M info Gemeente Holten FEESTELIJKE TUINBÖUWBEURS! VAN DE RIET AMBT DELDEN 1 4! :Wfca ^OPEN HUIS! Gemeente OPEN DOGEN OPEN DAGEN -USES Drie maanden garantie op alle werkzaamheden. mm DRIES WILLEMS 5nentink:j*c f VOORDELIG WINKELEN? KIJK IN UW WEEKBLAD alles uit te leggen. Grote be0f pa ford ^-a f rf ftrdfles» U89,- forffc'0" 389, i MAANDEN REPARATIE HOLTEN I DONDERDAG 9 MAART 2000 HO 4 ZA 3 ja Gemeentehuis: Sniidsbclt 6, 7451 BL Holten Telefoon 0548-37 38 39 Fax 0548-36 10 25 Postadres: Postbus 13, 7450 AA I loltcn. E-mail-adres; gcmholten@daxis.nl (SA.p. onderweq) en persoon voor wie het bericht bestemd is vermelden). Gemeentewerf: Waagwcg 4, telefoon Ö54&-36 19 72, fax 0548-36 62 21. Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag geopend van 8.30 tot 12.30 uur. 's Middags van 13.30 tot 18.00 uur is bezoek op afspraak •j BOUWAANVRAGEN mogelijk. Op dc vrijdagmiddagen tan dc even weken is het'gemeentehuis gesloten. Voor dc komende periode houdt dit in, dar. het gemeentehuis op de vrijdagmiddagen 10 en 24 maart 2000 gesloten is Dc gemeentewerf is van maandag tot en met vrijdag geopend van 13.00 tot 15,30 uur en op zaterdag van 15.00 col 15.00 uut. GËMËENTEBESTUU R Burgemeester drs. N. Genree Portefeuille: Openbare Orde en Veiligheid; Algemene cn Bestuurlijke Zaken inclusief Regionale Samenwerking; Personeel en Organisatie; Automatisering; Recreatie cn Toerisme; Project Ontwikkeling Liezen cn Project Herinrichting Dc Kol. Zaken; Welzijn cn Sport; Kunst en Cultuur; Gezondheidszorg; Onderwijs, Wethouder J. A. Stcgcman Portefeuille: Gemeentewerken. Wegen; Ruimtelijke Ordening. Bouwen en Wonen inclusief Monumenten; Beheer Gemeente-eigendommen cn Grondzaken; Agrarische Zaken en Plattelandsvernieuwing inclusief Landschap- cn Natuurbeheer. Wethouder R. M. C. Dèlahaije Portefeuille Verkeer cn VctvocR Milieuzaken cn Afvalbeheer; Riolering. Sociale Zaken cn W erkgelegenheid, W'VG. SPREEKUUR BURGEMEESTER EN WETHOUDERS Dc burgemeester en de wethouders houden uitsluitend spreekuur op afspraak Voor het maken van een afspraak kunt u contact opnemen met de secretaresse van het college van B&W, onder telefoonnummer 37 38 39 (algemeen) of 37 38 12 (rechtstreeks). HOLTER INFORMATIE PUNT Voor.al uw vragen over arbciti, inkomen, welzijn, wonen (huur- en zorgsector) cn zorg. Locatie cn postadres, zie gemeentehuis. Geopend op werkdagen van 8.30 tor 12 30 uur. Telefoon: 0548-36 27 04. SPECTRUM WONEN Postbus 123, 7240 AC Lochcm, tel. 0573-22 21 44. BIBLIOTHEEK Rörikstraat 3. tel. 36 64 14. tax 36 64 17. .Maandag cn vrijdag van 14.00 tot 17 30 uur en van 18.30 tot 20.30 uur, woensdag van 10.00 tot 12 00 uur cn van 14.00 tot 17.30 uur, zaterdag van 10.IK) tot 12.00 uur. Burgemeester en wethouders van Holten maken ingevolge artikel 41 van de Woningwet bekend, dat op de daarbij aangegeven data aanvragen om bouwvergunning zijn ingediend voor - bouwen kapschuur Okkenbroekseweg 9 (25 februari 2000); - bouwen carport Kenemansstraat 10 (25 februari 2000); - bouwen berging Oranjestraat 54 (28 februari 2000); - uitbreiden woonhuis en wijzigen gevels Canadastraat 31 (28 februari 2000). Bouwaanvragen liggen gedurende de openingstijden van het gemeentehuis ter inzage bij het bureau bouw- en woningtoezicht van de afdeling gemeentewerken, Smidsbelt 6 te Holten. VRIJSTELLING ARTIKEL 50, LID 5, WONINGWET Vanat 10 maart 2000 lijgen voor een periode van tw ee weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de plannen ter inzage voor: - het uitbreiden van een woning aan de Churchillstraat 26 te Holten; - het uitbreiden van een woning met een bijkeuken en het vernieuwen van de gevels aan de Canadastraat 56 re 1 lolren, - het uitbreiden van een garage aan de woning aan de Köllingserf 19 te Holten; - het vernieuwen van de gevels van een woning aan de Canadastraat 34 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking tc verlenen aan deze plannen met toepassing van artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 9 maart 2000. OPENBARE KENNISGEVING INZAKE VERLEENDE km iONTHEFFINGEN OF VERGUNNINGEN 1Bouwvergunning is verleend voor: - wijzigen gevels woning Nagel houtstraat 29; - verbouwen woonboerderij Meutgeertsweg 3; 2. Toestemming is verleend voor de navolgende meldingplichtige bouwwerken: - plaatsen middenspanningsmimte in het bestemmingsplan „Vletgaarsmaten"; - plaatsen middenspanningsmimte Waardenbórchstraat (ongen.); - bouwen tuinhuisje Kolweg 17; - plaatsen tuinhuisje L: 3. Sloopvergunning is verleend voor: - slopen voormalige woning/boerderij Flicrmatenweg 2: - slopen woonhuis Vossenweg 2; 4. Vastgesteld is de hoogst toelaatbare geluidbelasting van bij het ontwerp-bestemmingsplan „Holten-dorp, deelplan 1 en 2" geprojecteerde woningen aan: - de Vrijheidslaan; - hoek Kohveg/Rijssenseweg en - de Rijssenseweg. Ingevolge de Algemene wet bestuursrecht kunnen belanghebbenden tegen één of meer van bovenvermelde besluiten een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders, postbus 13, 7450 AA Holten. Over dc uiterste indieningsdatum van een bezwaarschrift kunt u inlichtingen inwinnen bij de afdeling algemene zaken, tel. 37 38 39. BOUWPLANNEN MET VRIJSTELLING ARTIKEL 19 WRO Vanaf 10 maart 2000 liggen voor een periode van twee weken op de afdeling algemene zaken in het gemeentehuis de volgende 1het bouwen van een recreatie (ongen.) te Holten. 2. het uitbreiden van een recrea 224 te Holten; woning aan de Vianenweg iewoning aan dc Vianenweg bet uitbreiden van een recreatiewoning aan de Winkelbergweg 40 tc Holten; 4. het uitbreiden van een recreaüewoning aan dc Winkelbergweg 47 te Holten; 5. het uitbreiden v Holten; recreatiewoning aan de Postweg 110 t< 6. het vergroten van de woning met een serre aan de Schoutenstraat 54 te Holten. Burgemeester en wethouders zijn van plan medewerking te verlenen-aan deze plannen met toepassing van artikel 19 van de Wet op dc Ruimtelijke Ordening en artikel 50, lid 5, van de Woningwet. Tijdens de termijn dat deze plannen ter inzage liggen, kan een ieder schriftelijk bedenkingen kenbaar maken aan het college van burgemeester en wethouders van Holten. Holten, 9 maart 2000. Sierbomen o.a. leibomen fruitbomen ook ouderwetse bosplantsoen heesters vaste planten coniferen HoveiBisaewiiF -< TUINARCHITECTUUR KWEKERIJ en TUINCENTRUM GERRIT WENTINK MARKELO Gespecialiseerd in *$^2. tuinaanleg ^/jc3 groenvoorziening /L a sierbestrating l\ eSSt- .-=*"» s- en ontwerpburo: Hoveniersbedrijf/kwekerijrfuincentrum Rijssenseweg 39a, 7475 VA Markelo. Tel. (0547) 36 28 25 Kantoor: De Kerkegaarden 39 7478 BZ Diepenheim. Tel. (054) 35 14 28, fax (0547) 35 25 43. ONDERHOUD GROENVOORZIENING SIERBESTRATING LET OP DIT KEURM ALS U AAN EEN GOED DOEL WILT GEVEN Want alleen fondsenwervende organisaties die op verantwoorde wijze geld inzamelen en besteden krijgen het CBF-keur. Voor vragen over het CBF-keur: Centraal Bureau Fondsenwerving.Tel. 0900-2025S92 (75ct./min.) of internet: www.cbf-keur.nl GOEDE DOELEN PARK- EN TUINMACHINES GEREEDSCHAPPEN/IJZERWAREN AAN DE BOLLENWEG 16 RIJKSWEG DELDEN-GOOR TEL. 0547-27 27 03 Wij houden - donderdag 9 maarf van 10.00 - 22.00 uur vrijdag 10 maart van 10.00-22.00 uur zaterdag 11 maart en zondag 12 maart van 10.00-17.00 uur maandag 13 maart van 10.00-17.00 uur WAT VALT ER ZOAL TE ZIEN? VELE SCHERPE AANBIEDINGEN OP HET GEBIED VAN: professionele gereedschappen werkschoenen, werkkleding motorzagen, elektromateriaal parkmachines, bermmaaiers enz. enz. compleet park van al onze grondverzefmachines! zondag 12 maart: grote tentoonstelling oude tractoren zaterdag 11 maarf en zondag 12 maart: ziin er voor de kinderen leuke attracties! o.a. draaimolen, springkussen. Bij ons in de buurt kent iedereen iedereen. Je weet wat er speelt. Dus je hebt aan een half woord genoeg. Dat praat een stuk makkelijker. En met financiële zaken werkt 't in feite netzo. Oe Rabobank is een bank met een Idee. Dat idee heet samen werken Met onze wortels stevig in de plaatselijke samenleving zet de Rabobank een lange traditie voort van samenwerken en bouwen aan relaties. Dat is meer dan een belofte. Het is onze mentaliteit. Dat houdt ook in dat u een beroep op ons kunt doen in uw etgen omgeving Wat u ook wilt aanpakken, we helpen u graag op weg.Met ónze kennis en onze contacten. Met uitstekende adviezen, producten en diensten. Dat is onze kracht. De kracht van samenwerken. Rabobank Midden in de samenleving Rabobank Holten-Markelo, Oranjestraat 10, Holten Burg. de Beaufortplein 8, Markelo Tel. (0548) 37 07 07 kortom uw bezoek wordt bijzonder op prijs gesteld en.., koffie en een drankje staan klaar!!! graag tof ziens! Een grote beurt bij een dealer bedrijf hoeft absoluut niet duurder te zijn, kan door de moderne apparatuur en verplichte jaarlijkse scholing alleen maar beter zijn. PrV)s-vo°rbfd f°rdF°cus J Ook andere merken en modellen worden door ons onderhouden b.v. Peugeot 106 11 429,- Opel Astra 1.6i 425,- VW Golf ƒ479,- Grote beurt incl. Olie, Filters, Bougies, Milieu heffing en BTW P.S. Natuurlijk kan uw auto gehaald en/of teruggebracht worden, eventueel vervangend vervoer bespreekbaar. Keizersweg 68-70, ind.terr. De Haar Holten, tel. 0548-36 19 00, fax 0548-36 47 50

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 4