Baltsende korhoenders toer stische attractie Meneer Tuitert: Ik vroeg haar ten dans en ze zei ja' Jaarvergadering ANBO met lezing over HIP aWfJr Sandra Groeneveld toch niet naar Sydney HMV ziet zich genoodzaakt te stoppen met lompenactie Tweede schaakteam wint tegen DS'72 uit Dalfsen Echtpaar Tuitert-Sluiter viert zestigjarig huwelijk Verbouwing kantoor VVV vordert nu snel IVN zoekt vogelliefhebbers uit Holten Deze tekening heeft Frans Bijvank spe ciaal gemaakt voor het Holtens Nieuwsblad over het plaatsen van de hekken op de Toeristenweg door de vogel werkgroep van de IVN. In het bezoe kerscentrum zfn af heden een aantal te keningen van hem te bewonderen. Op verzoek van SBB heeft de Markelose kunstenaar zijn visie gegeven op de acti viteiten, die op de Sallandse Heuvelrug gehouden worden. De expositie toont dat de kunstenaar met hart voor de natuur, liest. Deze leuke expositie is een extra bezoek aan het centrum van Bijeenkomst NBvP Holten De NBvP afdeling Holten houdt op woensdag 22 maart in zaal Vosman haar maandelijk se afdelingsavond. Maart is dialect maand. In het ka der daarvan houdt Thea Krocse, bekend van radio cn TV Oost, een lezing over streektaal en streekge- rechten. Wie haar een beetje kent weet haast wel dat dit een goede avond moet worden. Op 16 maart is er de provinciaal agrarische ex cursie en op 12 april gaat het jaar lijkse reisje van de afdeling Holten naar onder andere Douwe Egberts injoure. Uitslagen De Eendracht In de onderlinge schietcompe- titie van schietvereniging Dc Eendracht werden de volgende resultaten genoteerd: Geweer klasse A: 1. G.J. v. Aefst, •170; 2. W. Paalman, 1641. Klasse B: 1. D. J. Nijendijk, 150; 2. F. Hoes, 144; .3. D. vincent, 141; 4. B. Tromop, 125. Klasse C: 1. D. Tiekink, 125; 2. P. Kemkes, 118. Opgelegd 55+: 1. G. Schuppert, 177; 2. A. Paalman, 176; 3. A. Pekkeriet, 164; 4. E. Struik, 161; 5. D. Jansen, 156. Pistool: 1. G. Haverslag, 163 (1x10); 2. H. Paalman, 163; 3. A. Schuppert, 154. Vuurbuks: 1. W. Leeftink, 85 (4x10); 2. D. Overmeen, 85 (4x10); 3. G. Moring, 75; 4. B. Veenendaal, 66; 5. S. Kools, 62; 6. E. Grootentraast, 62; 7, I-I. Bakker, 45. HMV geeft demo instrumenten HMV houdt vrijdag 24 maart een demonstratie van en kennismaking met bij haar in gebruik zijnde instrumenten. Deze bijeenkomst, die om 16.15 uur begint, is primair bedoeld voor blokfluitleerlingen, die na twee jaar les moeten doorstromen naar een ander instrument. De opleiders proberen zo de leer lingen een bewuste keuze te laten maken. Overige belangstellenden zijn overigens ook op genoemd tijdstip van harte welkom in het repetitielokaal. Dorpsstraat 24d. Ter afsluiting van de demonstratie zal het jeugdorkest van zich laten horen. De heer en mevrouw Tuitert- Sluiter vierden onlangs hun 60- jarig huwelijk. De diamanten bruiloft werd dezelfde dag sa men met familieleden en vrien den gevierd. Het echtpaar Tuitert heeft een prachtige dag gehad. "Ik moest j eerst naar de kapper cn daarna kwam de naaste familie en hebben we koffie gedronken." j Wethouder Spijker verblijdde het diamanten echtpaar met een be zoek. Namens de burgemeester t en het gemeentebestuur overhan digde hij de felicitaties en een ca- deau. Zelfs de Koningin had nog aan ze gedacht cn een mooie brief gestuurd. De buren hebben een I mooie boog gemaakt. Bij het J Bonte Paard was de receptie en 's j avonds voor de naaste familie een j etentje. "Het was een geslaagd feest. Kon niet beter." Het echt- I paar heeft naast de felicitaties, j kaarten, cadeaus en veel bloemen gekregen, j Beiden zijn 83 jaar oud en gebo ren in Neerdorp. Mevrouw Tuitert aan de Raalterweg en de heer Tuitert aan de Jcurlinksweg vlakbij het kerkhof. De eerste ontmoeting staat: hem nog zeer goed bij. "Dat ging heel best", vertelt hij zonder diep na te denken. "We kenden elkaar wel, hadden mekaar in Holten op straat gezien, maar we hadden nog nooit contact gemaakt." Tot op een feestavond in Holten ter ere van het huwelijk van prins Bcrnhard cn prinses Juliana. Zijn vrouw staat versteld dal: hij nog zo goed weet: hoe dat is gegaan. "Ik weet dat allemaal niet meer", zegt: ze lachend. Tuitert: vertelt verder: "Ik vroeg haar om een dans en ze zei ja. Dat ging allemaal heel ge willig." 1 i Dat was op twintigjarige leeftijd en sinds clie avond zijn ze bij el kaar gebleven. Een keer per week zagen ze el- 'Over de hekken zijn de laatste tijd een aantal foute berichten de wereld in gestuurd', legt Roel Janssen voorzitter van de vogelwerkgroep van de IVN uit. Niet vanaf begin, maar vanaf de vierde week van maart (22 maart) tot 5 mei worden door leden van de IVN 's mor gens vroeg hekken op de Toeristenweg geplaatst. Aan het begin van de weg zal dit zowel vanuit de richting Nijverdal als vanuit Holten duidelijk met borden worden aangegeven. 'De vogehverkgroep heeft verleden jaar bij een aantal instanties en de gemeente de gevaarlijke situatie op de Toeristenweg aangekaart. Op zaterdag- en zondagmorgen vroeg staan er soms wel honderd vogelaars om naar de korhoen ders tc kijken. Ondanks het: inrij- verbod tot 9.00 uur gebeurt het regelmatig dat er automobilisten mer hoge snelheid langs scheuren. Gelukkig zijn er nog net geen on gelukken gebeurd.' Het broedseizoen van de kor hoenders op de Sallandse Heuvejfug begint: over een poosje weer. Dc populatie op dc hei trekt steeds meer bezoekers, niet alleen uit ons eigen land. Ook uit Duitsland, België, Frankrijk en Engeland komen natuurliefheb bers naar Holten voor de baltsen de korhoenders. In samenwerking met dc gemeente, die ook vindt dat dit jaarlijks terugkerend eve nement op dc berg goed geor ganiseerd moet worden, gaat dc vogehverkgroep hekken plaatsen. Zowel mens als dier zijn hierdoor .beter beschermd. Roel Janssen: 'Politie en gemeente vinden wel dat het hun taak. is om op de Toeristenweg voor de veiligheid te zorgen, maar praktisch was de uitvoering moeilijk. Omdat dc leden van dc IV-N-vo- gehverkgroep 's morgens vroeg toch in het veld aanwezig zijn, ne men wij in overleg met dc ge meente deze taak over.' De drang hekken worden van berm rot berm over de weg gezet: vanaf de noordzijde (Nijverdal) iets voorbij de plek, waar vroeger het bezoe- kaar. "Op zondagavond kwam ik bij haar. En toen we wat langer met elkaar omgingen werd dat ook de zondagmiddag." Daar keek het toen jonge stel erg naar uit. "De drie dagen na de zondag droomde je over dc afgelopen zondagavond cn de drie dagen daarna dacht: je alweer aan dc ko mende zondag." Mevrouw Tuitert valt haar man in de rede: "Nou dat weet ik niet: of ik dat wel deed." Drie jaar na de eerste ontmoeting zijn ze getrouwd. Het jonge paar trok bij de ouders en broers van mevrouw Tuitert in aan de Oude Stationsweg. "Dat verliep toen wel best. Er werd gehooid, ge molken, gevoerd enzovoorts. kers-centrum stond. En uit de rich ring Holten ten zuiden van de Duitse Bocht, waar het fietspad Schouwenburgerweg richting Haarle de weg oversteekt. 'Dit is een tijdelijke oplossing voor één jaar. Na afloop gaan we bekijken of en hoe het gewerkt heeft. Het is niet ondenkbaar dat er op lan gere termijn ceti vaste slagboom op de Toeristenweg geplaatst zal worden.' De Nijverdalse IVN'ers zorgen voor beide afsluitingen. Holten heeft geen vogelwerk groep. 'I-Iet is een witte vlek op de kaart bij dc vogclinvcntarisatic. Mensen uit Holten zijn heel wel kom, we nodigen hen nadrukke lijk uit om contact met ons op te nemen.' De vogelwerkgroep van "Eén dag in de week ging ik er gens anders werken om er even uit tc zijn. Er was ook niet altijd genoeg werk op de boerderij", vertelt de heer Tuitert, "En je moest wat bijverdienen", voegt zijn vrouw er aan toe. In diezelfde boerderij aan de Oude Stationsweg wonen ze nu nog. schoondochter. Het cchtpaar heeft twee zoons grootgebracht en één kleinzoon gekregen. Over de ouderdom hebben ze niets te klagen. "Als het mooi weer is gaan we nog wel eens fiet sen." Ze fietsen in de omgeving van Holten. Daarnaast houdt me vrouw Tuitert veel van borduren. "Ik heb al zoveel gemaakt." Haai de IVN in Nijverdal, onderver deeld in weidevogels, bosuilen en heide-inventarisatie, telt 32 actie ve leden. Bij de inventarisatie en bescherming van de weidevogels heeft Fred Roelofs ook nog hulp van veertig vrijwilligers. In een gebied van zevenhonderd hectare, dat ruwweg gelijk loopt met de gemeentegrens houden zij een oogje op de weidevogels. 'Natuur komt steeds meer in, dat is te merken aan de groeiende belangstelling voor de vogelwerk groep. Mensen, die van oudsher hier wonen en actieve ouderen die de laatste tijd van uit het westen deze kant op verhuisd zijn, sluiten zich bij ons aan. Dat is heel verheugend', vindt Roel Janssen. schoondochter pakt een tas waar allemaal borduurwerk in zit die- haar schoonmoeder ooit heeft ge maakt. "Als het slecht weer is bor duur ik veel." Haar man gaat hier op in: "Als het mooi weer is ook cn dan zeg ik wel eens tegen haar dat ze naar buiten moet." Tuitert is een liefhebber van tuinieren. "In de groentetuin wat zaaien cn slaplantjes planten." Samen leg gen ze graag een puzzel. "Niet al tijd in harmonie, maar we kunnen veel van elkaar verdragen. De heer Tuitert beantwoordt de vraag hoe twee mensen zo lang met elkaar getrouwd kunnen zijn met: "Je moet zorgen dat je me teen dc goeie vindt." Zijn liefde voor vogels stamt al vanaf zijn jeugd. Als dertienjarige luisterde hij met een vriendje naar het gezang van de nachtegaal. 'Dat was het begin van mijn hob by. Natuurlijk zoals bij iedereen zijn er periodes geweest, dat ik actiever en minder actief bezig was. Maar dc laatste tien jaar heeft het vogelen me weer helemaal gegrepen. Je leert er veel van, het is een fantastische liefhebberij. Ik moet er echt voor zorgen, dat het niet uit de hand. loopt. In het sei zoen ben ik vroeg uit de veren, ik bezig in het veld met inventari satie. Soms was het wel eens moeilijk om de schema's in ons gezin zo te maken, dat er vol- Open Huis Mannenkoor Het Holtens Mannenkoor start dinsdag 21 maart haar geplan de Open Huis in de grote hal van de Christelijke basisschool de Regenboog aan de Schoolstraat. Het bestuur heeft als slogan voor- deze actie '1 op 1' gekozen. De avond, die van start gaat om 20.00 uur zal enigszins aangepaste wor den. Nieuwkomers krijgen alle ge legenheid nader met het koor kennis te maken, aldus de voorzit- Toneel Beuseberg De buurtvereniging Beuseberg houdt op 24 maart haar jaarlijk se toneel avond. Door toneelgroep Hoge Hexel zal het stuk 'Aan het eind van de re genboog' worden gebracht. Er- wordt opgetreden in gebouw Irene en de voorstelling begint om 20.00 uur. Een ieder die zin heeft in een avondje toneel kan om 19.30 uur al in dc zaal terecht. De entree bedraagt- voor leden 2,50 gulden en voor niet leden 5 gulden. doende tijd overbleef voor dc kin deren.' Over een poosje gaat Roel aan de gang met de nestkasten voor de bosuilen. Het afgelopen jaar is het heel goed gegaan met de bosuilen in de omgeving. Er waren veel beukennootjes, daardoor groeit de muizenpopulatie en dan heb ben de bosuilen weer voldoende te eten. Zo is dc kringloop in de natuur. 'En om dan de jonge kui kens te zien en te ringen, om sa men met een boer 'zijn' donzige kleine kerkuiltjes te ringen is heel geweldig.' Roel Janssen is graag bereid om inlichtingen over de vogehverk groep te geven, telefoon 0548- 619815. Kleurplaten Fienpreuvers Bij de kleurplatenwedstrijd van de Fienpreuvers 2000 met Johannes de Vuurvechter zijn de volgende prijswinnaars uit de bus gekomen: Groep tot en met 6 jaar: Nicolle Pekkeriet; Ymke Blanken-a, Bathmen; Dirk Muller. Groep tot en met 9 jaar: Jelmer Blankena, Bathmen; Nick Schoolkate; Dennis Krikkink. Groep 10 jaar en ouder: Rieneke Groteboer; Gerdien Brinkman; Elsbeth Deijk. Schaken Er werd door het eerste schaakteam van SV Holten een aantal wedstrijden in de inter ne competitie gespeeld. Ton van Oijen won het topduel tegen Henk van Beek cn kruipt weer iets richting dc twee koplo pers Ben van de Griende en Gcrrit Luggenhorst. Zij moesten een re play spelen van de halve finale van de interne beker. Ben won dit keer overtuigend en mag in de fi nale uitkomen tegen Ton van Oijen. De jaarvergadering van de AN BO, afdeling Holten, wordt ge houden op donderdag 16 maart. Op de agenda staan on der andere het financieel jaar verslag, het aftreden van de se cretaris en penningmeester en de verkiezing van nieuwe be stuursleden en een nieuw lid voor de kascommissie. Voorzitter, mevrouw Steenhuis- Wierenga is aftredend cn herkies baar. Als nieuw bestuurslid draagt het bestuur mevrouw Bosma in het bestuur, nieuwe bestuursle den zijn daarom van harte wel kom. Men kan zich opgeven tot een half uur voor de vergadering bij dc bestuursleden. De visueelgehandicapte ama zone Sandra Groeneveld mag niet meedoen aan de Paralympics in Sydney dit jaar. De Nederlandse Bond voor Aangepaste Sporten (Nebas) stelt namelijk als eis dat kandi daten voor uitzending naar een Paralympics, internationale er varing moeten hebben. Doordat Sandra pas een sei zoen binnen de wedstrijdsport meedraait kon zij hier niet aan voldoen. Sandra heeft uit alle macht gepro beerd om dispensatie te krijgen voor deze eis maar het mocht niet baten. De kaarten voor Sydney zijn verdeeld en al wint ze de eer ste wedstrijd van het seizoen: Sydney zit er niet meer in. Sandra zal zich nu naast de natio nale wedstrijden moeten gaan richten op internationale. Dit jaar- kan ze dat in augustus nog doen De laatste hand wordt op dit moment gelegd aan de interne verbouwing van het WV-kan- toor in Holten. Burgemeester Nico Gerzee zal op 20 maart de officiële hcropeninghandeling verrichten. Het VVV-kantoor heeft enkele weken gebruik gemaakt van de veel kleinere burgemeesterskamer in het voormalig gemeentehuis aan de Dorpsstraat. De verbou wing is nu zover gevorderd dat het kantoor inmiddels, is verhuisd naar het vernieuwde gedeelte. De openingstijden zijn weer normaal. Het tweede schaakteam lijkt de smaak van de overwinning nu te pakken te hebben. Na vier nederlagen werd de twee de achtereenvolgende wed strijd gewonnen. De Holtenaren kwamen direct al op voorsprong doordat DS'72 slechts met: een vijftal kwam op zetten. Ronald Klein Teeselink kon hierdoor een reglementaire overwinning noteren. Teamleider Dick van der Knaap dolde zijn te- aantal stukken. Dit leverde vol doende voordeel op voor de winst. Bertus van Beek verloor al vlot in de partij een pion, waarna de tegenstander de partij rustig Na het officiële gedeelte zal dc hecr P. Bakker dc aanwezigen in formeren over dc stand van zaken aangaande het 1 Joltcns Informatie Punt (HIP). Hij vraagt zich af, 'is het Holtens Informatie Punt een vaas zonder bloemen?' De jaarvergadering begint om 14.30 uur in dorpshuis de Boschkamp. Een ieder die nog mee wil met de voorjaarsreis op 23 mei wordt verzocht, in verband met de reservering voor dc Alfred Vogeltuinen, zich zo spoedig mo gelijk op te geven. Dit kan door overmaking van 55 gulden op giro 686915 ten name van ANBO Holten, onder toevoeging Elburg 2000, De ANBO hoopt op een volle bus en mooi weer. in Helvoirt tijdens de Dutch Open. Volgend jaar zal ze iets ver der naar het zuiden moeten afrei zen, want dan zijn de Europese kampioenschappen in België Vervolgens zijn er dan nog een WK (2002) en een EK (2003). Al deze toernooien kunnen Sandra de gewenste internationale erva ring opleveren voor de Paralympics van 2004 in Athene. 'Sydney wordt helaas niets meer', aldus Sandra. 'Maar ik ga verder, want wat ik het afgelopen jaar in Holten heb bereikt smaakt naar meer. Ik ben niet alleen Nederlands Kampioen geworden maar ook Holtens Sportvrouw van het jaar 1999 en heb zelfs Prins Carnaval met zijn gevolg over de vloer gehad. Ondanks heimwee dat ik soms heb naar het voor mij bekende en dus veilige Zeist ben ik toch dankbaar voor alle steun en support die ik hier krijg.' Er is meer ruimte gecreëerd voor de uitstalling van folders, cadeau artikelen en andere producten. 'Er moet nog wat worden'geverfd en zo', legt WV-voorzitter Jan Nikkels uit. 'Holtenaren die nieuwsgierig zijn geworden, mo gen rustig een kijkje komen ne men.' Hij geeft aan dat de VVV in Holten op zoek is naar een extra personeelskracht. TDoordat de re giomanager van de Stichting Regio-VW hier zitting komt ne men, krijgen we veel extra taken op ons.' Ook vertelt Nikkels dat er een stijgende lijn zal zitten in het aantal te houden activiteiten. uitschoof. Karl-Heinz Leisten had een erg complexe partij. Met dc bekende bluf van Karl-EIeinz werd een aanval opgezet. Hierbij keek hij niet op een pion meer of minder. Met zijn torens wist hi) echter de stukken van zijn tegen- Stander uit elkaar te drijven om ze vervolgens te veroveren. Dit le verde de winst op. Rob Gervedink Nijhuis wist in het middenspel een paard te winnen. In het pionneneindspel dat daar op volgde schoof hij eerst dc stel ling dicht om vervolgens het extra paard van stal te halen om de overwinning binnen te halen. Holten kwam hierdoor op een 4-1 voorsprong, de overwinning was binnen. In overleg met haar supportersvereniging heeft het bestuur van HMV onlangs helaas moeten besluiten met het inzame len van lompen te stoppen. Problemen met de afzetmogelijk heid liggen hieraan ten grondslag. De lompen kunnen namelijk alleen nog worden doorverkocht na sortering op hele en schone kleding. Van de opbrengst worden vervolgens de stortkosten van de restlompen afgetrokken, zodat het netto rendement vrijwel nihil is. Daar bovendien de ruimte en de menskracht voor deze arbeidsin tensieve sortering ontbreken, restte het bestuur niets anders dan af te zien van de jaarlijkse lompenactie. HMV dankt allen die, vaak jarenlang, de vereniging hebben ge steund met het opsparen en aanbieden van hun lompen. Als compensatie voor het inkomensverlies beraadt het bestuur zich momenteel op een mogelijke verkoopactie van bloembollen in het najaar. Ben andere inrichting zorgt voor meer ruimte. (Foto: Peter Bulthuis)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 5