Woningen buiten 40 meter toch geen aansluitplicht Holtens Nieuwsblad Wellicht andere naam voor Vletgaarsmaten Korhoenbeeld achter gemeentehuis kapot Familie Bergsma is abonnee van de week Zwaar gewonde bij ongeval Deventerweg Geert Mak houdt lezing in dorpshuis Boschkamp IN DIT nummer STREEK U ontvangt een fraaie Parker-Jotter ballpoint abonnee opgeeft. Na carnaval volgt boetedoening Hottens Nieuwsblad DONDERDAG 9 MAART 2000 FAX: 0548 - 36 64 97 TELEFOON: 0548 - 363 803 E-mailHoltens.Nieuwsblad@owp.wegener.nl Abonnementsprijs f 84,25 Losse nummers f 1,75 De commissieleden gaan hard nadenken over straatnamen voor het in aanbouw zijnde industrieterrein Vletgaarsmaten. Ook de bena ming van dit terrein zal op nieuw worden bekeken. Dit kwam naar voren in de commissievergadering die dinsdag werd gehouden. G. Wibbclink-Roclvink (VVD) nam dc naam Vletgaarsmaten on der vuur. 'Dc naam is veel te lang. Kan hiervoor, niet iets anders worden bedacht?' Wethouder J.A. Stegeman zei dat ook de Holtense Industrie Groep (HIG) hierover heeft geklaagd. 'De HIG zou graag een kortere en pakkende naam zien.' De benaming Vletgaarsmaten wordt echter al een hele tijd gebruikt, maar vol gens de wethouder hoeft dat een eventuele naamsverandering niet in de weg te staan. Verder werd tijdens de vergade ring gesproken over straatnamen voor het industrieterrein. Stegeman stelde de commissiele den voor met ideeën te komen. W.A. Beldman-Wcgslapel (CDA): 'Het is een landelijk gebied. Daarom denk ik aan vogelnamen.' Ook PvdA'er G.H. Markvoort vindt dit een goed plan. Wibbélink-Roel vink zat aan oud- strijders te denken: 'In een brief hebben oud-strijders laten weten het erg op prijs te stellen wanneet- hun namen ervoor worden ge bruikt. Ook al gaat het om indus triegebied.' A.J. Kcvelam (VVD) zat juist aan grondleggers van in dustrie te denken. Er wordt besloten dat wethouder Stegeman in een later stadium met een advies komt over de voort gangvan de straatbenamingen. De verharding van de Hakkertswcg in Dijkerhoek krijgt de goedkeuring van de commis sieleden. PvdA vindt het een mooi plan en Gemeentebelang Holten is blij met het gebruik van grasplaten in het gazon langs dc weg. Hierop kunnen auto's zon der problemen parkeren. Een medewerker van de ge meente Holten deed vrijdag 3 maart aangifte van vernieling van het bronzen beeld van het korhoen clie bij het gemeente huis stond. Vandalen hebben het beeld ruw van de stenen sokkel gebroken waardoor het beeld nu kapot is. De poten van het korhoen staken nog in de stenen sokkel. De rest van het beeld werd verderop te ruggevonden. Mochten er getuigen zijn dan ver zoekt dc politie deze zich te mel den om zodoende deze onverla ten te kunnen opsporen. Het Holtens Nieuwsblad zet in samenwerking met enkele Holtense middenstanders elke week een abonnee in het zon netje. Familie Bergsma aan de Abraham Berghof 3 overkwam dit deze keer. Blij verrast nam zij hel: bonuspakket met ver schillende surprises in ont vangst. Een paar sokken van Beltman Mannenmode, kaarsen van Novalux Van dc Maat en waarde bonnen van hoveniersbedrijf Mulder, Slagerij Brands, Albert 1-leijn en Foto Mulder. Daarnaast nog twee toe-gangskaartcn voor het ijsstadion Dc Scheg in Deventer Colmschate. B» ■t PeidojjK; Bachconcert door Regenboogschool Leerlingen, (groot)oudcrs en leerkrachten van de Regenboog zullen vrijdag 10 maart 2000 een concert geven. Oir I dit hek staat van Johann Scbastiaan Bach, het is immers 250 jaar geleden dat hij stierf, zal ook het concert het werk van deze componist als lei draad hebben. Er zijn meer dan negentig deelnemers, waaronder 54 bespelers van een instrument. Het programma zal bestaan uit zang en instrumentele nummers, geschreven door J.S. Bach. Diverse muziekinstrumenten zijn er te beluisteren: viool, piano, alt saxofoon, trompet, keyboard, gi taar, orgel,'blokfluit, dwarsfluit, sopraansaxofoon, trombone, bu gel, hoorn, tuba en zelfs klavecim bel (het toetsinstrument, waarop men in dc tijd van Bach speelde, want de piano bestond toen nog niet). Sommige als solo-instru ment, andere in groepsverband. Idet concert zal plaatsvinden in de Hervormde Kerk te Holten en zal beginnen om 19.30 uur. Afgelasting Voorjaarsrit De Dutch Open Enduro Holten, beter bekend als de Voorjaarsrit van de MAC Dc Holterberg, is af gelast. Deze stond gepland op zaterdag 11 maart, maar door het natte weer kan dit niet doorgaan. De Holtense motor- en auto- mobiclclub bekijkt nog of het ook dit jaar mogelijk zal zijn, de Voorjaarsrit naar de herfst te verschuiven. Volgens bestuurslid Ep Ktikkink is bet niet verant woord de cross nu door te la ten gaan. 'Sommige stukken land op de route staan ge woon blank.' Een verplaatsing naar enkele weken later zit er ook niet in. Ktikkink: 'Wegens bet carna val hebben we bet al een week verschoven. Veel langer wachten kan niet meer, want dan willen dc boeren weer aan het werk op het land.' Tijdens de slotdag van bet carnaval wordt er niet alleen varken gegeten, maar vindt er ook. Het Geding plaats. Op een po dium stond daarom dinsdagavond in caje Boerbiet een schavot. Hier werden mensen veroordeeld die volgens de rechter-pch tijdens bet carnaval hadden misdragen. Ook Adjudant Rjtdi Drenth werd opgeroepen wegens ondermeer het laten slinge ren van de prinsensiaf. Hij werd veroordeeld tol bel drinken van anderhalve hier cola. (Foto: Gert Perdon j Op de Deventerweg vond in de nacht van zaterdag 4 op zon dag 5 maart een verkeersonge val plaats waarbij een zwaar gewonde viel te betreuren. Dc chauffeur van een taxi van een plaatselijk taxibedrijf raakte tenge volge van een glad en besneeuwd wegdek in een slip en kwam in de voor hem rechtcrberm terecht. Een en ander ging net goed maar de auto stond wel erg dichtbij de brede bermsloot. Reden voor de taxichauffeur om een bergingsbe drijf in tc schakelen. Deze kwam ter plaatse. Dc werknemer van het bergingsbedrijf (een inwoner van Holten) zette de wagen op de rij baan om zodoende de auto goed te kunnen bergen. Uiteraard was de bergingsauto voorzien van zwaailichten die in werking wa- constateerde bij dat dc a Op de eerste dag van de Boekenweek, woensdag 15 maart, komt schrijver Geert Mak naar Holten om in dorps huis dc Boschkamp een lezing te houden over "De eeuw van mijn vader". Dat is tevens de titel van zijn nieuwste boek. De bijeenkomst begint om 20.00 De komst van dc schrijver is geor ganiseerd door de plaatselijke Stichting Kunst en Cultuur in samenwerking met de Openbare Bibliotheek. Geert Mak kreeg een paar jaar geleden grote landelijke bekendheid na het verschijnen van zijn boek "Hoe God ver dween uit jouwerd". Bi) dc lezers van NRC Handelsblad was hij te vens bekend als columnist. En zeer recent is hij per 1 juli be noemd tot buitengewoon hoogle raar grootstedelijke problematiek aan de Universiteit van Amsterdam. Donateurs van Kunst en Cultuur en leden van de Openbare Bibliotheek (op ver toon van hun pasje) betalen zes gulden entree. Anderen tien gul den. Scholieren: drie gulden. College B en W past beleid riolering buitengebied aan Het college van B en W heeft het beleid om panden verder dan 40 meter van een riolering eventueel ook verplicht aan te sluiten losgelaten, aangezien deze niet gebaat zijn. Nu zijn in het buitengebied alleen pan den die binnen 40 meter van een riool komen te liggen nog verplicht zich aan te sluiten. Dit vertelde wethouder R.M.C. Dclahaije maandagavond tij dens de commissievergade ring. Deze aanpassing leidt volgens hem tot herijking van de te baten percelen in het buitengebied wel ke straks wel of niet verplicht aan het riool worden aangesloten. 'Bij Dc Borkeld is dit meteen gedaan', geeft Delahaije aan. 'Bij de Holterberg is deze herijking nog in onderhandeling. In eerste instantie wilde de ge meente ook woningen boven dc 40 meter verplichten tot aan sluiten wanneer dit binnen een maatschappelijk aanvaardbaar grensbedrag gerealiseerd kon worden. Dit in tegenstelling tot wat in de wettelijke Regelgeving 1.1 izingenbesluit: Bodembescherming staat. Daarin wordt vermeld dat woningen op of verder dan 40 meter van een riolering geen aansluitplicht ken nen. De afstand wordt daarbij be rekend langs dc kort'ste lijn waar de afvoerlcidingcn zonder overwegende bezwaren kunnen worden aangelegd. Dc bewoners van deze woningen moeten wel voor het jaar 2005 goede voorzie ningen treffen. Wegens het ont breken van jurisprudentie hier over, wilde de gemeente in eerste instantie graag de gok wagen en in enkele gevallen boven de 40 me ter een rioolaansluiting verplicht stellen dan wel baatbelasting opleggen. Vooral om die wonin gen, die net buiten de boot vallen, toch mee te kunnen nemen. Het college van B en W stapt hier nu van af. Delahaije: 'We hebben gekeken naar liet aantal percelen die dit aangaat en dat zijn er op de Holterberg slechts twee a drie.' Botsing tussen vrachtauto's Er vond donderdag 2 maart op de A 1 een verkeersongeval plaats waarbij een pertsonenauto en drie vrachtauto's be trokken waren. Een chauffeur van een vrachtauto haalde een andere vrachtauto in. Kennelijk ging dat voor een bestuurder van een personenauto te lang zaam en deze begon wat on gedurig te worden. I lierop probeerde hij de vrachtauto eerst rechts in te halen maar dat lukte niet, dus moest het maar gedeeltelijk over de middenberm gebeuren. In eerste instantie lukte ook dit niet maar omdat dc vrachtau tochauffeur zoveel mogelijk rechts op de linkerrijstrook ging rijden, kon het allemaal net. Toen de bestuurder van de personenauto voorbij de vrachtauto was ging hij voor deze vrachtauto rijden en remde plotseling en.langdurig at waardoor de vrachtauto chauffeur een noodstop moest maken. De twee vrachtauto's die achter dczc- vrachtauto reden konden niet zo snel afremmen en een aan rijding was het resultaat. Twee vrachtauto's hadden aanzienlijke schade. De politic kent sinds een tijd- j je een jeugdbeleid. Hieruit I gaat een preventieve werking. -I Zie verder pagina 3 Vanuit Holten kwam een perso nenauto. De bestuurder dacht dat hij te doen had met een strooiauto die midden op' de rijbaan reed doch toen hij dichterbij kwam op zijn wegdeel stilstond. Om aanrijding te voorkomen stuurde de bestuurder van de personen auto de voor hem rechter berm in om de bergingsauto rechts te kun nen passeren. Hierbij werd de berger, die aan die zijde bij de be dieningspanelen van de kraan stond door dc auto geschept waarbij hij op de motorkap van de- personenauto terechtkwam en enige tientallen meters werd mee gesleurd. Daarbij brak hij beide- benen en liep een hersenschud ding op. .Het slachtoffer is per ambulance vervoerd naar het St. Geertruidenziekenhuis tc Deventer. Carnaval, carnaval en nog I eens carnaval. Alaaf! Zie verder pagina 5 Gastgezinnen gevraagd Een aantal Canadezen zal be gin mei Holten weer gaan be zoeken. Naast een aantal oud strijders zal er dit jaar ook een Jeugd Corps in Holten worden ondergebracht. Het voorbereidend comité heeft alle Holtense gezinnen die in 1995 Canadezen hebben gehuisvest aangeschreven met het verzoek dit weer te doen. Zij worden ver zocht het ingesloten formulier zo spoedig mogelijk in te sturen. Anderen die niet eerder Canadezen hadden, maar zich daar wel voor willen opgeven worden verzocht contact op te nemen met Charles Vogely, tel. 362334 of Joke Voordes, tel. 362306. Compostactie SV Holten SV Holten houdt op dit mo ment de elfde compostactie. Een zak van 35 kilo kost 10 gul den. Bestellen kan via een formulier welke in de periode van 2 maart tot en met 11 maart wordt opge haald. Gok is bestelling mogelijk bij Novalux van de Maat en Foto Video Ten Velde. De bestelde zakken worden gratis thuisbe zorgd op 16,1.7 cn 18 maart. ROETGERINK. OOK VOOROP IN KINDERSCHOENEN rw-t' Ami.-'-;. li.'H' -mcviKi-.i- :i f.r.'.Nïï.s iminaHfli in mm Droom- keukens als woonkeukens! voDfiBouwmai Veel bewoi f op de Holterberg maken nu noggebruik van een septic/ank, maar de riolering komt eraan. (Foto: Gert Perdon) Ook in andere tc rioleren geclus terde gebieden gaat het slechts om een enkele woning. Deze kun nen eventueel vrijwillig worden aangesloten of kunnen kiezen voor een alternatief systeem zoals een septictank. In de onlangs aan belanghebbenden verspreide ge meentelijke informatiefolder komt deze andere aanpak niet voor. Hierin staat: 'voor sommige percelen op meer dan 40 meter af stand geldt ook een aansluit plicht.' Uit een schrijven van B en w aan enkele bewoners op de Holterberg, blijkt dat deze slag om de arm wordt genomen 'voor panden die zijn gelegen in milieu- bcschermingsgebieden'. Hiervoor geldt volgens B en W een afstand van 100 meter. Alhoewel T.M. dc Ruiter cn ir. F.J.L. Warneke zelf ver buiten de 40 meter vallen van de aan te leg gen riolering op de Holterberg, zijn ze fel tegen de in eerste in stantie door de gemeente gehan teerde regeling om ook percelen net buiten het afstandscritcrium te willen aansluiten. I-Iet zou de bewoners onnodig op hoge kos ten jagen, omdat ze verplicht wor den, naast hoge kosten op eigen terrein, een aansluitbedrag van 7 duizend gulden te voldoen en daarna elk jaar 316 gulden aan rio- leringsbijdrage te betalen; naast nog 267 gulden aan verontreinigingsheffing. Ondanks het feit dat ze volgens Warneke en Dc Ruiter nu al voorzien zijn van goede alternatieve systemen. Naast het afstandscritcrium, maakt de gemeente ook gebruik van zogenaamde convenantbe dragen. Zouden de aansluitkosten aan het riool voor bepaalde perce len boven dit vastgestelde bedrag uitkomen, dan is de gemeente niet verplicht het desbetreffende pand te rioleren. Op vrijwillige basis kan het dan eventueel nog wel. Wethouder Delahaije voelt er- te kijken naar aanpassing van het maatschappelijk aanvaardbare be drag dat de bewoner op het eigen terrein moet investeren voor aan sluiting op het drukriool voor niet-kwetsbare gebieden zoals de Holterberg. 'Mijn filosofie is een bedrag van 5500 gulden aan te gaan houden.' Dit bedrag is de uitkomst van een aan te schaffen IBA-svstecm, nieuwwaarde 15 duizend gulden, minus Ccn bedrag van 2.500 gulden dat via subsidie terug kan worden verkregen bij aanschaf van een IBA-svsteem. Daarvan trekt hij nog eens dc 7 duizend gulden aansluitkosten voor riolering af. Hij benadrukt dat niemand door deze nieuwe aanpassing wordt benadeeld. Delahaije: 'Tot nu toe vallen alle percelen die akkoord gaan met aansluiting, onder het huidige grensbedrag van 3200 gulden.' geïnformeerd. als u ons een nieuwe Gebruik deze bon voor het opgeven van nieuwe abonnee. Inzenden aan: Holtens Nieuwsblad Antwoordnummer 97 7500 VB Enschede Hip&j betsalt voor dit abonnement 179.40 perjaar (besahvijze. per acceptgiro) f76.75perjaar (betaalwijze: automatisch)

Erfgoed Rijssen-Holten

Holtens Nieuwsblad | 2000 | | pagina 1