren betalen drie gulden. De Matthaus Passion staat deze weken voor Pasen in heel Nederland weer volopin de be langstelling. Dc Bach-kenners Cees Stolwijk en Gijs van Schoonhoven komen naar Holten om met woord en muziek te ver tellen over het bekende werk van Bach, zodat men daarna met meer begrip en momenten van herken ning van dit magistrale werk kan genieten. Het weer Vrijdag t/m Zondag Zon op in Holten Vrijdag op: 06:29 onder: 18:56 Zaterdag op: 06:27 onder: 18:58 Zondag op: 07:24 onder '19:48 Buien Wat wisselvallig weer met enkele buien. Vrijdag, zaterdag en zon dag vallen er af en toe een paar buien waarbij ook een onweers- ldap kan voorkomen. Tussen de buien door en tijdens opklaringen is er ook ruimte voor af en toe of geregeld zon. De middagtempera- tuur ligt rond de 11.0 a 13 .0 gra den. De wind komt uit zuid tot zuidwestelijke richting en is matig. Goed weekend. Weerman, Freddie Paalman Voor meer weerpao; 3 van plan te zijn, alleen zal dat in het begin waarschijnlijk neerko men op meedoen in plaats van er zelf een te organiseren. 'Een wed strijd organiseren kost veel geld en als beginnende club kunnen wc dat nog niet betalen.' Ze zit wel te denken om hulp te vragen bij de Stichting Triathlon Holten. 'We zouden bijvoorbeeld 's ochtends vóór de triatlon een wedstrijd kunnen houden. Het parcours ligt er dan al, terwijl dc triatlon zelf pas 's middags van start gaat.' Het blijft eerst nog afwachten of er genoeg geïnteresseerden zich zullen aanmelden als lid en voor een bestuursfunctie, 'Ik wordt nu al vaak door mensen aangespro ken hoever het met de club staat. Daarnaast maken mijn kinderen hun medeleerlingen op school Ze denkt dat er vier categorieën zullen ontstaan bij de leden van de vereniging: jeugd, volwasse nen, beginners en toerrijders. 'Het hangt ervan af wat ze willen', geeit Evelyn aan waaruit de activi teiten straks zullen gaan bestaan. 'We zullen aan wedstrijden mee doen, toerritten maken en cursus sen geven,' De Laatste kan bestaan uit beginnerlessen en bedoeld voor gevorderden. Waar de vraag Ze zoekt op dit moment nog naar een geschikte locatie en denkt naast de Langstraat aan bijvoor beeld een schoolplein of de ver harde Kalfstermanswcidc. Hier wordt op dit moment hard ge werkt aan een kleine skeclctbaan, naast de muziekkoepel. Daarnaast is het plein zelf misschien ook ge schikt: voor dc lessen. Om mee te kunnen doen aan deze sport zijn maar weinig attributen nodig. 'Je hebt natuurlijk skates of skeelers nodig. Verder is een vei ligheidshelm verplicht.' Ook zijn knie- en elleboogbeschermers aan te bevelen. Evelyn raadt belangstellenden af Skeelers te gaan ko pen. 'Ik heb zelf die fout in het begin ook gemaakt en een paar skates gekocht. Ik dacht dat ik naar voren en naar achteren zou vallen op die dingen.' Ze heeft ze dan ook meteen weer doorver kocht en zelf skeelers aange schaft. Het verschil zit hem volgens haar in. het aantal wielen onder dc schoen. Bij skeelers zijn dat er vijf en bij skates slechts vier. 'Als je kunst- of hockeyschaatsen ge wend bent, kun jc het beste voor skates kiezen. Wie altijd op noren rijdt, heelt meer baat bij skeelers.' Evelyn hoopt een bloeiende skee ler- en skateclub in Holten van de- grond te krijgen. Wie belangstel ling heeft om haar daarbij te hel pen door lid te worden of een be stuursfunctie te willen vervullen, kan haar bellen via telefoonnum mer 0548-361001, Het liefst tus sen 17.00 en 19.00 uur. Holtens Nieuwsblad Parker-Jotter ballpoint Gebruik deze bon het opgeven van een Ho"' nieuwe abonnee Dhr., Inzenden aan Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede J Woonplaats IHijyüj betaalt voor dit abonnement 179,40 per jaar (betaalwijze: per acceptgiro) f76,75per jaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1